Pin It

Sub influenţa factorilor de configurare, mai sus arătaţi, dreptul a cunoscut o continuă evoluţie, constituindu-şi o fizionomie specifică. Preocuparea de a identifica trăsături comune ale dreptului - atât din punct de vedere al conţinutului, cât şi al modului de exprimare a acestui conţinut,  a determinat realizarea, în doctrină, a unor clasificări privind tipurile de drept. Au fost propuse drept criterii în acest sens dependenţa de tipologia sistemelor de organizare socială[1], respectiv apartenenţa dreptului la un bazin de civilizaţie juridică.[2]

În funcţie de primul dintre criteriile arătate – dependenţa de tipologia sistemelor de organizare socială, au fost identificate: dreptul sclavagist, dreptul burghez, dreptul socialist, fiecare având trăsături specifice în ceea ce priveşte, cu precădere, regimul instituţiilor fundamentale, ponderea izvoarelor de drept, fizionomia construcţilor juridice. Prezentarea în detaliu a fizionomiei  specifice a fiecăruia dintre tipurile de drept menţionate constituie obiect de studiu mai ales pentru istoria dreptului, astfel încât nu vom insista pentru caracterizarea lor.

Din punct de vedere al apartenenţei dreptului la un bazin de civilizaţie juridică, a fost realizată o clasificare a dreptului pe mari sisteme sau familii  de drept, în prezent fiind identificate :

- familia sau sistemul juridic de tradiţie romanică – rezultat al receptării dreptului roman în Europa, şi care  se clasifică în sisteme care cunosc o mai puternică influenţă franceză, sistemul germano- elveţiano- italian  şi sistemul ţărilor nordice:

- familia sau sistemul de anglo- saxon (common law) – Marea Britanie, SUA, Australia,  Canada (fără Quebec);

- sistemul bazat pe dreptul religios, tradiţional, destul de răspândit în statele musulmane;

   - sistemul dualist- format din dreptul ebraic,hindus, chinez tradiţional, japonez, care îmbină sistemul de norme tradiţionale cu cele moderne scrise.

Familia juridică de tradiţie romanică, din care fac parte Franţa, Germania, Italia, Spania, s-a format în Europa în baza studierii dreptului roman la universităţile italiene, franceze si germane, realizându-se o sinteză a dreptului roman cu preceptele creştine morale ale dreptului canonic. S-a construit astfel, pe cale doctrinară, un proiect de drept uniform, o ştiinţă juridică pentru multe ţări europene - aşa numita preluare şi adaptare a dreptului roman. Acest patrimoniu juridic a fost ulterior codificat, adaptat nevoilor şi evoluţiei societăţii. În cadrul său, se identifică:

  • • sistemele de inspiraţie franceză (Belgia, Luxemburg, Spania, Portugalia), având ca model Codul civil napoleonian din 1804, în care există Coduri comerciale, care concep dreptul comercial nu ca un drept al comercianţilor, ci ca un drept aplicabil unor categorii de acte – actele de comerţ, indiferent de profesia părţilor (concepţia obiectivă a dreptului comercial)[3];
  • • sistemul germano-elveţiano-italian, care are la bază Codul civil german din 1900, pe cel elveţian din 1907 şi pe cel italian din 1942;
  • • sistemele juridice din ţările nordice, care sunt de tradiţie romanistă, dar cu puternice influenţe de common-law.

Caracteristicile de bază ale acestei familii de drept sunt: existenţa dreptului scris, sistemul ierarhic unic al izvoarelor dreptului, divizarea lui în public si privat, precum şi divizarea lui în ramuri de drept. Comun pentru dreptul tuturor ţărilor din familia juridică de tradiţie romanistă este caracterul lui codificat, fondul de noţiuni comune, un sistem mai mult sau mai puţin comun al principiilor juridice. În toate aceste ţări există Constituţii scrise, ale căror norme au o autoritate juridică superioară, care este susţinută şi de stabilirea în majoritatea ţărilor a unui  control judiciar al constituţionalităţii legilor ordinare. Constituţia delimitează competenţa diferitelor organe de stat în procesul elaborării dreptului şi determină ierarhia izvoarelor dreptului. În majoritatea ţărilor continentale acţionează coduri civile, penale, procesual-civile, procesual-penale etc., iar sistemul legislaţiei curente este de asemenea destul de ramificat, legile reglementând sfere distincte ale vieţii sociale. Printre izvoarele dreptului romano-germanic este semnificativ rolul actelor normative subordonate legilor: regulamente, decrete etc. În unele ţări convenţiile internaţionale au o putere juridică mai mare decât legile naţionale (de exemplu, art.20 din Constituţia României acordă prioritate aplicării tratatelor internaţionale privind drepturile omului ori de câte ori acestea asigură o protecţie superioară cele realizate prin normele dreptului intern). În ţările de tradiţie romanistă este cunoscuta divizarea dreptului în public şi privat.

