Pin It

Importanţa care se acordă pe plan european şi intern problematicii bunei organizări şi funcţionări a administraţiei publice centrale şi locale a determinat factorul politic să adopte reglementări speciale în domeniul managementului funcţiilor publice şi al funcţionarilor publici. Politicile în domeniu vizează crearea şi dezvoltarea unui corp de funcţionari publici stabil şi imparţial. În acest scop, prin Legea nr.188/1999, cu modificările şi completările ulterioare, în subordinea Ministerului Administraţiei şi Internelor a fost înfiinţată şi funcţionează Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici, organ central de specialitate al administraţiei publice, cu personalitate juridică.

Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici, deşi a fost plasată în structura Ministerului Administraţiei şi Internelor, în subordinea ministrului administraţiei şi internelor, este finanţată de la bugetul de stat, are personalitate juridică şi legitimitate procesuală, bucurându-se de o largă autoritate şi autonomie în domeniul administrării funcţiilor publice şi al funcţionarilor publici.

Astfel, Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici este condusă de un preşedinte, cu rang de secretar de stat, care este numit de către primul-ministru, la propunerea ministrului administraţiei şi internelor. Preşedintele Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici, în exercitarea atribuţiilor care îi revin, are dreptul şi obligaţia de a emite ordine şi cu caracter normativ şi individual.

În ansamblul său, Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici are atribuţii largi, care depăşesc cadrul organizatoric în care este organizată şi funcţionează. Legea nr.188/1999 îi fixează cu claritate atribuţiile, acestea fiind următoarele:

 1. elaborează politicile şi strategiile privind managementul funcţiei publice şi al funcţionarilor publici;
 2. elaborează şi avizează proiecte de acte normative privind funcţia publică şi funcţionarii publici;
 3. monitorizează şi controlează modul de aplicare a legislaţiei privind funcţia publică şi funcţionarii publici în cadrul autorităţilor şi instituţiilor publice;
 4. elaborează reglementări comune, aplicabile tuturor autorităţilor şi instituţiilor publice, privind funcţiile publice, precum şi instrucţiuni privind aplicarea unitară a legislaţiei în domeniul funcţiei publice şi al funcţionarilor publici;
 5. elaborează proiectul legii privind stabilirea sistemului unitar de salarizare pentru funcţionarii publici;
 6. stabileşte criteriile pentru evaluarea activităţii funcţionarilor publici;
 7. centralizează propunerile de instruire a funcţionarilor publici stabilite ca urmare a evaluării performanţelor profesionale individuale ale funcţionarilor publici;
 8. colaborează cu Institutul Naţional de Administraţie la stabilirea tematicii specifice programelor de formare specializată în administraţia publică şi de perfecţionare a funcţionarilor publici;
 9. întocmeşte şi administrează baza de date cuprinzând evidenţa funcţiilor publice şi a funcţionarilor publici;
 10. aprobă condiţiile de participare şi procedura de organizare a selecţiei şi recrutării pentru funcţiile publice generale, avizează şi monitorizează recrutarea pentru funcţiile publice specifice;
 11. realizează redistribuirea funcţionarilor publici cărora le-au încetat raporturile de serviciu din motive neimputabile lor;
 12. acordă asistenţă de specialitate şi coordonează metodologic compartimentele de resurse umane din cadrul autorităţilor şi instituţiilor administraţiei publice centrale şi locale;
 13. participă la negocierile dintre organizaţiile sindicale reprezentative ale funcţionarilor publici şi Ministerul Administraţiei şi Internelor;
 14. colaborează cu organisme şi cu organizaţii internaţionale din domeniul său de activitate;
 15. elaborează anual, cu consultarea autorităţilor şi instituţiilor publice, Planul de ocupare a funcţiilor publice, pe care îl supune spre aprobare Guvernului;
 16. întocmeşte Raportul anual cu privire la managementul funcţiilor publice şi al funcţionarilor publici, pe care îl prezintă Guvernului.

Actul normativ amintit mai precizează că Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite prin alte acte normative.

După cum am amintit deja, Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici şi/sau preşedintele ei au legitimitate procesuală activă. În acest sens, ea poate sesiza instanţele de contencios administrativ competente, în principal, şi prefectul, în subsidiar, în legătură cu încălcările legislaţiei sau refuzul aplicării normelor privitoare la funcţiile publice şi la funcţionarii publici.

Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici poate sesiza instanţa de contencios administrativ cu privire la:

 1. actele prin care autorităţile sau instituţiile publice încalcă legislaţia referitoare la funcţia publică şi funcţionarii publici, constatate ca urmare a activităţii proprii de control;
 2. refuzul autorităţilor şi instituţiilor publice de a aplica prevederile legale în domeniul funcţiei publice şi al funcţionarilor publici.

Preşedintele Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici poate sesiza şi prefectul în legătură cu actele ilegale emise de autorităţile şi instituţiile publice locale.

Actele atacate în instanţele de contencios administrativ sunt suspendate de drept.

După cum se poate observa, în virtutea largii competenţe stabilite prin legea-cadru şi prin alte acte normative Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici îndeplineşte atribuţii care depăşesc cadrul organizatoric în care a fost plasată. Astfel: elaborează  politicile privind managementul funcţiei publice şi al funcţionarilor publici; monitorizează şi controlează modul de aplicare a legilor privitoare la funcţia publică şi funcţionarului public în cadrul tuturor autorităţilor şi instituţiilor publice; elaborează reglementări comune aplicabile funcţiei publice şi funcţionarilor publici în toate autorităţile şi instituţiile publice; stabileşte criteriile pentru evaluarea activităţii tuturor funcţionarilor publici; întocmeşte şi gestionează baza de date cuprinzând evidenţa funcţiilor publice şi a funcţionarilor publici; elaborează, anual, cu consultarea autorităţilor şi a instituţiilor publice, Planul de ocupare a funcţiilor publice şi Raportul cu privire la managementul funcţiei publice şi al funcţionarilor publici din întreaga administraţie publică, pe care le prezintă Guvernului României; aprobă condiţiile de participare şi procedura selecţiei şi recrutării funcţionarilor publici; acordă asistenţă de specialitate compartimentelor de resurse umane din cadrul tuturor autorităţilor şi instituţiilor publice centrale şi locale.

Este uşor de observat că, Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici, pe lângă faptul că este ordonatoare de credite, cu personalitate juridică şi legitimitate procesuală depline, are dreptul să colaboreze cu organisme şi cu organizaţii internaţionale din domeniul funcţiei şi funcţionarului public, precum şi să participe la negocierile dintre organizaţiile sindicale reprezentative ale funcţionarilor publici din toate autorităţile şi instituţiile publice centrale şi locale şi Ministerul Administraţiei Publice.

Unul dintre instrumentele esenţiale ale activităţii Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici este reprezentat de Planul de ocupare a funcţiilor publice. Acesta este elaborat anual de Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici, după consultarea organizaţiilor sindicale reprezentative la nivel naţional, şi este supus spre aprobare Guvernului.

Documentul conţine date ultimative, ce nu pot suferi modificări pentru:

 1. numărul funcţiilor publice rezervate promovării funcţionarilor publici care îndeplinesc condiţiile legale;
 2. numărul funcţiilor publice care vor fi rezervate absolvenţilor programelor de formare specializată în administraţia publică, organizate de Institutul Naţional de Administraţie sau de instituţii similare din străinătate;
 3. numărul funcţiilor publice care vor fi ocupate prin concurs;
 4. numărul funcţiilor publice care vor fi înfiinţate;
 5. numărul funcţiilor publice care vor fi supuse reorganizării;
 6. numărul maxim de funcţii publice pe fiecare clasă, categorie şi pe grade profesionale;
 7. numărul maxim al funcţiilor publice de conducere.

Pentru gestiunea curentă a resurselor umane şi a funcţiilor publice, în fiecare autoritate sau instituţie publică fiinţează câte un compartiment specializat, care elaborează împreună cu Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici şi este ţinut să respecte şi să îndeplinească, politicile şi strategiile elaborate de Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici, legislaţia privind funcţia publică şi funcţionarul public, reglementările comune elaborate de Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici, criteriile pentru evaluarea activităţii funcţionarilor publici, sistemul unitar de salarizare pentru funcţionarii publici, tematica specifică programelor de instruire a funcţionarilor publici ş.a.

În acest sens, aceste compartimente solicită şi primesc asistenţa de specialitate şi metodologică necesară în domeniile de activitate legate de funcţia publică şi funcţionarii publici.