Pin It

Dacă, pentru soluţionarea paşnică a diferendelor, celelalte mijloace nu au dat rezultate, sta- tele pot recurge la măsuri de constrângere fără folosirea forţei armate. Asemenea măsuri sunt: retorsiunea şi represaliile.

Retorsiunea, măsuri de retaliere cu caracter licit luate de un stat fată de acte neprieteneşti, contrare uzanţelor internaţionale, săvârşite de un alt stat; exemple de acte neprieteneşti: acte de natură legislativă, administrativă ş.a., iar ca măsuri de retaliere: reducerea importurilor de la un astfel de stat, nerecunoaşterea actelor sale, etc.

Represaliile, măsuri luate de un stat ca răspuns la acte ilicite ale altui stat pentru a-1 deter- mina să înceteze actul ilicit şi să repare eventualele daune (exemplu: sechestrarea unor bunuri aparţinând statului respectiv sau expulzarea resortisanţilor săi.) Recurgerea la represalii se face cu respectarea anumitor condiţii cum sunt: păstrarea unei proporţii între actul ilicit şi represalii, nefolosirea forţei.

Ca forme speciale ale represaliilor sunt: embargoul şi boicotul.

Embargoul, acţiunea unui stat de a interzice importurile, exporturile sau ieşirea navelor comerciale ale altui stat din porturile sau marea sa teritorială. Embargoul poate fi aplicat de state, dar şi de organizaţiile internaţionale;

Boicotul, întreruperea relaţiilor comerciale dintre state, a comunicaţiilor feroviare, maritime, poştale etc. Atât statele, cât şi organizaţiile internaţionale pot recurge la această măsură.

Este necesar de a menţiona şi blocada militară, care se soldează cu demonstraţii, alte măsuri şi operaţiuni ale unor forţe aeriene, navale sau terestre. Însă, întrucât aceasta implică ameninţarea cu forţa sau folosirea forţei, numai Consiliul de Securitate al O.N.U. poate recurge la astfel de măsuri, în conformitate cu dispoziţiile Cartei O.N.U. (capitolul VII).1396