Pin It

Indiferent de natura conferitã, procedura contravenţionalã presupune ca etape:

  1. constatarea contravenţiei
  2. aplicarea sancţiunii (amenzii)
  3. cãile de atac împotriva actelor de sancţionare a contravenţiilor

 Constatarea contravenţiei şi aplicarea sancţiunii se face, de regulã, de cãtre personalul împuternicit al Ministerului de Resort (Ministerul Mediului sau, în prezent, Ministerul Apelor, Pãdurilor şi Protecţiei Mediului), al Ministerelor cu atribuţii apropiate (Ministerul Sãnãtãţii), de persoanele împuternicite de primari şi prefecţi, precum şi de cãtre personalul Poliţiei sanitar-veterinare.

  Conform modificãrilor legii nr.32/ 1968 prin ordonanţa Guvernului nr.12/1994 împotriva procesului verbal de constatare şi soluţionare a contravenţiei, se poate face plângere în termen de 15 zile de la data comunicãrii acestuia.

Plângerea, însoţitã de copia procesului verbal de constatare şi soluţionare a contravenţiei, se depune la organul din care face parte agentul constatator, care o înainteazã, spre soluţionare, judecãtoriei în a cãrei razã teritorialã s-a sãvârşit contravenţia.

Plângerea suspendã executarea.

Hotãrârea judecãtoreascã prin care s-a soluţionat plângerea este definitivã şi executorie.

   În domeniul contravenţiilor existã adesea calea de atac a recursului (hotãrârea judecãtoreascã în aceastã materie sunt date fãrã drept de apel).

Argumentul de drept invocat: hotãrârile judecãtoreşti pronunţate în materie contravenţionalã, deşi sunt definitive şi executorii, ele nu sunt şi irevocabile, de unde şi posibilitatea atacãrii cu recurs, întrucât sunt date fãrã drept de apel (art.377, codul de procedurã civilã).

Termenul de recurs este de 15 zile de la data comunicãrii hotãrârii.

Executarea sancţiunilor contravenţionale:

  Diferã în funcţie de natura acestora. Amenda contravenţionalã se poate executa:

  • de contravenient
  • voluntar
  • pe calea executãrii silite.

 Cel sancţionat achitã suma de bani stabilitã cu titlu de amendã contravenţionalã dupã primirea înştiinţãrii de platã şi a procesului verbal.

Nu se aplicã art.25- 27 din legea nr.32/1968  şi în consecinţã, contravenientul nu se poate plãti din proprie iniţiativã şi nu se poate angaja în scris sã achite, în cel mult 48 de ore de la data încheierii procesului verbal de constatare, jumãtate din minimul amenzii prevãzut de lege pentru contravenţia sãvârşitã.

Termenul de executare, prin achitare (agentului constatator, pe loc sau la o unitate C.E.C.) a amenzii contravenţionale este de 15 zile de la data comunicãrii copiei procesului verbal respectiv şi a înştiinţãrii de platã.

În cazul introducerii plângerii împotriva sancţiunii, termenul va începe sã curgã de la data respingerii cãii de atac.

Neachitarea amenzii în termenul legal declanşeazã executarea silitã. Aceastã punere în executare a amenzii se face dupã caz:

  • de organul care a aplicat amenda (dacã procesul verbal de constatare a contravenţiei şi aplicare a amenzii a rãmas definitiv prin neexercitarea cãii de atac în condiţiile legii
  • de organul care a soluţionat definitiv şi irevocabil plângerea în celelalte situaţii.

Pentru persoanele fizice, executarea silitã se face prin intermediul organului financiar al Cosiliului local unde domiciliazã ori îşi are reşedinţa contravenientul, iar pentru persoanele juridice prin unitãţile bancare unde acestea îşi au contul.