Pin It

În orice activitate pe care o întreprindem, facem apel la mijloace sau unelte pe care le considerăm potrivite pentru a o realiza cu succes. Dacă vrem să facem o călătorie de la Bucureşti la Cluj, ne gândim să mergem cu automobilul, cu trenul sau cu avionul. Mijlocul de transport e instrumentul folosit pentru a realiza acţiunea dorită. Şi, de multe ori, putem alege între mai multe căi de a face acţiunea: putem folosi unul sau altul din mijloacele de transport disponibile, altfel zis putem alege între mai multe instrumente disponibile.

La fel se întâmplă atunci când o politică publică urmează să fie implementată. De pildă, în cazul întreprinderilor care poluează aerul sau apa, se poate alege între: promulgarea unor reglementări care să interzică orice activitate industrială care poluează dincolo de anumite limite stabilite; sau: stimularea unei campanii de masă prin care să se preseze firmele poluatoare să reducă poluarea; sau: acordarea de subsidii acestor firme pentru a le stimula să achiziţioneze tehnologii nepoluante; sau: măsuri de monitorizare atentă a activităţilor firmelor poluante şi obligarea lor să elaboreze planuri de reducere a poluării şi a riscurilor poluării etc.

Ca şi atunci când ne propunem să mergem de la Bucureşti la Cluj, pentru a reduce poluarea se pot folosi anumite instrumente. Conceptul de instrument e folosit aici într-un sens foarte larg, pentru a desemna orice mijloc pe care un actor (o persoană individuală sau o organizaţie sau în particular o agenţie guvernamentală) îl foloseşte sau l-ar putea folosi pentru a atinge scopul sau scopurile urmărite (apud Peters, B.G., van Nispen, F.K.M., 1998: p. 13).

Instrumentele politicilor sunt mijloacele sau resursele pe care guvernarea le are le dispoziţie pentru a implementa politicile publice.

Clasificarea instrumentelor. Deoarece, aşa cum se vede şi din exemplele date aici, există o mare varietate de instrumente care pot fi utilizate pentru a implementa politicile publice, e nevoie să le grupăm sau clasificăm. C. Hood (1983) consideră că guvernarea face faţă problemelor publice apelând la patru tipuri de resurse:

 • Centralitatea: proprietatea de a fi la întâlnirea canalelor de informaţii; guvernarea foloseşte informaţia pe care o posedă, dreptul ei de a fi informată sau de a fi ascultată, fără a trebui să facă uz de constrângeri legale.
 • Fondurile: deţinerea de bunuri pe care le poate utiliza pentru a stimula sau pentru a le schimba cu altceva, în principal resursele monetare; aceste resurse au dobândit o importanţă foarte mare în ultimele decenii.
 • Autoritatea: posedarea puterii legale sau oficiale de a interzice, de a comanda, a licenţia, a certifica, a garanta etc.
 • Organizarea: guvernarea are la dispoziţie aparatul de stat (o sumă de organizaţii sau agenţii guvernamentale, care cuprind personal, clădiri, fonduri etc.) care îi permite să realizeze acţiuni concrete.

O clasificare mai detaliată e realizată de Howlett şi Ramesh (1995: cap. 4). Criteriul după care instrumentele folosite în implementarea politicilor publice pot fi clasificate este acela al nivelului de intervenţie a statului. În cazul în care aceasta este redusă, instrumentele au un caracter voluntar; pe măsură ce intervenţia statului este mai ridicată, instrumentele au un caracter mai coercitiv.

 

 

familia şi comunitatea

Instrumente voluntare

(intervenţie scăzută a statului)

organizaţiile voluntare

 

piaţa

 

informare şi consiliere

Instrumente mixte

(intervenţie medie a statului)

subsidiile

licitaţiile şi drepturile de proprietate

 

taxele

 

reglementările

Instrumente obligatorii

(intervenţie ridicată a statului)

întreprinderile publice

 

furnizarea directă

Instrumentele voluntare. Uneori guvernarea decide în mod deliberat să nu acţioneze într-o anumită problemă, deoarece consideră că rezultatele dorite se pot obţine mai bine lăsând familia, comunitatea, piaţa liberă sau organizaţiile neguvernamentale să soluţioneze liber problemele respective. Normele sociale prevalente într-o societate, combinate cu iniţiativa individuală şi rolul comunităţii pot conduce în multe situaţii la rezultate mai bune decât dacă statul ar interveni coercitiv.

