Pin It

Serviciul diplomatic constituie activitatea instituţiilor diplomatice şi consulare ale Republicii

Moldova in ansamblul lor şi a personalului angajat in aceste instituţii, abilitate să promoveze politica

externă, inclusiv relaţiile economice externe ale Republicii Moldova şi relaţiile ei cu statele

lumii şi organismele internaţionale, atit in cadrul frontierelor sale cit şi in afara lor.691

Serviciul diplomatic al Republicii Moldova are următoarele obiective generale:

 1. a) promovarea politicii externe in general şi a relaţiilor comerciale şi economice externe in

particular;

 1. b) reprezentarea şi apărarea pe plan extern a intereselor naţionale ale Republicii Moldova;
 2. c) realizarea drepturilor suverane ale Republicii Moldova in relaţiile internaţionale;
 3. d) protejarea drepturilor şi intereselor naţionale ale Republicii Moldova, cetăţenilor şi persoanelor

ei fizice şi juridice, potrivit practicii internaţionale şi in limitele admise de normele şi

principiile dreptului internaţional;

 1. e) promovarea relaţiilor bilaterale şi multilaterale in domeniile vieţii politice, economice,

comerciale, culturale, ştiinţifice ale Republicii Moldova cu statele lumii, reglementarea eventualelor

probleme politico-juridice cu aceste state;

 1. f) asigurarea capacităţilor diplomatice necesare pentru a anticipa, a acţiona şi a reacţiona

la evenimentele internaţionale ce sint in măsură să afecteze interesele naţionale ale Republicii

Moldova;

 1. g) menţinerea coerenţei şi unităţii activităţilor Republicii Moldova pe plan extern;
 2. h) promovarea imaginii favorabile a Republicii Moldova peste hotare;
 3. i) respectarea şi dezvoltarea in continuare a dreptului internaţional;
 4. j) respectarea drepturilor omului ca bază a oricărei societăţi uman;
 5. k) realizarea, prin metode şi mijloace diplomatice, a activităţilor specifice in vederea asigurării

păcii şi securităţii mondiale şi regionale.

Instituţiile serviciului diplomatic au următoarele funcţii de bază:

 1. a) elaborarea şi realizarea concepţiilor, strategiilor şi direcţiilor de bază a politicii externe a

statului,

 1. b) coordonarea in exclusivitate a activităţii autorităţilor centrale de specialitate şi a altor

autorităţi publice ale Republicii Moldova in vederea asigurării realizării unei politici unice in

domeniul relaţiilor internaţionale,

 1. c) analiza situaţiei politice şi economice din lume, a politicilor externe şi interne ale statelor

străine, activităţii organizaţiilor internaţionale,

 1. d) informarea autorităţilor publice ale Republicii Moldova, potrivit competenţei, despre evenimentele

internaţionale relevante pentru ţară,

 1. e) acordarea de asistenţă şi protecţie cetăţenilor Republicii Moldova, persoanelor ei fizice şi

juridice aflate peste hotare, in limitele prevăzute de dreptul internaţional,

 1. f) reprezentarea Republicii Moldova in relaţiile cu alte state şi organisme internaţionale,
 2. g) organizarea şi participarea la negocieri in vederea incheierii tratatelor internaţionale cu

alte state şi organisme internaţionale,

 1. h) contribuirea la funcţionarea liberă a misiunilor diplomatice şi consulare străine pe teritoriul

Republicii Moldova, precum şi asigurarea controlului asupra respectării privilegiilor şi

imunităţilor diplomatice şi consulare ale acestora,

 1. i) asigurarea depozitării, inregistrării, evidenţei şi păstrării tratatelor internaţionale ale Republicii

Moldova,

 1. j) asigurarea protocolului de stat,
 2. k) intreprinderea acţiunilor pentru respectarea, elaborarea şi iniţierea modificării legislaţiei

naţionale vizand activitatea externă, generalizarea practicii aplicării ei,

 1. l) instruirea şi perfecţionarea profesională a personalului instituţiilor serviciului diplomatic,
 2. m) indeplinirea altor funcţii prevăzute de legislaţia in vigoare.

De menţionat, că instituţiile serviciului diplomatic exercită şi funcţiile consulare stipulate in

Statutul Consular, aprobat de Guvernul Republicii Moldova.

