Pin It

În dezvoltarea progresivă a dreptului internaţional aerian un rol important îl joacă organizaţiile internaţionale în domeniul aviaţiei civile, numărul cărora este aproximativ de 40 instituţii interguvernamentale.793

Organizaţia Aviaţiei Civile Internaţionale (ICAO) a fost constituită prin Partea a II-a a Convenţiei de la Chicago din 1944 privind aviaţia civilă internaţională. Ea şi-a început activitatea în 1947, an în саге а dobândit şi statutul de instituţie specializată a O.N.U.  ICAO  are о serie    de importante atribuţii urmărind dezvoltarea continuă a transporturilor aeriene internaţionale, in special, prin uniformizarea normelor şi procedurilor care să asigure securitatea navigaţiei aeriene.

Din punct de vedere instituţional, ICAO este organizată după structura clasică a organizaţiilor internaţionale, având trei organe principale: Adunarea, care reuneşte reprezentanţii tuturor statelor membre, cu atribuţii administrative şi instituţionale; Consiliul, format din 30 de membri, aleşi pe perioade de câte trei ani, care asigură reprezentarea în acest organ a statelor cu cel mai întins trafic aerian, a celor mai active în acordarea de facilităţi pentru navigaţia aeriană, precum şi a principalelor regiuni geografice. ICAO dispune şi de un Secretariat, cu sediul actual la Ottawa.

OACI cuprinde 183 de state membre şi îşi are sediul la Montreal (Canada), dispunând şi de 7 oficii regionale.

În articolul 44 al Convenţiei de la Chicago se stipulează că ICAO are ca obiective esenţiale dezvoltarea principiilor şi a tehnicii navigaţiei aeriene internaţionale, precum şi siguranţa şi extinderea transporturilor aeriene internaţionale. Pentru realizarea acestor obiective, ICAO trebuie:

  • să asigure dezvoltarea ordonată şi sigură a aviaţiei civile internaţionale în lumea întreagă;
  • să încurajeze în scopuri paşnice tehnica construcţiei şi exploatării aeronavelor;
  • să încurajeze dezvoltarea căilor aeriene, aeroporturilor şi instalaţiilor de navigaţie aeriană pentru folosirea aviaţiei civile internaţionale;
  • să pună la dispoziţie popoarelor lumii transporturile aeriene sigure, regulate, eficace şi economice de care au nevoie acestea;
  • să asigure ca drepturile statelor contractante să fie integral respectate şi ca fiесаге stat contractant să aibă о posibilitate echitabilă de a exploata întreprinderi de transport aerian internaţional;
  • să evite orice discriminare între statele contractante;
  • să amelioreze siguranţa zborului în navigaţia aeriană internaţională;
  • să favorizeze, în general, dezvoltarea aeronauticii civile internaţionale sub toate aspectele sale.

În ansamblul activităţilor ICAO, rolul cel mai activ revine Consiliului întrucât acesta: are competenţa de a încheia acorduri, cu state sau alte organizaţii internaţionale, pentru gestiunea unor servicii sau a unor instalaţii necesare asigurării securităţii zborurilor internaţionale. Conco- mitent, Consiliul are largi atributii de tip jurisdicţional, pentru soluţionarea diferendelor ce pot apare între statele membre ale ICAO. Consiliul, în afară de aceasta, elaborează şi controlează apli- carea a numeroase “stan-darde” şi “metode”, саге, prin continua actualizare a Anexelor Convenţiei de la Chicago, vizează să asigure uniformizarea şi optimizarea regulilor după care se desfăşoară transporturile aeriene internaţionale.794

În anul 1955, din iniţativa Consiliului Europei şi cu sprijinul activ al ICAO, а fost organizată Conferinţa Europeană a Aviaţiei Civile, care are drept scop abordarea complexă a problemelor aviaţiei civile internaţionale. Sediul organizaţiei este oraşul Strasbourg. Organele principale ale Conferinţei Europene a Aviaţiei Civile sunt: Comisia plenară, Consiliul coordonator şi Comi- tetele permanente. Comisia plenară se adună în sesiune o dată în an şi aprobă programul de activitate şi bugetul organizaţiei, alege preşedintele Conferinţei (pentru o perioadă de trei ani), vicepreşedintele şi preşedinţii comitetelor permanente.