 • Familia şi comunitatea asigură în multe cazuri soluţii preferabile oricăror intervenţii ale statului: astfel, asigurarea sprijinului pentru copii, bătrâni, persoane handicapate sunt considerate în toate societăţile moderne ca responsabilităţi individuale esenţiale. apelul la familie şi la comunitate primeşte întotdeauna un sprijin politic puternic; în plus, costurile pe care trebuie să le suporte guvernarea sunt foarte reduse (ele constau cel mult în ajutoare sau subsidii, precum de pildă alocaţiile pentru copii). Desigur, există şi dezavantaje ale concentrării asupra acestui tip de instrument: el nu poate fi utilizat în tratarea unor probleme sociale complexe; uneori e mai eficient să se furnizeze servicii sociale decât să se lase totul pe seama familiei; în sfârşit, se creează inechităţi: pentru cei care nu au o familie sau când resursele familiei sunt reduse, dar şi pentru unii membri ai familiilor - în special femeile - care sunt principalii furnizori de grijă şi care, în condiţiile în care au de asemenea un loc de muncă, suportă o "dublă zi de muncă", tot mai greu de îndeplinit.
 • Organizaţiile neguvernamentale care oferă servicii de asistenţă de sănătate, educaţie, sprijin pentru membrii unor grupuri defavorizate (precum, de exemplu, copiii străzii sau săracii), organizaţiile ecologiste care militează pentru reducerea poluării sau curăţă pădurile de deşeuri sunt exemple care ne vin imediat în minte. Ele nu depind în activitatea lor de stat şi, în acelaşi timp, nu îşi propun ca scop obţinerea de profit. Avantajele apelului la ele ca instrumente ale politicilor publice sunt următoarele: a) sunt mult mai flexibile decât instituţiile sau agenţiile guvernamentale; b) costurile lor sunt mai reduse, întrucât apelează în mare măsură la activităţi voluntare; c) asigură echitatea, căci se apleacă în primul rând asupra persoanelor defavorizate. Dar, desigur, nu se poate face apel la aceste organizaţii în cazul unor probleme sociale complexe; pe de altă parte, ele depind pentru activitatea lor de atragerea de fonduri (iar uneori acestea provin de la stat).
 • Piaţa a fost şi este principalul instrument voluntar folosit de guvernare. Crearea de pieţe private eficiente este un obiectiv fundamental al guvernărilor, cu atât mai mult al celor în tranziţia postsocialistă. Aşa cum am văzut, argumentul fundamental în favoarea ei este acela că în condiţiile existenţei unei pieţe veritabile, bunurile şi serviciile sunt produse la cel mai mic preţ; şi, cum principalele bunuri şi servicii pentru populaţie pot fi produse pe piaţa liberă, guvernările folosesc pe larg acest instrument al politicilor. Desigur, aşa cum am văzut, existenţa bunurilor publice face ca uneori piaţa să nu fie un instrument adecvat al politicilor. Ea nu asigură eficienţă, dar nici echitate (să ne gândim la un sistem pur privat de asistenţă de sănătate: în acest caz, cei săraci nu ar putea beneficia de servicii necesare, ceea ce ar fi în conflict cu ideea aflată la temelia societăţilor moderne de respectare a drepturilor omului).

Instrumentele obligatorii. Ele constrâng sau direcţionează acţiunea persoanelor sau instituţiilor cărora li se adresează. În aplicarea lor, guvernarea trebuie desigur să ţină seamă de limitele constituţionale.

