Pin It

              Ce este de fapt Mafia? Într-o primă opinie universal acceptată, Mafia ar reprezenta o organizaţie secretă, constituită în anul 1282, în timpul unei revolte, cunoscută sub numele ”Viespile Siciliene” îndreptată împotriva ocupanţilor francezi. Astfel, termenul de Mafia ar corespunde prescurtării de la ”Morte Alla Francia, Italia Anela” ( Moarte Franţei, strigă Italia ) .Pentru a rezista invadatorilor şi pentru a organiza lupta de rezistenţă, un grup de sicilieni a iniţiat un nucleu care apăra comunitatea, pedepsea tâlharii şi răufăcătorii, ignorând legea străină. De-a lungul timpului, această organizaţie, această organizaţie secretă a evoluat negativ, degenerând  în criminalitate şi violenţă.

              Conform altor opinii, la jumătatea secolului trecut, originile Mafiei, ca şi ale Camorrei, s-ar afla la începutul secolului al-XIV-lea. Ne găsim în faţa unor mici întreprinzători care folosesc forţa- chiar şi pe cea colectivă- pentru a delimita şi apăra spaţii de activitate, în primul rând în faţa celor de pe aceiaşi treaptă cu ei, şi apoi în faţa oricui altcineva ( comercianţi, proprietari ).

              Capacitatea de folosire a violentei este o calitate profesională, ceea ce îi apropie de păstori, de paznicii de terenuri, de un întreg univers popular dispus să folosească orice mijloace pentru a supravieţui sau pentru a urca o treaptă pe scara socială.

              Din acest grup care începe să se formeze în  interiorul Siciliei se va desprinde primul nucleu al structurii ”familia”. Aceasta s-a transformat în cursul secolului al XIX, într-o clasă conducătoare, datorită afacerilor pe care le practica, o lume care îşi va baza exercitarea puterii pe afişarea prestigiului şi al bogăţiei. Dar această putere pare condiţionată de deţinerea unei forţe militare mai mult sau mai puţin ostentative, necesară pentru supravegherea forţei de muncă, cât şi pentru gestionarea afacerilor, precum şi pentru  siguranţa persoanelor importante expuse pericolului răpirilor.

               Aici apare un alt nivel de comportament mafiot. Pentru a-şi afirma propria lege, ”familia” preferă să folosească o poliţie privată, formată din oameni dispuşi să facă pentru stăpânii lor, treburile ”murdare” sau să însărcineze în acest scop delicvenţi daţi în urmărire, cu care au fost stabilite relaţii de ”patronage”. Şi unii şi alţi sunt numiţi „mafioţi” de către contemporani.

              În numeroase regiuni, aristocraţii si burghezii, familii si partide se obişnuiesc să-şi rezolve conflictele prin forţa armelor. Într-o oarecare masură , aceste conflicte par gândite pentru a permite clasei conducătoare vechi sau noi să înarmeze ,să folosească şi să menţină sub control ceea ce sursele actuale numesc pătura ”răufăcătorilor” .

             Violenţa serveşte drept mijloc pentru clădirea dacă nu a unei noi civilizaţii, cel puţin a noi echilibre politice si sociale.

              Termenul şi conceptul de Mafie apar abia la sfârşitul ”tulburării” numite RISORGIMENTO. După anul ’65, funcţionarii de dreapta îi numesc ”mafioţi” pe tălhari şi pe cei ce se sustrag de la executarea stagiului militar, pe cei ce se opun ordinii politice si sociale, pe capii partidelor municipale şi pe micii delicvenţi din sate si oraşe. Termenul ”camerrista” stă  alături de celălalt, fără a se repezi în mod special la caracterul regional .Uneori termenul ”camorra” se referă la organizaţii criminale urbane, pe când ”mafia” pare să indice un fenomen de tip rural.

