Pin It

autoritatea administraţiei publice are obligaţia să publice un anunţ referitor la acţiunea de elaborare a unui proiect de act normativ cu cel puţin 30 de zile înainte de supunerea acestuia spre analiză, autorizare şi adoptare.

Informatia este oxigenul democratiei, iar democraţia ar fi de neconceput fără accesul liber al publicului la informaţii. Lipsa transparenţei în viaţa politică şi în actul de guvernare reprezintă unul dintre obstacolele cele mai greu de depăşit către o societate democratică, în care cetăţenii să aibă încredere în oamenii politici şi în guvernanţi. Dar informaţia nu reprezinta numai o necesitate pentru cetăţeni, ea este şi un element esenţial al unei bune conduceri. Istoria mai veche sau mai recentă ne arată că o guvernare proastă are nevoie de secrete pentru a putea rezista, dar şi realitatea că secretomania şi autoritarismul guvernărilor duce, în mod inevitabil, la proliferarea abuzului, corupţiei şi ineficienţei şi, în final, la falimentul regimurilor de acest tip.

Accesul neîngrădit al cetăţenilor la informaţia de interes public şi participarea lor la luarea deciziilor sunt considerate două dintre premisele cele mai importante ale unei guvernări democratice şi responsabile. Informaţia le permite cetăţenilor, pe de o parte, să aprecieze în cunoştinţă de cauză acţiunile administraţiei, iar pe de altă parte, să participe în mod avizat la dezbaterile şi la luarea deciziilor care îi privesc.

Informarea publicului cu privire la drepturile sale şi promovarea unei culturi de transparenţă guvernamentală sunt esenţiale pentru atingerea scopurilor legislaţiei privind libertatea de informare. Într-adevăr, experienţa multor ţări dovedeşte că un corp de funcţionari publici recalcitranti poate submina fie şi cea mai progresistă legislaţie. Prin urmare, activităţile de promovare reprezintă o componentă esenţială a unui regim bazat pe libertatea de informare. Activităţile specifice in acest domeniu vor diferi de la o ţară la alta, in funcţie de diverşi factori, precum modul de organizare al corpului de funcţionari publici, principalele restrângeri ale liberei circulaţii a informaţiilor, nivelul de cultură generală şi măsura in care publicul este conştient de existenţa acestor informaţii. Legea trebuie să prevadă acordarea unei atenţii sporite şi a resurselor adecvate pentru promovarea scopurilor legislaţiei.

Informaţiile furnizate la cerere sunt acele informaţii pentru care furnizarea este posibilă numai în urma unei solicitări.Fiecare cetăţean poate solicită informaţii de interes public :

- verbal, adresându-se birourilor de informare publică sau persoanelor responsabile de informare publică. În cazul în care este disponibilă, informaţia solicitată va fi furnizată pe loc. Dacă nu este posibil acest lucru, va fi îndrumat să depună solicitare în scris.

- în scris, cererile pot fi adresate pe suport de hârtie sau electronic (e-mail). Solicitarea în scris a informaţiilor de interes public se completează conform modelului de mai jos. Răspunsul poate fi solicitat şi pe support electronic (e-mail) dacă birourile de informare publică deţin mijloacele tehnice necesare.

La finele anului autorităţile publice sunt obligate să întocmească şi să facă public un raport anual privind transparenţa decizională.

Modalităţile prin care se operaţionalizează transparenţa ţin de:

 • ●  asigurarea accesului cetăţenilor la informaţiile de interes public;
 • ● participarea cetăţenilor la elaborarea de acte normative şi la şedinţele publice.

Obligaţia de transparenţă este deosebit de importantă pentru menţinerea echilibrului fiecărei părţi interesate, de a permite accesul la luarea deciziilor administrative.

Pentru menţinerea echilibrului, a realizării cu succes a unei bune administraţii şi pentru ca publicul să înţeleagă problemele şi alternativele optime, se oferă informaţii echilibrate şi obiective acestora.

În general, informaţiile cu care operează autorităţile şi instituţiile publice pot fi clasificate în două categorii:

 • • informaţii publice;
 • • informaţii la care accesul este limitat. Această categorie poate fi împartiţă, la rândul ei, în următoarele sub-categorii:

-  date personale;

-  informaţii clasificate;

-  alte informaţii secrete;

- informaţiile privind activităţile comerciale sau financiare, dacă publicitatea acestora aduce atingere dreptului de proprietate intelectuală ori industrială, precum şi principiului concurenţei loiale, potrivit legii.

