Pin It

 

 1. Notiunea. Clasificarea izvoarelor Dr.Funciar   
 2. Codul Funciar – izvorul principal
 3. Legile si actele subordinate legilor
 4. Actele organelor administratiei publice(ca izvor)
 5. Practica judiciara in domeniul reglementarii raporturilor funciare
 1. Clasificarea izvoarelor Dr.Funciar

 

Izvor funciar – act normative adoptat sau sanctionat de stat, care are norme de drept care reglementeaza raporturile sociale privind pamintul.

Toate actele legislative din domeniul reglementarii raporturilor funciare sunt in strinsa legatura.

Ele  pot fi clasificate dupa anumite criterii fara a incala subordonarea lor ierarhica.

 1. Dupa forta juridical:
  • legi;(constitutionale, organice, ordinare)
  • acte subordinate legii.
 2. Dupa organelle care adopta actele normative ce reglementeaza rel. funciare :
  • organele administratiei publice centrale ;
  • organele administratiei publice locale.
 3. Dupa caracterul normelor continute in actul normativ respectiv :
  • interdictii ;
  • recomandari.
 4. Dupa raza teritorialitatii, timp si dupa un anumit cerc de persoane :
  • izvoare reglementeaza raporturi funciare pe intreg teritoriul statului ;
  • izvoare ce actioneaza doar pe o parte s sa(actele aut. pub. locale).
 5. Izvoarele pot actiona asupra tuturor subiectilor ce cad sub incidenta lor :
  • actioneaza asupra tuturor subiectilor ce cad sub incidenta lor ;
  • izvoare ce reglementeaza rapoarte funciare cu participarea anumitor personae.
 6. Codul Funciar – izvorul principal

Adoptat la 25.12 1991, pus in aplicare la 01.01.1992 Codul funciar apare ca un act vital pentru dezvoltarea RM in conditiile noi de trecere la relatiile de piata.

Codul funciar si Constitutia sunt cele mai importante acte normative ce reglementeaza relatiile funciare din stat.

Codul funciar contine norme care reglementeaza urmatoarele aspecte ale relatiilor funciare ; privind componenta fondului funciar ce se compune din categorii de teren :

 • cu destinatie agricola ;
 • din intravilanul localitatii ;
 • destinate industriei, transporturilor, telecomunicatiilor s.a.
 • destinate ocrotirii naturii, sanatatii, activitatii recreative, terenurile de valoare istorico-culturala, terenurile zonelor suburbane si ale zonelor verzi, ale fondului silvic, ale fondului apelor, ale fondului de rezerva ;
 • proprietetea(publica, privata) asupra terenurilor ;
 • protectia ecologica asupra terenurilor;
 • inregistrarea de stat asupra terenurilor si a dreptului de proprietate asupra lor in Registrul Bunurilor Imobile al cadastrului territorial; norme ce stabilesc componenta organelor de stat, care aucompetenta aplicarii si executarii fondului funciar.

De exemplu :

De competenta Parlamentului tin :

 • reglementarea legislativa a relatiilor funciare pe intreg teritoriul RM ;
 • organizarea controlului asupra respectarii legii funciare;
 • stabilirea tarifului pentru calcularea pretului normativ al pamintului si cotelor impozitului funciar .

De competenta Guvernului tine :

 • aprobarea perimetrului localitatilor urbane ;
 • elaborarea masurilor de protectie a terenurilor si masurilor de protectie a lor ;
 • stabilirea modului de incasare a impozitului ;
 • stabilirea si schimbarea destinatiei in modul prevazut de lege ;
 • controlul asupra folosirii si protectiei pamintului.

De competenta consiliilor raionale si municipale :

 • stabilirea si incasarea impozitelor funciare ;
 • exercitarea controlului asupra folosirii si protectiei terenului ;
 • tinerea cadastrului funciar al raionului si municipiului, organizarea reglementarii regimului proprietatii funciare ;
 • privarea detinatorului de dreptul de proprietate asupra terenurilor conform legislatiei in vigoare ;
 • determinarea si repartizarea terenurilor pentru constructii ;
 • schimbarea destinatiei terenurilor agricole

De competenta consiliilor satesti si orasanesti tin;

