Pin It

Cadrul juridic al serviciului diplomatic al Republicii Moldova îl constituie Constituţia Re- publicii Moldova,686 Legea cu privire la serviciul diplomatic,687 Statutul Consular,688 tratatele internaţionale la care Republica Moldova este parte, inclusiv Convenţia de la Viena cu privire la relaţiile diplomatice, încheiată la 18 aprilie 1961689 şi Convenţia de la Viena cu privire la relaţiile consulare, încheiată la 24 aprilie 1963690 şi alte acte normative.

Serviciul diplomatic constituie activitatea instituţiilor diplomatice şi consulare ale Republicii Moldova în ansamblul lor şi a personalului angajat în aceste instituţii, abilitate să promoveze po- litica externă, inclusiv relaţiile economice externe ale Republicii Moldova şi relaţiile ei cu statele lumii şi organismele internaţionale, atît în cadrul frontierelor sale cît şi în afara lor.691

Serviciul diplomatic al Republicii Moldova are următoarele obiective generale:

 1. promovarea politicii externe în general şi a relaţiilor comerciale şi economice externe în particular;
 2. reprezentarea şi apărarea pe plan extern a intereselor naţionale ale Republicii Moldova;
 3. realizarea drepturilor suverane ale Republicii Moldova în relaţiile internaţionale;
 4. protejarea drepturilor şi intereselor naţionale ale Republicii Moldova, cetăţenilor şi per- soanelor ei fizice şi juridice, potrivit practicii internaţionale şi în limitele admise de normele şi principiile dreptului internaţional;
 5. promovarea relaţiilor bilaterale şi multilaterale în domeniile vieţii politice, economice, comerciale, culturale, ştiinţifice ale Republicii Moldova cu statele lumii, reglementarea eventua- lelor probleme politico-juridice cu aceste state;
 6. asigurarea capacităţilor diplomatice necesare pentru a anticipa, a acţiona şi a reacţiona la evenimentele internaţionale ce sînt în măsură să afecteze interesele naţionale ale Republicii Moldova;
 7. menţinerea coerenţei şi unităţii activităţilor Republicii Moldova pe plan extern;
 8. promovarea imaginii favorabile a Republicii Moldova peste hotare;
 9. respectarea şi dezvoltarea în continuare a dreptului internaţional;
 10. respectarea drepturilor omului ca bază a oricărei societăţi uman;
 11. realizarea, prin metode şi mijloace diplomatice, a activităţilor specifice în vederea asigurării păcii şi securităţii mondiale şi

Instituţiile serviciului diplomatic au următoarele funcţii de bază:

 1. elaborarea şi realizarea concepţiilor, strategiilor şi direcţiilor de bază a politicii externe a statului,
 1. coordonarea în exclusivitate a activităţii autorităţilor centrale de specialitate şi a altor autorităţi publice ale Republicii Moldova în vederea asigurării realizării unei politici unice în domeniul relaţiilor internaţionale,
 2. analiza situaţiei politice şi economice din lume, a politicilor externe şi interne ale statelor străine, activităţii organizaţiilor internaţionale,
 3. informarea autorităţilor publice ale Republicii Moldova, potrivit competenţei, despre eve- nimentele internaţionale relevante pentru ţară,
 4. acordarea de asistenţă şi protecţie cetăţenilor Republicii Moldova, persoanelor ei fizice şi juridice aflate peste hotare, în limitele prevăzute de dreptul internaţional,
 5. reprezentarea Republicii Moldova în relaţiile cu alte state şi organisme internaţionale,
 6. organizarea şi participarea la negocieri în vederea încheierii tratatelor internaţionale cu alte state şi organisme internaţionale,
 7. contribuirea la funcţionarea liberă a misiunilor diplomatice şi consulare străine pe te- ritoriul Republicii Moldova, precum şi asigurarea controlului asupra respectării privilegiilor şi imunităţilor diplomatice şi consulare ale acestora,
 8. asigurarea depozitării, înregistrării, evidenţei şi păstrării tratatelor internaţionale ale Re- publicii Moldova,
 9. asigurarea protocolului de stat,
 10. întreprinderea acţiunilor pentru respectarea, elaborarea şi iniţierea modificării legislaţiei naţionale vizând activitatea externă, generalizarea practicii aplicării ei,
 11. instruirea şi perfecţionarea profesională a personalului instituţiilor serviciului diplomatic,
 12. îndeplinirea altor funcţii prevăzute de legislaţia în

De menţionat, că instituţiile serviciului diplomatic exercită şi funcţiile consulare stipulate în Statutul Consular, aprobat de Guvernul Republicii Moldova.