Fiecare autoritate sau instituţie publică are obligaţia să comunice din oficiu următoarele informaţii de interes public:

-actele normative care reglementează organizarea şi funcţionarea autorităţii sau
instituţiei publice structura organizatorică, atribuţiile departamentelor, programul de funcţionare,
programul de audienţe al autorităţii sau instituţiei publice;

-numele şi prenumele persoanelor din conducerea autorităţii sau a instituţiei publice şi  ale  funcţionarului responsabil cu difuzarea informaţiilor publice;

-coordonatele de contact ale autorităţii sau instituţiei publice, respectiv: denumirea, sediul, numerele de telefon, fax, adresa de e-mail şi adresa paginii de Internet;

-sursele financiare, bugetul şi bilanţul contabil;

-programele şi strategiile proprii;

-lista cuprinzând documentele de interes public;

-lista cuprinzând categoriile de documente produse şi/sau gestionate, potrivit legii;

-modalităţile de contestare a deciziei autorităţii sau a instituţiei publice în situaţia în care persoana se consideră vătămată în privinţa dreptului de acces la informaţiile de interes public solicitate.

Sunt exceptate de la accesul liber al cetăţenilor următoarele informaţii:

-informaţiile din domeniul apărării naţionale, siguranţei şi ordinii publice, dacă fac parte din categoriile informaţiilor clasificate, potrivit legii;

-informaţiile privind deliberările autorităţilor, precum şi cele care privesc interesele economice şi politice ale României, dacă fac parte din categoria informaţiilor clasificate, potrivit legii;

-informaţiile privind activităţile comerciale sau financiare, dacă publicitatea acestora aduce atingere principiului concurenţei loiale, potrivit legii;

-informaţiile cu privire la datele personale, potrivit legii;

-informaţiile privind procedura în timpul anchetei penale sau disciplinare, dacă se
periclitează rezultatul anchetei, se dezvăluie surse confidenţiale ori se pun în pericol viaţa, integritatea corporală, sănătatea unei persoane în urma anchetei efectuate sau în curs de desfăşurare;

-informaţiile privind procedurile judiciare, dacă publicitatea acestora aduce atingere asigurării unui proces echitabil ori interesului legitim al oricăreia dintre părţile implicate în proces;

-informaţiile a căror publicare prejudiciază măsurile de protecţie a tinerilor.

Informaţia le permite cetăţenilor, pe de o parte, să aprecieze în cunoştinţă de cauză acţiunile administraţiei, iar pe de altă parte, să participe în mod avizat la dezbaterile şi la luarea deciziilor care îi privesc.

Transparenţa actului decizional şi participarea cetăţenilor la procesul de luare a deciziilor şi de elaborarea de acte normative, toate acestea determină un raport de cauzalitate prin care se urmăreşte sistemul şi modul de administrare la nivelul întregii administraţii publice.

Accesul liber la informaţiile de interes public – legat de acest aspect accesul liber la informaţie nu este o favoare, este un drept! Avem nevoie de acest drept foarte important deoarece:

 • ● cetăţeanul plăteşte taxe şi impozite statului;
 • ● cetăţeanul trebuie să fie responsabil şi să vrea să stie cum este gestionat banul public;
 • ● cei pe care cetăţenii i-au ales trebuie să-şi respecte promisiunile;
 • ● funcţionarii din instituţiile publice sunt în slujba cetăţeanului şi nu invers;
 • ● administraţia publică este din ce în ce mai transparentă;
 • ● pur si simplu este dreptul cetăţeanului.

Legea privind liberul acces la informaţiile de interes public este importantă pentru

România deoarece:

 • ● este un pas major în consolidarea democraţiei şi în reforma adminstraţiei publice;
 • ● instituţionalizează transparenţa între relaţiile dintre cetăţean şi autorităţile şi instituţiile publice;
 • ● se va produce o schimbare de mentalitate între relaţia dintre cetăţean şi funcţionarii publici;
 • ● accesul la informaţiile publice va reprezenta regula iar limitarea accesului, excepţia.

Pentru asigurarea în conditii optime a transparenţei privind informaţiile transmise cetăţenilor, tot în folosul şi în beneficiul lor s-au înfiinţat Centrele de Informare pentru Cetăţeni (CIC) care au rolul de a apropia cetăţenii de funcţionarul public, prin depăşirea barierelor impuse de către instituţionalizarea serviciilor oferite publicului. Ca principii de bază ale activităţii CIC pot fi identificate informarea cetăţenilor, comunicarea cu aceştia, consultarea şi implicarea cetăţenilor.

Informaţia este o punte de legatură, un pod între administraţia publică şi cetăţean.

Administraţiile moderne pun pe primul loc în obiectivele lor dezvoltarea serviciilor pentru cetăţeni, oferirea de informaţii de calitate, consistente şi actuale,  în forme cât mai prietenoase oricărui cetăţean, indiferent de nivelul lui de instruire, şi deopotrivă, crearea instrumentelor necesare participării active a oricărui cetăţean la deciziile administrative şi politice care îl privesc.

Accesul neîngrădit al cetăţenilor la informaţia de interes public şi participarea lor la luarea deciziilor sunt considerate două dintre premisele cele mai importante ale unei guvernări democratice şi responsabile. Informaţia le permite cetăţenilor, pe de o parte, să aprecieze în cunoştinţă de cauză acţiunile administraţiei, iar pe de altă parte, să participe în mod avizat la dezbaterile şi la luarea deciziilor care îi privesc.