Pin It

5.1. Intrarea în vigoare a actelor administrative

            Intrarea în vigoare a actului administrativ este acel moment din care actul administrativ este susceptibil de a fi pus în executare, de a produce efecte juridice.

            Aşadar, trebuie reţinute cele două principale consecinţe ale intrării în vigoare a actului administrativ şi anume aceea după care actul administrativ este susceptibil de a produce efecte juridice şi aceea după care actul administrativ este susceptibil de executare.

  1. a) Susceptibilitatea actului de a produce efecte juridice

            Momentul în care drepturile şi obligaţiile prevăzute în actul juridic sunt definitiv formate şi, deci, actul produce efecte juridice, marchează intrarea în vigoare a actului administrativ.

            Efectele juridice ale actului administrativ au ca punct de plecare în timp, data intrării în vigoare  a acestui act. În principiu, organele administraţiei publice nu pot să dea actelor administrative pe care le fac efecte retroactive.

            Raţiunea acestei reguli constă în aceea că organele administraţiei publice emit actele administrative în funcţie de circumstanţele prezente pe care aceste organe le cunosc.

            Dacă ar emite acte administrative cu caracter retroactiv ar face acest lucru pentru situaţii de fapt care se situează în trecut. Sunt însă şi excepţii de la aceasta regulă. Astfel, pot fi emise acte administrative cu caracter retroactiv atunci când legea stabileşte competenţa organelor administraţiei publice în acest sens.

            Este de esenţa actului administrativ să pună în executare legea. Ca atare, dacă legea are caracter retroactiv este de la sine înţeles că actele administrative de aplicare trebuie să aibă acelaşi caracter.

            Excepţia o formează, de asemenea, actele administrative cu caracter declarativ. Drepturile pe care le constată şi le declară aceste acte se situează în timp înainte de emiterea actului administrativ. Recunoscându-se aceste drepturi prin actul administrativ, momentul în care se produc efecte juridice este acela în care au luat naştere drepturile declarate de act.

            Excepţie fac şi actele administrative cu caracter jurisdicţional, care, de asemenea, rezolvând un litigiu juridic constată existenţa unor drepturi şi obligaţii din momentul ivirii litigiului pe care actul îl rezolvă.

            b)Actul administrativ este susceptibil de a fi executat

            Îndată ce a fost emis actul administrativ, el trebuie să fie pus în executare de către cei cărora li se adresează. Mai întâi, de către organele administraţiei publice competente să facă acest lucru şi de către persoanele fizice şi juridice care trebuie să i se conformeze.

            Plângerea persoanelor fizice sau juridice împotriva actelor administrative se poate face numai din momentul în care actul este susceptibil de a fi executat. Până în acel moment, actul nu a intrat în vigoare şi nu are nici o consecinţă juridică.

            În ceea ce priveşte stabilirea momentului intrării în vigoare a actului administrativ, pentru organele administraţiei publice care trebuie să pună în executare actul administrativ, actul intră în vigoare îndată ce a fost emis şi a fost adus la cunoştinţa celor competenţi să-l execute.

            Pentru persoanele fizice sau juridice care trebuie să se conformeze acestor acte, momentul intrării în vigoare este acela în care le-a fost făcut cunoscut actul. Din acest moment le este opozabil actul administrativ.

            Publicitatea actelor administrative este de doua feluri, după cum actul administrativ este normativ sau individual.

            Pentru actele administrative publicitatea se face prin publicarea acestor acte în diferite zone, prin afişare, prin difuzare la radio şi televiziune, prin publicarea în monitorul oficial ş.a.

            Uneori, normele juridice prevăd un anumit fel de publicaţie pentru actele administrative cu caracter normativ.

            Atunci când normele juridice nu prevăd o anume modalitate de publicare a actelor administrative, publicarea este lăsată la aprecierea organelor administraţiei publice, în ceea ce priveşte modalităţile sale.

            Actele administrative cu caracter individual sunt notificate celor interesaţi. Notificarea actelor administrative se face prin mijloace variate. În esenţă, acestea constau în aducerea la cunoştinţă celor interesaţi a conţinutului actului administrativ.

            Uneori, notificarea actelor administrative individuale poate fi făcută prin publicare. Astfel, în cazul în care actul administrativ se adresează unui număr mai mare de persoane, notificarea se face printr-un anunţ care se afişează sau este publicat în presa scrisă ori vorbită.

            5.2. Executarea actelor administrative

            Punerea în executare a actelor administrative degajă energia umană şi disciplinează comportamentul uman în sensul dorit de lege.

            Conformarea faţă de prescripţiile actului administrativ se întemeiază pe o anumită valoare juridică pe care o au aceste acte. De asemenea, punerea în executare a actelor administrative prezintă particularitatea executării lor din oficiu. Aceste două probleme trebuie examinate în legătură cu executarea actelor administrative.

  1. a) Valoarea juridică a actelor administrative

            Actele administrative au valoare juridică prin ele însele. Din faptul că actul administrativ este emis de un organ al administraţiei publice, investit prin normele juridice cu aptitudinea de a face actul, acesta are valoare obligatorie pentru orice persoană căreia i se adresează. Astfel, prin singura lor voinţă, actele administrative creează drepturi şi obligaţii care privesc  persoanele fizice şi juridice.

