Pin It

Prin noţiunea de organe electorale subînţelegem instituţiile care organizează desfăşurarea alegerilor Parlamentului, autorităţilor administraţiei publice locale, precum şi desfăşurarea referendum-urilor.

Pornind de la conţinutul legislaţiei electorale naţionale, formarea bazelor organizaţional-tehnologice ale alegerilor presupune:

1.) formarea circumscripţiilor electorale şi a secţiilor de votare;

2.) formarea organelor electorale sau a unora dintre ele;

3.) întocmirea listelor electorale,

În Republica Moldova sistemul organelor electorale se compune din Comisia Electorala Centrală, Consiliile Electorale de Circumscripție, Birourile Electorale ale secţiilor de volare.

Comisia Electorală Centrală este organul de stat constituit pentru realizarea politicii electorale, organizarea şi desfăşurarea alegerilor. Aceasta este constituită din 9 membri cu vot deliberativ. Membrii Comisiei Electorale Centrale nu pot fi membri ai partidelor și ai altor organizaţii social-politice. Componenta nominală a comisiei se confirmă prin hotărârea Parlamentului cu votul majorităţii deputaţilor aleşi. Membrii Comisiei Electorale Centrale sunt inamovibili (nu pot fi transferaţi, înlocuiţi sau destituiţi din funcţie). Vacanţa funcţiei de membru poate interveni în caz de expirare a împuternicirilor, de demisie, de demitere sau de deces. Comisia Electorală Centrală este persoană juridică, are buget propriu, cont bancar si sigiliu cu imaginea stemei de stat.

Preşedintele, vicepreşedintele şi secretarul Comisiei Electorale Centrale sunt aleşi din rândul membrilor Comisiei Electorale Centrale cu majoritatea de voturi din numărul total al membrilor acesteia. Preşedintele, vicepreşedintele şi secretarul comisiei activează permanent, ceilalţi membri ai comisiei sunt convocaţi de preşedintele comisiei după caz. Funcţia de preşedinte al comisiei este asimilată funcţiei de ministru, iar funcţia de vicepreşedinte şi de secretar al comisiei - funcţiei de viceministru. Mandatul Comisiei Electorale Centrale este de 5 ani. La expirarea acestui termen, componenţa comisiei poate fi modificată.

Şedinţele Comisiei Electorale Centrale sunt deliberative dacă la ele participă majoritatea membrilor cu drept de vot deliberativ. Comisia Electorală Centrală adoptă hotărâri cu votul majorităţii membrilor cu drept de vot deliberativ. Hotărârile Comisiei Electorale Centrale, adoptate în limitele competenţei acesteia, sunt executorii pentru autorităţile publice, întreprinderi, instituţii și organizaţii, persoanele cu funcţii de răspundere, partide, alte organizaţii social-politice şi organele acestora, precum şi pentru toţi cetăţenii.

Circumscripţie electorală - unitate electorală administrativă în care se desfăşoară operaţiunile de alegere a deputaţilor în organele reprezentative ale statului, şefului de stat, membrilor organelor de autoadministrare locală şi se desfăşoară referendum-urile.

Conform Codului electoral al RM, Comisia Electorală Centrală, cu cel puţin 55 de zile înainte de alegeri, constituie circumscripţiile electorale care corespund unităţilor administrativ-teritoriale de nivelul doi ale RM. Pentru alegerile consiliilor locale şi ale primarilor, fiecare raion, oraş, municipiu, sat constituie o singură circumscripţie electorală.

Comisia Electorală Centrală, cu cel puţin 50 de zile înainte de alegeri, constituie consiliile electorale de circumscripţie. Consiliile electorale de circumscripţie se constituie în componenţa a 7-11 membri cu drept de vot deliberativ.

Secţiile de votare reprezintă nişte delimitări teritoriale care unesc alegătorii printr-un loc comun de votare. Secţiile de votare au o importanţă mai mult pentru tehnica organizării alegerilor. Ele se amenajează în aşa fel, încât toţi alegătorii să-şi poată exercita dreptul de vot în condiţii optime.

În Republica Moldova, pentru a efectua votarea şi numărarea voturilor, circumscripţiile electorale se divizează în secţii de votare. Secţiile de votare se constituie cu cel puţin 35 de zile înainte de data alegerilor şi vor cuprinde cel puţin 30 şi cel mult 3000 de alegatori. Secţiile de votare speciale pot li constituite pe lângă spitale, sanatorii, maternităţi, aziluri şi cămine pentru bătrâni. Persoanele care îşi satisfac serviciul militar votează la secţia de votare din localitatea în care este dislocată unitatea militară.

În cazul alegerilor parlamentare şi referendumului republican, pe lângă misiunile diplomatice şi oficiile consulare ale Republicii Moldova se organizează câte o secţie de votare pentru colaboratorii acestor reprezentanţe şi membrii familiilor lor, precum şi pentru cetăţenii Republicii Moldova aflaţi în ţările respective, indiferent de numărul acestora. Secţiile de votare în cauză aparţin circumscripţiei electorale a municipiului Chişinău.

Birourile electorale ale secţiilor de votare se constituie de către consiliile electorale de circumscripţie cu cei puţin 20 de zile înainte de ziua alegerilor din 5-11 membri cu drept de vot deliberativ. Pentru alegerile de orice nivel şi pentru reterendum-uri republicane, birourile electorate ate secţiilor de votare se constituie în acelaşi termen. Membrii biroului electoral al secţiei de volare nu pot fi consilieri în consiliile locale şi membri de partid.