Pin It

Înfiinţarea serviciilor publice comunitare în România apare ca efect pozitiv al descentralizării administrative, componenta esenţială a reformei administraţiei publice. Este vorba despre schimbarea de fond a raportului dintre administraţie şi cetăţean, descentralizarea şi desconcentrarea serviciilor publice şi demilitarizarea treptată a serviciilor comunitare, în contextul reconstrucţiei instituţionale şi a armonizării cadrului legislativ în spaţiul euro-atlantic.

Măsurile privitoare la înfiinţarea, organizarea, reorganizarea sau funcţionarea unor servicii comunitare au avut în vedere, în primul rând, necesitatea protecţiei populaţiei, democratizării serviciului oferit acesteia, prevenirii actelor de corupţie, apropierii serviciilor publice de cetăţeni. Ele au afectat structurile din cadrul aparatului de lucru al Guvernului, ale ministerelor şi ale altor organe de specialitate din cadrul administraţiei publice centrale şi al unor instituţii publice. Astfel, într-o perioadă relativ scurtă de timp, au fost organizate sau reorganizate serviciile publice comunitare de evidenţă a persoanelor, pentru situaţii de urgenţă, pentru eliberarea şi evidenţa paşapoartelor, pentru regimul permiselor de conducere şi înmatriculare a autovehiculelor, şi respectiv, pentru cadastru şi agricultură.

Potrivit programelor aprobate şi a conţinutului actelor normative adoptate, aceste servicii comunitare fac parte din categoria serviciilor publice administrative care sunt gestionate în mod direct de către administraţia publică centrală şi locală şi între care se instituie şi trebuie să se realizeze o cooperare permanentă.

O parte dintre aceste servicii publice comunitare sunt organizate sub forma unor structuri interioare, respectiv compartimente de lucru ale Consiliilor judeţene şi/sau locale, iar  altele ca  structuri  exterioare  ale acestora,  având statutul de peroane juridice. De asemenea, o altă parte dintre  serviciile  comunitare  se  înfiinţează  în  cadrul  Prefecturilor  judeţene şi a municipiului Bucureşti. Ele au de îndeplinit o serie de atribuţii prin colaborare cu serviciile publice comunitare din cadrul Consiliilor locale, între care s-a instituit şi trebuie să existe o permanentă colaborare.

Serviciile publice comunitare se deosebesc atât de serviciile desconcentrate ale administraţiei publice, cât şi de serviciile administraţiei locale, deoarece, trebuie să reţinem că, ele se află în raporturi de dublă subordonare, atât pe orizontală cât şi pe verticală. Spre exemplu, deşi unele dintre aceste servicii publice comunitare se organizează în cadrul Consiliilor judeţene sau a Consiliilor locale, activitatea acestora este coordonată şi controlată de către organele de specialitate ale administraţiei publice centrale.

4.1. Serviciile publice comunitare de evidenţă a populaţiei

În conformitate cu prevederile articolului 1 alineat 1 din Ordonanţa Guvernului nr.84 din 30 august 2001 „serviciile publice comunitare de evidenţă a persoanei, se organizează la nivelul Consiliilor locale ale comunelor, oraşelor şi municipiilor, precum şi la nivelul Consiliilor judeţene, respectiv al municipiului Bucureşti” prin reorganizarea compartimentelor de stare civilă din aparatul propriu al Consiliilor locale şi a formaţiunilor locale de evidenţă a populaţiei din structura Ministerului Administraţiei şi Internelor. De asemenea, se înfiinţează servicii publice comunitare locale de evidenţă a persoanelor şi în cadrul sectoarelor municipiului Bucureşti, prin reorganizarea compartimentelor de stare civilă din aparatul propriu al Consiliilor locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti, precum şi activităţii de evidenţă a populaţiei din structura Serviciului de evidenţă informatizată a persoanei al municipiului Bucureşti din structurile Ministerului Administraţiei şi Internelor.

