Pin It

        Eliberarea de catre organele locale competente a certificatelor, avizelor si autorizatiilor in domeniul constructiilor, solicitate de contribuabili, sunt supuse unor taxe diferentiate in functie de:

 • valoarea constructiilor si instalatiilor;
 • suprafata terenurilor;
 • natura serviciilor prestate.

Taxele se platesc inaintea eliberarii documentelor respective (certificate, avize si autorizatii) si includ taxele pentru:

 • certificatul de urbanism si autorizatiile de construire;
 • autorizarea de foraje si excavari necesare studiilor geotehnice, ridicarilor topografice, exploatarilor de cariera, balastierelor, sondelor de gaze si petrol, precum si altor exploatari;
 • autorizarea constructiilor provizorii de santier, necesare executiei lucrarilor de baza, daca nu au fost autorizate odata cu acestea;
 • autorizatii pentru organizarea de tabere de corturi, casute, campinguri;
 • autorizarea constructiilor pentru lucrari cu caracter provizoriu: chioscuri, tonete, cabine, spatii de expunere situate pe caile si in spatiile publice, precum si pentru amplasarea corpurilor si panourilor de afisaj, a firmelor si reclamelor;
 • autorizatia de desfiintare, partiala sau totala, a constructiilor si amenajarilor;
 • autorizarea lucrarilor de racordare si bransamente la retelele publice de apa, canalizare, gaze, energie electrica si telefonie;
 • eliberarea autorizatiilor de orice fel, precum si viza anuala a acestora.

        In cazul certificatelor de urbanism, baza de impozitare o reprezinta suprafata terenului pentru care se solicita certificatul, iar taxa se stabileste in suma fixa in functie de suprafata terenului. Taxa perceputa in mediul rural pentru eliberarea certificatului de urbanism este de 50% din cea prevazuta pentru mediul urban.

Taxa pentru eliberarea autorizatiei de construire se stabileste in cota procentuala din valoarea autorizata a lucrarii sau constructiei.

Sunt scutite de la plata taxei autorizatiile eliberate pentru lacasuri de cult, precum si pentru constructiile ai caror beneficiari sunt institutiile publice.
In toate cazurile, valoarea autorizata a lucrarilor, pentru care se percep taxe, se stabileste pe baza celor declarate de solicitant in cererea pentru eliberarea autorizatiei de construire.

Organele tehnice de specialitate ale consiliilor locale si judetene regularizeaza taxa pentru autorizatia de construire, prin declararea de catre solicitant a valorii reale a lucrarii, in termen de 15 zile de la data expirarii termenului de executare stabilit prin autorizatia de construire.