Sistemul instituţiilor serviciului diplomatic în Republica Moldova este format din:

 1. Ministerul Afacerilor Externe, care are statut de instituţie centrală,
 2. misiunile diplomatice, inclusiv reprezentanţele permanente pe lângă organizaţiile internaţionale, delegaţiile şi misiunile ad-hoc,
 3. oficiile consulare,
 4. alte unităţi create în scopul asigurării activităţii instituţiilor serviciului diplomatic, inclusiv pentru instruirea şi reciclarea personalului

Aceste structuri alcătuiesc împreună sistemul unic al serviciului diplomatic condus de mi- nistrul afacerilor externe, şef al diplomaţiei Republicii Moldova.

Misiunilor diplomatice li se atribuie următoarele ranguri:

rangul I - ambasadei, condusă de ambasador extraordinar şi plenipotenţiar, sau reprezentanţei permanente, condusă de un reprezentant permanent;

rangul II -  misiunii, conduse de un trimis,

rangul III – misiunii, conduse de un însărcinat cu afaceri (en titre). Oficiilor consulare li se atribuie următoarele clase:

clasa I consulatului general, clasa II consulatului,

clasa III viceconsulatului, clasa IV agenţiei consulare.

Pentru asigurarea funcţionării instituţiilor serviciului diplomatic, Guvernul aprobă struc- tura şi regulamentele de funcţionare ale acestora, iar Ministerul Afacerilor Externe emite ordine, dispoziţii şi aprobă instrucţiuni şi regulamente interne.

Misiunea diplomatică a Republicii Moldova este condusă de şeful acesteia: ambasador extra- ordinar şi plenipotenţiar sau reprezentant permanent sau delegat sau însărcinat cu afaceri en titre (permanent) sau ad-interim, care poartă răspundere pentru activitatea instituţiei ce o conduce

Oficiul consular al Republicii Moldova este condus de şeful acestuia: consul general, consul, viceconsul, agent consular sau gerant interimar, care poartă răspundere pentru activitatea instituţiei ce o conduce.

Înfiinţarea, desfiinţarea şi schimbarea rangului misiunilor diplomatice sînt iniţiate de Minis- terul Afacerilor Externe şi aprobate de Preşedintele Republicii Moldova la propunerea Guvernu- lui.

Înfiinţarea, desfiinţarea şi schimbarea clasei oficiilor consulare ale Republicii Moldova sînt iniţiate de Ministerul Afacerilor Externe şi aprobate de Guvern.

În cadrul misiunilor diplomatice şi oficiilor consulare pot fi deschise oficii, birouri speciale pentru reprezentarea şi apărarea intereselor Republicii Moldova în statul de reşedinţă în dome- niul activităţii comerciale şi economice.

Dotarea materială a instituţiilor serviciului diplomatic se raportează sistematic la sarcinile  şi necesităţile acestora. La propunerea Ministerului Afacerilor Externe Guvernul adoptă în acest scop hotărâri, prevăzând alocarea fondurilor bugetare necesare.

Instituţiile serviciului diplomatic dispun de o reţea proprie de comunicare, inclusiv de un ci- fru de transmisie, serviciu de curieri şi de valiză diplomatică sau consulară, care permit transmi- terea rapidă şi în siguranţă a informaţiilor confidenţiale, precum şi a corespondenţei diplomatice. Funcţionarea sistemului de comunicare al instituţiei serviciului diplomatic se reglementează prin regulamente interne.

În cadrul serviciului diplomatic valiza diplomatică sau consulară constituie mijlocul de expediere al corespondenţei oficiale, inclusiv cu caracter secret sau confidenţial şi necesită a fi protejată. Valiza diplomatică sau consulară, ne însoţită de curier, poate fi transmisă comandan- tului aeronavei sau al altui mijloc de transport cu destinaţie autorizată. Valiza diplomatică sau consulară nu are menirea de a se substitui serviciilor poştale naţionale.

Serviciul diplomatic dispune de o arhivă care este compusă din arhiva generală şi arhiva tratatelor, funcţionarea cărora se reglementează prin regulamente interne. Instituţiile serviciului diplomatic desfăşoară activităţi editoriale în conformitate cu legislaţia naţională în vigoare.