              Într-o accepţiune  foarte  răspândită în prezent, Mafia, ar corespunde criminalităţii regionale siciliene, Camora, ar corespunde criminalităţii regionale Campania. Pentru simetrie, mass-media au introdus recent un termen pentru criminalitatea calabreză, cel de N’drangheta. Formulările obişnuite alătură delicvenţa comună cu cea organizată şi cu o elită criminală originară din Sicilia occidentală pe care ne-am obişnuit să o numim cu titulatura sa Cosa Nostra. Putem adăuga şi alte termene prezente în lume: mafia americană, considerată ca derivând direct din cea siciliană dar care în realitate nu are acelaşi caracter rigid, regional, apoi mafia chineză, cea columbiană, rusească, etc.

              Termenul capătă accepţiuni mai largi. El se poate referi la influenţa acelor asociaţii secrete şi indică un strîns raport între politică, afaceri, criminalitate, ilegalitate sau corupţie, susţinere a anumitor politicieni, înşelătorii electorale, incapacitatea de a aplica legea în mod imparţial.

              Mafia este apreciată drept cea mai puternică organizaţie criminală, nu numai datorită numărului mare de membri, ci mai ales ca urmare a structurii sale şi a capacităţii ei de a dezvolta strategii unitare, în ciuda articulaţiei complexe a reţelei sale operaţionale. Prin  caracteristicile sale, Mafia este singura organizaţie criminală italiană care oferă un model criminal valabil la nivel internaţional.

              Dificultăţile întâmpinate în delimitarea subiectului au determinat literatura să-l reducă la contextele economice şi culturale, subliniind, ca de obicei, caracterul ierarhic al caesteia. Primi analişti ai problemei, imediat după 1860, au considerat că mediul sicilian era puternic afectat de arhaism. Şi totuşi la o sută de ani după aceasta, deşi contextul s-a modificat în toate elementele sale, ne aflămîncă în faţa a feea ce numim „Mafia” şi încercăm să înţelegem cum cum anume a supravieţuit modernizării acest fenomen tipic în aparenţă pentru un univers tradiţional.

              Chiar şi rapoartele comisiei antimafia se referă la un trecut de peste o sută de ani sau fac apel la istoriografie care descrie studiul ultimilor două secole ca fiind o societate semifeudală, eminamente agrară şi latifundiară, imobilă din punct de vedere economic şi social, traversată de un singur val de înoire, mişcarea ţărănească, contestată de clasele conducătoare şi de mafie, aparatil lor militar.

              În istoria interpretărilor mafiei, a luptei împotriva acesteia revine în mod ciclic ideea conform căreia „modernismul ( reforma agrară, industralizarea, şcolarizarea, instaurarea unor obiceiuri sexuale libere ) ar trebui să distrugă fenomenul împreună cu spoiala sa de cultură, schemă care a făcut obiectul propagandei stângii în ani de după război şi reluată cu unele instrumentalizări de aproape toată lumea, cu scopul de a abţine mai multe fonduri, mai multe posibilităţi de administrare a resurselor etc.

              Mulţi au crezut că mafia va dispărea atunci când în interiorul pustiu al insulei se va fi auzit fluieratul locomotivei, după acesta se va vorbi de zgomotul avionului de bip-ul computerului.

              Progresul economic nu intră neapărat în contradicţie cu fenomenul de tip mafiot, nici termenul imobilitate nu poate fenomenul şi contextul acestuia. Cu ani în urmă, mafia latifundară a secolului trecut era considerată nu atât ca o expresie a puterii baronilor, cât un instrument al grupului social intermediar al celor care închiriau ( vătafi ) şi care pe parcursul dezagregării de durată a economiei şi a puterii feudale, dezvoltă o capacitate de intimidare exercitată ascendent şi descendent cu ierarhia socială. Mai mult chiar mafioţii care par să reprezinte cel mai bine modelul tradiţional mediază transferul de terenuri de la proprietari la ţărani, supraveghează mişcările colective de după cele două războaie mondiale nu sunt gardieni, ci ciocli ai feudei, cu un rol inimaginabil dincolo de procesele de modernizare politică şi socială ale sec. XX. Teza conform căreia tipul de coerciţie extra-legală numit mafia ar servi pentru asigurarea subordonări ţăranilor se dovedeşte ineficientă.