Serviciile publice comunitare pentru evidenţa persoanelor asigură întocmirea, păstrarea, evidenţa şi eliberarea, în sistem de ghişeu unic, a actelor de stare civilă, a cărţilor de identitate, a cărţilor de alegător, a listelor electorale permanente, a permiselor de conducere şi a certificatelor de înmatriculare  a  autovehiculelor,  precum  şi  eliberarea paşapoartelor simple.

Serviciile publice comunitare judeţene şi ale municipiului Bucureşti funcţionează ca instituţii publice de interes judeţean, respectiv municipal, cu personalitate juridică. Ele gestionează, în regim extra-bugetar, veniturile  încasate din activităţile de eliberare a documentelor, din valorificarea formularelor utilizate în procesul de eliberare a acestora şi din furnizarea, în condiţiile legii, a datelor referitoare la persoană, precum şi din donaţii şi sponsorizări. În principal, finanţarea cheltuielilor curente şi de capital se asigură din venituri extra-bugetare şi din subvenţii de la bugetele locale, judeţene şi ale municipiului Bucureşti.

Activitatea serviciilor publice comunitare de evidenţă a persoanelor este coordonată de secretarul general al judeţului şi al municipiului Bucureşti, sau de secretarul municipiului, sectorului municipiului Bucureşti, oraşului sau comunei, după caz.

Potrivit prevederilor articolului 2 din Ordonanţa Guvernului nr.84/2001, însă, coordonarea şi controlul metodologic al serviciilor publice comunitare se asigură în mod unitar de către Inspectoratul Naţional pentru Evidenţa Persoanelor, care este organizat şi funcţionează ca organ de specialitate al administraţiei publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în componenta Ministerului Administraţiei şi Internelor.

Din analiza conţinutului acestor dispoziţii rezultă, fără echivoc, faptul că serviciile publice comunitare de evidenţă a persoanelor au o dublă subordonare (atât faţă de autorităţile publice locale, care hotărăsc cu privire la înfiinţarea lor, cât şi faţă de administraţia publică centrală care asigură îndrumarea şi controlul tehnic de specialitate asupra activităţii acestor servicii).

Dubla natură a componentei  de subordonare  impune lămurirea şi delimitarea competenţei administraţiei publice locale, comparativ cu cea a administraţiei publice centrale. În acest sens, considerăm că administraţia publică locală, printre altele, este competentă: să decidă înfiinţarea lor, să aprobe organigrama şi numărul de personal, să numească şi revoce din funcţie conducerea acestor servicii, să stabilească salariile, să gestioneze celelalte resurse la dispoziţie ş.a.  Aceste  atribuţii,  deşi nu sunt precizate  şi de Ordonanţa  Guvernului nr.84/2001,  pot fi deduse din economia textului Legii administraţiei publice locale  nr.215/2001, care, în articolul 38 alineat 1 litera „i” şi în articolul 107 alineat 1 litera „h” stipulează dreptul Consiliilor locale şi judeţene de a înfiinţa instituţii publice, societăţi comerciale şi servicii publice de interes local, respectiv judeţean.

În conformitate cu aceleaşi texte de lege, Consiliile locale si judeţene îndeplinesc şi următoarele atribuţii:

 • urmăresc, controlează şi analizează activitatea serviciilor publice înfiinţate;
 • instituie, cu respectarea criteriilor generale stabilite prin lege, norme de organizare şi funcţionare pentru aceste servicii publice;
 • numesc şi eliberează din funcţie, în condiţiile legii, conducătorii serviciilor publice din subordinea lor;
 • aplică sancţiuni disciplinare, în condiţiile legii, persoanelor pe care le-au numit.

Atribuţiile Consiliilor locale şi judeţene se referă şi la serviciile publice comunitare care nu sunt altceva decât o subcategorie a serviciilor publice de interes local sau judeţean, după caz.

In eventualitatea în care unele dintre atribuţii, prevăzute de Legea nr.215/2001, ar putea fi date, prin lege specială, în competenţa administraţiei publice centrale, se va aplica reglementarea specială, potrivit principiului lex specialia generalibus derogat. Este însă necesar ca reglementarea specială să aibă cel puţin aceeaşi forţă juridică cu reglementarea generală, ceea ce nu este cazul pentru Ordonanţa Guvernului nr.84/2001.