Pentru verificarea modului în care misiunile diplomatice şi oficiile consulare ale Republicii Moldova îşi îndeplinesc funcţiilor, îşi organizează activitatea şi utilizează echipamentele, precum şi pentru a controla cum se respectă în cadrul acestora dispoziţiile organizatorice, reglementările de serviciu, legislaţia muncii şi alte acte normative, inclusiv cele privind condiţiile de trai ale personalului lor, ministrul afacerilor externe poate dispune din oficiu sau la cererea Preşedintelui Republicii Moldova inspectarea misiunilor diplomatice şi a oficiilor consulare ale Republicii Mol- dova,  creând în acest scop o comisie specială.

 1. Personalul instituţiilor serviciului diplomatic

În Republica Moldova personalul instituţiilor serviciului diplomatic este format din:

 1. în cadrul Ministerului Afacerilor Externe – din funcţionari publici în posturi diplomatice; funcţionari publici care efectuează deservirea tehnică ce asigură aspectul tehnic al funcţionării instituţiilor serviciului diplomatic (denumiţi în continuare cu termenul generic de personal ad- ministrativ şi tehnic şi personal de serviciu);
 2. membrii personalului diplomatic şi consular al misiunilor diplomatice şi oficiilor consu- lare (denumiţi în continuare agenţi diplomatici şi, respectiv, agenţi consulari);
 1. membrii personalului administrativ şi tehnic al misiunilor diplomatice şi oficiilor consulare;
 2. membrii personalului de serviciu al misiunilor diplomatice şi oficiilor

În cadrul Ministerului Afacerilor Externe se instituie următoarele posturi diplomatice:

 1. ministru
 2. prim-viceministru
 3. viceministru
 4. secretar general
 5. ambasador cu misiuni speciale f) director de cabinet
 1. director general de direcţie generală
 2. director general - adjunct de direcţie generală
 3. director de direcţie
 4. director - adjunct de direcţie
 5. şef de secţie
 6. consilier în cabinetul ministrului m)consilier
 7. secretar I
 8. secretar II
 9. secretar III
 10. ataşat

Pentru personalul diplomatic şi consular al misiunilor diplomatice şi al oficiilor consulare se stabilesc următoarele posturi, în funcţie de rangul misiunii diplomatice sau oficiului consular:

 1. Ambasador Extraordinar şi Plenipotenţiar,
 2. Reprezentant Permanent sau Delegat al Republicii Moldova pe lângă un organism internaţional,
 3. trimis
 4. Însărcinat cu afaceri en titre sau ad-interim,
 5. Consul General,
 6. Ministru - Consilier, Reprezentant Permanent - adjunct al statului pe lângă un organism internaţional,
 7. Consilier,
 8. Secretar I,
 9. Consul,
 10. Secretar II,
 11. Viceconsul,
 12. Secretar III,
 13. Ataşat,
 14. Agent consular,

Echivalarea posturilor diplomatice din cadrul Ministerului Afacerilor Externe şi misiu-  nile diplomatice sau oficiile consulare cu funcţiile publice se efectuează conform prevederilor legislaţiei în vigoare.

Pentru a asigura repartizarea eficientă de personal, în condiţiile speciale ale serviciului diplo- matic, Ministerul Afacerilor Externe dispune de o rezervă de personal. Regulamentul cu privire la rezerva de personal se aprobă de către ministrul afacerilor externe.

 1. Angajarea şi rechemarea dintr-un post diplomatic

Într-un post diplomatic poate fi angajată doar persoana care întruneşte următoarele condiţii:

 1. are cetăţenia Republicii Moldova;
 2. se bucură de toate drepturile politice şi civile înscrise în Constituţie;
 3. deţine o diplomă de studii superioare (licenţă);
 4. cunoaşte limba moldovenească şi o limbă de comunicare internaţională;
 5. dispune de aptitudinile fizice pe care le reclamă activitatea în domeniul relaţiilor externe; f) nu are antecedente penale rezultate din infracţiuni intenţionate;

Ambasadorii Plenipotenţiari şi Extraordinari, Reprezentanţii Permanenţi şi Trimişii - şefi ai misiunilor diplomatice sînt numiţi în post şi rechemaţi de către Preşedintele Republicii Moldova, la propunerea Guvernului. Propunerile referitoare la numirea în aceste posturi sau rechemarea din ele sînt înaintate Guvernului de către Ministrul Afacerilor Externe după consultarea Parla- mentului Republicii Moldova.

Consulul General este desemnat şi rechemat de către Guvern la propunerea ministrului afa- cerilor externe. Şefii celorlalte posturi consulare sînt numiţi în şi revocaţi din funcţie de către ministrul afacerilor externe.

În cadrul Birourilor specializate pentru reprezentarea şi apărarea intereselor Republicii Mol- dova în statul de reşedinţă în domeniul activităţii comerciale şi economice pot fi transferaţi şi alţi funcţionari de carieră din cadrul altor autorităţi publice de specialitate.

