Pin It

Menţionăm faptul că instituţiile specializate sunt organizaţii internaţionale care, potrivit actelor lor constitutive îndeplinesc anumite funcţii în domeniul economic, social, cultural şi în alte domenii.

Este important de reţinut faptul că acestea îşi îndeplinesc atribuţiile sub controlul Organizaţiei Naţiunilor Unite şi există raporturi de coordonare între această organizaţie şi ele.

Analizând problematica apărării drepturilor omului în societatea contemporană le prezentăm pe cele considerate mai importante prin natura preocupărilor, prin sfera lor de activitate şi în mod deosebit prin contribuţia pe care şi-au adus-o şi şi-o aduc pe linia promovării şi apărării drepturilor omului.

În principal, instituţiile specializate care au asemenea preocupări sunt:

- Organizaţia Internaţională a Muncii (O.I.M.), înfiinţată în 1919, care şi-a dobândit statutul de instituţie specializată a O.N.U., în anul 1946 şi are sediul la Geneva.18

       În afară de faptul că Organizaţia Internaţională a Muncii şi-a adus o contribuţie de seamă între cele două războaie mondiale la elaborarea unor standarde internaţionale pe linia ocrotirii drepturilor omului, în ceea ce priveşte raporturile de muncă şi ale ocrotirii sociale, prin elaborarea unui număr de 67 de convenţii şi 66 de recomandări în ,aterie, am putea spune că această instituţie, prin însăşi problematica pe care o abordează în societatea contemporană, se subordonează întru totul acestui deziderat major (apărarea drepturilor omului).

       Prin organele şi organismele proprii O.I.M. desfăşoară o intensă activitate pe linia apărării juridice a drepturilor omului, organizând o serie de conferinţe internaţionale, colocvii, simpozioane, militând permanent pentru abolirea muncii forţate, libertatea de asociere sindicală, raporturile dintre patronat şi sindicate, eliminarea discriminărilor în materie de angajare şi retribuire dintre bărbaţi şi femei, egalitatea în ceea ce priveşte plata muncii efectuate.

       Un alt domeniu important de care se preocupă organizaţia este asigurarea protecţiei muncii, creerea unor condiţii drepte şi sănătoase privind folosirea forţei de muncă, securitatea socială şi ocrotirile sociale.

       În orice caz, subliniem faptul că această instituţie specializată a jucat un rol important în ceea ce priveşte protecţia juridică a drepturilor omului într-un domeniu foarte important, şi anume sfera drepturilor social-economice, aşa cum vom vedea, este ocrotit prin multe tratata internaţionale.

- Organizaţia Naţiunilor Unite pentru educaţie, ştiinţă şi cultură (UNESCO), înfiinţată în 1946, care îşi are sediul la Paris.19

       Scopurile UNESCO, care sunt îndreptate în direcţia favorizării schimburilor culturale, a educaţiei, a sprijinirii progresului şi ştiinţei, sunt legate în mod evident de om, de ceea ce Declaraţia Universală a Drepturilor Omuluicere popoarelor cu privire la fiinţa umană. Militând pentru creşterea gradului de educaţie, pentru protejarea valorilor culturale ale umanităţii, pentru tot ce a creat valoros fiinţa umană, UNESCO este una din instituţiile specializate ale O.N.U. care îşi aduce o contribuţie efectivă la dezvoltarea vieţii spirituale de care are nevoie omenirea.

       - Organizaţia Naţiunilor Unite pentru alimentaţie şi agricultură (F.A.O.), înfiinţată în 1945, al cărei sediu este la Roma.20

       Studierea şi găsirea formelor şi metodelor prin care oamenii să fie scăpaţi de spectrul foamei, mai bine zis să le fie apărată viaţa, reprezintă scopurile de bază ale acestei organizaţii. Studiile, programele lansate de F.A.O. pe plan mondial, avertizarea omenirii cu privire la evoluţia şi tendinţele problemei alimentaţiei sunt chestiuni care frământă în mod serios în momentul actual societatea contemporană, deoarece observăm în mod clar că ele au ca scop apărarea celui mai de preţ şi scump bun al omului, viaţa.

       - Organizaţia Mondială a Sănătăţii (O.M.S.), înfiinţată în anul 1946, a cărei constituţie a intrat în vigoare în 1948, are sediul la Geneva.21

       Preocupările pe plan mondial ale acestei instituţii sunt plasate în sfera ocrotirii sănătăţii oamenilor, deci apărarea dreptului la viaţă al acestora. Realizată într-un sens specific, activitatea O.M.S. se materializează mai ales într-o serie de acţiuni pe plan mondial cu prilejul diferitelor evenimente deosebite. Avem în vedere acţiunile umanitare în timpul conflictelor armate, dar şi în timp de pace, prin executarea unor programe în diferitele zone ale lumii pentru apărarea omului.

       Sunt nenumărate acţiunile pe care această organizaţie le-a întreprins pentru combaterea diferitelor maladii ce au apărut de-a lungul vremii în diferite zone, a unor programe în ţările subdezvoltate şi multe acţiuni de caritate – toate orientate în direcţia apărării omului, a apărării dreptului său fundamental de a fi sănătos, de a trăi.

       Putem afirma că şi alte instituţii specializate acţionează pentru protecţia juridică a drepturilor omului, aşa cum sunt Organizaţia Aviaţiei Civile Internaţionale (I.C.A.O.), dacă avem în vedere protejarea oamenilor pe timpul cât aceştia călătoresc în aeronave, apărarea lor de actele teroriste şi de piraterie. Aceleaşi preocupări le are şi Organizaţia Neguvernamentală Consultativă pentru Navigaţia Maritimă (I.N.C.O.), Organizaţia Meteorologică Mondială (O.M.M.) şi Agenţia Internaţională pentru Energia Atomică (A.I.E.A).

       Desigur, problematica pe care aceste organizaţii o abordează este diferită, dar dacă analizăm elementele de detaliu, scopurile finale, putem conchide fără rezerve că multe din activităţile desfăşurate au în vedere protecţia şi apărarea fiinţei umane.

 

18 Irina Moroianu Zlătescu, Protecţia juridică a drepturilor omului, I.R.D.O., Bucureşti, 1996, p.53.

19 Irina Moroianu Zlătescu, Protecţia juridică a drepturilor omului, I.R.D.O., Bucureşti, 1996, p.54.

20 Irina Moroianu Zlătescu, op. cit., p.55.

21 Irina Moroianu Zlătescu, op. cit., p.55.