Pin It

În acest scop, va fi interesant să comentăm evoluţiile înregistrate în dreptul comparat şi în ştiinţa dreptului administrativ de-a lungul ultimului secol, precum şi semnificaţiile pe care, din perspectiva integrării, le întrunesc noţiunile de administraţie publică europeană, euro-funcţie publică şi euro-funcţionar public.

În România, în perioada interbelică, profesorul Paul Negulescu a consacrat un capitol din cursul universitar ce-i aparţine, teoriei funcţiei publice, construită pe ideile de funcţie publică, funcţionar public şi statut al funcţionarilor publici, ajungând la concluzia că funcţia publică este indispensabilă unui serviciu public iar atunci când este organizat un serviciu public, se stabilesc funcţii poziţionate conform subordonării ierarhice, stabilindu-se, pentru fiecare, atribuţiuni de putere publică într-o anumită competenţă. Profesorul Erast Diti Tarangul a consacrat două capitole, în tratatul său, referindu-se la noţiunea de funcţionar public şi la cea de statut al funcţionarilor publici, pentru a clarifica o serie de probleme esenţiale, cum ar fi: funcţionarii publici şi agenţii angajaţi; noţiunea de funcţionari publici; caracterul juridic al funcţionarilor publici; noţiunea de statut al funcţionarilor publici; modul de recrutare a funcţionarilor publici; obligaţiile funcţionarilor publici; disciplina funcţionarilor publici; drepturile funcţionarilor publici şi încetarea serviciului. Profesorul Romulus Ionescu analizează, chiar în cuprinsul primului capitol, situaţia juridică a funcţionarilor publici prin prisma unor elemente cum sunt: normele juridice care reglementează situaţia funcţionarilor de stat, naşterea, modificarea şi încetarea raportului de funcţiune de stat, în timp ce, un alt autor - profesorul Alexandru Negoiţă - preluând concepţia tratatului francez de ştiinţa administraţiei, s-a aplecat asupra unor teme considerate esenţiale: funcţionarii din administraţia de stat; formarea funcţionarilor administraţiei de stat; funcţionarul şi cetăţeanul; funcţionarul şi societatea; responsabilitatea funcţionarilor administraţiei de stat; conducătorul şi ceilalţi funcţionari din organul administraţiei de stat, pentru ca, într-o lucrare din 1981 cu privire la personalul administraţiei de stat, acelaşi autor să consacre trei capitole, pentru a aborda: funcţiile în organele administraţiei de stat şi condiţiile de exercitare a acestora; drepturile şi obligaţiile funcţionarilor de stat; răspunderea funcţionarilor administraţiei de stat.

Mai recent, la noi, profesorul Antonie Iorgovan, în partea a 3-a a Tratatului de drept administrativ, intitulată „Funcţia publică”, abordează: noţiunea de funcţie publică în dreptul românesc şi comparat, evoluţia reglementărilor cu privire la funcţia publică, constituţionalitatea şi legalitatea funcţiei publice, natura juridică a funcţiei publice, clasificarea funcţiilor publice, recrutarea şi încadrarea funcţionarilor publici, dreptul la carieră, sfera drepturilor şi obligaţiilor funcţionarilor publici, regimul răspunderii funcţionarilor publici şi modificarea şi încetarea raportului de funcţie, iar profesorul Anton Trăilescu, consacră Capitolul V, Partea I-a, al cursului universitar, funcţiei şi funcţionarilor publici: noţiunea, principiile de ocupare a funcţiei publice, clasificarea funcţiilor publice, recrutarea şi numirea în funcţie a funcţionarilor publici, evaluarea funcţionarilor publici, drepturile şi obligaţiile funcţionarilor publici, raportul juridic de serviciu al funcţionarilor publici, răspunderea juridică a funcţionarilor publici sau autorităţile publice cu competenţe în domeniul funcţiei publice. Astfel, vom reţine că autorii de cursuri universitare, din ultimele decenii, fie continuă tradiţia de a consacra funcţiei publice subdiviziuni speciale, fie analizează regimul juridic al diferitelor funcţii din administraţia publică împreună cu aspectele autorităţii publice respective.

La fel ca şi alţi autori români, vom aborda, în principal, modalitatea de tratare a problematicii legate de funcţia publică în doctrina franceză.

Unul dintre cei mai importanţi autori, profesorul A. De Laubadere, în „Tratatul elementelor de drept administrativ”, publicat în 1970, consacră două titluri funcţiei publice, pe care le intitulează: „Bazele juridice ale funcţiei publice” şi, respectiv „Regimul juridic al funcţiei publice”. În cadrul primului titlu sunt tratate o serie de categorii aparţinând dreptului administrativ: compoziţia şi situaţia juridică a personalului administraţiei (noţiunea de agent public şi noţiunea de funcţionar public), concepţia modernă asupra funcţiei publice, natura juridică a situaţiei funcţionarilor (teoria situaţiei legale şi regulamentare) şi sursele juridice ale funcţiei publice. În cuprinsul celui de al doilea titlu sunt prezentate noţiuni, cum sunt: cariera funcţionarilor publici (recrutarea, aprecierea, avansarea, poziţiile, încetarea definitivă a funcţiei), avantajele pecuniare ale funcţiei (remunerarea funcţionarilor şi pensia de retragere), libertăţile publice ale funcţionarilor (libertatea cuvântului, de asociere), obligaţiile funcţionarilor şi sarcinile lor, statutul funcţionarilor comunali, contenciosul funcţiei publice ş.a.

În cursul intitulat „Administraţia publică”, elaborat de B. Gournay, J.F. Kesler şi J. Sinek-Paydessan,  materia referitoare la funcţia publică este grupată în trei capitole intitulate: „Selecţionarea funcţionarilor” (metodele democratice şi nedemocratice); „Formarea funcţionarilor” (universitară, şcoli speciale, şcoli normale, E.N.A.); „Cariera funcţionarilor” (noţiunea, afectaţiunea, mobilitatea, avansarea, poziţiile, încetarea definitivă a funcţiei).

În fine, în alte cursuri cu caracter mai general, cum sunt cele ale lui Vedel şi Rivero, citaţi anterior în cadrul lucrării noastre, nu există părţi sau capitole special destinate analizei funcţiei publice şi/sau funcţionarilor publici, însă, elementele teoretice vizând aceste noţiuni şi problematica lor se regăsesc în capitolele cum sunt, spre exemplu, cele care analizează responsabilitatea agenţilor pentru faptele personale şi responsabilitatea persoanei publice.