 • atribuirea sau instrainarea terenurilor, fara schimbarea destinatiei in modul stabilit de lege ;
 • tinerea cadastrului funciar ;
 • organizarea evaluarii terenurilor conform metodei unice elaborate de Guvern ;

Normele ce satabilesc drepturile si obligatiile detinatorilor de terenuri

 

Proprietarii funciari au dreptul :

 • sa gospodareasca singuri terenul ;
 • sa construiasca conform legii case, edificii culturale ;
 • sa dea terenul sau o parte, in folosinta, prin arenda sau prin alta forma ;
 • sa primeasca in caz de retragere a terenului pentru nevoile statului si societatii compensarea deplina a cheltuielilor si avantajului ratat ;
 • sa lase ca mostenire terenul si sa-l instraineze conform legii.

Solutionarea letigiilor care apar in cadrul acestor raporturi ; norme ce re pot glementeaza formele de raspundere juridica pentru incalcarea legislatiei funciare, norme ce stabilesc corelatia legislatiei funciare a RM cu acordurile internationale :

Normele ce reglementeaza raportul de protectie si ameliorare a terenurilor ;

 • Normele privind rolul si sarcinele controlului de stat si scopurile acestuia.
 1. Legile și actele subordonate legii

Conform competenței constituționale, Parlamentul adopta legi : constituționale, organice si ordinare.

În domeniul reglementării rapoturilor funciare, de regulă se adoptă legi organice.

În afară de Codul funciar, izvoare ale Dreptului funciar pot fi considerate legile

 • Codul civil ;
 • Legea cu privire la arendă nr.861, XII 14.01.1992 (art.5 "arenda se admite în toate ramurile economiei, pot fi arendate bunuri din toate tipurile si formele de proprietate").
 • Legea privind fondul ariilor naturle protejate de stat(rezervatii, biosfera);
 • Legea privind pretul normativ si modul de vinzare-cumpărare a terenurilor;
 • Legea exproprierii pentru cauză de utilitate publică;
 • Legea privind arenda in agricultura;
 • Regulamentul privind atribuirea terenurilor.

 

 

 

 

 

 

 1. Actele organelor administratiei publice

   Izvoare ale dreptului funciar sunt și ordinele și instrucțiunile ministerelor și departamentelor elaborate și adoptate conform legislației în vigoare (exp.Ordinele, instrucțiunile și dispozițiile Ministerului Agriculturii, Actele cu caracter normativ adoptate de Agenția Naționala Cadastru).

   Între actele subordonate legilor pot fi și actele autoritaților publice locale. Aceste unități avînd după Codul funciar o anumită competență în domeniul relațiilor funciare , pot adopta decizii și dispoziții care în unele cazuri pot fi izvor. Important e că aceste decizii să fie adoptate pentru realizarea legislației in vigoare și san u contravina ei.

   Aceste acte  acționînd în cadrul unei localitați sau al unei unitați teritorial-administrative au caracter normativ și sunt obligatorii pentru toti detinatorii de terenuri  din teritoriul acestui colectiv.

   Programele, schemele, proiectele si planurile de reglementare a regimului proprietatii funciare pe teritoriul respectiv, aprobate prin deciziile administrației publice locale și măsurile pentru realizarea lor sunt exemple de acte cu caracter normativ si izvoare ale dreptului funciar.

 1. Practica judiciară

   In domeniul folosirii pămîntului și al aplicării legislației funciare un rol important îl are practica judiciară.

   Practica judiciară este o generalizare a aplicării judiciare de catre judecăți, în care se menționează neajunsurile acestor instante, se dau explicații cu privire la aplicarea corectă a legislației funciare.

   Astfel de generalizări face Curtea Supremă de Justiție, in urma cărora se adoptă Hotărîri ale Curții Supreme de Justiție.

   În domeniul relațiilor funciare Plenul Curții Supreme adoptă la 26.03.1997, Hotărîrea 10 cu privire la practica aplicarii de catre instanțele judecatorești ale legislației funciare.

   Conform hotarîrilor, letigiile și plîngerile legate de problemele funciare, unde una dintre părți este cetațean se examinează de catre judecata jurisdicției de drept comun, iar letigiile și plîngerileprivind cele menționate unde partile sunt persoane juridice și gospodariile țărănești sunt examinate de catre instanțele judecatoresti economice.