Pin It
 1. Condiţii de declarare a grevei.

Greva poate fi declarată numai dacă în prealabil, au fost epuizate, fără succes, modalităţile de soluţionare a conflictului de interese, adică s-a realizat concilierea şi aceasta nu a reuşit, sau s-a parcurs atât etapa concilierii, cât şi cea a medierii, fără a se stinge conflictul de interese.

Potrivit legii, greva poate fi declarată numai dacă în prealabil momentul declanşării a fost adus la cunoştinţa conducerii unităţii de către organizatori, cu 48 de ore înainte. Termenul de 48 de ore înainte de încetarea colectivă a lucrului trebuie respectat nu numai în cazul grevelor propriu-zise, ci şi în cazul celor de avertisment. Legea nu precizează modalitatea în care să se realizeze în mod practic această înştiinţare însă, este preferabilă forma scrisă pentru a se putea face dovada îndeplinirii acestei condiţii. Termenul de 48 de ore este un termen minim. În consecinţă legalitatea declanşării grevei nu este afectată dacă o atare comunicare are loc cu mai mult de 48 de ore înaintea începerii grevei. În durata minimă de 48 de ore se includ şi zilele nelucrătoare (sărbători legale, religioase, zile de repaus săptămânal etc.).

Potrivit art. 49 din Legea 168/1999, greva poate fi declarată numai pentru apărarea intereselor cu caracter profesional, economic şi social ale salariaţilor. Greva nu poate urmării realizarea unor scopuri politice.

 1. Tipuri de grevă.

Potrivit art. 43 din Legea nr. 168/1999, grevele pot fi de avertisment, propriu-zise şi de solidaritate.

 1. Greva de avertisment nu poate avea o durată mai mare de două ore, dacă se face cu încetarea lucrului, şi trebuie, în toate cazurile, să preceadă cu cel puţin 5 zile greva propriu-zisă (art. 44).
 2. Greva propriu-zisă poate fi: totală sau parţială; nelimitată în timp sau limitată la o anumită perioadă. Greva nu trebuie să aibă caracter politic. S-a apreciat că, în principiu, criticarea autorităţilor executive, în contextul unei acţiuni greviste, nu conferă grevei caracter politic. Dacă însă prin grevă se solicită schimbarea unor persoane din cadrul autorităţilor executive sau a administraţiei publice locale, se poate argumenta caracterul politic al grevei, deoarece persoanele respective au fost învestite potrivit procedurilor legale şi constituţionale.
 3. Greva de solidaritate poate fi declarată în vederea susţinerii revendicărilor formulate de salariaţii din alte unităţi ce sunt aflaţi în grevă. Hotărârea de a declara grevă de solidaritate poate fi luată, cu respectarea prevederilor art. 42 alin. 1, din lege, de către organizaţiile sindicale reprezentative afiliate la aceeaşi federaţie sau confederaţie sindicală la care este afiliat sindicatul organizator. În cazul grevelor de solidaritate prevederile art. 42 alin. 2 nu se aplică. Greva de solidaritate nu poate avea o durată mai mare de o zi şi trebuie anunţată în scris conducerii unităţii cu cel puţin 48 de ore înainte de data încetării lucrului (art. 45).
 4. Hotărârea de declarare a grevei.

Potrivit art. 42 din Legea nr. 168/1999, hotărârea de declarare a grevei poate fi luată de către:

 1. organizaţiile sindicale reprezentative, participante la conflictul de interese, cu acordul a cel puţin jumătate din numărul membrilor;
 2. pentru salariaţii unităţilor în care nu sunt organizate sindicate reprezentative hotărârea de declarare a grevei se ia prin vot secret, cu acordul a cel puţin unei pătrimi din numărul salariaţilor unităţii, sau după caz, ai subunităţii, compartimentului sau a grupului de salariaţi în care s-a declanşat conflictul de interese.

Hotărârea de declarare a grevei poate fi luată atât pentru declararea unei greve propriu-zise cât şi a uneia de avertisment.

Pentru a se putea verifica ulterior condiţiile de legalitate a declarării grevei propriu-zise, organizatorii grevei de avertisment au obligaţia de a notifica conducerii unităţii forma grevei de avertisment.

La declararea grevei propriu-zise, organizatorii trebuie să precizeze şi durata acesteia (determinată sau nedeterminată), precum şi orice modificare a duratei grevei, după începerea ei. Modificarea adusă actului notificării iniţiale, trebuie să fie adusă la cunoştinţa conducerii unităţii cu cel puţin 48 de ore înainte de a se pune în aplicare noua hotărâre.

 1. Categorii de personal care nu pot declara grevă.

Exercitarea dreptului la grevă implică şi limitarea sa legală pentru a se asigura bunul mers al activităţii economico-sociale sau pentru garantarea unor interese de ordin umanitar. In acest spirit, legea stabileşte o serie de interdicţii şi limitări ale dreptului la grevă.

Potrivit art. 63 din Legea nr. 168/1999, nu pot declara grevă: procurorii, judecătorii, personalul Ministerului Apărării Naţionale, Ministerului de Interne şi al unităţilor din subordinea acestor ministere, personalul Serviciului Român de Informaţii, al Serviciului de Informaţii Externe, al Serviciului de Telecomunicaţii Speciale, personalul militar încadrat în Ministerul Justiţiei, precum şi cel din unităţile din subordinea acestuia.

Personalul din transporturile aeriene, navale, terestre de orice fel nu poate declara grevă din momentul plecării în misiune şi până la terminarea acesteia (art. 64).

Personalul îmbarcat pe navele marinei comerciale sub pavilion românesc poate declara grevă numai cu respectarea normelor stabilite prin convenţii internaţionale ratificate de statul român (art. 65).

 1. Declararea grevei cu condiţia asigurării serviciilor esenţiale.

Potrivit art. 66 din Legea nr. 168/1999, în unităţile sanitare şi de asistenţă socială, de telecomunicaţii, ale radioului şi televiziunii publice, în unităţile de transporturi pe căile ferate, inclusiv pentru gardienii feroviari, în unităţile care asigură transportul în comun şi salubritatea localităţilor, precum şi aprovizionarea populaţiei cu gaze, energie electrică, căldură şi apă, greva este permisă cu condiţia ca organizatorii şi conducătorii grevei să asigure serviciile esenţiale, dar nu mai puţin de o treime din activitatea normală, cu satisfacerea necesităţilor minime de viaţă ale comunităţilor locale.

Salariaţii din unităţile sistemului energetic naţional, din unităţile operative de la sectoarele nucleare, din unităţile cu foc continuu pot declara grevă cu condiţia asigurării a cel puţin unei treimi din activitate, care să nu pună în pericol viaţa şi sănătatea oamenilor şi care să asigure funcţionarea instalaţiilor în deplină siguranţă.

 1. Suspendarea începerii sau continuării grevei.

Potrivit art. 55 din Legea nr. 168/1999, conducerile unităţilor pot solicita suspendarea grevei pe un termen de cel mult 30 de zile de la data începerii sau continuării grevei, dacă prin aceasta s-ar pune în pericol viaţa sau sănătatea oamenilor.

Cererea de suspendare se adresează curţii de apel în a cărei circumscripţie îşi are sediul unitatea şi se va soluţiona în termen de 7 zile de la înregistrare, hotărârile fiind irevocabile. Cererea de suspendare poate fi reiterată pentru o nouă perioadă.