Pin It

DEFINITIE: Incasarea veniturilor bugetare reprezinta ansamblul reglementarilor juridice privind institutiile publice, juridice, modalitatile si operatiunile care asigura conectarea la bugetul general consolidat a sumelor datorate contribuabililor.

- modalitatile de incasare cuprind:

 • plata voluntara
 • executarea silita
 • alte modalitati prevazute de lege
 1. Plata voluntara
 • se efectueaza prin 3 modalitati:
 1. inscrierea directa : se efectueaza prin palta voluntara pe care o fac debitorii, persoane fizice si juridice, la casieriile organelor fiscale sau in conturile bugetare corespunzatoare

Plata voluntara are ca obiect veniturile bugetare portabile, plata fiind spontana, fara existenta unei instiintari de plata si veniturile bugetare cherabile, adica acele venituri inscrise in evidenta nominala si evidenta centralizata a organelor fiscale, tinuta in mijloace clasice: RON sau calculator

 1. stopajul la sursa : este vorba despre retinerea veniturilor la sursa de formare si varsarea sumelor de bani in conturile bugetare corespunzatoare;
 1. aplicarea si anularea de timbre fiscale mobile:

- MFP tipareste centralizat timbrele fiscale mobile si le valorifica prin org postale

- este specifica de regula taxelor de timbru(judiciar, de concesiune)

- dovada platii taxelor de timbru se face prin marca timbrului aplicata pe actul intocmit

 1. Executarea silita a creantelor fiscale

Organele de executare silita si executorii fiscale:

- sunt abilitate sa aduca la indeplinire masurile asiguratorii si sa efectueze procedura de excecutare silita

- este competenet organul de executare in a carui raza teritoriala se afla bunurile urmaribile

- coordonarea intregii executari silite apartine organelor de excutare  in a carui raza teritoriala isi are domiciliul fiscal debitorul sau organului fiscal competent dupa caz

- execut silita se deruleaza prin intermediul executorilor fiscali;acestia sunt imputerniciti in fata debitorilor si a tertilor prin legitimatia de serviciu si o delegatie emisa de organul de executare

- executorul fiscal poate intra in incaperile ce reprezinta domiciliul sau resedinta unei persoane fizice cu consimtamantul acesteia iar in caz de refuz ,organul de executare va cere autorizarea instantei judecatoresti competente potrivit codului de procedura fiscala si civila

1.Masuri asiguratorii

- ele se dispun sub forma popririi asiguratorii si sechestrului asigurator asupra bunurilor mobile si imobile si mobile sau imobile, proprietatea debitorului precum si asupra veniturilor acestuia cand exista pericolul ca acesta sa se ascunda sau sa isi risipeasca patrimoniul perilclitand sau ingreunand in mod considerabil colectarea

- se dispun prin decizie emisa de organul fiscal competent motivata si semnata

- la nevoie mas asiguratorii sunt infiinatate si asupra bunurilor detinute de debitor in propr comuna cu terte persoane pentru cota parte detinuta de acesta

- se ridica cand inceteaza motivele pentrru care au fost dispuse sau la constituirea garantiei legale(consemnarea de mijloaxce banesti, scrisoare de garantie bancara, ipoteca asupra bunurilor imobile ,gaj asupra bunurilor mobile)

2.Titlul executoriu

- execut silita are loc in temeiul unui titlu executoriu

- este emis de organul de executare competent in a carui raza teritoriala isi are domiciliul fiscal debitorul saui in baza unui inscris care potrivit legii constituie titlu executoriu

Elementele titlului executoriu:

- pe langa elementele actului administrativ fiscal (denumirea organului fiscal, data, obiectul si motivele de fapt ale actului juridic si temeiul legal) mai cuprinde: codul de identificare fiscala, domiciliul fiscal al debitorului, cuantumul si natura sumelor datorate si neachitate, temeiul legal al puterii executorii a titlului  

3.Somatia

- executarea silita incepe prin comunicarea somatiei;acesta este insotta de un exemplar al titlului executoriu

- daca in termen de 15 zile de la comunicarea somatiei nu se stinge debitul se continua masurile de executare silita

