Pin It

        Impozitul pe teren este un impozit pe avere, direct si anual, si se datoreaza bugetelor locale. Obiectul impunerii il constituie atât terenurile proprietate a persoanelor fizice si cele aparţinând persoanelor juridice.

Subiecti ai impunerii sunt atât persoanele fizice, cât si persoanele juridice care detin in proprietate suprafete de teren.

Impozitul pe teren se stabileste anual, in suma fixa pe metru patrat de teren, în mod diferenţiat în intravilanul localităţilor, pe ranguri de localitati şi pe zone, iar în extravilanul localităţilor, pe ranguri de localitati şi categorii de folosinţă a terenurilor şi pe zone.

Încadrarea terenurilor pe zone şi pe categorii de folosinţă, în intravilan şi extravilan, se face de catre consiliile locale in functie de:

  • pozitia terenurilor fata de centrul localitatii;
  • de reţelele edilitare
  • alte elemente specifice fiecarei localitati

Nu se datoreaza impozit pe teren pentru (anexa 5, OG nr.36/2002):

  • terenurile cu construcţii, pentru suprafaţa construită a acestora
  • terenurile aparţinând cultelor religioase recunoscute de lege şi unităţilor locale ale acestora cu personalitate juridică
  • perimetrul cimitirelor;
  • terenurile aflate în proprietatea, administrarea sau în folosinţa instituţiilor publice

Conform HG nr.1278/13.11.2002 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea OG nr.36/2002 privind impozitele şi taxele locale, prin noţiunea de instituţii publice, se înţelege: Parlamentul, Administraţia Prezidenţială, Guvernul,  ministerele, celelalte organe de specialitate ale administraţiei publice, alte autorităţi publice, precum şi instituţiile din subordinea acestora, indiferent de modul de finanţare a acestora.

        Contribuabilii care dobândesc dreptul de proprietate pentru unele terenuri proprietate de stat, avute anterior, in administrare sau in folosinta, datoreaza impozitul pe terenuri incepând cu data de intâi a lunii urmatoare celei in care a aparut aceasta modificare. Totodata, impozitul pe terenul situat in orasele care trec in categoria municipiilor sau in comunele care trec in categoria oraselor, dupa caz, se modifica corespunzator noii incadrari a localitatii in care sunt situate terenurile, incepând cu data de 1 ianuarie a anului urmator celui in care a aparut această modificare.

Impozitul pe teren se calculeaza cu formula:

Impozit pe teren = suprafata impozabila x nivelul impozitului pe teren, corespunzător rangului localităţii şi zonei  (ex de calcul în HG 1278, pag 17, pct. 12.01)

Impozitul se stabileste pe baza declaratiei de impunere, care trebuie depusa de contribuabil, la organul fiscal in raza caruia se afla terenul.

Declaratia de impunere se depune, la organul fiscal competent, impreuna cu copii ale actului de dobândire a terenului si schitele aferente.

Impozitul pe terenuri se plateste trimestrial, in rate egale, pâna la data de 15 ale lunii inclusiv a ultimei luni a trimestrului respectiv şi ultima rată până la 15.11.
Contestatiile, plângerile si sanctiunile se depun, solutioneaza si aplica la fel ca la impozitul pe cladiri.