Pin It

Natura activităţilor desfăşurate, dar mai ales modalitatea în care este realizată gestionarea serviciilor, determină esenţialmente forma de organizare a fiecărui serviciu public în parte.

Astfel, în literatura de specialitate se vorbeşte despre:

  1. a) compartimentele interioare ale autorităţilor administraţiei publice, care nu au personalitate juridică, nici calitatea de ordinator de credite, deci nici calitatea de subiect de drept în raporturile juridice şi nici calitate procesuală; ele apar ca prepuşi ai autorităţii publice din care fac parte;
  2. b) instituţii publice sau stabilimente, cu sau fără personalitate juridică, cărora le-au fost încredinţate anumite servicii publice administrative. Acestea au o anumită autonomie, dar se găsesc şi rămân sub tutela administraţiei publice;
  3. c) delegarea gestiunii serviciilor publice, constând în concesionarea pe bază de licitaţie a unor servicii publice economice ca societăţi comerciale, denumiţi şi operatori de servicii publice care îşi desfăşoară activitatea pe bază concurenţială, în scopul obţinerii unui profit.

Trebuie să reţinem  că aceşti agenţi comerciali au o personalitate juridică de drept privat şi nu se află în raporturi de subordonare cu autorităţile administraţiei publice, ci, în cadrul legii şi a clauzelor angajamentelor asumate, acceptă supravegherea şi controlul asupra modului în care este asigurat serviciul public concesionat.

      În situaţia înfiinţării unei regii autonome sau a unei societăţi comerciale, de către administraţia publică însăşi, forma de organizare a acestora nu este concesionarea ci gestiunea directă, proprie structurilor interne sau externe ale administraţiei publice locale.

  1. d) delegarea de gestiune a unor servicii către organisme private, cu caracter neguvernamental, care poartă denumiri diferite: fundaţii, asociaţii, uniuni etc. Acestea preiau, de regulă, în integritatea lor, gestiunea serviciilor publice care constituie aportul lor de activitate cu caracter social, de binefacere, de învăţământ, de sănătate ş.a.

            Delegarea gestiunii acestor servicii se face pe baza autorizaţiei emise, întotdeauna, de către autorităţile publice care au competenţe în domeniile de specialitate respective, spre deosebire de delegarea gestiunii sarcinilor publice economice, despre care am amintit deja, care se face pe cale contractuală.