4.Evaluarea bunurilor supuse executarii silite

-  se efectueaza de organele de executare prin experti evaluatori proprii sau independenti

-  evelautarii sunt obligati sa isi indeplineasca obligatiile ce le revin prin Codul de Procedura Fiscala din actul prin care s-a dispus expertiza si prin actul prin care au fost numiti

-  organele de executare vor actualiza pretul de evaluare tinand cont de rata inflatiei

 

Principalele modalitati de executare silita :

 

 1. Executarea silita prin poprire

- sunt supuse urmaririi prin poprire orice sume urmaribile reprezentand venituri si disponibilitati banesti in lei si in valuta, titluri de valoare sau alte bunuri mobile necorporale, detinute si/sau datorate cu orice titlu debitorului de catre terte persoane sau pe care acestia le vor datora si/sau detine in viitor in temeiul unor raporturi juridice

- sunt supuse urmaririi numai in conditiile Codului de Proced Civila :

 - sumele realizate de persoana fizica angajata

                         - pensiile de orice fel

                         - ajutoarele sau indemnizatiile cu destinatie speciala

-se considera infiintata din momentul primirii adresei de infiintare de catre tertul poprit

Pentru stingerea creantelor fiscale debitorii titulari de conturi bancare pot fi urmariti prin poprire asupra sumelor din conturile bancare respective           

 1. Execuatrea silita a bunurilor mobile

- sunt supuse executarii silte orice bunuri mobile ale debitorului cu exceptiile prevazute de lege

- in cazul debitorului persersoana fizica, nu sunt supuse executarii silite fiind necesare muncii si vietii debitorului si famnilie sale: bunurile mobile de orice fel (care servesc la continuarea studiilor si la formarea profesionala, bunurile strict necesrae uzului casnic al debit si familei sale, alimentele necesare pe timp de 2 luni, combustibilul necesar debitorului si famamiliei sale pentru incalzit si prepararea hranei socotit pentru o perioada de 3 luni iarna , obiectele necesare persoanelor cu handicap sau destinate ingrijirii persoanelor bolnave, bunuri declarate prin lege neurmaribile)

- bunurile debitorului persoana fizica necesare desfasurarii activitatii de comert nu sunt excepate de la executarea silita

- etapele procedurale incep cu sechestrarea bunrilor si intocmirea unui proces-verbal de sechestru

 1. Executarea silita a bunurilor imobile

- sunt supuse executarii silite bunurile imobile prorprietate ale debitorului, iar in cazul bunurilor imobile detinute in coproprietate se va intinde numai asupra bunurilor atribuite debitorului in urma partajului judiciar

- se intinde de plin drept si asupra bunurilor accesorii bunurilor imobile prevazute de dreptul civil (dependinte, garaj , bucatarie, pivnita)

- aceste prevderi nu sunt aplicabile in cazurile cand executarea silita se aplica pentru stingerea creantelor fiscale rezultate din savarsirea de infractiuni

- in cazul debitorului persoana fizica, nu poate fi supus executarii silite spatiul minim locuit de debitor si familia sa conform legii

- se aplica sechestrul fiscal ce constitue ipoteca legala si se incheie proces-verbal de sechestru

 1. Executarea silita a altor bunuri

- execut silita a fructelor neculese si a recoltelor prinse de radacini care sunt ale debitorului se efectueaza in conformitate cu prevederile mentionate privind bunurile imobile

- pentru executarea silita a recoltelor si a fructelor culese sunt aplicabile prevederile privind bunurile mobile

- bunurile mobile si/sau imobile proprietatea debitorului pot fi valorificate individual sau in ansamblu (hotararea apartine organului de executare).

5.Valorificarea bunurilor:

- devine aplicabila daca in termen de 15 zile de la incheierea p v de sechestru nu se stinge creanta fiscala

Modalitati de valorificare:

 1. intelegerea partilor
 2. vanzarea in regim de consignatie (numai a bunurilor mobile)
 3. vanzarea directa
 4. vanzrea la licitatie
 5. prin case de licitatii, agentii imobiliare si societati de brokeraj

- bunurile perisabile sau supuse degradarii pot fi vandute in regim de urgenta

- vanzare bunuriolor sechestrate se face numai de persoane juridice si fizice care nu au obligatii fiscale restante.

