Pin It

Serviciile publice comunitare pentru eliberarea şi evidenţa paşapoartelor, şi serviciile publice regim permise de conducere şi înmatriculare a autovehiculelor sunt reglementate prin Ordonanţa Guvernului nr.83/2001 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea serviciilor publice comunitare pentru eliberarea şi evidenţa paşapoartelor simple şi serviciilor comunitare  regim permise de  conducere  şi  înmatriculare  a vehiculelor. Ambele se organizează în cadrul aparatului propriu al prefecturilor.

Astfel, serviciile publice comunitare pentru eliberarea şi evidenţa paşapoartelor se înfiinţează sub forma unui compartiment al aparatului propriu al Prefecturilor, prin reorganizarea formaţiunilor teritoriale de paşapoarte din cadrul serviciilor judeţene de evidenţă informatizată a persoanei din structura Ministerului Administraţiei şi Internelor.

Ele  asigură întocmirea, păstrarea, evidenţa şi eliberarea paşapoartelor simple.

Serviciile publice comunitare pentru eliberarea şi evidenţa paşapoartelor au următoarele atribuţii principale:

  1. soluţionează cererile pentru eliberarea paşapoartelor simple ori de prelungire a valabilităţii acestora, în conformitate cu prevederile legii, ale tratatelor şi convenţiilor internaţionale la care România este parte;
  2. asigură eliberarea paşapoartelor simple în colaborare cu serviciile comunitare locale de evidenţă a persoanelor din subordinea Consiliilor municipale, orăşeneşti şi comunale, precum şi ale sectoarelor municipiului Bucureşti;
  3. administrează, gestionează şi valorifică registrele judeţene, respectiv ale municipiului Bucureşti de evidenţă a paşapoartelor;
  4. asigură înscrierea de menţiuni în paşapoarte, în condiţiile legii;
  5. organizează, la nivelul judeţului şi al municipiului Bucureşti, gestionarea şi controlul eliberării paşapoartelor.

Potrivit articolului 2 din Ordonanţa Guvernului nr.83/2001, coordonarea şi controlul metodologic al acestor servicii publice comunitare se asigură de către Direcţia Generală pentru Paşapoarte, respectiv Direcţia regim permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor din cadrul Ministerului Administraţiei şi Internelor.

În scopul bunei finalităţi a activităţii de eliberare a paşapoartelor, serviciile publice comunitare din cadrul Prefecturilor trebuie să conlucreze permanent cu serviciile publice comunitare locale de evidenţă a persoanelor. Astfel, potrivit articolului 12 alineat 1 din Ordonanţa Guvernului nr.83/2001, cererile pentru eliberarea paşapoartelor simple ori de prelungire a valabilităţii acestora se depun de către cei interesaţi la serviciile publice comunitare de evidenţă a persoanelor în a căror rază teritorială îşi au domiciliul.

Aceste servicii publice preiau cererile respective şi le transmit, în mod operativ, spre soluţionare serviciilor publice comunitare pentru eliberarea şi evidenţa paşapoartelor din cadrul Prefecturilor. Aceste din urmă servicii publice analizează cererile depuse, emit paşapoartele simple solicitate de cetăţeni sau, după caz, înscriu menţiunile necesare în acestea şi le transmit operativ serviciilor publice comunitare locale de evidenţă a persoanelor care le eliberează solicitanţilor.