Pin It

Un tratat, pentru a fi valabil, trebuie să fie licit atât din punctul de vedere al regulilor sale de încheiere, cât şi din punctul de vedere al conţinutului, obiectului şi scopului său. Aceasta, printre altele, presu-pune ca tratatul:

 • să fie încheiat în modul cuvenit de către subiectele de drept inter-naţional;
 • să reprezinte rezultatul unei înţelegeri autentice dintre părţi, ceea ce înseamnă că acordul de voinţă al părţilor să nu fie afectat prin vicii de consimţământ;
 • să nu contravină în întregime sau în parte principiilor fundamentale şi normelor imperative ale dreptului internaţional.

Dreptul tratatelor se întemeiază pe principiul prezumţiei validităţii tratatelor internaţionale,445 ceea ce înseamnă că un tratat internaţional se consideră valabil atâta timp cât nu este dovedit contrariul. Validitatea unui tratat nu poate fi contestată decât în baza prevederilor dreptu-lui internaţional.

În cazurile în care condiţiile specificate mai sus nu sunt întrunite, se ajunge la nulitatea tra- tatelor, care în dependenţă de gradul de ilegalitate al tratatului internaţional, este de două tipuri: relativă şi absolută.

Este în drept să invoce nulitatea relativă a unui tratat internaţional numai acel stat al cărui consimţământ a fost viciat. Sunt sancţionate cu nulitate relativă viciile de consimţământ, rezul- tând din:

 1. violarea vădită a unei norme de importanţă fundamentală a dreptului intern privitoare la competenţa de a încheia tratate (de exemplu, o normă constituţională privind ratificarea (aprobarea) tratatelor sau privind autorităţile competente să încheie tratate, procedura de urmat, deplinele puteri). Vio- larea poartă un caracter vădit, dacă ea este evidentă pentru orice stat;
 1. eroarea, dacă aceasta:
 • poartă asupra unui fapt sau situaţii;
 • constituia o bază esenţială a consimţământului unui stat de a fi legat prin tratat;
 • statul care o invocă nu a contribuit prin conduita sa la producerea erorii.446 În practica internaţională a statelor eroarea a fost invocată, în special, în jurisprudenţă în legătură cu inexac- titatea hărţilor anexate la unele tratate teritoriale;447
 1. dolul care constă în conduita frauduloasă a unei părţi contractante, prin care se urmăreşte deter- minarea altei părţi contractante să-şi dea consimţământul pentru încheierea tratatului.448 Dolul poate îmbrăca forma unor declaraţii false, a reprezentării false sau consta din alte procedee înşelătoare;
 2. coruperea reprezentantului unui stat participant la negocierea încheierii tratatului,449 pentru a accepta încheierea lui în anumite condiţii. Actele de corupere trebuie să fie evidente şi în măsură să exercite o influenţă considerabilă asupra voinţei acestui

Prin nulitate absolută se sancţionează viciile de consimţământ rezultând din:

 1. constrângerea exercitată asupra reprezentantului unui stat, prin acte sau ameninţări îndreptate împotriva libertăţii sau integrităţii fizice a acestuia, reputaţiei sale, persoanelor dragi lui Tra- tatul încheiat în aceste condiţii este lipsit de orice efect juridic.450
 2. constrângerea exercitată asupra unui stat participant la încheierea unui tratat internaţional prin ameninţarea cu forţa sau folosirea forţei, cu violarea principiilor de drept internaţional în- corporate în Carta 451

De nulitate absolută sunt lovite şi tratatele care contravin normelor imperative ale dreptului internaţional, atât cele în vigoare în momentul încheierii lor, cât şi cele apărute mai târziu, pe parcursul aplicării acestora.452

Nulitatea absolută poate fi invocată de orice stat parte la tratat, nu neapărat de statul victimă, precum şi din oficiu, de către o instanţă internaţională. Nulitatea absolută afectează validitatea tratatului din momentul încheierii sale (ab initio).

Dispoziţiile unui tratat nul nu au forţă juridică. O dată cu stabilirea nulităţii unui tratat, oricare parte este în drept să ceară oricărei alte părţi restabilirea, pe cât se va putea, în relaţiile lor reciproce a situaţiei care ar fi existat dacă aceste acte nu ar fi fost îndeplinite.453 Dacă tratatul este lovit de nulitate în virtutea contradicţiei sale cu o normă imperativă de drept internaţional, părţile lui sunt obligate să elimine, în măsura posibilului, consecinţele oricărui act îndeplinit pe baza unui asemenea tratat.454