Pin It

În ceea ce priveşte această categorie de asigurări există unele diferenţe în abordarea acestora de către societăţile de asigurări, şi anume:

            - unele societăţi emit condiţii particulare unice privind asigurarea bunurilor împotriva incendiilor, indiferent dacă acestea se referă la bunuri cu afecţiune civilă sau la bunurile cu destinaţie comercială sau industrială; alte societăţi stabilesc condiţii particulare distincte privind poliţa de incendiu, după cum este vorba de riscuri civile, comerciale sau industriale.

            În ambele cazuri, însă, tarifele de prime se diferenţiază în funcţie de felul şi destinaţia bunurilor respective;

            - unele societăţi cuprind în aceeaşi poliţă mai multe riscuri: de incendiu plus cel al calamităţilor naturii însă, alte societăţi fac poliţe separate pentru riscurile respective sau la cererea asiguratului cuprind în aceeaşi poliţă mai multe riscuri, însă acesta plăteşte o primă suplimentară.

  1. a) Asigurarea clădirilor, a altor construcţii şi a conţinutului acestora pentru cazurile produse de incendiu şi altor calamităţi

            În acest tip de asigurare sunt cuprinse bunuri cum ar fi:

            ▪ clădirile şi alte construcţii care servesc drept locuinţe, birouri, depozite de mărfuri, teatre, muzee, restaurante, clădirile în curs de construcţie, împrejurimile;

            ▪ maşini, utilaje, instalaţii, motoare, unelte, inventarul gospodăresc şi alte mijloace fixe;

            ▪ obiecte de inventar;

            ▪ mărfurile, materiile prime şi auxiliare, materialele, semifabricatele, produsele finite şi alte mijloace circulante materiale.

            Se asigură despăgubire în caz de pagube la bunurile asigurate, produse de următoarele riscuri: incendiu, trăsnet, explozie, ploaie torenţială, grindină, inundaţie, furtună, uragan, cutremur de pământ, prăbuşire sau alunecare de teren, avalanşe de zăpadă şi căderea pe clădiri sau alte construcţii a unor corpuri.

            La clădiri şi alte construcţii se acordă despăgubiri şi pentru:

            - pagubele produse clădirilor sau altor construcţii prin izbirea lor de către un autovehicul;

            - cheltuielile reclamate de curăţenia locului unde s-a produs paguba în măsura în care sunt în legătură cu riscurile asigurate şi sunt necesare pentru executarea lucrărilor de reparaţii;

            - cheltuielile privind demontarea sau mutarea clădirii sau a altei construcţii pentru a se putea reduce paguba.

            Pentru mijloacele fixe (altele decât clădiri şi construcţii) şi elementele materiale ale mijloacelor circulante se acordă despăgubiri şi pentru pagubele produse acestora ca urmare a:

  • • carbonizării sau topirii acestora;
  • • avariilor accidentale produse la instalaţiile de gaz, apă, canal sau încălzire centrală;
  • • dărâmării, demontării sau mutării în alt loc a clădirilor sau a altor construcţii învecinate sau cele în care se aflau bunurile asigurate, dacă aceasta se face pentru a opri întinderea pagubei;
  • • pierderii sau dispariţiei bunurilor asigurate, cauzate direct de riscuri asigurate;
  • • prăbuşirii clădirii sau a altor construcţii, în care se aflau bunurile asigurate, precum şi a izbirii lor de un vehicul.

            Societatea de asigurări nu acordă despăgubiri în cazurile prevăzute în condiţiile generale de asigurare, precum şi în următoarele situaţii, pentru:

            ▫ pagubele produse numai de fermentaţie, oxidare, căldură, afumare, pătare ori pârlire, provenită dintr-o sursă normală de căldură;

            ▫ pagubele produse instalaţiilor electrice numai prin acţiunea curentului electric, dacă aceasta nu este urmată de incendiu;

            ▫ pagubele produse aparatelor electrice numai prin acţiunea curentului electric, dacă aceasta nu este urmată de incendiu, chiar dacă acţiunea curentului electric a fost cauzată de trăsnet;

            ▫ pagubele produse bunurilor puse la căldură sau la foc pentru prelucrare.

            Suma asigurată se stabileşte în funcţie de cererea asiguratului:

            - separat pentru fiecare clădire, construcţie, obiect, bun sau pentru unele bunuri din aceeaşi categorie prevăzute în tariful de prime, aflate în clădiri sau construcţii;

            - global pentru toate bunurile din aceeaşi grupă prevăzută în tariful de prime, aflate în clădiri sau construcţii.

            Primele datorate de asiguraţi la acest tip de asigurare sunt diferenţiate:

            ▪ pe tipuri de localităţi;

            ▪ pe grupuri de bunuri, adică în funcţie de felul bunurilor cuprinse în grupă;

            ▪ după cum bunurile reprezintă clădiri, alte construcţii sau conţinutul acestora.

