Pin It

Guvernul îşi destăşoară activitatea în cadrul şedinţelor conduse de primul ministru, care au loc nu mai rar decât o dată pe trimestru. Şedinţele sunt deliberative, dacă la ele participă majoritatea membrilor Guvernului. Şedinţele Guvernului sunt publice.

Guvernul exercită controlul legalităţii şi oportunităţii activităţii ministerelor, altor autorităţi administrative centrale şi a organelor din subordine. Guvernul abrogă hotărârile şi ordinele miniştrilor, conducătorilor altor organe din subordine, ordinele șefului Aparatului Guvernului ce nu corespund legilor.

Guvernul are următoarele atribuţii generale:

-pregăteşte şi iniţiază proiecte de legi;

-organizează executarea legilor, promovează şi asigură executării decretelor, hotărârilor, ordonanţelor şi a altor acte normative;

-asigură realizarea politicii interne şi externe a statului;

-conduce, coordonează şi are controlul asupra activităţii ministerelor şi celorlalte organe ale administraţiei publice.

Guvernul ca autoritate executivă în exercitarea funcţiilor sale, are următoarele atribuţii în conformitate cu Legea cu privire Ia Guvern:

-creează condiţii pentru stabilirea şi asigurarea suveranităţii economice şi politice a RM;

-elaborează concepţia dezvoltării social-economice a republicii, programul şi mecanismul trecerii la economia de piaţă;

- asigură libera iniţiativă, privatizarea, demonopolizarea economiei şi dezvoltarea relaţiilor de piaţă;

-elaborează strategia dezvoltării tehnico-ştiinţifice, promovează o politică naţională în domeniul culturii, ştiinţei, tehnicii, tehnologici;

-rezolvă problemele reglementării de stat a progresului tehnico-ştiinţific;

-garantează tuturor subiectelor proprietăţii libertatea activităţii economice, diversitatea formelor de proprietate şi egalitatea lor în drepturi, are grijă de păstrarea proprietăţii;

-protejează interesele naţionale în activitatea economică, financiară şi valutară;

-realizează colaborarea economică cu ţările lumii în condiţiile dezvoltării relaţiilor contractuale, formării infrastructurii de piaţă, integrării general-europene şi mondiale;

-asigură protejarea intereselor naţionale in activitatea economică externă, promovează politica liberului schimb, pornind de la interesele naţionale;

- formează un sistem eficient de ocrotire socială a populaţiei, creează condiţii pentru creşterea nivelului de trai, pentru satisfacerea necesităţilor culturale şi spirituale ale cetăţenilor republicii;

- promovează politica de stat în domeniul ocrotirii sănătăţii populaţiei ş.a.