Angajarea în alte posturi diplomatice se efectuează prin ordinul ministrului afacerilor ex- terne, la propunerea Comisiei de selectare a Ministerului Afacerilor Externe, care activează în baza  regulamentului său, aprobat de ministrul afacerilor externe.

 • Ranguri diplomatice

În corespundere cu calificarea şi pregătirea sa profesională, funcţionarilor angajaţi în posturi diplomatice din instituţiile serviciului diplomatic li se conferă următoarele ranguri diplomatice:

 1. ataşat
 2. secretar III
 3. secretar II
 4. secretar I
 5. consilier

f.ministru-plenipotenţiar

 1. ambasador

Rangurile diplomatice sînt acordate de către Preşedintele Republicii Moldova prin decret la propunerea Ministrului afacerilor externe, la recomandarea Comisiei de atestare a Ministerului Afacerilor Externe, în baza rezultatelor obţinute la atestare. Comisia de atestare se întruneşte, cel puţin, o dată pe an. Regulamentul cu privire la Comisia de atestare este aprobat de ministrul afacerilor externe.

Rangurile diplomatice se acordă la expirarea termenului prevăzut de legislaţia în vigoare.

Rangul diplomatic de ambasador este conferit de către Preşedintele Republicii Moldova prin decret, la propunerea Ministrului Afacerilor Externe cu consultarea Primului - Ministru.

Rangurile diplomatice sînt irevocabile, cu excepţia cazurilor prevăzute de art.14 al Legii cu privire la serviciul diplomatic.

La expirarea termenelor prevăzute în prezentul articol, în scopul obţinerii rangului corespunzător, funcţionarul angajat într-un post diplomatic, agentul diplomatic sau consular, în conformitate cu prevederile Regulamentului Comisiei de Atestare, se pot prezenta la atestare.

Se stabilesc următoarele termene minime necesare pentru avansarea de la un rang la altul: 1 an din data angajării în postul diplomatic - pentru rangul de ataşat;

2 ani de la ataşat, la secretar III;

2 ani de la secretar III, la secretar II; 3 ani de la secretar II, la secretar I;  3 ani de la secretar I, la consilier;

4 ani de la consilier, la ministru - plenipotenţiar;

Pentru conferirea rangului de ambasador, pot fi propuşi, ca regulă, funcţionarii angajaţi în posturi diplomatice - titulari ai rangului diplomatic de ministru – plenipotenţiar.

La calcularea termenului necesar pentru avansarea în rang diplomatic se ia în considerare:

 1. perioada activităţii în Ministerul Afacerilor Externe;
 2. perioada activităţii în misiunile diplomatice şi oficiile consulare ale Republicii Moldova;
 3. perioada activităţii în calitate de funcţionari internaţionali în cadrul organizaţiilor internaţionale guvernamentale, la care Republica Moldova este parte, sau al misiunilor diploma- tice ale acestor organizaţii;
 4. perioada aflării la studii postuniversitare sau diferite stagieri la recomandarea Ministeru- lui Afacerilor

Pentru comiterea faptelor sancţionate în conformitate cu legislaţia în vigoare a Republicii Moldova sau a statului de acreditare, funcţionarul angajat într-un post diplomatic şi agentul di- plomatic sau consular pot fi retrogradaţi sau lipsiţi de rangurile lor diplomatice.

Retragerea rangului diplomatic sau retrogradarea funcţionarului angajat în post diplomatic se efectuează conform aceleaşi proceduri ca şi în cazul acordării rangului diplomatic.

Retragerea rangurilor diplomatice persoanelor care s-au concediat din instituţiile serviciului diplomatic se face prin hotărârea instanţei judecătoreşti.

 1. Funcţionarea instituţiilor serviciului diplomatic

Şefii misiunilor diplomatice şi oficiilor consulare sînt numiţi în post pe un termen de până la 4 ani. În cazul celorlalţi agenţi diplomatici şi consulari, precum şi a membrilor personalului administrativ şi tehnic şi al celui de serviciu, acest termen nu poate depăşi 3 ani.

La expirarea termenului de aflare în misiune, agentul diplomatic sau consular este transferat într-un post diplomatic în cadrul Ministerului Afacerilor Externe, cu condiţia existenţei posturi- lor vacante. În caz contrar el se transferă în rezerva Ministerului Afacerilor Externe

Membrii personalului administrativ şi tehnic şi ai personalului de serviciu trimişi în misiune din afara personalului instituţiei centrale, la expirarea termenului stabilit de aflare în misiune, pot fi angajaţi în cadrul Ministerului Afacerilor Externe în cazul când există posturi vacante.

