Pin It

Zona internaţională a teritoriilor submarine este o

instituţie nouă a dreptului mării, care a apărut ca urmare a dezvoltării mijloacelor de explorare şi exploatare a marilor adancimi subacvatice. De teritoriile submarine, aflate dincolo de jurisdicţia naţională a statelor, s-a preocupat Adunarea Generală a ONU, care a adoptat la 17 decembrie

1970 Declaraţia asupra principiilor privind fundul mărilor şi oceanelor şi subsolul lor, dincolo de limitele jurisdicţiei naţionale.

Regimul juridic aplicabil zonei internaţionale a spaţiilor submarine este guvernat de

următoarele principii:

  1. Principiul inadmisibilităţii revendicărilor de suveranitate şi apropriaţiunii zonei. Potrivit acestui

principiu nici un stat nu poate să revendice sau să exercite suveranitate sau drepturi suverane asupra unei părţi oarecare a zonei sau asupra resurselor sale. Nici un stat şi nici o persoană fizică sau juridică nu poate să-şi insuşească vreo parte oarecare a zonei sau a resurselor sale.

  1. Principiul explorării şi exploatării zonei оn interesul оntregii umanităţi. Zona şi resursele sale sunt

considerate patrimoniu comun al umanităţii. In consecinţă, activităţile din zonă vor fi desfăşurate in interesul intregii umanităţi, independent de situaţia geografică a statelor, fie că e vorba de state riverane sau state fără litoral şi ţinand seama in mod particular de interesele şi necesităţile statelor in curs de dezvoltare. Potrivit principiului, toate drepturile asupra resurselor zonei aparţin intregii umanităţi, in numele căreia poate acţiona Autoritatea internaţională a teritoriilor submarine,

care trebuie să asigure impărţirea echitabilă, pe baze nediscriminatorii, a avantajelor financiare şi altor avantaje economice rezultate din activităţile desfăşurate in zonă.

  1. Principiul utilizării zonei оn scopuri exclusiv paşnice. Zona este deschisă utilizării in scopuri

exclusiv paşnice fără discriminări de către toate statele, fie că este vorba de state riverane sau de state fără litoral.

  1. Principiul răspunderii internaţionale pentru daunele rezultate оn urma nerespectării statutului juridic

al zonei. Un stat sau o organizaţie internaţională poartă răspundere pentru daunele provocate

zonei internaţionale a teritoriilor submarine, rezultate in urma nerespectării obligaţiilor

care le revin in conformitate cu clauzele convenţionale. Statele sau organizaţiile care acţionează impreună işi asumă această răspundere impreună şi solidar.

  1. Principiul protecţiei mediului marin. Potrivit principiului, pentru desfăşurarea tuturor

activităţilor din zonă, trebuie luate măsuri necesare in scopul asigurării unei protecţii eficace a mediului marin impotriva efectelor dăunătoare care pot rezulta din aceste activităţi.

Fiind o zonă nesupusă jurisdicţiei naţionale, toate statele, referindu-ne la zona internaţională a teritoriilor submarine, au următoarele drepturi:

  1. dreptul la cercetări ştiinţifice,
  2. dreptul de a participa pe baze echitabile la distribuirea resurselor zonei,
  3. dreptul de a pune cabluri şi conducte submarine.