Pin It

Activitatea consulară a statelor este reglementată de Convenţia de la Viena cu privire la

relaţiile consulare din 1963 care, printre altele, in articolul 1 dă definiţiile terminologiei consulare.

Acest moment este important din cauza utilizării incorecte in literatura de specialitate a unor termene consulare, spre exemplu termenul ≪ofiţer consular≫708 in loc de ≪funcţionar consular≫,

≪oficiu consular≫709 in loc de ≪post consular≫ după cum este definit in Convenţia menţionată:

 1. a) prin expresia ≪post consular” se inţelege orice consulat general, consulat, viceconsulat sau agenţie consulară;
 2. b) prin expresia “circumscripţie consulară” se inţelege teritoriul atribuit unui post consular pentru exercitarea funcţiilor consulare;
 3. c) prin expresia “şef de post consular” se inţelege persoana insărcinată să acţioneze in această calitate;
 4. d) prin expresia “funcţionar consular” se inţelege orice persoană, inclusiv şeful de post consular, insărcinată in această calitate cu exercitarea funcţiilor consulare;
 5. e) prin expresia “angajat consular” se inţelege orice persoană angajată in serviciile administrative sau tehnice ale unui post consular;
 6. t) prin expresia “membru al personalului de serviciu” se inţelege orice persoană afectată serviciului casnic al unui post consular;
 7. g) prin expresia “membrii postului consular” se inţelege funcţionarii consulari, angajaţii

consulari şi membrii personalului de serviciu;

 1. h) prin expresia “membrii personalului consular” se inţelege funcţionarii consulari, cu

excepţia şefului postului consular, angajaţii consulari şi membrii personalului de serviciu;

 1. i) prin expresia “membru al personalului particular” se inţelege o persoană folosita in mod

exclusiv in serviciul particular al unui membru al postului consular;

 1. j) prin expresia “localuri consulare” se inţelege clădirile sau părţile de clădiri şi terenul aferent care, indiferent in a cărui proprietate se află, sint folosite exclusiv pentru postul consular.
 2. k) expresia “arhive consulare” cuprinde toate hartiile, documentele, corespondenţa. cărţile,

filmele, benzile de magnetofon şi registrele postului consular, precum şi materialul de cifru, fişierele şi mobilierul destinate să le protejeze şi să le păstreze.

Funcţiile consulare sunt exercitate de către posturile consulare şi, de asemenea, de către misiunile diplomatice şi constau in:

 1. a) a proteja in statul de reşedinţă interesele statului trimiţător şi ale cetăţenilor săi, persoane fizice sau juridice, in limitele admise de dreptul internaţional;
 2. b) a favoriza dezvoltarea relaţiilor comerciale, economice, culturale şi ştiinţifice intre statul trimiţător şi statul de reşedinţă şi a promova in orice alt mod relaţii amicale intre ele in cadrul dispoziţiilor prezentei Convenţii;
 3. c) a se informa, prin toate mijloacele licite, despre condiţiile şi evoluţia vieţii comerciale,

economice, culturale şi ştiinţifice a statului de reşedinţă, a face rapoarte in această privinţă către guvernul statului trimiţător şi a da informaţii persoanelor interesate;

 1. d) a elibera paşapoarte şi documente de călătorie cetăţenilor statului trimiţător, precum şi

vize şi alte documente corespunzătoare persoanelor care doresc să meargă in statul trimiţător;

 1. e) a acorda ajutor şi asistenţă cetăţenilor, persoane fizice şi juridice, ai statului trimiţător;
 2. f) a acţiona in calitate de notar şi de ofiţer de stare civilă şi a exercita funcţii similare, ca şi unele funcţii de ordin administrativ, in măsura in care legile şi regulamentele statului nu se opun la aceasta;
 3. g) a apăra interesele cetăţenilor statului trimiţător, persoane fizice sau juridice, in succesiunile

de pe teritoriul statului de reşedinţă, in conformitate cu legile şi regulamentele statului de

reşedinţă;

 1. h) a apăra, in limitele fixate de legile şi regulamentele statului de reşedinţă, interesele minorilor

şi incapabililor, cetăţeni ai statului trimiţător, mai ales atunci cand este cerută instituirea unei tutele sau curatele cu privire la ei;

 1. i) sub rezerva practicilor şi procedurilor in vigoare in statul de reşedinţă, a reprezenta pe

cetăţenii statului trimiţător sau a lua măsuri in scopul asigurării reprezentării lor adecvate in faţa tribunalelor sau a altor autorităţi ale statului de reşedinţă pentru a cere, in conformitate cu legile şi regulamentele statului de reşedinţă. adoptare de măsuri provizorii in vederea apărării drepturilor şi intereselor acestor cetăţeni atunci cind, datorită absenţei lor sau din orice alte cauze, ei nu-şi pot apăra in timp util drepturile şi interesele;

 1. j) a transmite acte judiciare şi extrajudiciare sau a efectua comisii rogatorii in conformitate cu acordurile internaţionale in vigoare sau, in lipsa unor asemenea acorduri, in orice mod compatibil cu legile şi regulamentele statului de reşedinţă; k) a exercita drepturile de control şi de

inspecţie prevăzute de legile şi regulamentele statului trimiţător asupra navelor maritime şi a

navelor f1uviale avand naţionalitatea statului trimiţător şi asupra aeronavelor inmatriculate in acest stat, ca şi asupra echipajelor lor;

1) a acorda asistenţă navelor şi aeronavelor menţionate in alineatul k din prezentul articol,

precum şi echipajelor lor, a primi declaraţiile asupra curselor acestor nave, a examina şi a viza documentele de bord şi. fără a prejudicia prerogativele autorităţilor statului de reşedinţă, a face anchete privind incidentele survenite in cursul călătoriei şi a reglementa, in măsura in care legile şi regulamentele statului trimiţător autoriză aceasta, divergenţele de orice natură intre căpitan, ofiţeri şi marinari;

 1. m) a exercita orice alte funcţii incredinţate unui post consular de către statul trimiţător, care nu sint interzise de legile şi regulamentele statului de reşedinţă sau la care statul de reşedinţă nu se opune, sau care sunt menţionate in acordurile internaţionale in vigoare intre statul trimiţător şi statul de reşedinţă.