Apartenenţa dreptului diferitor ţări europene la familia juridică romano-germanică nu exclude anumite deosebiri între sistemele juridice naţionale; fiecare stat are un drept naţional, care îi este propriu [4].

În ceea ce priveşte familia juridică de common-law, trăsăturile sale[5] sunt diferite de cele ale familiei de drept romano-germanic (familie căreia îi aparţine şi dreptul românesc). Un autor[6] şi-a exprimat în acest sens opinia că acele caracteristici ale temperamentului englez care au făcut posibilă crearea sistemului de common law pot fi sintetizate în următoarele categorii: tradiţionalismul; pragmatismul; arta compromisului; respectul legii.

Spre deosebire de ţările romano-germanice, unde izvorul de bază al dreptului este legea, în ţările familiei juridice anglo-saxone izvor de bază al dreptului este norma formulată de judecători şi exprimată în precedente judiciare – este, aşadar, un sistem judecătoresc. Regulile de common-law, mai puţin abstracte decât cele ale familiei de drept romano-germanice, vizează cazuri de speţă, iar nu reguli generale, care se pot aplica în orice situaţie. Aceasta însă nu înseamnă că nu există şi un drept statutar, creat de un corp legislativ, astfel încât dreptul anglo-saxon are o triplă structură: dreptul comun bazat pe precedent, izvor de bază - common-law; dreptul de echitate – care completează şi corectează izvorul de bază - equity; dreptul statutar - dreptul scris de origine parlamentară – statutary- law.

Common-law cuprinde, stricto sensu, un set de reguli de drept stabilite prin precedente judecătoreşti. Hotărârile judecătoreşti nu au un efect limitat numai la părţile dintre-un litigiu concret, ci ele leagă şi instanţa care le-a pronunţat, precum şi instanţele inferioare, acestea fiind obligate ca, în speţe similare, să pronunţe aceeaşi soluţie.

  Equity constituie o ramură a dreptului substanţial englez, formată din reguli de drept pronunţate de curţi speciale anterior unificării jurisdicţiilor engleze (prin două legii din 1873 şi 1875), pentru completarea lacunelor dreptului comun. În cazul unei contradicţii între regulile de common-law şi cele de equity, se dă prioritate acestora din urmă.

 Statutary law cuprinde regulile de drept create prin legi, dar şi acestea se interpretează prin prisma hotărârilor judectăreşti pronunţate în aplicarea lor.

Dreptul englez se caracterizează şi în prezent ca un drept judiciar, elaborat de către judecători în procesul examinării cazurilor individuale. În cadrul său, nu se realizează divizarea dreptului în public şi privat, aceasta fiind înlocuită cu divizarea în drept comun şi drept de echitate. Ramurile dreptului englez nu sunt atât de bine delimitate ca în sistemele de drept continentale, fapt determinat de doi factori: faptul că judecătoriile au o jurisdicţie comună - de drept public şi privat, respectiv faptul că dreptul englez s-a dezvoltat treptat, pe calea practicii judiciare şi a reformelor legislative. În Anglia nu exista coduri de tip european, iar doctrina engleză nu tratează problema diviziunilor structurale ale dreptului, preferând mai mult rezultatul decât argumentările teoretice. Sub aspectul conceptelor utilizate, există, de asemenea, diferenţe între familia juridică de common law şi cea de drept romanic. În familia juridică de common-law se deosebesc: grupurile de drept englez şi dreptul SUA.

