Pin It

Noţiune

Legea nr. 31/1990 nu defineşte societăţile comerciale.

Literatura de specialitate arată că societatea comercială este o persoană juridică. Ea este constituită pe baza unui contract, prin care două sau mai multe persoane consimt să formeze cu aportul lor un fond social, în scopul de a împărţi beneficiile care ar rezulta din exercitarea actelor de comerţ.

Caracteristicile societăţilor comerciale

Din definiţia dată socletăţii comerciale rezultă trăsăturile ei:

  1. a) activitatea economică pe care o desfăşoară constă în săvărşirea unor fapte sau acte de comerţ;
  2. b) ea îşi constituie un patrimoniu propriu, care rezultă iniţial din contribuţia sau aportul fiecărui asociat la constituirea societăţii;
  3. c) patrimoniul social garantează drepturile creditorilor sociali şi este distinct de proprietatea fiecărui asociat;
  4. d) are un scop lucrativ, care constă în realizarea acelor activităţi specifice, prevăzute în obiectul ei de activitate;
  5. e) toţi asociaţii participă la realizarea şi împărţirea beneficiilor şi pierderilor;
  6. f) dobândeşte personalitate juridică care-i conferă calitatea de subiect de drept.

Elemente de asemănare şi de distincţie cu societatea civilă

Între societatea comercială şi societatea civilă există asemănări şi deosebiri.

Se aseamănă prin următoarele: ambele societăţi au un patrimoniu; iau naştere printr-un contract; fiecare reprezintă o grupare de persoane şi de bunuri cu scop economic; urmăresc realizarea unui beneficiu şi împărţirea lui.

Societatea comercială se deosebeşte de societatea civilă prin faptul că are o triplă natură: contractuală, instituţională şi comercială.

Natura contractuală este conferită de manifestarea de voinţă a asociaţilor care se învoiesc să pună ceva în comun cu scopul de a împărţi foloasele ce ar rezulta. Natura contractuală implică: înţelegerea dintre părţi; fondul comun constituit din totalitatea aporturilor asociaţilor, fond care formează patrimoniul iniţial al persoanei juridice; intenţia asociaţilor de a conlucra în vederea obţinerii de foloase.

Natura instituţională a societăţii comerciale o deducem din voinţa legiuitorului de a reglementa anumite forme de societate şi de a le atribui personalitate juridică. Societăţile comerciale acţionează independent de persoana asociaţilor, ele există şi funcţionează numai în cadrul stabilit de lege. Pentru a dobândi personalitate juridică, societăţile comerciale trebuie să îndeplinească mai multe condiţii de fond şi formă.

Condiţiile de fond debutează cu voinţa de asociere şi conlucrare, urmată de constituirea unui patrimoniu, stabilirea unui sediu, adoptarea unui nume, desemnarea organelor reprezentative, împărţirea beneficiilor şi pierderilor în funcţie de aportul fiecărui asociat.

Condiţiile de formă se referă la necesitatea încheierii unui înscris, fie sub semnătură privată, fie autentificat.

Toate societăţile comerciale cu sediul în România sunt persoane juridice romăne.

Natura comercială a societăţii derivă din calitatea de comerciant atribuită de lege societăţii, prin însăşi existenţa sa, şi efectuarea de acte juridice comerciale.