Sistemul instituţiilor serviciului diplomatic in Republica Moldova este format din:

 1. a) Ministerul Afacerilor Externe, care are statut de instituţie centrală,
 2. b) misiunile diplomatice, inclusiv reprezentanţele permanente pe langă organizaţiile

internaţionale, delegaţiile şi misiunile ad-hoc,

 1. c) oficiile consulare,
 2. d) alte unităţi create in scopul asigurării activităţii instituţiilor serviciului diplomatic, inclusiv

pentru instruirea şi reciclarea personalului acestora.

Aceste structuri alcătuiesc impreună sistemul unic al serviciului diplomatic condus de ministrul

afacerilor externe, şef al diplomaţiei Republicii Moldova.

Misiunilor diplomatice li se atribuie următoarele ranguri:

rangul I - ambasadei, condusă de ambasador extraordinar şi plenipotenţiar, sau reprezentanţei

permanente, condusă de un reprezentant permanent;

rangul II - misiunii, conduse de un trimis,

rangul III – misiunii, conduse de un insărcinat cu afaceri (en titre).

Oficiilor consulare li se atribuie următoarele clase:

clasa I consulatului general,

clasa II consulatului,

clasa III viceconsulatului,

clasa IV agenţiei consulare.

Pentru asigurarea funcţionării instituţiilor serviciului diplomatic, Guvernul aprobă structura

şi regulamentele de funcţionare ale acestora, iar Ministerul Afacerilor Externe emite ordine,

dispoziţii şi aprobă instrucţiuni şi regulamente interne.

Pentru verificarea modului in care misiunile diplomatice şi oficiile consulare ale Republicii

Moldova işi indeplinesc funcţiilor, işi organizează activitatea şi utilizează echipamentele, precum şi pentru a controla cum se respectă in cadrul acestora dispoziţiile organizatorice, reglementările

de serviciu, legislaţia muncii şi alte acte normative, inclusiv cele privind condiţiile de trai ale personalului lor, ministrul afacerilor externe poate dispune din oficiu sau la cererea Preşedintelui

Republicii Moldova inspectarea misiunilor diplomatice şi a oficiilor consulare ale Republicii Moldova, creand in acest scop o comisie specială.

 1. Personalul instituţiilor serviciului diplomatic

In Republica Moldova personalul instituţiilor serviciului diplomatic este format din:

 1. a) in cadrul Ministerului Afacerilor Externe – din funcţionari publici in posturi diplomatice; funcţionari publici care efectuează deservirea tehnică ce asigură aspectul tehnic al funcţionării instituţiilor serviciului diplomatic (denumiţi in continuare cu termenul generic de personal administrativ şi tehnic şi personal de serviciu);
 2. b) membrii personalului diplomatic şi consular al misiunilor diplomatice şi oficiilor consulare

(denumiţi in continuare agenţi diplomatici şi, respectiv, agenţi consulari);

 1. c) membrii personalului administrativ şi tehnic al misiunilor diplomatice şi oficiilor consulare;
 2. d) membrii personalului de serviciu al misiunilor diplomatice şi oficiilor consulare.

In cadrul Ministerului Afacerilor Externe se instituie următoarele posturi diplomatice:

 1. a) ministru
 2. b) prim-viceministru
 3. c) viceministru
 4. d) secretar general
 5. e) ambasador cu misiuni speciale
 6. f) director de cabinet
 7. g) director general de direcţie generală
 8. h) director general - adjunct de direcţie generală
 9. i) director de direcţie
 10. j) director - adjunct de direcţie
 11. k) şef de secţie
 12. l) consilier in cabinetul ministrului

m)consilier

 1. n) secretar I
 2. o) secretar II
 3. p) secretar III
 4. q) ataşat

Pentru personalul diplomatic şi consular al misiunilor diplomatice şi al oficiilor consulare se

stabilesc următoarele posturi, in funcţie de rangul misiunii diplomatice sau oficiului consular:

 1. a) Ambasador Extraordinar şi Plenipotenţiar,
 2. b) Reprezentant Permanent sau Delegat al Republicii Moldova pe langă un organism

internaţional,

 1. c) trimis
 2. d) Insărcinat cu afaceri en titre sau ad-interim,
 3. e) Consul General,
 4. f) Ministru - Consilier, Reprezentant Permanent - adjunct al statului pe langă un organism

internaţional,

 1. g) Consilier,
 2. h) Secretar I,
 3. i) Consul,
 4. j) Secretar II,
 5. k) Viceconsul,
 6. l) Secretar III,
 7. m) Ataşat,
 8. n) Agent consular,
 9. o) Referent.
 10. Angajarea şi rechemarea dintr-un post diplomatic

