Pin It

Noţiune

Prin administrarea societăţii comerciale se înţelege conducerea şi gestiunea societăţii, potrivit normelor legale şi actului constitutiv, pentru obţinerea rezultatelor urmărite.

Administrarea este realizată de un organ distinct de gestiune permanentă, compus din administratori. Ei au rolul să transpună în practică hotărârile adunării generale.

În raport de forma juridică a societăţii comerciale şi de mărimea ei, pot fi numiţi unul sau mai mulţi administratori, temporari şi revocabili.

Condiţii pentru dobândirea calităţii de administrator

Administratorii sunt desemnaţi prin contractul de societate, la constituirea societăţii, sau aleşi ulterior, de adunarea generală.

Pentru a fi administrator se cer a fi întrunite anumite condiţii:

  1. a) să fie capabil sub aspect juridic;
  2. b) să aibă o moralitate neştirbită. Astfel, nu poate fi administrator o persoană care a fost condamnată pentru gestiune frauduloasă sau pentru alte infracţiuni (la fel ca şi în cazul fondatorilor);
  3. c) în orice formă de societate comercială administratorul poate fi asociat sau neasociat. În varianta în care o persoană juridică este numită sau aleasă administrator, drepturile şi obligaţiile părţilor se stabilesc printr-un contract de administrare. În contract se va stipula, printre altele, că persoana juridică este obligată să-şi desemneze un reprezentant permanent, persoană fizică. Acesta este supus aceloraşi condiţii şi are aceeaşi răspundere civilă şi penală ca şi un administrator persoană fizică care acţionează în nume propriu. Când persoana juridică îşi revocă reprezentantul, ea are obligaţia să numească, în acelaşi timp, un înlocuitor;
  4. d) dacă prin actul constitutiv nu se prevede altfel, la societăţile pe acţiuni sau în comandită pe acţiuni unicul administrator sau preşedintele consiliului de administraţie şi cel puţin jumătate din numărul administratorilor vor fi cetăţeni români. Astfel, interesele naţionale vor fi mai bine apărate;
  5. e) limitarea cumulului. Legea nr. 31/1990 limitează, la societăţile pe acţiuni şi comandită pe acţiuni, cumularea la mai multe societăţi comerciale a calităţii de administrator. Acest lucru poate fi extins şi la celelalte tipuri de societăţi.

Durata funcţiei de administrator

În societăţile de persoane şi în societăţile cu răspundere limitată asociaţii sunt liberi să stabilească durata mandatului administratorilor. În societăţile de capital administratorul, numit prin contract de societate, poate îndeplini această funcţie pe durata stabilită de asociaţi, fără să depăşească patru ani. În cazul în care prin contractul de societate nu s-a stabilit perioada mandatului, durata va fi de doi ani.

Publicitatea numirii administratorilor

Legea nr. 26/1990 instituie obligaţia publicării numirii administratorilor. Numele va fi publicat în Monitorul Oficial, în încheierea judecătorului delegat sau în textul actului constitutiv, dacă se publică şi acest act (art. 41 din lege). În cererea de înmatriculare a societăţii comerciale trebuie să se menţioneze: administratorii societăţii, puterile lor şi care din ei au împuternicirea să reprezinte societatea.

Semnăturile administratorilor vor fi depuse la registrul comertului, o dată cu prezentarea certificatului privind depunerea de garanţie.

Drepturile administratorilor

Administratorii au drept de informare nelimitat. Ei pot să consulte toate documentele privind operaţiunile comerciale ale societăţii.

Raportul juridic dintre administrator şi societate îmbracă forma unui contract de mandat comercial.

Administratorul poate face toate operaţiile juridice cerute pentru aducerea la îndeplinire a obiectului societăţii.

Administratorul are dreptul să încheie acte de conservare, administrare şi dispoziţie pe care le cere gestiunea societăţii, în limitele cerute de actele de comerţ.

Obligaţiile administratorilor

Principalele obligaţii ale administratorilor sunt: îndeplinirea formalităţilor de publicitate necesare constituirii societăţii; realizarea vărsămintelor subscrise de asociaţi; existenţa reală a beneficiilor pentru acordarea dividendelor; existenţa registrelor cerute de lege şi ţinerea lor corectă; exacta îndeplinire a hotărârilor adunărilor generale etc. (art. 73 din lege). Administratorii răspund civil şi penal.

Funcţia de administrator încetează prin revocare, renunţare, deces sau incapacitate.

Structuri ale organelor de administrare

În societăţile comerciale în care există mai mulţi administratori, aceştia se constituie în structuri care trebuie să asigure administrarea şi gestiunea curentă. În societăţile pe acţiuni şi în societăţile în comandită pe acţiuni, în mod obligatoriu, va funcţiona un consiliu de administraţie şi, facultativ, un comitet de direcţie al acestuia. Executarea operaţiunilor curente ale societăţii poate fi încredinţată unuia sau mai multor directori executivi.