Pe de altă parte, atribuţiile principale ale administraţiei publice centrale (Inspectoratul Naţional pentru Evidenţa Persoanelor) cu privire la serviciile publice comunitare locale sunt prevăzute în articolul 14 din Ordonanţa Guvernului nr.84/2001, acestea fiind următoarele:

 • asigurarea punerii în aplicare unitară a reglementărilor legale în domeniul evidenţei persoanelor, a stării civile şi a schimbării pe cale administrativă a numelor persoanelor fizice;
 • elaborarea normelor şi metodologiilor de lucru utilizate de serviciile publice comunitare de evidenţă a persoanelor;
 • administrarea Registrului naţional de evidenţă a persoanelor care conţine datele de identificare şi adresele tuturor cetăţenilor români, precum şi imaginile posesorilor de cărţi de identitate;
 • furnizarea, în condiţiile legii, a datelor de identificare a persoanei solicitate de autorităţi şi instituţii publice, agenţi economici şi de alte persoane juridice, pentru derularea unor acţiuni de interes general reglementate prin acte normative;
 • asigurarea compatibilităţii sistemelor informaţionale care stochează şi prelucrează date referitoare la persoană;
 • punerea în aplicare, împreună cu celelalte instituţii abilitate, a reglementărilor privind confidenţialitatea şi protecţia datelor referitoare la persoană;
 • gestionarea sistemului informatic de evidenţă a persoanelor;
 • asigurarea dotării serviciilor publice comunitare de evidenţă a persoanelor, precum şi furnizarea registrelor de stare civilă şi a materialelor necesare emiterii cărţilor de identitate, a cărţilor de alegător şi a certificatelor de stare civilă;
 • colaborarea cu celelalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale pentru constituirea unor registre permanente, potrivit legii.

Va trebui să mai reţinem şi că Inspectoratul Naţional pentru Evidenţa Persoanelor îndeplineşte şi funcţiile de:

 1. a) strategie: presupune fundamentarea direcţiilor de dezvoltare pentru optimizarea fluxului de actualizare şi de valorificare a datelor referitoare la persoană, creşterea calităţii serviciilor prestate pentru cetăţean şi perfecţionarea mijloacelor utilizate pentru stocarea şi prelucrarea datelor;
 2. b) reglementare: asigură elaborarea, printre altele, de acte normative necesare pentru armonizarea cu legislaţia comunitară, precum şi a actelor normative cu caracter intern - instrucţiuni, norme şi metodologii de lucru - pentru serviciile publice comunitare;
 3. c) autoritate de stat: urmăreşte aplicarea şi respectarea reglementărilor legale în domeniul eliberării actelor de stare civilă, a actelor de identitate, a permiselor de conducere, a certificatelor de înmatriculare a autovehiculelor şi întocmirea listelor electorale permanente;
 4. d) sprijin, îndrumare şi control a activităţii serviciilor publice comunitare.

Serviciile publice comunitare asigură atât întocmirea, păstrarea, evidenţa şi eliberarea actelor de stare civilă, a cărţilor de identitate, a cărţilor de alegător şi a listelor electorale, cât şi primirea cererilor de eliberare a paşapoartelor simple, a permiselor de conducere, a certificatelor de înmatriculare a vehiculelor şi a plăcilor cu numere de înmatriculare în sistem de ghişeu unic.

            Astfel, potrivit articolului 5 din Ordonanţa Guvernului nr.84/2001, serviciile publice comunitare locale au următoarele atribuţii:

 1. eliberează, în sistem de ghişeu unic, certificatele de stare civilă, cărţile de identitate, cărţile de alegător, paşapoartele simple, permisele de conducere şi certificatele de înmatriculare a autovehiculelor;
 2. înregistrează actele şi faptele de stare civilă , precum şi menţiunile şi modificările intervenite în statutul civil, în domiciliul şi reşedinţa persoanei, în condiţiile legii;
 3. întocmesc şi păstrează registrele de stare civilă, în condiţiile legii;
 4. întocmesc, completează, rectifică, anulează sau reconstituie actele de stare civilă, precum şi orice menţiuni făcute pe actele de stare civilă şi pe actele de identitate, în condiţiile legii;
 5. constituie, actualizează şi administrează Registrul local de evidenţă a persoanei, care conţine datele de identificare şi de adresă ale cetăţenilor având domiciliul în raza de competenţă teritorială a serviciului public comunitar local respectiv;
 6. furnizează, în condiţiile legii, datele de identificare şi de adresă ale persoanei către autorităţile şi instituţiile publice centrale, judeţene şi locale, agenţii economice şi către cetăţeni;
 7. întocmesc listele electorale permanente;
 8. constată contravenţiile şi aplică sancţiuni, în condiţiile legii
 9. primesc cererile şi documentele necesare în vederea eliberării paşapoartelor simple, permiselor de conducere şi certificatelor de înmatriculare a autovehiculelor şi le înaintează, după caz, serviciilor publice comunitare pentru eliberarea şi evidenţa paşapoartelor, respectiv serviciilor abilitate cu evidenţa şi producerea permiselor de conducere şi a certificatelor de înmatriculare;
 10. primesc paşapoartele simple, permisele de conducere şi certificatele de înmatriculare a autovehiculelor, întocmite de serviciile publice comunitare judeţene, respectiv ale municipiului Bucureşti, pe care le eliberează solicitanţilor;
 11. ţin registre de evidenţă pentru fiecare categorie de documente eliberate.

Serviciile publice comunitare judeţene, respectiv ale municipiului Bucureşti  îndeplinesc următoarele atribuţii principale:

 1. constituie, actualizează şi valorifică Registrul judeţean de evidenţă a persoanei şi Registrul judeţean de evidenţă a permiselor de conducere şi certificatelor de înmatriculare a autovehiculelor;
 2. coordonează şi controlează metodologic activitatea serviciilor publice comunitare;
 3. controlează modul de gestionare şi de întocmire a registrelor de stare civilă şi a listelor electorale permanente de alegător;
 4. asigură producerea şi emiterea certificatelor de stare civilă, a cărţilor de identitate, a permiselor de conducere şi a certificatelor de înmatriculare, a autovehiculelor, precum şi a cărţilor de alegător;
 5. monitorizează şi controlează modul de respectare a prevederilor legale în domeniul asigurării datelor referitoare la persoană;
 6. gestionează resursele materiale şi de dotare necesare activităţii proprii;
 7. ţin evidenţa şi păstrează registrele de stare civilă (exemplarul 2) şi efectuează menţiuni pe acestea, conform comunicărilor primite.

4.2. Serviciile publice comunitare pentru eliberarea şi evidenţa paşapoartelor

Serviciile publice comunitare pentru eliberarea şi evidenţa paşapoartelor, şi serviciile publice regim permise de conducere şi înmatriculare a autovehiculelor sunt reglementate prin Ordonanţa Guvernului nr.83/2001 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea serviciilor publice comunitare pentru eliberarea şi evidenţa paşapoartelor simple şi serviciilor comunitare  regim permise de  conducere  şi  înmatriculare  a vehiculelor. Ambele se organizează în cadrul aparatului propriu al prefecturilor.

Astfel, serviciile publice comunitare pentru eliberarea şi evidenţa paşapoartelor se înfiinţează sub forma unui compartiment al aparatului propriu al Prefecturilor, prin reorganizarea formaţiunilor teritoriale de paşapoarte din cadrul serviciilor judeţene de evidenţă informatizată a persoanei din structura Ministerului Administraţiei şi Internelor.

Ele  asigură întocmirea, păstrarea, evidenţa şi eliberarea paşapoartelor simple.