 

6.Eliberarea si distribuirea sumelor realizate

- creantele fiscale inscrise in titlul executoriiu se sting cu sumele realizate in ordinea vechimii, mai intai creanta principala, apoi accesoriile acestuia

- daca suma ce reprezinta atat creanta fiscala cat si cheltuileile de execut este mai mica decat suma realizata prin execut silita cu diferenta se va proceda la compensare sau se restituie la cerere debitorului

- cand executarea silita a fost pornita de mai multi creditori  sau cand pana la eliberarea sau dsitribuirea sumei rezultate din executare au depus si alti creditori titlurile lor se va proceda la distribuirea sumei potrivit unei ordini de preferinta

- creantele fiscale provenite din impozite, taxe, contributii si alte sume legale datorate bugetului general consolidate

III.   Stingerea obligatiei fiscale prin alte modalitati

 

- se au in vedere compensarea , darea in plata , insolvabilitatea, insolventa, anularea si prescriptia

a.Compensarea

- se sting creantele administrate de Ministerul Economiei si Finantelor cu creantele debitorului  reprezentand sume de rambursat sau de restituit de la buget pana la concurenta celei mai mici sume cand amble parti dobandesc reciproc atat calitatea de creditor cat si calitatea de debitor

- se efectueaza de organul fiscal competent la cererea debitorului sau inainte de restituirea ori rambursarea sumelor cuvenite acestuia, dupa caz

- se va efectua cu obligatii datorate aceluiasi buget iar din diferenta ramasa sunt compensate obligatii datorate altor bugete potrivit legii

 1. Darea in plata

- creantele fiscale pot fi stinse la cererea debitorului oricand cu acordul creditorului fiscal, prin trecerea in proprietatea publica a statului sau a unitatii administrativ teritoriala a bunurilor imobile inclusiv a celor supuse executarii silite; in acest scop se intocmeste o comisie prin ordin al ministrului economiei si finatelor sau dupa caz de unitatii administrativ teritoriale

- in cazul adimterii cererii se dsipune incheierea procesului-verbal de trecere in proprietatea publica a bunului imobil si stingerea creantei fiscale

- procesul-verbal contituie titlu de proprietate

- pe data intocmirii procesluli-verbal inceteaza masura de indisponibilitate, precum si calitatea de adm sechestru

 1. Insolvabilitatea

- este insolvabil debitorul ale carui bunuri si valori urmaribile au o valoare mai mica decat obligatiile fiscale de plata sau nu are venituri si  bunuri urmaribile

- conducatorul organului de executare dsipune scoaterea creantei din evidenta curenta si trecerea ei intr-o evidenta separata 

- organele fiscale au obligatia ca cel putin o data pe an sa evalueze starea contribuabililor in cadrul termanului general de prescriptie

- daca debitorii dobandesc bunuri sau venituri urmaribile in cadrul tremenului de prescriptei organele fiscale iau masuri de trecere a creantelor din evidenta separata in evidenta curenta si de executare silta

 1. Insolventa

- pentru recuperarea creantelor de la debitorii care se afla in stare de insolventa ANAF si compartimentele specializate ale administratiei publice vor declara lichidatorilor creantele existenete la data declararii in evidenta fiscala pe platitor

- cererile organelor fiscale privind inceperea procedurii insolventei se inainteaza instantei judecatoresti si sunt scutite de consemnarea vreunei cautiuni

 1. Anularea

- daca cheltuielile de executare sunt mai mari decat creantele fiscale supuse execut silite conducatorul organului de executare poate aproba anularea creantelor respective

- creantele fiscale restante aflate in sold pana la 31 decembrie, mai mici de 10 lei, se anuleaza (anual se stabileste plafonul acestor sume anulabile)

 

 1. Prescriptia

- are ca efect stingerea obligatiilor fiscale ca urmare a expirarii perioadei de timp in care trebuie stabilita obligatia de plata si declanseaza procedura de executare silita

- dr de a cere execut silita, compensarea sau resituirea creantelor fiscale se prescrie de la data de 1 ianuarie a anului urmator in care a luat nastre acest drept