Pin It

Contractul CI este acordul de voinţă realizat între 2 sau mai mulţi subiecţi  ai DCI din state diferite în scopul de a crea, modifica, sau  stinge  raporturile juridice de comerţ.

Contractul comercial internaţional este principalul instrument juridic de realizare a schimburilor economice şi comerciale internaţionale.

Sfera contractului de CI cuprinde orice contract comercial convenit în raport cu străinătatea.

Specifice contractului comercial internaţional îi sunt 2 elemente: comercialitatea şi internaţionalitatea. Aceste atribute trebuie să existe cumulativ, deoarece absenţa lor face ca acest contract să se situeze în sfera contractelor civile sau comerciale a drepturlui naţional.

În plan terminologic se utilizează diferite expresii: contracte externe,  contracte de CI, contracte comerciale internaţionale.

>>Caracterele juridice ale  contractelor comerciale

Multitudinea şi diversitatea contractelor comerciale internaţionale existente ne impune un set de  caractere juridice prin care este exprimată specificitatea lor.

Deci, contractele comerciale internaţionale :

  • sunt contracte cu titlu oneros. Toate contractele comerciale internaţionale urmăresc ca finalitate obţinerea unui profit. Şi părţile urmăresc scopul obţinerii unui profit.
  • Sunt contracte sinalagmatice. Crează obligaţii reciproce, fiecare parte având şi drepturi şi obligaţii.
  • Sunt contracte comutative >existenţa prestaţiilor asumate de părţi sunt certe şi determinate chiar din momentul încheierii contractului.
  • Sunt contracte consensuale > se încheie în mod valabil, prin simplu acord de voinţă a părţilor. Contractele comerciale internaţionale se încheie deci, prin manifestarea de voinţă a părţilor, fără a fi necesară vre-un fel de formă pentru formarea valabilă a contractelor.

>>Clasificarea CCI

 

CCI sunt succeptibile de a fi clasificate în funcţie de criterii de natură  generală sau civilă, adică criterii nespecifice de clasificare a CCI şi în funcţie de criterii specifice, clasificări ale DCI.

  • Clasificări de drept civil

Scopul urmărit de orice comerciant în urma încheierii şi realizării unei tranzacţii este obţinerea unui beneficiu, în funcţie de scopul urmărit de participanţii la raporturile juridice comerciale. Toate CCI fac parte din actele de comerţ cu titlu oneros. Părţile contractante în CCI urmăresc un singur scop şi anume de a-şi procura un avantaj.

În  funcţie de conţinut  CCI în  principiu  sunt  bilaterale, prevăd  drepturi şi obligaţii reciproce, corelative fiecărei părţi contractante.

În funcţie de existenţa şi întinderea prestaţiilor asumate de către părţi, CCI fac parte din categori celor comutative, deoarece existenţa prestaţiilor şi întinderea acestora sunt certe şi prestabilite de la început.

·        Clasificări ale DCI

În funcţie de obiect a CCI deosebim următoarele grupe principale de contracte:

-contracte ce reglementează raporturile juridice;

-contracte ce vizează executarea de lucrări (contr. de antrepriză);

-contracte ce vizează prestări de servicii (comision).

În funcţie de subectele de drept participante la raporturile CI deosebim 2 grupe:

  • cele ce se perfectează între subiecte, aparţinând ordinii de drept intern;
  • contracte între subiecte ce aparţin ordinii internaţionale de drept.