Intr-un post diplomatic poate fi angajată doar persoana care intruneşte următoarele condiţii:

 1. a) are cetăţenia Republicii Moldova;
 2. b) se bucură de toate drepturile politice şi civile inscrise in Constituţie;
 3. c) deţine o diplomă de studii superioare (licenţă);
 4. d) cunoaşte limba moldovenească şi o limbă de comunicare internaţională;
 5. e) dispune de aptitudinile fizice pe care le reclamă activitatea in domeniul relaţiilor externe;
 6. f) nu are antecedente penale rezultate din infracţiuni intenţionate;

III. Ranguri diplomatice

In corespundere cu calificarea şi pregătirea sa profesională, funcţionarilor angajaţi in posturi

diplomatice din instituţiile serviciului diplomatic li se conferă următoarele ranguri diplomatice:

 1. ataşat
 2. secretar III
 3. secretar II
 4. secretar I
 5. consilier
 6. ministru-plenipotenţiar
 7. ambasador
 8. Funcţionarea instituţiilor serviciului diplomatic

Şefii misiunilor diplomatice şi oficiilor consulare sint numiţi in post pe un termen de pană

la 4 ani. In cazul celorlalţi agenţi diplomatici şi consulari, precum şi a membrilor personalului administrativ şi tehnic şi al celui de serviciu, acest termen nu poate depăşi 3 ani.

 1. Drepturile şi obligaţiile persoanelor angajate оn posturi diplomatice

Persoana angajată in post diplomatic are următoarele drepturi specifice:

 1. a) de a deţine şi avansa in posturi in instituţiile serviciului diplomatic naţional, in funcţie de

pregătirea profesională, rangul diplomatic şi vechimea in muncă in serviciul diplomatic;

 1. b) de a i se acorda sprijinul şi asistenţa pentru a desfăşura activitatea cu onoare şi demnitate, in afara presiunilor politice şi altor incercări de natură să-i afecteze statutul de diplomat;
 2. c) de a i se elibera paşaport diplomatic;
 3. d) de a beneficia, in perioada activităţii in misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale Republicii Moldova, in organismele sau misiunile diplomatice ale organismelor internaţionale,

de privilegiile, imunităţile şi facilităţile stabilite de normele dreptului internaţional şi tratatele la care Republica Moldova este parte ;

 1. e) de a beneficia de formele de perfecţionare profesională, organizate de Ministerul Afacerilor Externe.

Persoana angajată in post diplomatic este obligată:

 1. a) să acţioneze cu devotament şi responsabilitate pentru promovarea politicii externe a Republicii

Moldova;

 1. b) să apere interesele de stat ale Republicii Moldova şi ale cetăţenilor ei in cadrul relaţiilor

externe;

 1. c) să se abţină de la acţiuni şi declaraţii care ar putea prejudicia imaginea Republicii Moldova, relaţiile ei cu alte state sau organizaţii internaţionale;
 2. d) să respecte legislaţia Republicii Moldova, să păstreze secretul de stat şi să asigure protecţia datelor şi informaţiilor pe care le deţine;
 3. e) să reprezinte cu demnitate Republica Moldova, avand in toate imprejurările un comportament

demn, o ţinută morală şi vestimentară ireproşabilă;

 1. f) să respecte, fără a se aduce atingere privilegiilor şi imunităţilor lui, legile statului in teritoriul căruia işi desfăşoară activitatea şi să nu se lase implicat in activităţi care ar prezenta un amestec in treburile interne ale acestui stat; faţă de organismele internaţionale, la care participă Republica Moldova, să aibă o comportament conform cu indatoririle funcţiei, ce rezultă din statutul recunoscut de Republica Moldova; să nu abuzeze de privilegiile şi imunităţile de care beneficiază in virtutea calităţii lui de agent diplomatic sau consular;
 2. g) să anunţe Ministerul Afacerilor Externe despre modificările importante, in ceea ce priveşte

cetăţenia şi alte fapte care au relevanţă pentru calitatea lui de diplomat.

 1. Salarizarea şi garanţiile sociale

Salarizarea personalului instituţiilor serviciului diplomatic se efectuează in condiţii speciale şi are menirea de a asigura condiţii materiale corespunzătoare pentru exercitarea independentă şi efectivă a atribuţiilor funcţionale.