              De ce contextul economic, social şi politic la care se face referire este cel latifundiar? Este vorba de considerare fenomenului ca un reziduu mai mult sau mai puţin feudal. Se poate înregistra însă compatibilitatea dintre mafie şi dezagregarea posesiunilor latifundiare, dintre mafie şi gradul ridicat de integrare pe bogatele pieţe internaţionale şi chiar transoceanice.

              Deseori ne aflăm în faţa unor sectoare şi a unor momente de dinamism economico-social.

              În multe din aceste cazuri, mafioţii desfăşoară activităţi legale, ale căror monopol este garantat de violenţă, prin tehnici care merg de la intimidarea verbală la cea fizică, ajungând până la eliminarea rivalilor, a trădătorilor, a martorilor. Criminalitatea comună oferă nu doar o bază de recrutare pentru familiile mafiote, ci constituie însăşi raţiunea existenţei acestora. Încă din perioada bourbonică se înregistrează practica ambiguă a „compoziţiilor” tratate între victimă şi autorul delictului mediate de înalţi exponenţi ai delicvenţei, profesionişti sau capi, care răpeau ordinii legale puterea de a pedepsi crimele, experienţă larg răspândită chiar şi în zilele noastre. Aşa cum în sec. XIX ameninţarea bandiţilor era folosită pentru ai convinge pe proprietari  să încredinţeze mafioţilor paza propriilor terenuri, astăzi comercianţii sunt determinaţi de riscul unui jaf sau al extorcării, să plătească” asigurarea mafiotă.

              Mafia reprezintă întotdeauna un aparat al ordinii dar ea presupune şi o dezordine socială şi criminală ce trebuie ţinută sub control.

              Ne referim nu doar la acelaşi termen ci la acelaşi subiect, în ceea ce priveşte atât trecutul cât şi prezentul. Întâlnim însă şi discontinuităţi evidente dintre care cea mai gravă este răspândirea geografică a organizaţiilor de tip mafiot. Chiar şi în zonele tradiţionale „infectate” problema continuităţii istorice se pune în mod diferit..

              Mafia siciliană rămâne de peste o sută de ani în lumina reflectoarelor, chiar dacă s-ar putea demonstra că fenomenele indicate sub acest nume au întotdeauna un grad ridicat de omogenitate. Camorra este prezentă în anumite momente de timp şi s-ar putea spune cu o serie de flash-uri perioada de după unificare. Acelaşi lucru este valagil pentru Calabria şi pentru fenomenul numit „picciolteria”, apărut pe neaşteptate şi reprimat în mod brutal la începutul secolului XX.

              Adeste consideraţii pun sub semnul întrebării teoria care consideră comportamentul mafiot o consecinţă directă a culturii sicliene (în sens antropologic) ,cultură care ar fi caracterizată de neîncrederea în organele statului şi deci de obiceiul de a-şi  face singură dreptate, de simţul onoarei, susţinerea politică, caracterul familiar care sustrage individul de la perceperea responsabilităţii sale faţă de o societate mai largă decât cea primară.

              Nu se intenţionează să se înlăture elementul cultural din explicarea acestui fenomen social. Trebuie să se distingă fenomenul de contextul său, analizâd modul în care mafia îşi însuşeşte  codurile culturale, le instrumentalizează, la modifică, le transformă într-un adeziv pentru  propria rezistenţă; să nu uităm de refuzul conceptului de impersonalitate a legii şi a statului de drept faţă de poliţişti şi de colaboratorii acestora, sentimente larg răspândite ţăranii, burghezii şi aristocraţii din Sicilia secolelor XIX şi XX, dar folosite de mafie în funcţie de propriile scopuri. Acestea se reflectă uneori asupra unei mafii moderate, protectoare, liniştitoare şi tradiţionale promovate chiar de mafioţi sau de apărătorii acestora în interiorul sau în afara tribunalului, de politicieni interesaţi de apărarea „bunului nume” al Siciliei, de magistraţi neatenţi.

