Pin It

Activitatea consulară a statelor este reglementată de Convenţia de la Viena cu privire la relaţiile consulare din 1963 care, printre altele, în articolul 1 dă definiţiile terminologiei consu- lare. Acest moment este important din cauza utilizării incorecte în literatura de specialitate a unor termene consulare, spre exemplu termenul «ofiţer consular»708 în loc de «funcţionar  consular»,

«oficiu consular»709 în loc de «post consular» după cum este definit în Convenţia menţionată:

 1. prin expresia «post consular” se înţelege orice consulat general, consulat, viceconsulat sau agenţie consulară;
 2. prin expresia “circumscripţie consulară” se înţelege teritoriul atribuit unui post consular pentru exercitarea funcţiilor consulare;
 3. prin expresia “şef de post consular” se înţelege persoana însărcinată să acţioneze în această calitate;
 4. prin expresia “funcţionar consular” se înţelege orice persoană, inclusiv şeful de post consu- lar, însărcinată în această calitate cu exercitarea funcţiilor consulare;
 5. prin expresia “angajat consular” se înţelege orice persoană angajată în serviciile adminis- trative sau tehnice ale unui post consular;
 6. t) prin expresia “membru al personalului de serviciu” se înţelege orice persoană afectată ser- viciului casnic al unui post consular;
 7. prin expresia “membrii postului consular” se înţelege funcţionarii consulari, angajaţii consulari şi membrii personalului de serviciu;
 8. prin expresia “membrii personalului consular” se înţelege funcţionarii consulari, cu excepţia şefului postului consular, angajaţii consulari şi membrii personalului de serviciu;
 9. prin expresia “membru al personalului particular” se înţelege o persoană folosita în mod exclusiv în serviciul particular al unui membru al postului consular;
 10. prin expresia “localuri consulare” se înţelege clădirile sau părţile de clădiri şi terenul aferent care, indiferent în a cărui proprietate se află, sînt folosite exclusiv pentru postul
 11. expresia “arhive consulare” cuprinde toate hârtiile, documentele, corespondenţa. cărţile, filmele, benzile de magnetofon şi registrele postului consular, precum şi materialul de cifru, fişierele şi mobilierul destinate să le protejeze şi să le păstreze.

Funcţiile consulare sunt exercitate de către posturile consulare şi, de asemenea, de către mi- siunile diplomatice şi constau în:

 1. a proteja în statul de reşedinţă interesele statului trimiţător şi ale cetăţenilor săi, persoane fizice sau juridice, în limitele admise de dreptul internaţional;
 2. a favoriza dezvoltarea relaţiilor comerciale, economice, culturale şi ştiinţifice între statul trimiţător şi statul de reşedinţă şi a promova în orice alt mod relaţii amicale între ele în cadrul dispoziţiilor prezentei Convenţii;
 3. a se informa, prin toate mijloacele licite, despre condiţiile şi evoluţia vieţii comerciale, economice, culturale şi ştiinţifice a statului de reşedinţă, a face rapoarte în această privinţă către guvernul statului trimiţător şi a da informaţii persoanelor interesate;
 4. a elibera paşapoarte şi documente de călătorie cetăţenilor statului trimiţător, precum şi vize şi alte documente corespunzătoare persoanelor care doresc să meargă în statul trimiţător;
 5. a acorda ajutor şi asistenţă cetăţenilor, persoane fizice şi juridice, ai statului trimiţător;
 1. a acţiona în calitate de notar şi de ofiţer de stare civilă şi a exercita funcţii similare, ca şi unele funcţii de ordin administrativ, în măsura în care legile şi regulamentele statului nu se opun la aceasta;
 2. a apăra interesele cetăţenilor statului trimiţător, persoane fizice sau juridice, în succesiu- nile de pe teritoriul statului de reşedinţă, în conformitate cu legile şi regulamentele statului de reşedinţă;
 3. a apăra, în limitele fixate de legile şi regulamentele statului de reşedinţă, interesele minori- lor şi incapabililor, cetăţeni ai statului trimiţător, mai ales atunci când este cerută instituirea unei tutele sau curatele cu privire la ei;
 4. sub rezerva practicilor şi procedurilor în vigoare în statul de reşedinţă, a reprezenta pe cetăţenii statului trimiţător sau a lua măsuri în scopul asigurării reprezentării lor adecvate în faţa tribunalelor sau a altor autorităţi ale statului de reşedinţă pentru a cere, în conformitate cu legile şi regulamentele statului de reşedinţă. adoptare de măsuri provizorii în vederea apărării drepturi- lor şi intereselor acestor cetăţeni atunci cînd, datorită absenţei lor sau din orice alte cauze, ei nu-şi pot apăra în timp util drepturile şi interesele;
 5. a transmite acte judiciare şi extrajudiciare sau a efectua comisii rogatorii în conformitate cu acordurile internaţionale în vigoare sau, în lipsa unor asemenea acorduri, în orice mod com- patibil cu legile şi regulamentele statului de reşedinţă; k) a exercita drepturile de control şi de inspecţie prevăzute de legile şi regulamentele statului trimiţător asupra navelor maritime şi a navelor f1uviale având naţionalitatea statului trimiţător şi asupra aeronavelor înmatriculate în acest stat, ca şi asupra echipajelor lor;
  • a acorda asistenţă navelor şi aeronavelor menţionate în alineatul k din prezentul articol, precum şi echipajelor lor, a primi declaraţiile asupra curselor acestor nave, a examina şi a viza documentele de bord şi. fără a prejudicia prerogativele autorităţilor statului de reşedinţă, a face anchete privind incidentele survenite în cursul călătoriei şi a reglementa, în măsura în care legile şi regulamentele statului trimiţător autoriză aceasta, divergenţele de orice natură intre căpitan, ofiţeri şi marinari;
 1. m) a exercita orice alte funcţii încredinţate unui post consular de către statul trimiţător, care nu sînt interzise de legile şi regulamentele statului de reşedinţă sau la care statul de reşedinţă nu se opune, sau care sunt menţionate în acordurile internaţionale în vigoare între statul trimiţător şi statul de reşedinţă.