            Pentru platforme industriale, combinate, uzine, etc., acceptarea contractării asigurării se face pe baza inspecţiei de risc, din care să rezulte:

            - unitatea care solicită asigurarea şi obiectul activităţii acesteia;

            - suma pentru care se solicită asigurarea, separat pentru clădiri şi alte construcţii, respectiv pentru conţinutul acestora;

            - investigaţii şi constatări, îndeosebi în legătură cu obiectul activităţii; felul materialelor din care sunt executate clădirile sau alte construcţii; felul materiilor prime, materialelor şi combustibilului care se folosesc în procesul de producţie; tehnologiile utilizate care pot agrava riscurile asigurate;

            - date statistice în legătură cu cuantumul pagubelor produse în ultimii doi ani şi cu cauzele acestora;

            - aprecieri asupra riscului.

            În cazurile mai complexe, mai deosebite, inspecţia de risc se efectuează cu ajutorul unor instituţii specializate.

  1. b) Asigurarea clădirilor, a altor construcţii şi a conţinutului acestora pe baza poliţei de incendiu
  2. Riscuri civile

            În acest tip de asigurare sunt cuprinse următoarele categorii de bunuri:

            - clădirile şi tot ce se află în jurul acestora şi care constituie proprietate comună;

            - bunurile casnice, conţinutul cabinetelor profesionale şi al birourilor (mobilă, obiecte de artă, aparatură electrică, îmbrăcăminte, cărţi etc.).

            Se acordă despăgubiri pentru daunele directe şi materiale cauzate bunurilor asigurate de incendii, precum şi suplimentar pentru cele provocate de:

            ◦ stricăciuni pricinuite prin măsuri ale autorităţilor în scopul de a împiedica sau de a opri incendiul;

            ◦ explozie, care nu a fost provocată de dispozitive explozive;

            ◦ căderea aparatelor de zbor şi a vehiculelor spaţiale, a părţilor acestora şi a obiectelor transportate de acestea;

            ◦ lovirea de către vehicule rutiere;

            ◦ fum, gaz sau vapori;

            ◦ alte eventuale asemenea riscuri.

            Prin plata de către un asigurat a unei prime suplimentare în poliţa de asigurare de incendiu mai pot fi incluse riscuri cum ar fi: cutremur, inundaţie, fenomene atmosferice, avarii la instalaţiile de apă, prăbuşire sau alunecare de teren, greutatea stratului de zăpadă, grindină.

            Plata despăgubirii se face după scăderea prealabilă pentru fiecare eveniment, a unui anumit cuantum din suma asigurată, care rămâne în sarcina asiguratului (franşiză).

  1. Riscuri comerciale şi industriale

            Sunt primite în acest tip de asigurare următoarele categorii de bunuri:

            ▪ clădirile folosite în acest domeniu;

            ▪ utilajele, echipamentele şi mobilierul;

            ▪ hârtii de valoare, bani, documente, registre;

            ▪ materii prime, materiale, semifabricate, produse finite, ambalaje;

            ▪ bunuri casnice şi obiecte de artă.

            Ca şi riscurile civile, asigurătorul acordă despăgubiri pentru daunele directe şi materiale cauzate bunurilor asigurate de incendiu, precum şi suplimentar pentru alte riscuri.

            În plus, la acest tip de asigurare se acordă despăgubiri şi pentru daune indirecte, fenomene electrice, mărfurile în refrigerare, unda sonică, erupţii vulcanice, cheltuieli de demolare şi evacuare la cererea asiguratului prin plata unei prime suplimentare.

            Determinarea daunei se face astfel: la clădiri se estimează valoarea la momentul producerii riscului asigurat, apoi se estimează cheltuielile reclamate pentru construirea din nou a părţilor distruse sau pentru repararea celor avariate, din care se scad: deprecierea suferită şi valoarea recuperabilă a părţilor rămase.

            Pentru bunurile mobile se estimează valoarea bunurilor asigurate la momentul producerii evenimentului asigurat în funcţie de calitate, uzură, starea de folosinţă etc. Diferenţa dintre valoarea astfel determinată şi valoarea bunurilor rămase întregi, salvate sau recuperate, reprezintă dauna.

            Pentru documente, registre, fişe, discuri şi benzi pentru maşini electronice, asigurătorul despăgubeşte numai cheltuielile de refacere a acestora. Pentru titlurile de credit pentru care este prevăzută procedura de reconstituire, asigurătorul acoperă numai cheltuielile ocazionate de reconstituirea acestora şi nu de valoarea nominală a acestora.

            Daunele indirecte precum lipsa de beneficiu, folosinţă sau chirie nu se despăgubesc. O despăgubire limitată pentru astfel de daune (de exemplu la 10% din valoarea despăgubirilor pentru daunele directe) poate fi introdusă printr-o clauză specială.