              Mafia ar fi un obicei, un comportament, o tradiţie şi nu o organizaţie. Unii analişti susţin că reţeaua relaţiilor de rudenie, clientelă şi prietenie a diferiţilor capi ai mafiei ar fi de ajuns pentru a schiţa structura grupului mafiot. Acesta ar fi o formă prin care se exprimă înrudirea, prietenia afacerile. Grupul mafiot ar reprezenta o microstructură instabilă şi nesupusă formalizărilor impuse de legăturile asociative.

              Totuşi la graniţa  dintre secolele XIX şi XX doi poliţişti criminalişti, Giussepe Alougi şi Antonio Cutrera, suprapuneau peste analiza mentalităţii insulare ( onoarea, complicitatea ), cea a asociaţiilor mafiote care începeau să fie descoperite: organizaţii mari, puternice, bine structurate, capabile să-şi promoveze operaţiunile pe termen lung şi pe spaţii mari, nevoite să se diferenţieze de restul societăţii prin jurăminte şi ritualuri de afiliere complexe.

              Până acum, grupările mafiote au fost considerate nişte monoide , fără uşi sau ferestre. Dar pentru a menţine relaţiile cu mediul politic şi cu instituţiile acestora, pentru a controla traficul, dar mai ales pentru a îndeplini funcţia de control şi dirijare a criminalităţii, acestea trebuie să fie conectate între ele, astfel sporeşte complexitatea structurii lor organizatorice.

              Fascinată de contextul lor rural şi „primitiv” literatura recentă a ignort aproape complet elementele primordiale considerate ca fiind centrul infecţiei scoase în evidentă de multe lucrări din secolul XIX. Cultura (1900) afirmă că „aici, în capitala insulei siciliene şi câmpia sa carbonizată îşi are sediul adevărata mafie, mafia legendară, mafia marilor procese pentru crimă care prin delictele sale a instaurat teroarea, iniţiind astfel istoria criminalităţii siciliene”[1].

              Mai întâi experienţele şi sectoarele de intervenţie apoi locurile şi grupurile, în fine organizarea. Inserarea într-un lanţ migratoriu transoceanic, practicarea unui comerţ pe distanţe mari au creat o mentalitate şi o capacitate adecvate pentru contrabanda cu diferite mărfuri şi droguri. Mafioţii ştiu să creeze contracte externe necesare pentru efectuarea acestui trafic. Toate aceste experienţe se adaugă unei structuri organizatorice, care din una teritorială, se extinde în în spaţiu şi timp, oferind noi spaţii şi puteri  pentru noi oportunităţi de profit, expansiune coraborată şi cu o rezistenţă deconcertantă a grupurilor familiale şi criminale, a ariilor de influenţă, în unele din acestea puterea familiilor durând de mai bine de un secol, secol în care totul s-a schimbat în economie, în societate, în politică, iar modalităţile de împărţire a teritoriului sunt asemănătoare acelora ce au fi putut fi individualizate şi menţionate încă de la începutul secolului XIX.

              Totuşi, toate aceste elemente ale organizaţiilor de tip mafiot nu oferă o stabilitate globală, cu o conducere omnipotentă. Diferitele grupuri, se află in permanenţă în relaţii de conflict major, din motive derivalitate şi de ierarhie, de aici şi luptele care, în mod ciclic, redesenează echilibrele. Organele conducătoare sunt la rândul lor instabile, ameninţate de pericolul destrămării datorat conflictelor interne, rămânând mult timp inoperante, însăşi raza teritorială a autorităţii lor se defineşte în funcţie de împrejurări. În alte părţi tendinţele de centralizare încă mai puţin pronunţate.

              Toate aceste grupări criminale, care, deşi ca tradiţie şi în ciuda conflictelor dintre diverse grupuri ce au măcinat constant structurile organizatorice ale acestora, au continuat să se dezvolte dea lungul anilor, ajunând să influenţeze viaţa politică, mass-media, administraţia publică, justiţia şi economia afectând în mod serios bazele ordinii sociale.