Serviciile publice comunitare pentru eliberarea şi evidenţa paşapoartelor au următoarele atribuţii principale:

 1. soluţionează cererile pentru eliberarea paşapoartelor simple ori de prelungire a valabilităţii acestora, în conformitate cu prevederile legii, ale tratatelor şi convenţiilor internaţionale la care România este parte;
 2. asigură eliberarea paşapoartelor simple în colaborare cu serviciile comunitare locale de evidenţă a persoanelor din subordinea Consiliilor municipale, orăşeneşti şi comunale, precum şi ale sectoarelor municipiului Bucureşti;
 3. administrează, gestionează şi valorifică registrele judeţene, respectiv ale municipiului Bucureşti de evidenţă a paşapoartelor;
 4. asigură înscrierea de menţiuni în paşapoarte, în condiţiile legii;
 5. organizează, la nivelul judeţului şi al municipiului Bucureşti, gestionarea şi controlul eliberării paşapoartelor.

Potrivit articolului 2 din Ordonanţa Guvernului nr.83/2001, coordonarea şi controlul metodologic al acestor servicii publice comunitare se asigură de către Direcţia Generală pentru Paşapoarte, respectiv Direcţia regim permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor din cadrul Ministerului Administraţiei şi Internelor.

În scopul bunei finalităţi a activităţii de eliberare a paşapoartelor, serviciile publice comunitare din cadrul Prefecturilor trebuie să conlucreze permanent cu serviciile publice comunitare locale de evidenţă a persoanelor. Astfel, potrivit articolului 12 alineat 1 din Ordonanţa Guvernului nr.83/2001, cererile pentru eliberarea paşapoartelor simple ori de prelungire a valabilităţii acestora se depun de către cei interesaţi la serviciile publice comunitare de evidenţă a persoanelor în a căror rază teritorială îşi au domiciliul.

Aceste servicii publice preiau cererile respective şi le transmit, în mod operativ, spre soluţionare serviciilor publice comunitare pentru eliberarea şi evidenţa paşapoartelor din cadrul Prefecturilor. Aceste din urmă servicii publice analizează cererile depuse, emit paşapoartele simple solicitate de cetăţeni sau, după caz, înscriu menţiunile necesare în acestea şi le transmit operativ serviciilor publice comunitare locale de evidenţă a persoanelor care le eliberează solicitanţilor.

 

4.3. Serviciile publice comunitare regim permise de conducere şi

       înmatriculare a autovehiculelor

Serviciile publice comunitare regim permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor se înfiinţează în cadrul aparatului propriu al Prefecturilor, prin reorganizarea compartimentelor regim permise de conducere şi certificate de înmatriculare din cadrul serviciilor judeţene de evidenţă informatizată a persoanei din structura Ministerului Administraţiei şi Internelor.

Aceste servicii publice au următoarele atribuţii principale:

 1. constituie, actualizează, valorifică Registrul judeţean de evidenţă a permiselor de conducere şi a vehiculelor înmatriculate;
 2. organizează examenele pentru obţinerea permiselor de conducere, în condiţiile legii;
 3. asigură emiterea permiselor de conducere, a certificatelor de înmatriculare a autovehiculelor şi a plăcilor cu numere de înmatriculare pentru vehicule rutiere;
 4. soluţionează cererile pentru eliberarea permiselor de conducere, a certificatelor de înmatriculare şi a plăcilor cu numere de înmatriculare pentru vehicule rutiere, în condiţiile legii;
 5. monitorizează şi controlează modul de respectare a prevederilor legale în domeniul protecţiei datelor referitoare la persoană;
 6. gestionează resursele materiale şi de dotare necesare activităţii proprii.

În exercitarea atribuţiilor lor, aceste servicii publice comunitare cooperează cu serviciile publice comunitare pentru eliberarea şi evidenţa persoanelor.

Coordonarea şi controlul metodologic al acestor servicii publice comunitare se asigură de către Direcţia Generală de Paşapoarte, respectiv Direcţia regim de permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor din cadrul Ministerului Administraţiei şi Internelor.

Potrivit articolului 3, din Ordonanţa Guvernului nr.83/2001, Ministerul Administraţiei şi Internelor, prin intermediul celor două direcţii, va asigura punerea în aplicare, într-o concepţie unitară, a legislaţiei în vigoare în domeniul paşapoartelor simple, respectiv din domeniul permiselor de conducere şi al certificatelor de înmatriculare, precum şi a programelor de reformă privind apropierea administraţiei publice de cetăţeni.