Pin It

Parlamentul Republicii Moldova este unicameral cu un număr total de 101 deputaţi (art. 60 din Constituţie).

După constituirea legala a Parlamentului se alege Preşedintele Parlamentului, vicepreşedinţii şi se formează Biroul permanent al Parlamentului. În Republica Moldova, Preşedintele Parlamentului se alege pe durata mandatului Parlamentului, prin vot secret. Vicepreşedinţii Parlamentului se aleg cu votul majorităţii deputaţilor aleşi. Vicepreşedinţii Parlamentului îndeplinesc atribuţiile Preşedintelui, la rugămintea sau în absenta acestuia, inclusiv semnează legile şi hotărârile adoptate de Parlament.

Biroul permanent - organ colegial de conducere al Parlamentului, care se formează, ținîndu-se seama de reprezentarea proporţională a fracţiunilor în Parlament. Din el fac parte, din oficiu: Preşedintele Parlamcentului şi vicepreşedinţii.

Comisiile parlamentare sunt organe interne de lucru ale parlamentarilor, de competenţă specială. Pot fi constituite comisii permanente, comisii speciale şi comisii de anchetă. Comisie permanentă - organ de lucru al Parlamentului, care pregătește lucrările acestuia, precum şi exercită funcţiile parlamentare, în special a celei legislative şi a celei de control. Comisiile permanente se aleg pe întreaga durată a legislaturii şi răspund în faţa Parlamentului. Numărul comisiilor, denumirea, componenta numerică şi nominală a fiecărei comisii se hotărăşte de Parlament, la propunerea Biroului permanent. Un deputat poate fi membru numai al unei comisii permanente. Deputaţii sunt obligaţi a fi membri ai uneia din comisiile permanente.

Comisie specială - organ de lucru al Parlamentului constituit cu scopul elaborării unor acte legislative complexe, pentru avizarea lor sau pentru alte scopuri.

Comisie de anchetă - organ de lucru al Parlamentului creat la cererea unei fracţiuni parlamentare sau a unui grup de deputaţi aleşi cu scopul cercetării unor fapte sau cauze.

Fracţiunile parlamentare constituie organisme interne ale Parlamentului formate din parlamentari. Existenţa fracţiunilor parlamentare este determinată de prezenţa partidelor politice în sistemul politic al societăţii, inclusiv de dreptul acestora de a-şi desemna şi promova reprezentanţii săi în alegerile parlamentare.