              Odată cu mărirea numărului de membri şi sporirea mijloacelor financiare de care dispuneau, dar mai ales odată cu extinderea zonei de influenţă în mediul urban, asociaţiile mafiote italiene au obţinut supremaţia şi controlul formelor cele mai periculoase ale criminalităţii, depăşind de mult graniţele regionale tradiţionale: Cosa Nostra, Camora în Campania şi N’drangheta în Calabria.

1. Cosa Nostra

              Mafia siciliană COSA NOSTRA  este o structură bine articulată şi în acelaşi timp unitară şi organizată piramidal ierarhic având la bază „familia” care controlează o parte determinantă din teritoriu în care operează sau pe care îl domină.

              Locul unde a luat naştere faimoasa organiza este Sicilia, un teritoriu al actualei Italii care a fost de mai multe ori sub dominaţie străină şi care nu şi-a dobândit independenţa faţă de asupritori decât în secolul XVIII.

              Actuala mafie a lut naştere şi s-a organizat după structurile actuale în anul 1282, mişcarea mafiotă pentru izgonirea cruzilor normanzi francezi, avea ca motto  „Morte ai Francezi Italia Anela”, prescurta MAFIA.

              Primele semne că mafia începe să devină o organizaţie criminală apar în anu 1893, odată cu apariţia aşa numitelor „cosche” (cete) ale mafiei. În această perioadă aproape toate proprietăţile feudale intră pe mâna arendaşilor mafioţi, care mai târziu vor deveni chiar ei proprietari ale acestora. Aceşti arendaşi aveau putere absolută asupra pământurilor şi ei erau adevăraţii proprietari ai pământurilor, deşi plăteau o cotă nubililor italieni. Ţăranii încep să-i urască pe mafioţii transformaţi din salvatori în călăi[2].

              Mafia din Sicilia are o structură piramidală şi este prezentată înfigura următoare.

              „Familia” este celula de bază a Mafiei. Foeţa familiei este asigurată de numărul membrilor ei şi de prieteniile cu persoane sus-puse pe care şeful reuşeşte sa le stabilească. Cu cât persoanele sunt mai influente, cu atât mai mare este interesul Mafiei de a le capta prietenia. La baza Mafiei Siciliene se află „oameni de onoare” sau soldaţi constituiţi în grupe de câte zece oameni. Soldaţii aleg şful numit reprezentant, căci apără interesele familiei, acesta la râdul lui îşi alege un adjunct şi unul sau doi consilieri ( locotenenţi ). Între şefi şi „oameni de onoare” se impun „capo decina”, şeful zecimii. Şefii familiilor desemnează un şef al provinciei, un reprezentant al provinciei. Oraşul Palermo este o excepţie, el desemnând un singur „capo mandamenta”, dar având puterea de a intra în „Cupola”[3].

         Nu se amestecă direct în treburile „mărunte” ale familiei pe care o conduce, nu tebuie să fie arogant (aroganţa pentru mafioţi este echivalentul prostiei), să aibă prin excelenţă atitudine de „împăciuitor”, de sfătuitor, de om măriminos.

              Un adevărat „naş” nu va purta niciodată armă, există destui mafioţi de grad inferior care să o folosească Şi să execute orbeşte ordinele date de capo-mafia

              Pentru a intra în organizaţie trebuie depus un jurământ de credinţă care va face ca noul membru să aibă acces la toate bunurile comune ale Mafiei şi să beneficieze de un mare suport din partea acesteia, datorită influenţelor şi relaţiilor pe care o are în societate. Jurământul odată depus va însemna şi un număr însemnat  de obligaţii.

              Odată intrat în organizaţie mafiotul nu o va putea părăsi niciodată. O caracterizare foarte bună a apartenenţei la Mafie a fost făcută de un cunoscut şef mafiot sicilian, Nino Salvo: „Mafia este ca un trandafir frumos, dar plin de spini”.