 • Reglementările reprezintă un mecanism esenţial de a prescrie anumite activităţi sau comportamente ale persoanelor şi instituţiilor (atât publice cât şi private). Statul are capacitatea de a exercita coerciţia, de aceea reglementările sale pot influenţa chiar foarte mult economia şi, în general, societatea. Pe plan economic, reglementările urmăresc să încurajeze unele activităţi sau, dimpotrivă, să descurajeze altele; de exemplu, pot fi reglementate ratele de schimb, profiturile, investiţiile străine; firmele sunt licenţiate; pot exista reglementări privind preţurile practicate, calitatea şi cantitatea produselor, standarde de siguranţă sau ecologice etc. Pe plan social, reglementările urmăresc să protejeze interesele cetăţenilor, de pildă prin reglementarea pieţei muncii sau elaborarea de standarde de calitate, de nepoluare etc. Avantajele utilizării acestui instrument sunt următoarele: a) nu este necesar ca guvernarea să posede o informaţie foarte extinsă asupra comportamentelor sau preferinţelor efective: ea poate pur şi simplu să stabilească un standard şi să ceară respectarea lui; b) este cel mai eficient mijloc, atunci când guvernarea are stabilite obiective precise şi clare, precum şi în situaţii de criză, când e necesar să se dea răspunsuri simple şi imediate; c) efectele aplicării ei sunt mai uşor de prezis, ceea ce conduce la posibilitatea unei mai bune coordonări a eforturilor instituţiilor şi agenţiilor guvernamentale; d) sunt mai puţin costisitoare decât alte instrumente (precum subsidiile sau scutirile de taxe); e) politic sunt preferabile, căci indică acţiunea precisă şi implicarea directă a guvernării în soluţionarea problemelor. Dezavantajele acestui instrument sunt următoarele: reglementările a) impun limite asupra activităţii în sectorul privat şi deci pot distorsiona pieţele; b) inhibă inovaţia şi creează comportamente conservatoare; c) sunt inflexibile şi nu ţin seamă de context, ceea ce poate produce rezultate perverse; d) uneori este imposibil să se dea reglementări, atunci când de pildă există o varietate uriaşă a activităţilor vizate; e) sunt adesea costisitoare: căci costurile aplicării ei pot fi foarte ridicate.
 • Prin intermediul unor întreprinderi publice, statul poate nu doar să asigure bunuri şi servicii prin instrumente bugetare, dar poate chiar să asigure producerea lor. Electricitatea, apa, serviciile telefonice, feroviare etc. sunt vândute de către întreprinderile de stat, iar cei care nu le plătesc pot fi împiedicaţi să le folosească. Avantajele acestui instrument sunt de neglijat: a) aşa cum am văzut, în cazul bunurilor publice piaţa nu reuşeşte să fie un mecanism eficient; b) informaţia necesară pentru a folosi acest instrument e mai mică decât în cazul în care s-ar fi dorit folosirea altora, precum reglementările; c) profiturile obţinute se transformă în fonduri publice. Pe de altă parte însă, dezavantajele sunt foarte mari, iar recunoaşterea lor a reprezentat un puternic impuls către privatizarea multora dintre aceste întreprinderi: a) sunt dificil de controlat; b) sunt ineficiente, căci pierderile lor sunt adesea suportate din fonduri publice; c) sunt supuse presiunilor politice (la noi în ţară sunt foarte cunoscute exemple de mari întreprinderi care au pierderi şi care nu au fost închise din motive politice sau sociale); d) datorită poziţiilor lor de monopol ele trec o parte a costurilor asupra consumatorilor.
 • Furnizarea în mod direct de către stat a unor bunuri şi servicii se realizează prin intermediul taxelor şi deci al bugetului; ea constă în alocări bugetare (de pildă, prin mărimea fondurilor pentru apărare, sănătate, educaţie, poliţia, pompierii, construcţii de drumuri şi poduri, în general deci pentru bunuri şi servicii publice); în redistribuiri de bunuri şi beneficii între diferite grupuri sau categorii de cetăţeni; în politicile de stabilizare economică pe care le realizează. Alături de avantajele uşor de recunoscut, acest tip de instrumente are şi dezavantaje: a) datorită creşterii rolului birocraţiei, aplicarea politicilor este puţin flexibilă şi neeficientă; controlul politic asupra agenţiilor şi instituţiilor guvernamentale poate duce la b) decizii care vizează mai degrabă obiective electorale; c) decizii incoerente.

Instrumente mixte. Acestea combină caracteristicile instrumentelor voluntare şi

obligatorii. Implicarea statului variază de la simpla diseminare a informaţiei la subsidii şi

taxe asupra activităţilor.

