Pin It

În conformitate  cu prevederile  articolului  1 din Ordonanţa Guvernului nr. 13/2001, serviciile publice comunitare pentru cadastru şi agricultură se înfiinţează la nivelul unităţilor administrativ-teritoriale.

Ele pot fi organizate fie sub forma unor compartimente distincte în cadrul aparatului propriu al Consiliilor locale, cu încadrarea în numărul maxim de posturi aprobat potrivit legii, fie ca servicii publice cu personalitate juridică în subordinea Consiliilor locale. Îndrumarea tehnico-metodologică a acestor servicii publice se asigură de oficiile judeţene de cadastru, geodezie şi cartografie şi de direcţiile generale judeţene pentru agricultură şi industrie alimentară (articolul 1 alineat 3 din O.G. nr.13/2001).

Serviciile publice comunitare pentru cadastru şi agricultură sunt investite cu următoarele atribuţii principale:

 1. participă la acţiunea de delimitare a teritoriului administrativ al comunei, oraşului sau municipiului şi asigură conservarea punctelor de hotar materializate prin borne;
 2. efectuează măsurători topografice pentru punerea în posesie pe amplasamentele stabilite de Consiliile locale de aplicare a Legii fondului funciar;
 3. întocmeşte fişele de punere în posesie;
 4. constituie şi actualizează evidenţa proprietăţilor imobiliare şi a modificărilor aduse acestora;
 5. constituie şi actualizează evidenţa terenurilor care fac parte din domeniul public sau privat;
 6. delimitează exploataţiile agricole din teritoriul administrativ al localităţilor;
 7. fac propuneri şi avizează proiectele de organizare şi funcţionare a exploataţiilor agricole şi aplică în teren elementele necesare pentru funcţionarea acestora;
 8. fac propuneri şi avizează proiectele pentru amenajarea reţelei de drumuri, de alimentare cu apă, de irigaţii;
 9. urmăresc modul în care deţinătorii de terenuri asigură cultivarea acestora;
 10. furnizează date pentru completarea şi ţinerea la zi a registrului agricol;
 11. acordă consultanţă agricolă, urmăresc aplicarea tehnologiilor adecvate şi iau măsuri de protecţie fitosanitară;
 12. acordă consultanţă în domeniul zootehniei şi asigură operaţiunile de însămânţare artificială;
 13. iau măsuri pentru prevenirea îmbolnăvirii animalelor şi asigură efectuarea tratamentelor în cazul îmbolnăvirilor;
 14. întocmesc documentaţiile necesare pentru acordarea de sprijin producătorilor agricoli, în condiţiile prevăzute de lege, şi urmăresc realizarea acestor acţiuni;
 15. alte atribuţii stabilite prin lege sau însărcinări primite de la Consiliile locale ori de la primăriile localităţilor.

Activităţile serviciilor publice comunitare pentru cadastru şi agricultură care presupun prestări de serviciu la cererea cetăţenilor se execută pe bază de taxe stabilite de Consiliile locale, potrivit legii.

Numărul şi specialităţile profesionale ale personalului din cadrul acestor servicii publice comunitare se stabilesc de Consiliile locale care le înfiinţează, în funcţie de specificul activităţilor, de mărimea unităţilor administrativ-teritoriale şi de posibilitatea de finanţare.

Potrivit articolului 5 alineat 1 din Ordonanţa Guvernului nr.13/2001, Consiliile locale au obligaţia să înfiinţeze societăţi comerciale pentru preluarea şi valorificarea produselor agroalimentare de la producătorii individuali, de la exploataţiile agricole asociative şi de la exploataţiile familiale. Asemenea societăţi comerciale pot fi înfiinţate şi prin asocierea între mai multe Consilii locale. În acest scop, serviciile publice pentru cadastru şi agricultură au obligaţia să acorde consultanţă şi să coordoneze înfiinţarea acestor societăţi comerciale. De asemenea, aceste servicii publice vor acorda consultanţă şi sprijin producătorilor agricoli pentru valorificarea producţiei vegetale şi animaliere (articolul 5 alineat 2 din O.G. nr.13/2001).