Pin It

Contractul colectiv se încheie între angajator sau organizaţia patronală, pe de o parte, şi salariaţi, de cealaltă parte (art. 236 alin. 1 din Codul muncii, art. 1 alin. 1 şi art. 14 din Legea nr. 130/1996). S-a observat că Legea nr. 130/1996 utilizează termenul de „parte”, nu numai în sensul de titular al drepturilor şi obligaţiilor pe care le presupune contractul colectiv de muncă, dar şi de reprezentanţi ai părţilor la negocierea şi încheierea acestui contract.

În conformitate cu art. 14 lit. a din Legea nr. 130/1996, patronul, ca parte a contractului colectiv de muncă, este reprezentat astfel: la nivel de unitate, prin organul de conducere al acesteia, stabilit prin lege, statut ori regulament de funcţionare, după caz; la nivel de grup de unităţi, de ramură şi la nivel naţional, prin asociaţiile patronale legal constituite şi reprezentative. La negocierea şi încheierea contractelor colective de muncă, instituţiile bugetare, unitatea este reprezentată de către conducătorul instituţiei sau de către locţiitorul de drept al acestuia.

La negocierea contractului colectiv de muncă la nivel naţional, de ramură sau de grup de angajatori participa asociaţiile patronale care îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii:

  1. la nivel naţional: au independenţă organizatorică şi patrimonială; reprezintă patroni ai căror unităţi funcţionează în cel puţin jumătate din numărul total al judeţelor, inclusiv municipiul Bucureşti; reprezintă patroni ale căror unităţi desfăşoară activitatea în cel puţin 25% din ramurile economiei naţionale; reprezintă patroni ale căror unităţi cuprind minimum 7% din efectivul salariaţilor din economia naţională;
  2. la nivel de ramură: au independenţă organizatorică şi patrimonială; reprezintă patroni ale căror unităţi cuprind minimum 10% din numărul salariaţilor din ramura respectivă.

Îndeplinirea condiţiilor de reprezentativitate se constată de către Tribunalul Bucureşti, la cererea asociaţiei patronale. Hotărârea este supusă numai recursului.

Asociaţiile patronale reprezentative la nivel naţional sunt reprezentative si la nivelul ramurilor si al grupurilor de unităţi prin intermediul organizaţiilor, de tip federativ componente.

La negocierea contractelor colective de muncă, participă organizaţiile sindicale care îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii (art.17 alin.1):

  1. la nivel naţional: au statut legal de confederaţie sindicală; au independenţă organizatorică şi patrimonială; au în componenţă organizaţii sindicale proprii în cel puţin jumătate din numărul total al judeţelor, inclusiv municipiul Bucureşti; au în componenţă federaţii sindicale reprezentative din cel puţin 25% din ramurile de activitate; organizaţiile sindicale componente au, cumulat, un număr de membri cel puţin egal cu 5% din efectivul salariaţilor din economia naţională.
  2. la nivel de ramură: au statut legal de federaţie sindicală; au independenţă organizatorică şi patrimonială; organizaţiile sindicale componente au, cumulat, un număr de membri cel puţin egal cu 7% din efectivul salariaţilor din ramura respectivă.
  3. la nivel de unitate: au statut legal de organizaţie sindicală; numărul de membri ai sindicatului reprezintă cel puţin o treime din numărul salariaţilor unităţii; o a treia condiţie, alternativ prevăzută cu a doua, este prevăzută de art. 18 din aceeaşi lege - să fie afiliate la o organizaţie sindicală reprezentativă.

Îndeplinirea condiţiilor de reprezentativitate a organizaţiilor sindicale se constată la cererea acestora, de către instanţele judecătoreşti, astfel: a) la nivel naţional şi de ramură, de către Tribunalul Bucureşti; b) la nivel de unitate, de către judecătoria în a cărei rază teritorială se află sediul unităţii. Hotărârea este supusă numai recursului.

Organizaţiile sindicale reprezentative la nivel naţional sunt reprezentative şi la nivelul ramurilor şi al grupurilor de unităţi în care au organizaţii componente de tip federativ. Sunt, de asemenea reprezentative şi federaţiile sindicale care îndeplinesc condiţiile prevăzute mai sus. În mod corespunzător, organizaţiile sindicale reprezentative la nivelul ramurilor sunt reprezentative şi la nivelul grupurilor de angajatori în care au organizaţii sindicale proprii.

În conformitate cu art. 20 din Legea nr. 130/1996, contractul colectiv de muncă se poate încheia şi în unităţile în care nu exista organizaţii sindicale sau acestea nu îndeplinesc condiţiile de reprezentativitate. În acest caz, salariaţii îşi aleg reprezentanţii la negociere prin vot secret. La alegerea reprezentanţilor salariaţilor vor participa cel puţin jumătate plus unu din numărul total al salariaţilor. Reprezentanţii salariaţilor sunt desemnaţi în raport cu numărul de voturi obţinute.

La nivelul ramurilor de activitate ale economiei naţionale, fiecare organizaţie sindicală de tip confederaţie, precum şi fiecare asociaţie patronală, care sunt reprezentative la nivel naţional, desemnează o singură organizaţie sindicală, respectiv asociaţie de unităţi reprezentativa să participe la negocierea şi încheierea contractelor colective de muncă (art. 19).

Reprezentativitatea organizaţiilor patronale şi a celor sindicale, constatată de către instanţa judecătorească în condiţiile prevăzute de lege nu este permanentă. Conform art. 36 din Legea nr. 130/1996 reprezentativitatea este valabilă pentru orice contracte colective de muncă încheiate în termen de 4 ani de la data rămânerii definitive a hotărârii judecătoreşti. Se consideră că chiar în perioada celor 4 ani poate fi constată inexistenţa, la un anumit moment dat, a reprezentativităţii, deci pierderea ei. Legea nu interzice constatarea în intervalul respectiv a schimbării condiţiilor iniţiale şi conferă hotărârii judecătoreşti doar o autoritate de lucru judecat relativă, de vreme ce poate fi modificată periodic la 4 ani. Având în vedere acest efect relativ, ori de câte ori situaţia de fapt care a stat la baza pronunţării hotărârii s-a schimbat, se poate determina reanalizarea condiţiilor de reprezentativitate.