În instituţiile serviciului diplomatic se aplică principiul rotaţiei funcţionarilor angajaţi în posturi diplomatice şi a personalului administrativ şi tehnic, în conformitate cu planul de rotaţie aprobat de ministrul afacerilor externe. În cadrul rotaţiei, funcţionarul angajat într-un post di- plomatic în Ministerul Afacerilor Externe este transferat într-un post diplomatic sau consular, în misiunile diplomatice sau, respectiv, oficiile consulare ale Republicii Moldova, iar funcţionarii angajaţi în posturi administrative şi tehnice sau de serviciu, corespunzător în posturi administra- tive şi tehnice sau de serviciu.

Transferurile personalului instituţiilor serviciului diplomatic sînt efectuate în funcţie de necesită- ţile de serviciu, ţinând cont de calificarea, pregătirea profesională şi principiului rotaţiei personalului. Transferurile în posturi diplomatice sau consulare în cadrul Ministerului Afacerilor Externe, precum şi în misiunile diplomatice ori oficiile consulare sînt efectuate, din rândul funcţionarilor angajaţi în posturi diplomatice în cadrul Ministerului Afacerilor Externe, precum şi din cadrul instituţiilor specializate în relaţii internaţionale ale autorităţilor publice centrale din Republica Moldova conform prevederilor Legii cu privire la serviciul diplomatic.

În cazul transferării în alte autorităţi de stat, membrii personalului instituţiilor serviciului diplo- matic posesori ai rangurilor diplomatice sînt incluşi în rezerva Ministerului Afacerilor Externe.

Termenul de activitate în posturile diplomatice din cadrul Ministerului Afacerilor Externe dintre două perioade (consecutive) de activitate în misiunea diplomatică sau oficiul consular nu poate fi mai mic de un an.

Funcţionarii din posturile diplomatice ale Ministerului Afacerilor Externe pot fi recomandaţi pentru a fi angajaţi în cadrul organismelor internaţionale, la care participă Republica Mol-  dova, sau în misiunile lor diplomatice, în conformitate cu regulamentele acestor organisme internaţionale.

Funcţionarii instituţiilor serviciului diplomatic nu pot ocupa un post aflat în subordine sau sub controlul postului deţinut în sistemul instituţiilor serviciului diplomatic de rudele lor pe linie dreaptă sau de rudele lor prin căsătorie (alianţă). În cazul în care sînt încălcate aceste restricţii, funcţionarul este transferat într-un post care exclude o atare subordonare, iar dacă transferul este imposibil, unul dintre aceşti funcţionari este concediat.

Funcţionarii instituţiilor serviciului diplomatic pot fi temporar delegaţi, cu acordul lor, în instituţii de specializare din Republica Moldova sau din alte state pentru perfecţionare profesională sau stagieri. În asemenea cazuri, acestora li se păstrează regimul de salarizare conform legislaţiei în vigoare.

 1. Drepturile şi obligaţiile persoanelor angajate în posturi diplomatice

Persoana angajată în post diplomatic are următoarele drepturi specifice:

 1. de a deţine şi avansa în posturi în instituţiile serviciului diplomatic naţional, în funcţie de pregătirea profesională, rangul diplomatic şi vechimea în muncă în serviciul diplomatic;
 2. de a i se acorda sprijinul şi asistenţa pentru a desfăşura activitatea cu onoare şi demnitate, în afara presiunilor politice şi altor încercări de natură să-i afecteze statutul de diplomat;
 3. de a i se elibera paşaport diplomatic;
 4. de a beneficia, în perioada activităţii în misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale Republicii Moldova, în organismele sau misiunile diplomatice ale organismelor internaţionale, de privilegiile, imunităţile şi facilităţile stabilite de normele dreptului internaţional şi tratatele la care Republica Moldova este parte ;
 5. de a beneficia de formele de perfecţionare profesională, organizate de Ministerul Afaceri- lor

Persoana angajată în post diplomatic este obligată:

 1. să acţioneze cu devotament şi responsabilitate pentru promovarea politicii externe a Re- publicii Moldova;
 2. să apere interesele de stat ale Republicii Moldova şi ale cetăţenilor ei în cadrul relaţiilor externe;
 3. să se abţină de la acţiuni şi declaraţii care ar putea prejudicia imaginea Republicii Moldova, relaţiile ei cu alte state sau organizaţii internaţionale;
 4. să respecte legislaţia Republicii Moldova, să păstreze secretul de stat şi să asigure protecţia datelor şi informaţiilor pe care le deţine;
 5. să reprezinte cu demnitate Republica Moldova, având în toate împrejurările un comporta- ment demn, o ţinută morală şi vestimentară ireproşabilă;
 1. să respecte, fără a se aduce atingere privilegiilor şi imunităţilor lui, legile statului în terito- riul căruia îşi desfăşoară activitatea şi să nu se lase implicat în activităţi care ar prezenta un ames- tec în treburile interne ale acestui stat; faţă de organismele internaţionale, la care participă Repu- blica Moldova, să aibă o comportament conform cu îndatoririle funcţiei, ce rezultă din statutul recunoscut de Republica Moldova; să nu abuzeze de privilegiile şi imunităţile de care beneficiază în virtutea calităţii lui de agent diplomatic sau consular;
 2. să anunţe Ministerul Afacerilor Externe despre modificările importante, în ceea ce priveşte cetăţenia şi alte fapte care au relevanţă pentru calitatea lui de

Membrii personalului misiunilor diplomatice şi oficiilor consulare ale Republicii Moldova, persoanele menţionate în articolul 16 al prezentei Legi, precum şi membrii familiilor lor, la re- venirea în Republica Moldova după încheierea misiunii pot introduce în ţară, cu scutire de taxa pentru valoarea adăugată, taxe vamale şi alte taxe şi accize de import, bunuri, procurate pentru uz personal în perioada aflării sale în misiune diplomatică.

Pentru exercitarea exemplară a atribuţiilor încredinţate, spirit de iniţiativă, muncă îndelungată şi ireproşabilă, persoanele angajate în posturi diplomatice pot fi:

 1. avansate în post;
 2. avansate în rang diplomatic înainte de termenul stabilit;
 3. premiate cu sume băneşti;
 4. stimulate în alt mod prevăzut de legislaţia în

Pentru merite deosebite în activitate diplomatică, persoanele angajate în posturi diplomatice pot fi înaintate pentru acordarea distincţiilor de stat.

În cazul încălcării obligaţiilor prevăzute de prezenta Lege, precum şi al abaterilor discipli- nare comise în exerciţiul funcţiunilor şi în dependenţă de gravitatea acestora, faţă de personalul instituţiilor serviciului diplomatic pot fi aplicate de către ministrul afacerilor externe sau, după caz, de către Preşedintele Republicii Moldova, următoarele sancţiuni disciplinare:

 1. avertizare
 2. mustrare
 3. mustrare aspră
 4. retrogradare
 5. retragerea rangului diplomatic f)

Membrii personalului misiunii diplomatice sau oficiilor consulare pot fi rechemaţi înainte de termen din misiune, în interes de serviciu, cu un preaviz de cel puţin 3 luni de zile.

Pentru comiterea unor fapte ce implică răspunderea penală în conformitate cu legislaţia sta- tului acreditar sau a Republicii Moldova, sau a unor acţiuni ce prejudiciază relaţiile Republicii Moldova cu statul de reşedinţă, organizaţia internaţională sau alte state, membrul personalului misiunii diplomatice sau oficiului consular poate fi rechemat din post înainte de termen, prin ordinul Ministrului Afacerilor Externe, Hotărâre de Guvern sau prin decretul Preşedintelui Re- publicii Moldova.

Un temei de rechemare înainte de termen a angajatului misiunii diplomatice sau al oficiului consu- lar îl constituie şi faptele comise de către membrii familiei acestuia aflaţi împreună cu el în misiune.

 1. Salarizarea şi garanţiile sociale

Salarizarea personalului instituţiilor serviciului diplomatic se efectuează în condiţii speciale şi are menirea de a asigura condiţii materiale corespunzătoare pentru exercitarea independentă şi efectivă a atribuţiilor funcţionale.

Personalul instituţiilor serviciului diplomatic este remunerat conform prevederilor legislaţiei în vigoare, cu privire la salarizarea funcţionarilor publici şi a personalului care efectuează deser- virea tehnică ce asigură funcţionarea autorităţilor publice.

Pentru perioada de aflare în străinătate membrii personalului misiunilor diplomatice şi oficiilor consulare primesc, pe lângă salariul în moneda Republicii Moldova, o indemnizaţie neimpozabilă în valută străină, precum şi o indemnizaţie pentru întreţinerea membrilor familii- lor lor care i-au urmat în străinătate şi domiciliază împreună cu ei. Cuantumul indemnizaţiilor în valută străină se stabileşte de către Guvern, pentru fiecare ţară în parte. Membrii familiei sînt consideraţi soţul (soţia) şi copiii până la vârsta de 18 ani, precum şi persoanele aflate la întreţinerea detaşatului în misiunea diplomatică, indiferent de vârstă.