În 1960, în baza Conventiei internaţionale EUROCONTROL privind cooperarea pentru siguranţa navigaţiei aeriene, a fost creată Organizaţia Europeană pentru Siguranţa Navigaţiei Aeriene (EUROCONTROL). Sediul organizaţiei este la Bruxelles. Principalul obiectiv al acestei organizaţii este realizarea unui sistem european sigur şi ordonat de control al traficului aerian.

Organul suprem al Organizaţia Europeană pentru Siguranţa Navigaţiei Aeriene este Comisia permanentă pentru asigurarea securităţii navigaţiei aeriene din care fac parte miniştrii aviaţiei civile şi miniştrii apărării ale statelor membre la EUROCONTROL.

În Africa există Comisia Africană pentru Aviaţia Civilă (CAAC), constituită în 1969, la Adis- Abeba, de către 32 de state membre a Organizaţiei Unităţii Africane şi Agenţia pentru Siguranţa Navigaţiei Aeriene în Africa şi Madagascar (ASNAAM), constituită în 1959, la San-Lui (Senegal), de către 12 state membre a Uniunii Franceze.

Sediul CAAC este la Adis-Abeba (Etiopia). Organul suprem al organizaţiei este Sesiunea plenară, care se reuneşte o dată în doi ani. Sesiunea alege preşedintele şi vicepreşedintele CAAC şi adoptă programul de activitate şi bugetul organizaţiei.

Sediul ASNAAM este la Dacar (Senegal). Organul suprem al Agenţiei este Consiliul admi- nistrativ, care se reuneşte odată în trei luni. Hotărîrile Consiliului administrativ sunt obligato- rii pentru toţii membrii Agenţiei şi sunt adoptate cu o majoritate simplă de voturi, cu excepţia hotărîrilor pe probleme speciale, care se adoptă cu două treimi de voturi.

În America Latină există două organizaţii regionale în domeniul aviaţiei civile: Comisia Latinoamericană pentru Aviaţia Civilă (CLAAC) şi Corporaţia Central-Americană pentru deservirea Navigaţiei Aeriene  (CCANA).

CLAAC a fost fondată în 1973, sediul avându-l la Mexico (Mexico). Membri ai organizaţiei sunt toate statele Americii de Sud şi din Zona Caraibilor. Organul suprem al CLAAC este Assam- bleia, care se reuneşte odată în doi ani şi Comitetul executiv, care dirigează activitatea cotidiană a organizaţiei.

CCANA a fost fondată în 1960, sediul avându-l la Tegusigalpa (Honduras). Membri ai CCA- NA sunt cinci state: Costa Rica, Guatemala, Honduras, Nicaragua şi Salvador. Organul  suprem al CCANA este Consiliul administrativ. Este unica organizaţie internaţională care efectuiază activităţi de deservire a navigaţiei aeriene.

În Orientul Mijlociu există Consiliul pentru Aviaţia Civilă a Statelor Arabe (CACSA), fondat în 1967 în baza rezoluţiei Ligii Statelor Arabe din 21 martie 1965.

Un rol important în dezvoltarea aviaţiei civile şi stabilirii regimului juridic al aviaţiei civi-  le îl joacă organizaţiile internaţionale neguvernamentale, cum ar fi: Asociaţia Internaţională a Transportatorilor Aerieni (IATA), Organizaţia Internaţională a Aeroporturilor Civile (OIAC), Federaţia Internaţională a Asociaţiilor Dispecerilor Navigaţiei Aeriene (FIADNA), Federaţia Internaţională a Asociaţiilor Piloţilor (FIAP), Federaţia Internaţională a Astronauticii (FIA), Federaţia Internaţională a Transportului Aerian Privat (FITAP).