 • Informarea şi consilierea sunt furnizate persoanelor şi organizaţiilor, cu aşteptarea că ele îşi vor schimba comportamentul într-un anumit mod: de pildă, informaţii turistice, asupra programelor guvernamentale, date statistice economice şi sociale, date despre starea vremii etc. Aceste instrumente sunt folositoare atunci când guvernarea nu dispune de soluţii concrete sau nu doreşte să se implice mai mult în soluţionarea unor probleme; desigur însă că e vorba de instrumente puţin puternice, care nu conduc la rezultate precise, imediate: schimbările dorite în comportament apar doar în timp, iar probabilitatea lor e uneori greu de determinat.
 • Subsidiile reprezintă toate formele de transferuri financiare către persoane, firme, organizaţii guvernamentale sau din sectorul privat ori neguvernamental. Subsidiile urmăresc sprijinirea firmelor private pentru producerea de bunuri şi servicii pe care guvernarea doreşte să fie oferite, de pildă pentru agricultori sau pentru anumite industrii, pentru şcoli, universităţi sau clinici particulare. Principalele forme de subsidii sunt: a) granturile (pentru şcoli, universităţi, transportul public), acordate pentru desfăşurarea unor activităţi considerate ca valoroase în sine; b) reduceri de taxe; c) vouchere, oferite consumatorilor unui anumit bun; aceştia le predau unor producători preferaţi, care la rândul lor primesc contravaloarea bunurilor oferite de la agenţiile guvernamentale. La noi în ţară cel mai cunoscut sistem de acest fel e cel care priveşte proprietarii agricoli: ei folosesc voucherele primite pentru a acoperi o parte a costului lucrărilor agricole; d) împrumuturi acordate de stat, cu o dobândă mai mică decât cea de pe piaţă (de exemplu, împrumuturi acordate tinerilor pentru construcţii de locuinţe); e) reglementări privind restricţionarea cantităţii de mărfuri produse de un anumit producător (de exemplu, cantitatea de peşte care poate fi pescuit) sau stabilirea unor preţuri (de exemplu, la serviciilor oferite de companiile de taximetre). Avantajele utilizării subsidiilor ca instrumente de implementare a unei politici sunt: a) sunt uşor de aplicat atunci când există o coincidenţă între ceea ce doreşte publicul şi ceea ce doreşte guvernarea, iar costurile utilizării lor nu sunt foarte ridicate; b) ele sunt flexibile, căci cei subvenţionaţi pot ei înşişi cum să le folosească date fiind circumstanţele în care acţionează; c) de aceea subsidiile încurajează inovaţia, răspunsuri noi; d) sunt politic acceptabile, căci, pe de o parte, cei care beneficiază de ele sunt mai puţini şi sprijină puternic acordarea lor, dar pe de altă parte costurile sunt suportate de întreaga populaţie, astfel încât opoziţia la ele e mai difuză şi mai slabă. Dezavantajele sunt uşor de detectat: a) subsidiile solicită resurse importante; b) efectele dorite se obţin într-un timp mai lung (şi de aceea nu pot fi utilizate în situaţii de criză); c) costurile obţinerii informaţiilor privind modul de alocare a subsidiilor pot fi foarte mari; d) ele pot fi redundante, dacă activităţile dorite s-ar putea desfăşura şi fără acordarea lor, ceea ce înseamnă că uneori subsidiile reprezintă o risipă de fonduri.
 • Licitaţiile şi drepturile de proprietate. În cazurile în care o resursă este limitată, cei care doresc să o consume trebuie să liciteze pentru a o folosi. De pildă, dacă există mai mulţi poluatori ai unui râu, pentru a nu creşte nivelul de poluare a acestuia peste un anumit nivel se pot stabili limitele în care fiecare poluator poate deversa substanţele poluante (în acest fel e reglementat indirect nivelul producţiei acestuia). Avantajul în aceste cazuri este că a) drepturile de proprietate sunt uşor de stabilit; b) instrumentul este flexibil, în exemplul dat aici putându-se varia nivelul de poluare care e oferit fiecărei firme; c) instaurează un control mai riguros al nivelului desfăşurării unei activităţi nedorite. Printre dezavantajele acestui instrument se află: a) se încurajează specula: firmele mari pot ridica preţul la care cumpără drepturile, astfel punând bariere în faţa firmelor mici; b) sunt inechitabile, căci acordarea drepturilor depinde numai de capacitatea de a plăti - şi poate genera opoziţie din partea celor care trebuie să plătească, de pildă, costurile unei poluări crescute; c) favorizează înşelăciunea, transferul unor activităţi în economia paralelă.
 • Taxele reprezintă plăţi obligatorii către stat. Obiectivele introducerii unei taxe pot fi foarte diferite. Cel mai cunoscut este acela de a creşte nivelul veniturilor statului. Dar ca instrument al politicilor publice taxele sunt utilizate pentru a induce un anumit comportament sau, dimpotrivă, pentru a descuraja unele comportamente. De exemplu, asigurarea auto obligatorie face ca numărul celor care contribuie să fie mai mare şi deci ca nivelul asigurării să fie mai mic. Sau: un nivel ridicat al taxelor la băuturile alcoolice sau la ţigări a indus o scădere a consumului acestora. Taxele de utilizare a unui produs reprezintă o altă modalitate de a face apel la acest instrument în politicile publice: un poluator poate să producă, dar plătind taxe ridicate. Principalele avantaje ale acestui instrument sunt următoarele: a) sunt uşor de stabilit şi solicită firmele să găsească modalităţi alternative de comportament pentru a micşora sumele plătite statului; b) sunt un stimulent continuu de reducere a activităţilor nedorite; c) de asemenea, ele promovează inovaţia, căutarea de alternative acceptabile; d) ele sunt un instrument flexibil, putând fi ajustate până la momentul în care se obţine rezultatul dorit; e) în special în cazul taxelor de utilizare ele permit o mai mare discreţie decât reglementările din partea celor cărora li se aplică instrumentul; f) nu fac apel într-o mare măsură la birocraţie, căci responsabilitatea reducerii activităţilor nedorite cade în seama firmelor cărora li se aplică taxele (de utilizare). Pe de altă parte însă, taxele şi taxele de utilizare au unele dezavantaje, precum: a) pentru a stabili nivelul exact al taxelor e nevoie de informaţie foarte multă şi de foarte bună calitate; b) resursele pot fi prost alocate înainte de a se ajunge la un nivel eficient al taxelor; c) nu sunt eficiente în situaţii de criză, fiindcă ele se bazează pe decizii private şi deci efectele se văd numai în timp; d) ele implică uneori costuri mari de administrare şi de colectare a taxelor.