              Jurământul de intrare în Mafia siciliană este la fel de sute de ani şi ritualu primitiv este neschimbat. Reprezentantul familiei aduce la cunoştinţa noi lor oameni de onoare, regulile care guvernează organizaţia. Îi previne pe noii veniţi că mai au timp să renunţe la iniţiere şi le repetă obligaţiile ce degurg din apartenenţa la Mafie:

  1)Să nu furi şi să nu exploatezi prostituţia!

  2)Să nu te atingi de nevestele celorlalţi oameni de onoare!

  3)Să nu ucizi un om de onoare!

  4)Să nu trădezi nimic poliţiei!

  5)Să nu te cerţi cu un camarad şi să mainifeşti totdeauna un comportament serios şi corect!

  6)Să respecţi un secret absolut în ceea ce priveşte Mafia în faţa străinilor!

  7)Să eviţi să te prezinţi singur altor oameni de onoare!

După aceasta îi ivită să-şi alegă un naş dintre cei prezenţi în încăpere. De obicei participă doar un şef de familie, iar alegerea se face dintre oamenii de onoare ai acestuia, apoi are loc ceremonia jurământului. Ea constă din ai întreba pe fiecare cu ce mână trage. I se înţeapă apoi indexul mâinii respective, şi cu picătura de sânge care ţâşneşte din deget este atinsă icoana Madona Bunei Vestiri, care se supun că este patroana Mafiei şi se serbează pe 25 Martie. Apoi se dă foc icoanei şi iniţiatul o trece dintr-o mână în alta evitând să o stingă şi jură să nu trădeze regulile Mafiei, altfel va arde şi el astfel icoanei.

              În momentul în care răneşte iniţiatul, oficiantul îi spune să nu trădeze niciodată, pentru că „în Mafie se intră prin sânge şi se iese prin sânge”. Mafiotul va jur ca pe lângă cele şapte reguli să mai respecte câteva care privesc structura Mafiei. Astfel el nu are dreptul să ceară explicaţii asupra ordinelor pe care le primeşte, nu are voie să mintă, să descopere cine mai face parte din Mafie, să-şi păstreze onoarea şi demnitatea chiar în faţa morţii, să nu ucidă fără ordin. Execuţiile unei persoane importante sunt decise de Cupola şi vor fi încredinţaţi numai unor oameni de onoare aleşi de reprezentanţi[4].

              Toate aceste grupări criminale, care diferă ca tradiţie şi în ciuda conflictelor dintre diferite grupuri ce au măcinat constant structurile organizatorice ale acestora, au continuat să se dezvolte dea lungul anilor, ajungând să influenţeze administraţia politică, justiţia, şi economia, afectând în mod serios bazele ordinii sociale.

              COSA NOSTRA operează într-un secret absolut, ne dezlegat nici în prezent de autorităţile italiene iar legea de fier a tăcerii „omerta”, este respectată detoţi chiar şi de persoanele din afara organizaţiei care au tangenţă cu aceasta. Orice violare a principiului omerta este invariabil pedepsit cu moartea, indiferent de rangul sau poziţia celor ce au divulgat secretele organizaţiei.

              În ultimul timp, unele familii dezvoltate şi-au creat ramificaţii în alte regiuni ale Italiei, cum ar fi Lombardia sau Piermontul, extinzându-şî accţiunile, în special cele ce privesc traficul de droguri, în mai multe ţări europene (în special Germania) şi chiar peste ocean ( S.U.A. Canada, Venezuela).

