Pin It

        Necesitatea înfăptuirii asigurărilor sociale decurge din faptul că participarea cetăţenilor la desfăşurarea procesului de producţie şi a oricărei activităţi utile societăţii poate să-i pună pe aceştia, cu toate măsurile care se iau pentru igiena, securitatea şi protecţia muncii, în imposibilitatea de a mai presta o muncă în condiţii normale, din diverse cauze, cum sunt: accidente, boli, maternitate, invaliditate, atingerea unei limite de vârstă, etc. În aceste condiţii statul asigură veniturile necesare traiului acestora şi familiilor lor. Fiind o importantă problemă de stat, drepturile de asigurări sociale ale cetăţenilor sunt garantate de Constituţie, de Codul muncii şi de alte acte normative.

        Asigurările sociale constituie acea parte a relaţiilor social-economice băneşti cu ajutorul cărora, în procesul repartiţiei PIB, se formează, se repartizează, se gestionează şi se utilizează fondurile băneşti necesare ocrotirii obligatorii a tuturor categoriilor de salariaţi şi pensionarilor, în caz de bătrâneţe şi în alte cazuri prevăzute de lege. Asigurările sociale ocrotesc şi membrii familiilor persoanelor de mai sus.

        Asigurările sociale cuprind un sistem de ocrotire, de protecţie şi de ajutorare a cetăţenilor activi, a pensionarilor şi a membrilor lor de familie, care constă în acordarea de către stat de îndemnizaţii, ajutoare, pensii, trimiteri la odihnă, la tratament balnear şi alte gratuităţi, în perioada în care se găsesc temporar sau definitiv în incapacitate de muncă sau în alte cazuri când ajutorarea este necesară.

        Prin asigurările sociale de stat se acordă următoarele categorii de îndemnizaţii:

 • î pentru prevenirea îmbolnăvirilor şi recuperarea capacităţii de muncă,
 • î în caz de incapacitate temporară de muncă,
 • î în caz de maternitate,
 • î de naştere,
 • î pentru creşterea şi îngrijirea copilului în vârsă de până la doi ani,
 • î pentru îngrijirea copilului bolnav,
 • ajutorul în caz de deces.

        Prin asigurările sociale de stat se acordă următoarele categorii de pensii:

 • pensia pentru munca depusă şi limită de vârstă
 • pensia de invaliditate
 • pensia anticipată (asiguraţii care au depăşit stagiul complet de cotizare cu cel puţin 10 ani pot solicita pensia anticipată cu cel mult 5 ani înaintea vârstei standard de pensionare)
 • pensia anticipată parţială (asiguraţii care au depăşit stagiul complet de cotizare cu mai puţin de 10 ani)
 • pensia de urmaş (se acordă copiilor şi soţului supravieţuitor dacă la data decesului persoana respectivă era pensionar sau întrunea condiţiile pentru obţinerea unei pensii).

        Sistemul public naţional de asigurări sociale cuprinde ansamblul organizat al formelor de asigurări sociale prin care sunt ocrotiţi lucrătorii din întreprinderile de stat, mixte, private, membrii cooperativelor meşteşugăreşti, agricultorii, avocaţii, slujitorii cultelor, personalul casnic şi de îngrijire a blocurilor de locatari, pensionarii şi membrii lor de familie.

        Sistemul public naţional de asigurări sociale este constituit din următoarele componente principale:

 1. asigurările sociale de stat,
 2. asigurările sociale din cooperaţia meşteşugărească şi ale meşteşugarilor cu ateliere proprii,
 3. asigurările sociale din unităţile agricole,
 4. asigurările sociale ale agricultorilor cu gospodărie proprie,
 5. asigurările sociale ale avocaţilor,
 6. asigurările sociale ale slujitorilor cultelor.