Alternative de furnizare a bunurilor şi serviciilor de către instituţiile publice (Osborne,
D., Gaebler, T., 1993, p.31):                                                                                         '

Tradiţionale: crearea de reglementări şi de sancţiuni legale; reglementare şi dereglementare; monitorizare şi investigare; licenţiere; politici de taxe; granturi; subsidii; împrumuturi; garanţii pentru împrumuturi; contractări.

Inovative: franchisă; parteneriat public - privat; parteneriat public - public; corporaţii cvasipublice; întreprinderi publice; achiziţii; asigurări; recompense; schimbări în politicile de investiţii publice; asistenţă tehnică; informare; evaluare; voluntariat; vouchere; taxe de

impact; catalizarea eforturilor organizaţiilor neguvernamentale; cooperare cu lideri din organizaţiile neguvernamentale; persuadare.

Avant-garde: fonduri cu rol de stimulare; investiţii cu rol de a asigura echitatea; asociaţii
voluntare; co-producţie sau eforturi de îmbunătăţire a propriei activităţi; quid pro quo;
managementul cererii; vânzare, schimb sau utilizare a proprietăţii; restructurarea pieţei.____________

Alegerea instrumentelor. De obicei, o agenţie guvernamentală care are de implementat o anumită politică are în faţa sa mai multe instrumente între care poate să aleagă. Cum va proceda? Există anumite constrângeri, care o împing să aleagă un instrument mai degrabă decât un altul? Decizia în acest sens depinde de mai mulţi factori (Linder, S.H., Peters, B.G., 1989):

 • caracteristicile instrumentelor: a) intensitatea resurselor; b) centrarea: cât de mare este selectivitatea grupurilor vizate, cât de precisă este acţiunea etc.; c) riscul politic: cât de mare e sprijinul şi cât de mare este opoziţia la folosirea acelui instrument, care sunt şansele de succes etc.); d) constrângerile asupra activităţii statului: cât de mult este acceptabilă coerciţia etc.;
 • stilul de realizare a politicilor în ţara respectivă (de pildă, în S.U.A. sunt preferate politici care presupun descentralizarea activităţilor, în timp ce în alte ţări, precum Franţa, politicile apelează la activităţi cu un caracter mai pronunţat centralist);
 • cultura organizaţională a agenţiilor guvernamentale care urmează să implementeze politica;
 • contextul problemei: rolul actorilor implicaţi, programarea activităţilor etc.;
 • preferinţele decidenţilor (care ţin de profesiile lor, de afilierile lor instituţionale şi politice, de cunoştinţele şi credinţele lor etc.).