  • • În grupul de drept englez intră Anglia, Irlanda de Nord, Canada, Noua Zeelandă, insulele britanice: Insula Man, Guernsey, Jersey, Commonwealth-ul britanic de naţiuni (adică Regatul Unit plus dominioanele - foste colonii britanice din care unele şi-au câştigat independenţa şi, prin urmare sunt, potrivit declaraţiei Balfour din 1926, comunităţi autonome, egale în statut, nesubordonate una celeilalte în ceea ce priveşte politica lor internă, în mod liber asociate ca membre ale Comunităţii britanice de naţiuni şi “unite prin fidelitatea comună faţă de Coroana britanică”[7]. )

 Common Law-ul (avem în vederea accepţiunea lato sensu- de drept englez) s-a extins în cea mai mare parte a zonelor de dominaţie britanică. Astfel, potrivit doctrinei[8] regula potrivit căreia dreptul englez a fost introdus în colonii a fost stabilită de Camera Lorzilor, în 1608, în speţa Calvin, prilej cu care a fost consacrată o tradiţie mai veche, bazată pe următoarele principii: în măsura în care colonii englezi se instalează pe un teritoriu neocupat sau ocupat de populaţii primitive, ei vor impune pe acele teritorii dreptul englez; dacă teritoriul deja colonizat devine britanic, el îşi va conserva propriul drept deja instaurat la data stabilirii suveranităţii britanice.

După decolonizare, coloniile care au receptat dreptul englez au păstrat de regulă acest sistem, completându-l cu legi proprii adoptate după modelul legislativ european. Dreptul englez introdus în colonii nu a înlăturat însă în totalitate dreptul tradiţional, astfel încât acesta a intrat în relaţii de complementaritate cu cel englez.

  • • În ceea ce priveşte dreptul Statelor Unite ale Americii, având drept sursă dreptul englez, acesta este, în prezent, destul de independent. În SUA a fost, de altfel, înregistrată cea mai mare evoluţie a common-law-ului, revoluţia din 1877 punând problema dreptului american naţional independent, care să rupă legăturile cu trecutul sau englez. Cele treisprezece colonii, devenite independente de Coroană, deşi au continuat să aibă un common law după sistemul feudal în ceea ce priveşte dreptul privat, au instituit o structură constituţională bazată pe federalism şi pe divizarea rigidă a puterilor, necunoscută în Marea Britanie.[9] Nu a avut însă loc o trecere a dreptului american în familia juridică romano-germanică. Doar unele state, foste colonii franceze sau spaniole (Louisiana, California) au adoptat coduri de tip european, care cu timpul au fost absorbite de dreptul comun.[10] În general, în SUA s-a format un sistem dualist, asemănător celui englez: dreptul precedentului, în interacţiune cu cel legislativ. Astfel, în Marea Britanie şi SUA există aceeaşi concepţie a dreptului şi a rolului său, aceeaşi divizare a dreptului, se folosesc aceleaşi metode de interpretare a dreptului, normele elaborate de legiuitor pătrunzând cu adevărat în sistemul de drept american numai după o aplicare si interpretare a lor repetată de către judecătorii şi numai după ce se va putea face referire la hotărârile judiciare care le-au aplicat şi nu la norme nemijlocit.

Prin urmare, dreptul SUA, în general, are o structură asemănătoare cu structura common law. Există însă şi deosebiri considerabile, una din acestea fiind determinată de structura federala a SUA. Astfel, fiind o uniune de 50 de state, în SUA există 51 de sisteme juridice şi judiciare, legislaţia federală şi tribunalele federale coexistând cu cele ale statelor componente ale federaţiei. Statele din structura SUA au o competenţă destul de largă, legislativă şi jurisdicţională. În materie comercială, competenţa federală este mai restrânsă, existând competenţă în materie de faliment, proprietate intelectuală şi industrială, transporturi maritime. Însă majoritatea raporturilor comerciale este de competenţa statelor, care au propriul sistem de common-law şi legi.  Posibilităţile mari ale influenţei judiciare asupra legislaţiei nu exclude faptul ca, în sistemul juridic al SUA, legislaţia să aibă o pondere mare şi să fie mai importantă decât dreptul statutar în Anglia. Aceasta se datorează în primul rând existenţei constituţiilor scrise, şi în plus competenţei legislative destul de largi a statelor, folosită destul de activ de către ele.

