Pin It

În procesul exercitării jurisdicţiei constituţionale sunt respectate următoarele principii:

Independenţa judecătorilor Curţii Constituţionale;

Inamovibilitatea judecătorilor Curţii Constituţionale;

Imunitatea judecătorilor Curţii Constituţionale;

Egalitatea participanţilor la proces, ceea ce înseamnă că jurisdicţia constituţională este exercitată pe principiul egalităţii părţilor şi a altor participanţi la proces în faţa Constituţiei şi a Curţii Constituţionale;

Caracterul nemijlocit al dezbaterilor. Curtea Constituţionala ascultă nemijlocit explicaţiile părţilor, concluziile experţilor, dă citire înscrisurilor şi altor documente ce au atitudine la examinarea cauzei.

Publicitatea dezbaterilor. Dezbaterile în şedinţele Curţii Constituţionale sunt publice, cu excepţia cazurilor în care publicitatea poate dăuna securităţii statului şi ordinii publice.

Continuitatea procesului. Şedinţa Curţii Constituţionale se desfăşoară în fiecare proces fără întrerupere, cu excepţia timpului destinat recreaţiei şi lichidării unor circumstanţe care împiedică desfăşurarea normală a şedinţei;

Limba procedurii jurisdicţiei constituţionale. Procedura jurisdicţiei constituţionale are lor în limba română. Persoanelor care nu cunosc limba procedurii li se garantează dreptul de a vorbi în instanţă prin interpret.

Se consideră participanţi la proces: părţile, reprezentanţii lor, experţii şi interpreții. Părţile în procesul de jurisdicţie Constituţională beneficiază de drepturi procedurale egale. Părţile au acces la lucrările dosarului, pot să prezinte argumente şi să participe la examinarea lor, să pună întrebări altor participanţi la proces, să facă declaraţii, să prezinte explicaţii, verbale şi scrise, sa obiecteze împotriva declaraţiilor, argumentelor şi considerentelor altor participanţi la proces. Subiectul sesizării are dreptul să modifice temeiul sau obiectul ei, să renunţe la sesizare, parţial sati total. Părţile prezintă de sine stătător argumentele la care se face referinţă în sesizare.

În calitate de subiect cu drept de sesizare a Curţii Constituţionale este:

  1. Preşedintele Republicii Moldova;
  2. Guvernul;
  3. Ministrul Justiţiei;
  4. Curtea Supremă de Justiţie;
  5. Judecătoria Economică;
  6. Procurorul General;
  7. deputatul în Parlament;
  8. fracţiunea parlamentară;
  9. Avocatul parlamentar;
  10. Adunarea Populară a Găgăuzici (Gagauz-Yeri) - în cazurile supunerii controlului constituționalitaţii legilor, regulamentelor şi hotărâribr Parlamentului, a decretelor Preşedintelui Republicii Moldova a hotărârilor şi dispoziţiilor Guvernului, precum şi a tratatelor internaţionale la care Republica Moldova este parte, ce îngrădesc împuternicirile Găgăuziei.