Pin It

Legea nr. 9/1973 privind protecţia mediului stabilea categorii de contravenţii la reglementãrile vizând protecţia diferiţilor factori de mediu: aer, sol, ape, vegetaţie forestierã, fanunã, aşezãri omeneşti, ocrotirea şi conservarea peisajului şi menţinerea echilibrului social.

  Legea nr 137/1995 privind protecţia mediului prevede ca sancţiune contravenţionalã principalã amenda.

Legea cadru consacrã o serie de categorii de contravenţii, sancţionate cu amendã, al cãrei cuantum se actualizeazã anual prin hotãrâre a Guvernului (art.83 pct.4 din legea cadru) . Legea prevede în mod expres dispoziţiile legale încãlcate şi corelativ, cuantumul amenzii.

   Amenda contravenţionalã este cea mai frecvent utilizatã sancţiune pentru încãlcarea normelor dreptului administrativ. Este prevãzutã de lege pentru toate situaţiile de încãlcare a acestor norme, cu excepţia situaţiei în care fapta ilicitã constituie infracţiune.

Amenda contravenţionalã constã într-o sumã de bani pe care contravenientul trebuie sã o plãteascã. Legea stabileşte o limitã minimã şi o limitã maximã a amenzilor.

În legea nr 137/1995, articolul 83, punctele 1, 2 şi 3, sunt prevãzute faptele care constituie contravenţii şi sancţiunile care se aplicã.

  Amenda este însã, de obicei, o sancţiune ineficace.

  Împotriva procesului verbal de constatare a contravenţiei şi de aplicare a sancţiunii, se poate face plângere în termen de 30 de zile de la data comunicãrii actului. Plângerile se soluţioneazã de cãtre judecãtorie, aplicându-se prevederile legii nr.32/ 1968 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor (cu excepţia articolelor 25, 26 şi 27).

   Într-o serie de legi speciale care reglementeazã protecţia diferitelor elemente ale mediului natural şi artficial, uneori, sunt prevãzute şi sancţiuni contravenţionale complementare care se aplicã pe lângã amenda principalã:

  • confiscarea

Însoţeşte sancţiunea principalã (amenda), şi constã în trecerea în proprietatea statului, fãrã platã, a numitor bunuri care au legãturã cu contravenţia.

  • anularea sau suspendarea autorizaţiei

O altã sancţiune care se poate aplica în condiţiile legii,în cadrul raporturilor de dreptul mediului.

  • refuzul de a mai acorda aprobãri sau elibera licenţe de import ori retragerea avizului de a efectua operaţiuni de comerţ exterior

         Pot fi alte sancţiuni pentru neîndeplinirea unor obligaţii legale prevãzute în normele de dreptul mediului.

  • sechestrarea

O altã sancţiune complementarã, care se aplicã contravenienţilor în cadrul raporturilor juridice de mediu. Nu este reglementatã în legea nr.32/ 1968 ci într-un decret mai vechi.