După cum s-a subliniat însă în mod constant în literatura juridică în materie[11], urmare numeroaselor contacte dintre cele două mari familii de drept, acestea, deşi structural diferite, tind să se apropie din ce în ce mai mult. Common-Law-ul cunoaşte o extindere a dreptului scris, statutar, în timp ce în dreptul de tradiţie romanistă, jurisprudenţa capătă un rol din ce în ce mai important - un exemplu în acest sens îl constituie ţările care au Curte Constituţională, în care dreptul constituţional devine din ce în ce mai mult un drept jurisprudenţial.[12] În plus, în statele foste colonii (multe dintre acestea prezentând interes din perspective temei lucrării), se poate nota tendinţa de suprapunere a două sisteme juridice, rezultând un sistem hibrid.

Dreptul musulman sau islamic   constituie al treilea mare sistem juridic mondial, importanţa sa nefiind dată numai de aria foarte marede răspândire ci şi de trăsăturile sale specoifice, care îl deoseesc de sistemele de drept anterior analizate.

 Iniţial, acesta a fost integrat organic doctrinei religioase a Islamului[13], în prezent fiind realizate eforturi pentru modernizarea sa.

Izvoarele dreptului islamic  sunt date de:

- Coran, compus din 114 sure, adică din capitole de diverse dimensiuni, toate introduse prin formula „în numele lui Dumnezeu cel iertător  şi milostiv”, devenită ulterior formula de rit prin care se deschid scrierile arabe – prin urmare, de exemplu şi contractele. Aceste capitole cuprinde dogme religioase, principii generale de drept şi educaţie- din cele 6237  versete, aproximativ zece la sută  se referă la teme juridice în sens larg;

-  Sunna – tradiţia sacră, adică tot ceea ce a fost atribuit de tradiţie profetului Mahomed – fapte şi cuvinte care completează lacunele Coranului;

-  Ijma  - perceptele învăţaţilor sau opinia armonizată a comunităţii, consensul juriştilor cu cea mai mare autoritate şi prestigiu;

-  Idjitihad – jurisprudenţă.[14]

În ceea ce priveşte sistemele dualiste, acestea îmbină sistemul de norme tradiţionale cu cele moderne scrise. Astfel, de exemplu, dreptul indian actual se prezintă ca o alcătuire in  obiceiuri ce datează din timpuri imemoriale şi  care îşi trag autoritatea din religia hindusă,  integrate în norme scrise, alături de  o practică judiciară caracterizată de principiul precedentului, care obligă, similar sistemului anglo-saxon.[15]

 

[1]J. Poirier, Introduction à l appareil Juridique , Tipologie des systemes juridiques, Ethologie Générale, Encyclopedie de la Pleiade, Paris, 1968, p.1102

[2]R. David, Traité élémentaire de droit civil comparé, p.31

[3]idem, Victor Dan Zlătescu „Geografie juridică” - op.cit., p.35

[4]A se vedea Renee David , Camille Jauffret – Spinosi - „Les grands systemes de droit contemporains”, Precis Dalloz, 1982, p.17;

[5]Rene David, Camille Jauffret- Spinossi – op.cit., p.18 ; I. Rucăreanu , „Fundamentarea teoretică a dreptului comerţului internaţional”, vol.I, Bucureşti, Ed. Academiei, 1973, p.43-72

[6] R. Kirkpatrick,”Initiation au droitanglais”, Bruxelles, 1960, p.26 şiurm. în Adrian Severin, op. cit., p.322

[7]a se vedea Adrian Severin, „Elemente fundamentale de drept al comerţului internaţional”, Ed. Lumina Lex, Bucureşti, 2004, p.339

[8]idem, p.340, I. Rucăreanu, op. cit.

[9]A se vedea Mario G. Losano – „Mari sisteme juridice, Introducere în dreptul european şi extraeuropean”, Ed. All Beck, 2005, p. 309

[10] Marin Weinstein- Summary of American Law, „The Lawyears operative publishing”, New York, 1988, p.98

[11] Rene David, op. cit.p.19,

[12]Mario G. Losano, op. cit., p. 309

[13]Islam semnifică supu nere totală faţă de Dumnezeu – idem, p.359

[14]N. Popa, op. cit., p.62-63

[15]Mario G. Losano, op. cit., p.441