              Sub presiunea enormelor interese economice, au apărut în timp şi numeroase conflicte între familiile mafiote care s-au transformat în adevărate războaie şi execuţii sângeroase. Acest război al mafiilor a luat amploare începând cu anii 1980 şi a cuprins nu numai Sicilia ci toată Italia şi chiar S.U.A.. În urma acestui război familiile învingătoare conduse de Carbonizzi, greco, Spadaso şi alţii, şi-au consolidat poziţiile pe teritoriul Italiei, iar membrii aripilor mafiote care au scăpat cu viaţă s-au refugiat cu predilecţie în America de Sud şi Spania unde şi-au creat noi sisteme organizatorice, noi legături infracţionale prin care dirijează o bună parte din traficul de droguri, investind sume uriaşe în hotelri, cazinouri, construcţii şi afaceri financiar-bancare, declanşând noi atacuri, ce au degenerat în executarea feroce a adversarilor.

              Privind raporturile Mafiei Siciliene cu celelalte organizaţii criminale italiene, se poate afirma că grupurile Comorrei au fost inferioare ca putere şi influenţă fiind oarecum subordonate acesteia, mai ales pe linia traficului de droguri. În direcţia opusă se află însă situaţia N’draghetei calabreze, care s-a bucurat şi se bucură încă de autonomie operaţională, menţinându-se pe o poziţie de prestigiu şi colaborând pe picior de egalitate cu Mafia siciliană.

              În jurul anilor 1950-1955, asociaţiile criminale au contacta Mafia siciliană cu scopul de a o cointeresa în traficul de droguri de peste oceanul Atlantic, vizându-se de fapt asigurarea transportului de droguri prin punerea la dispoziţie a curierilor şi organizarea unei linii de trafic între sudul Franţei şi S.U.A. Deoarece drogurile se vindeau în S.U.A., mafioţii italieni aveau o poziţie inferioară, obţinând profituri reduse, ceea ce ia determinat pe unii să lucreze pe cont propriu.

              La începutul anilor ’70, prin neutralizarea laboratoarelor clandestine din Marsilia de către poliţia franceză, în colaborare cu alte poliţii afiliate la interpol, linia ce ducea în S.U.A. a fost ruptă, mafia siciliană fiind n

evoită să-şi reorganizeze acţiunile în sfera traficului internaţional. Mafia nord-americană s-a orientat spre traficul cu stupefiante către Asia de S-E, iar sicilienii au început importul de heroină turcească şi alte droguri provenite din Africa, sau cu traficul de cocaină sud-americană.

              În jurul anilor 1977-1980 s-a relansat traficul de droguri între Italia şi S.U.A., de această dată mafia italiană trecând la operaţiuni de trafic complete.

              După anii’80 poliţa italiană a dat numeroase lovituri, distrugând multe reţele din Sicilia, însă mafia siciliană nu este învinse şi nu a renunţat la profiturile imense ce se realizau din traficul cu stupefiante, stabilind noi legături în Asia de

S-E  şi de Sud.

              Cea mai grea lovitură dată mafiei siciliene a fost arestarea celor mai mulţi capi ai mafiei şi alţi membri de onoare în celebrul proces de la Palermo al procurorului Giovani Falcone versus mafia, dar care până la urmă s-a soldat cu achitarea mai multor acuzaţi datorită corupţiei imense din cadrul legislativului.

              Mafia nu a rămas cu mâinile în sân şi după terminarea procesului procurorul  Giovani Falcone a fost ucis în mod bestial.

              Oricât  de mari ar fi fost eforturile de a distruge mafia, acest lucru nu este posibil datorită expansiunii mafiei şi longetivităţii acesteia.

2 Camorra

              Instalată în provincia Campania, „camorra” desemnează societatea secretă a răufăcătorilor napolitani. Compusă dintr-o serie de organizaţii locale, aflate adesea în opoziţie, Camorra s-a consacrat mai ales traficului de droguri, în particular de cocaină. Tentativele de organizare centrală s–au  soldat cu un eşec. Cea mai importantă încercare s-a datorat italianului Raffalaele Cutolo Si s-=a sfârşit la începutul anilor 80 într-o baie de sânge.

              Camorra, ca şi mafia italiană a  parcurs transformări esenţiale în perioada de după război, ce ocupa intens cu contrabanda de ţigări străine şi afacerile ilicite de piaţa legumelor şi fructelor, la anii 70, când, iniţiindu-se primele legături cu mafia siciliană, s-a implicat în traficul cu stupefiante.

