Pin It

Legea privind administraţia publică locală din 28.12.2006 prevede că administraţia publică locală se interpretează ca fiind totalitatea autorităţilor publice locale constituite pentru promovarea intereselor generale ale locuitorilor unei unităţi administrativ-teritorialc..

Legislatorul folosește în acest sens unii termini:

Colectivitate locala - totalitatea locuitorilor dintr-o unitate administrativ-teritorială;

Consiliu local - autoritate reprezentativă şi deliberativă a populaţiei unităţii administrativ-teritoriale de nivelul întâi sau doi, aleasă în vederea soluţionării problemelor de interes local;

Primar - autoritate reprezentativă a populaţiei unităţii admi-nistrativ-teritoriale şi executivă a consiliului local, aleasă prin vot universal, egal, direct, secret şi liber exprimat;

Primărie - structură funcţională care asistă primarul în exercitarea atribtiţiilor sale legale;

Autorităţi ale administraţiei publice locale de nivelul intăi - autorităţi publice, luate în ansamblu, care sunt constituite şi activează pe teritoriul satului (comunei), oraşului (municipiului) pentru promovarea intereselor şi soluţionarea problemelor colectivităţilor locale;

Autorităţi ale administraţiei publice locale de nivelul al doilea - autorităţi publice, luate în ansamblu, care sunt constituite şi activează pe teritoriul raionului municipiului Chişinău, unităţii teritoriale autonome cu statut juridic special pentru promovarea intereselor şi soluţionarea problemelor populaţiei unităţii administrativ-teritoriale respective;

Preşedinte ai raionului - autoritate publică executivă a consiliului raional;

Aparatul preşedintelui raionului - structură funcţională care asistă preşedintele raionului în exercitarea atribuţiilor sale legale. Aparatul preşedintelui raionului se organizează şi funcţionează în baza unui regulament aprobat de consiliul raional;

Principiile de bază ale administraţiei publice locale sunt următoarele:

Autonomia locală;

Descentralizarea serviciilor publice;

Legalitatea;

Eligibilitatea autorităţilor administraţiei publice locale;

Consultarea cetăţenilor în problemele locale de interes deosebit.