            Prin jocul competenţelor organelor administraţiei publice, aceste organe au posibilitatea, pe baza şi în executarea legii, de a face din persoanele fizice şi juridice „debitorii”sau „creditorii”organelor administraţiei publice, de a le permite să exercite activităţi, de a-i obliga la anumite acţiuni şi de a le interzice altele.

            Actul administrativ are valoare juridică, ceea ce înseamnă că cei vizaţi de acest act,  persoane fizice sau juridice, au datoria de a i se conforma, aşa cum trebuie să dea ascultare dispoziţiilor legii sau cum părţile unui act contractual trebuie să îşi execute obligaţiile asumate prin contract.

            Consecinţa valorii juridice a actelor administrative constă în aceea că actele respective produc efecte juridice fără a fi necesar consimţământul celor cărora aceste acte se adresează.

            Valoarea lor juridică creează o prezumţie de autenticitate şi de veridicitate în favoarea actelor administrative.

            Prin prezumţie de autenticitate, înţelegem calitatea pe care o are actul administrativ de a exprima adevărul în ceea ce priveşte conţinutul său. Cu alte cuvinte, ce cuprinde actul administrativ corespunde adevărului.

            Cele două prezumţii au caracter relativ. Ele există atâta vreme cât corespund adevărului privitor la autoritatea de la care emană şi la conţinutul lor. Când actele administrative nu corespund adevărului în privinţele arătate, valoarea lor juridică este firesc să înceteze.

            Prezumţiile de autenticitate şi de veridicitate a actelor administrative se bazează pe obligaţia profesională de onestitate şi de sinceritate a celor care emit aceste acte juridice.

            O garanţie în  plus a acestor prezumţii o constituie sancţiunea penală în cazul falsului sau a uzului de fals în legătură cu aceste acte.

  1. b) Executarea din oficiu a actelor administrative

            Spre deosebire de actele juridice contractuale, care, atunci când nu sunt puse în executare de cei care au obligaţia de a o face, potrivit prevederilor stipulate în contract, este nevoie de un titlu executor, actele administrative nu au nevoie de un astfel de titlu.

            Atunci când o parte dintr-un act juridic contractual nu îşi îndeplineşte obligaţia asumată prin contract, cealaltă parte, ca să obţină executarea obligaţiei, trebuie să se adreseze instanţei judecătoreşti. Instanţa constată neîndeplinirea obligaţiei şi obligă pe debitor la executarea obligaţiei sau la desdăunarea creditorului. După ce hotărârea judecătorească este definitivă ea este investită cu formula executorie şi se trece la executarea silită a debitorului. Aşadar, pentru a obţine executarea obligaţiei, creditorul are nevoie de un titlu executor din parte organelor judecătoreşti.

            Executarea actului administrativ nu are nevoie de o astfel de procedură. Actul administrativ este executoriu din oficiu. Aceasta înseamnă că, pentru a trece la executarea lui, administraţia nu are nevoie de e se adresa instanţelor judecătoreşti pentru a obţine titlul executor. Actul administrativ este el însuşi un titlu executor.

            Administraţia poate să treacă la executarea actului administrativ; cel căruia i se adresează actul, socotindu-l ilegal, are dreptul de a se plânge instanţelor judecătoreşti sau altor organe ale statului, competente să rezolve astfel de plângeri.

  1. c) Executarea silita a actelor administrative

            În majoritatea cazurilor, persoanele fizice sau juridice se conformează actelor administrative şi îşi execută obligaţiile care le revin potrivit acestor acte.

            Se pot ivi însă şi situaţii în care cei cărora li se adresează actele administrative să refuze îndeplinirea obligaţiilor care le revin în baza acestor acte. În acest caz, administraţia publică este obligată să recurgă la executarea silită a actelor administrative.

            Executarea silită este o măsură extremă, la care organele administraţiei publice recurg, după ce au fost epuizate toate celelalte căi care ar putea asigura executarea obligaţiilor prevăzute în actul administrativ.

            Executarea silită este supusă unui regim juridic care să asigure folosirea sa numai în cazuri extreme. Astfel, pentru executarea silită a actelor administrative se cer îndeplinite următoarele condiţii:

  • în primul rând, este vorba de opunerea celui care are obligaţia de a executa obligaţia prevăzută în actul administrativ;
  • în al doilea rând, este necesară abilitarea legală a organului administraţiei publice de a trece la executarea silită;
  • în ultimul rând, este necesar pentru a se trece la executarea silită, să nu existe nici o altă cale de drept care să sigure executare obligaţiei prevăzute în actul administrativ.

            Dacă normele de drept prevăd altă cale prin care se poate asigura executarea obligaţiei prevăzute în actul administrativ, desigur, executarea silită nu se justifică. Astfel, dacă normele de drept prevăd o sancţiune contravenţională, penală sau de altă natură pentru cel care nu execută obligaţia prevăzută în actul administrativ, desigur, executarea silită a actului nu este admisă.

            Executarea silită nu trebuie considerată ca o sancţiune, ci numai ca o modalitate extremă de executare a actelor administrative.