              Această expansiune a condus inevitabil la izbucnirea conflictelor dintre clanurile mafiote conduse de Antonio Sparone şi Rafaelo Cutolo. Arestările făcute în rândurile Camorrei, inclusiv a lui Cutolo şi a altor membrii influenţi, ai organizaţie nu au dus la distrugerea acesteia, ci sub noua denumire de „NUOVO CAMORRA ORGANIZATA”, şi-a extins câmpul de acţiune şi în alte regiuni: Neapole, Palermo, Avellino şi Caserte, iar celelalte grupuri care nu au aderet la acest cartel al crimei, s-au reunit în jurul lui Amberto Amaturo Zaza, creând „Nuovo Famiglia”.

              Beneficiile considerabile din traficul de droguri au trezit interesul Comorrei, acesta convertindu-se la reţelele şi mijloacele traficului cu stupefiante. Nu atât în traficul cu heroină şi haşiş, cât în traficul cu cocaină între America de Sud şi şi Europa, Camerra a jucat un rol important în ultima perioadă, asigurându-şi chiar monopolul acestor operaţiuni ilicite.

             

3. N’drangheta.

              Prima oară acest termen apare în documentele oficiale redactate de către carabinieri la sfârşitul secolului XVIII, fiind legat de afaceri cu privire la proprietatea funciară şi unele conflicte dintre nobilime, burghezi şi ţărani.

              Aceşti briganzi erau consideraţi de ţărani drept unicii lor apărători împotriva nobililor şi bogaţilor din Piemont, însă cu timpul au recurs la asasinate, răpiri şi tâlhări, fără să mai aleagă între bogaţi şi săraci, urmărind doar câştigurile băneşti.

              Este principala organizaţie criminală din Calabria, altă regiune din sudul Italiei, în care condiţiile subdezvoltări economice sunt chiar mai pronunţate decât în Campania.

              Ca şi  Camorra, N’drangheta dispune de o structură orizontală, compusă din clanuri numite „cosche” sau “n’drine” ai căror membrii sunt recrutaţi pa baza legăturilor familiale. Din acest motiv conflictele şi rivalităţile dintre clanuri se menţin pe parcursul multor ani (vendetta ).

              Dar mafia calabreză, ca şi celelalte a urmat procesul de formare de după anii ‚60 a transformărilor social-economice din regiune, implicându-cce tot mai mult, pe lângă sechestrările de persoane, principala lor ocupaţie şi cu traficul de stupefiante.

              N’dragheta este specializată în răpiri de persoane urmate de răscumpărarea ostaticilor. Uneori aceştia sunt supuşi unui tratament violent şi umilitor. Interesant este faptul că răpirile au loc în afara teritoriului în care s-a stabilit organizaţia criminală, fiind preferate zonele din centrul şi nordul Italiei mai bogate şi care oferă facilităţi mai mari: libertate de mişcare mai mare, posibilităţi de închiriere de locuinţe  şi automobile, canale de spălare a banilor. N’dragheta are un stil de acţiune  mai arhaic în comparaţie cu Camorra sau Mafia, dar la fel de periculos.

              Prin câştigurile mari realizate şi-a extins câmpul de acţiune în afara Calabrei, realizând legături cu alte organizaţii din Italia şi prin emigrare unor familii în zone bogate din Lombardia, Piemont, Liguria, au penetrat în majoritatea domeniilor criminale, stabilind legături viabile cu mafia americană, canadiană şi australiană, câştigând chiar respectul acestora.

 

[1] Cutrera, La Mafia- op.cit.- pag.57

[2] A se vedea M.Puzo ,Sicilianul - ed.Politică-Bucureşti-1997,pag.273

[3] A se vedea G.Falcone, Mafia – ed.Danubius – 1994,pag.105

[4] A se vedea ,G.Vergulini - Istoria Mafiei -ed.Enmar -1998,pag. 125