Indemnizaţia în valută nu are regim de salariu.

Plata indemnizaţiei în valută se efectuează din data trecerii frontierei Republicii Moldova la plecarea în străinătate şi pînă la data revenirii în ţară din misiunea diplomatică.

La stabilirea cuantumului indemnizaţiei în valută se va ţine cont de post, coşul minim de consum din statul acreditar şi   condiţiile climaterice deosebite ale acestui stat. Coşul minim    de consum, care include în mod obligatoriu costul poliţei de asigurare medicală minimă, se calculează pentru fiecare stat acreditar, în conformitate cu prevederile instrucţiunii, aprobate de către Ministrul Afacerilor Externe şi Ministrul Finanţelor.

În caz de necesitate, (dar cel puţin odată în cinci ani) se va efectua recalcularea coşului minim de consum pentru fiecare stat acreditar în scopul indexării cuantumului indemnizaţiei în valută. Activitatea în misiunile diplomatice şi oficiile consulare ale Republicii Moldova nu trebuie să prejudicieze interesele angajaţilor şi ale membrilor familiilor lor. În scopul protecţiei căsătoriei şi familiei, se stimulează însoţirea de către soţie (soţ) şi copii a membrului personalului instituţiilor serviciului  diplomatic  transferat  în  post  într-o  misiune  diplomatică  sau  consulară. Această

condiţie face parte din particularităţile serviciului diplomatic al Republicii Moldova.

La sosirea în misiune membrilor personalului misiunii diplomatice sau oficiului consular, precum şi membrilor familiilor lor, care locuiesc împreună cu ei, li se perfectează poliţă de asigu- rare medicală în statul de reşedinţă, în conformitate cu legislaţia în vigoare.

Membrilor personalului misiunii diplomatice sau oficiului consular şi membrilor familiei sale care locuiesc împreună cu ei li se asigură, o dată pe an, achitarea integrală a cheltuielilor de transport, indiferent de mijloacele de transport ce ţin de întoarcerea în ţară în concediu, precum şi de plecarea şi revenirea din misiune indiferent de mijloacele de transport utilizate. În cazul  în care timpul necesar acestor deplasări depăşeşte 24 ore se asigură diurna şi cazarea. Achitarea cheltuielilor pentru întoarcerea în ţară, menţionate în prezentul alineat, este asigurată membrului personalului misiunii diplomatice sau consulare şi în cazul decesului rudei sale de gradul I. Cos- tul cheltuielilor nu trebuie să depăşească costul unui bilet de avion la clasa economică.

Membrii personalului misiunii diplomatice sau oficiului consular sînt asiguraţi în străinătate cu spaţiu locativ în corespundere cu funcţia de încadrare şi numărul membrilor familiei care locuiesc împreună cu ei.

În scopul exercitării obligaţiilor de serviciu, agentul diplomatic sau consular este asigurat cu un automobil de serviciu în funcţie de postul pe care-l deţine.

Persoanele angajate în posturi diplomatice în Ministerul Afacerilor Externe şi agenţii di- plomatici sau consulari primesc indemnizaţii pentru acoperirea cheltuielilor legate de procura- rea vestimentaţiei protocolare. Cuantumul acestor indemnizaţii şi modalitatea lor de calculare se stabilesc conform regulamentului aprobat de către Ministrul Afacerilor Externe şi Ministrul Finanţelor.

În caz de conflicte militare, calamităţi naturale sau situaţii excepţionale de altă natură, care pot pune în pericol securitatea personalului misiunii diplomatice sau oficiului consular al Re- publicii Moldova, Ministerul Afacerilor Externe întreprinde toate măsurile necesare pentru protecţia personalului acestor instituţii ale serviciului diplomatic.

Prejudiciile cauzate unui membru al personalului misiunii diplomatice sau oficiului consu- lar sau membrilor familiei sale în timpul exercitării obligaţiilor de serviciu sau a unor activităţi legate de aceste obligaţii, în perioada de aflare în misiune, sînt recompensate în conformitate cu legislaţia în vigoare a Republicii Moldova.

