Pin It

 Definiţia managementului public - este un sistem coerent de principii, reguli şi metode de conducere, şi aptitudinea de a le aplica, pentru a asigura funcţionarea eficientă a colectivităţilor umane organizate, în condiţiile utilizării judicioase a resurselor (umane, materiale, financiare, informaţionale).

            O altă definiţie este acea care spune ca managementul public este un complex de acţiuni desfăşurate cu scopul de a asigura funcţionarea normală, eficientă a colectivităţilor organizate (întreprinderi, instituţii publice, organizaţii politice, unităţi de învăţământ) atât in ansamblul lor cît şi a fiecărei verigi aparte.

Managementul public reprezintă acea parte din administraţia publică care cercetează aplicarea metodelor de realizare a programului administraţiei publice prin organizarea acesteia, prin alocarea resurselor în dependenţă de bugetul propriu, prin evaluarea şi controlul activităţii administratei publice. Vizează metodele şi tehnicile manageriale, abilitatea şi priceperea cu care acestea sunt folosite pentru a transpune ideile şi politica în programul de acţiune.

Managementul public reprezintă ansamblul proceselor şi relaţiilor de management, bine determinate, existente între componentele sistemului administrativ, prin care se aduc la îndeplinire legile, se planifică, se organizează, coordonează, gestionează şi controlează activităţile implicate în organizarea şi prestarea serviciilor publice, care satisfac interesul general.

În condiţiile trecerii de la economia planificată, centralizată la economia de piaţă, au loc profunde schimbări în toate domeniile vieţii sociale, evident şi în sectorul public. Procesul de restructurare a sectorului public şi mai ales a celui administrativ necesită un înalt profesionalism, respectiv funcţionari publici cu o pregătire corespunzătoare de specialitate. Un management public performant presupune personal cu o foarte bună pregătire generală şi o nouă viziune asupra rolului instituţiilor publice în societate. Calitatea procesului de management şi de execuţie din instituţiile publice este influenţată în mod direct de nivelul de pregătire generală şi managerială a funcţionarilor publici, iar managementul trebuie să contribuie decisiv la aceasta.

Necesitatea studierii managementului public:

 1. a. Oferă posibilitatea înţelegerii particularităţilor din acest domeniu distinct al ştiinţei;
 2. b. Permite identificarea şi analiza structurilor din instituţiile publice, relaţiile ce apar între ele, rolul fiecărei unităţi în cadrul sistemului, sarcinile şi competenţe ale managerilor;
 3. c. Permite definirea principiilor şi regulilor de organizare a sistemului informaţional în instituţiile public, particularităţile, culegerea informaţiilor, înregistrarea, stocarea şi transmiterea informaţiei care circulă în sistemul administrativ;
 4. d. Cunoasterea metodelor şi tehnicilor utilizate pentru desfăşurarea activităţilor în instituţiile publice;
 5. e. Selectarea, promovarea şi motivarea personalului din administraţia publică.
 6. permite idenţtificarea şi înţelegerea principiilor în baza cărora este organizată şi funcţionează administraţia publică locală;

Deci managementul public:

 • Studiază - procesele şi relaţiile de management dintre diferite componente ale sistemului administrativ;
 • Formează - principii şi legităţi cu privire la buna funcţionare a administraţiei public;
 • Perfecţionează - organizarea şi funcţionarea instituţiilor publice ca principale organisme care prestează servicii publice cetăţenilor;
 • Influenţează - valorile economice, politice sociale şi culturale atât la nivel local, cât şi la nivel central ;
 • Urmăreşte satisfacerea interesului general şi specific al localităţii;

Pentru a înţelege mai bine aceste noţiuni este necesar să trecem în revistă câteva concepte  ale administraţiei publice, dat fiind faptul că vorbim despre managementul public şi mai ales cel al administraţiei publice locale.

Administraţie- activitate care constă în prestarea de către o persoana sau un grup de persoane în folosul altora a unui serviciu fată de care prestatorul activităţii se află în anumite raporturi juridice (de subordonare, colaborare, participare) şi căruia beneficiarul prestaţiei îi pune la dispoziţie mijloacele materiale sau financiare necesare. Dacă activitatea prestată are ca scop satisfacerea unui interes particular este vorba de o administraţie privată, iar daca are ca scop satisfacerea unui interes general este vorba de o administraţie publică.

Administraţie publică- este o activitate care constă în organizarea executării şi executarea nemijlocită a prevederilor cadrului normativ emis sau adoptat de autorităţile statului. Aceasta activitate este realizată de către autorităţile centrale sau locale şi poartă un caracter:

dispozitiv-reglementări elaborate şi emise pentru executarea legii;

prestator-prestarea de servicii publice de interes general sau particular.

Autoritate publică- structură organizatorică sau organ instituit prin lege sau un act administrativ normativ, care acţionează în regim de putere publică în scopul realizării unui interes public.Sunt asimilate şi persoanele de drept privat care exercită atribuţii de putere publică fiind înputernicite prin lege.

Administraţie publică locală-  totalitatea autorităţilor publice locale constituite în condiţiile legii pentru satisfacerea intereselor generale ale locuitorilor unei unităţi administrativ teritoriale.

Consiliu local-autoritate reprezentativă şi deliberativă a populaţiei u.a.t. de nivelul 1, aleasă pentru soluţionarea problemelor de interes local.

Primar- autoritate reprezentativă a populaţiei dintr-o u.a.t. şi executivă a consiliului local, aleasă prin vot universal, egal, direct, secret si liber exprimat.

Consiliu raional- autoritate reprezentativă şi deliberativă a populaţiei din raion care coordonează activitatea consiliului local în vederea realizării serviciului public de interes raional.

Preşedinte raional- autoritate executivă a raionului.

Unitate administrativ-teritorială-subdiviziune teritorială care are personalitate juridică, resurse financiare proprii, dispune de patrimoniu şi are dreptul de a gestiona de sine stătător o parte din treburile interne ale localităţii.

Potrivit legislaţiei în vigoare din R.M., u. a. t. sunt organizate pe 2 nivele:

Nivelul 1    - sate (comune)                     Nivelul 2          - raioane

                 Oraşe (municipii)                                   Mun. Chişinău

 1. T. A. G.