Cea mai simplă abordare a alegerii instrumentelor unei politici a fost propusă de B. Doern (apud Howlett, Ramesh, 1995: p. 159). El consideră că în implementarea unei politici un instrument poate fi substituit cu un altul: teoretic, orice instrument poate fi folosit pentru a atinge scopul propus printr-o politică. Cu toate acestea, agenţiile guvernamentale preferă anumite instrumente. Doern argumentează că în societăţile democratice sunt preferate instrumente mai puţin coercitive şi se trece la cele mai coercitive dacă ele nu sunt eficiente sau apar presiuni sociale pentru a folosi instrumente mai coercitive.

Bressers şi O'Toole (1998) propun o analiză mai amănunţită. Ei pleacă de la următoarele caracteristici ale instrumentelor politicilor:

 • limitarea sau expansiunea: măsura în care instrumentul face ca actorii să aibă la dispoziţie modalităţi alternative, atractive şi fezabile de comportament;
 • resursele: dacă instrumentele furnizează sau iau grupului ţintă resurse;
 • alegerea: măsura în care instrumentele lasă actorilor libertatea de acţiune sau forţează anumite comportamente;
 • caracterul unilateral sau multilateral: dacă instrumentul vizează numai acţiunea organismelor guvernamentale sau implică şi acţiuni ale altor actori;
 • apelul la normativitate (la reglementări): cât de mult sunt folosite reglementările faţă de stimulentele economice;
 • proporţionalitatea: cât de mult depinde mărimea sau intensitatea acţiunii guvernamentale de mărimea sau intensitatea grupului ţintă.

 

În al doilea rând, ei argumentează că alegerea unui instrument se realizează în contextul unei reţele în care sunt implicaţi mai mulţi actori. Reţelele se caracterizează prin două trăsături - coeziunea şi interrelaţionarea:

 • Coeziunea priveşte măsura în care indivizii, grupurile şi organizaţiile care compun o reţea au în comun obiectivele, scopurile relevante în problema în cauză.
 • Interrelaţionarea priveşte măsura în care actorii implicaţi în cadrul reţelei interacţionează între ei, au contacte atât în procesul de înfăptuire a politicii respective, cât şi în alte contexte.

Se observă uşor că cele două caracteristici sunt independente între ele: pot exista reţele în care actorii au aceleaşi scopuri, dar relaţionările dintre ei sunt slabe sau, dimpotrivă, puternice; după cum pot exista reţele în care actorii au scopuri divergente, iar contactele dintre ei sunt puternice sau, dimpotrivă, slabe. Bressers şi O'Toole argumentează că, în general,

cu cât caracteristicile unui instrument ajută la menţinerea caracteristicilor

existente din cadrul reţelei, cu atât e mai probabil ca el să fie selectat pentru

implementarea politicii.

 

Interrelaţionare ridicată     Interrelaţionare scăzută

 

Coeziune ridicată

 

Instrumentele selectate se caracterizează prin:

Instrumentele selectate se caracterizează prin:

 

apel scăzut la normativitate

(reglementări);

proporţionalitate;

alocarea de resurse suplimentare

grupurilor ţintă;

libertatea grupurilor vizate de a opta pentru sau împotriva aplicării unui instrument;

aranjamente bilaterale sau multilaterale;

implementarea de către decidenţi sau de către organizaţii care depind de ei.

apel scăzut la normativitate (reglementări);

proporţionalitate (dar mai scăzută decât în cazul în care interrelaţionarea e ridicată);

alocarea de resurse suplimentare grupurilor ţintă;

libertate ridicată a grupurilor vizate de a opta pentru sau împotriva aplicării unui instrument;

absenţa aranjamentelor bilaterale; implementarea de către decidenţi sau organizaţii intermediare.


Coeziune slabă

 

Instrumentele selectate se caracterizează prin:

Instrumentele selectate se caracterizează prin:

 

apel ridicat la normativitate (reglementări);

proporţionalitate (dacă instrumentele sunt aplicate individual); grupurilor vizate li se retrag unele resurse;

absenţa libertăţii grupurilor vizate de a opta pentru sau împotriva unui instrument;

multe acorduri bi- sau multilaterale; implementare de către decidenţi sau de către organizaţii care depind de ei.

apel ridicat la normativitate

(reglementări);

lipsă de proporţionalitate;

retragerea resurselor de la grupurile

vizate;

libertate limitată a grupurilor vizate de a opta pentru sau împotriva unui instrument;

absenţa aranjamentelor multilaterale; implementare caracterizată prin implicarea şi a altor actori decât decidenţii şi organizaţii strâns legate de ei.