În cazul decesului, precum şi al mutilării sau al altui prejudiciu adus sănătăţii, în timpul exercitării atribuţiilor de serviciu sau a unor activităţi legate de acestea, membrului persona- lului misiunii diplomatice sau oficiului consular (sau moştenitorului acestuia) i se plăteşte o compensaţie în mărimea stabilită de Guvern. Cheltuielile pentru înmormântarea membrului personalului misiunii diplomatice sau consulare care şi-a pierdut viaţa în exerciţiul funcţiunii, precum şi cele legate de transportarea corpului acestuia în ţară sînt acoperite din mijloace buge- tare stabilite de Guvern.

Prevederile expuse mai sus nu se aplică personalului administrativ şi tehnic şi nici celui de serviciu angajat din statul de reşedinţă.

La calcularea vechimii în muncă în structurile serviciului diplomatic se iau în considerare următoarele perioade:

 1. perioada de activitate în Ministerul Afacerilor Externe,
 2. perioada de activitate în instituţiile diplomatice şi consulare ale Republicii Moldova,
 3. perioada de activitate în cadrul organismelor internaţionale, în conformitate cu legislaţia în vigoare a Republicii Moldova,
 4. perioada de delegare la studii postuniversitare, în conformitate cu legislaţia în vigoare a Republicii Moldova,
 5. perioada de activitate în Ministerul Afacerilor Externe al fostei URSS pînă în 1991,
 6. perioada de activitate în instituţiile diplomatice şi consulare ale fostei URSS pînă în
 7. în cadrul autorităţilor publice

Asigurarea cu pensii şi protecţia socială a personalului serviciului diplomatic se efectuează în modul stabilit de legislaţia în vigoare.

Soţiei (soţului) agentului diplomatic sau consular i se menţine locul de muncă în cazul în care îşi însoţeşte soţul (soţia) pe parcursul aflării acestuia (acesteia) în misiune. Perioada de aflare în misiune a soţului (soţiei) agentului diplomatic sau consular i se include în vechimea de muncă.

Misiunile diplomatice ale Republicii Moldova sînt plasate în statele cu care se întreţin relaţii prieteneşti şi există o colaborare în domeniile economic, comercial, politic. Către 1 ianuarie 2003 Republica Moldova avea 17 misiuni diplomatice în diverse state ale lumii (Statele Unite  ale Americei; Federaţia Rusă; Ucraina; Belarus; Kazahstan; România; Bulgaria; Ungaria; Polonia; Austria; Germania; Franţa; Belgia; Italia; Turcia; Statul Israel; China) şi patru reprezentanţe permanente pe lângă organizaţiile internaţionale (O.N.U., Consiliul Europei, O.S.C.E. şi pe lângă organizaţiile internaţionale de la Geneva).

Structura misiunilor diplomatice este clasică. Misiunea este condusă de şeful misiunii în rang de ambasador. Fiecare misiune îşi are structura sa, care este determinată de specificul şi tradiţiile statului acreditar şi de necesităţile funcţionale ale misiunii. De obicei, în toate misiunile există can- celaria, organul principal al misiunii unde se elaborează actele ce ţin de competenţa şefului misiu- nii. Problemele politice sînt în competenţa consilierului misiunii, problemele cooperării econo- mice - în competenţa primului secretar. În misiuni există biroul de presă, sau secţia mass-media şi biroul ataşatului cultural. Secţia consulară a ambasadei se ocupă cu problemele în materie de paşapoarte şi vize, asistenţă legală, legăturile cu diaspora moldovenească în statul acreditar.

Este necesar de menţionat faptul că diplomaţia moldovenească s-a încadrat în mod operativ în realizarea direcţiilor principale ale politicii externe, care la etapa iniţială constau în stabilirea relaţiilor diplomatice cu diferite ţări, înfiinţarea misiunilor diplomatice în străinătate şi conso- lidarea poziţiilor ţării în organizaţiile internaţionale mondiale şi regionale, obţinând rezultate pozitive în acest domeniu. În prezent la ordinea de zi sînt problemele prioritare ale aderării la Uniunea Europeană şi determinării strategice referitor la activităţile Moldovei în cadrul C.S.I.,692 moment ce impune promovarea unei politici externe bine determinate şi bine pronunţate.

Necesită o analiză serioasă şi problema neutralităţii Republicii Moldova din punctul de vede- re al rezultatelor reale care pot sau nu pot fi obţinute. În acest context ar fi binevenită experienţa acumulată de statele neutre (Elveţia, Austria, Suedia, Costa-Rica etc.), care au format mecanismul de asigurare a neutralităţii sale, depăşind cadrul declarativ.

Aceste, cît şi multe alte probleme şi sarcini care stau în faţa diplomaţiei moldoveneşti vor fi, să sperăm, rezolvate cu succes.