Pin It

Condiţiile de validitate a CCI sunt cele de drept comun şi anume:

-capacitatea juridică a părţilor;

-consimţământul părţilor;

-obiectul contractului;

-cauza contractului.

  • Capacitatea juridică a părţilor.

Capacitatea comercială a persoanei fizice, participante la contractele de CI este reglementată de lex personalis. Orice persoană este capabilă de a contracta,atât timp cât legea nu o declară incapabilă. Deci, capacitatea de a contracta este regula, iar incapacitatea este excepţia. S-a menţionat că potrivit legii personale ar trebui să existe următoarele consecinţe:

-dacă o persoană este capabilă după legea sa personală va fi considerată capabilă peste tot.

-dacă o persoană este considerată incapabilă, ea va fi considerată astfel în orice altă ţară.

Capacitatea de a contracta a persoanei juridice, subiecţi de drept  naţional,  este determinată de lex societatis. Statul ca parte contractantă dobândeşte un statut juridic special. Capacitatea statului suportă impactul atât a normelor de drept naţional, cât şi a unor norme de drept internaţional.

 

  • Consimţământul părţilor> reprezintă voinţa internă de a încheia contracte. Este un acord de voinţă între două sau mai multe persoane, care încheie un contract sau act juridic bilateral. Condiţiile de valabilitate ale consimţământului sunt următoarele:

-să provină de la o persoană cu discernământ;

-să fie exprimat cu intenţie de a produce efecte juridice;

-să fie manifestat în exterior;

-să nu fie alterat de vre-un viciu de consimţământ (eroare, dol, violenţa)

Un contract viciat de eroare, dol sau violenţa este considerat nul, iar nulitatea este relativă şi nu absolută.

  • Viciile de consimţământ

Eroarea     prezintă   o   închipuire   falsă   a   realităţii obiective,existente  la momentul încheierii contractului. Cunoaştem două aspecte:

-eroarea de fapt;

-eroarea de drept;

Eroarea de fapt>situaţia când una din părţile contractante are o închipuire greşită despre realitatea obiectivă, o reprezentare falsă a situaţiei de fapt. În practică ea nu se întâlneşte ca viciu de consimţământ la  încheierea contractelor comerciale internaţionale. Există un raţionament dedus, având la bază axioma că un comerciant care practică activitatea cu titlu de profesionist nu s-ar putea înşela în privinţa însuşirilor bunurilor, ce ar constitui obiecte materiale ale tranzacţiei, identităţii acestora sau persoanelor contractante. În concluzie, eroarea de fapt, indiferent de forma pe care o îmbracă, obstacol sau viciu- nu este percepută ca viciu de consimţământ contractual.

Eroarea de drept> este o reprezentare denaturată a realităţii obiective, există prezumţia de cunoaştere a legii şi nimeni nu se poate apăra invocând necunoaşterea legii.

  • Dolul este un viciu, care întruneşte anumite circumstanţe, condiţii ce modifică acordul de voinţă între părţile contractante. Presupune inducerea în eroare a unei părţi contractante sau o persoană terţă, având scop determinarea primei să încheie un contract.

În cazul erorii se atrage atenţia asupra persoanei induse în eroare, asupra calităţii psihice morale, pe când în cazul dolului atenţia legiuitorului este atrasă asupra comportamentului inadecvat al celeilalte părţi, comportament care contribuie la denaturarea reprezentări realităţii obiective.

Dolul în formă inocentă se manifestă nu atât prin acţiuni frauduloase, cât prin punerea la dispoziţia celeilalte părţi la tranzacţie a unei informaţii eronate despre calitatea  substanţială a obiectului contractului.

Dolul în formă intenţionată, presupune acţiuni frauduloase întreprinse de către una din părţile contractante şi a determinării încheierii unui contract.

Dolul în forma sa negligentă presupune unele acţiuni frauduloase întreprinse de una din părţile contractante. În acest caz, partea care acţionează cu rea credinţă, nu-şi dă seama că acţiunile sale sunt dolosive şi pot fi cruciale, în vederea formării consimţământului contractual viciat al celeilalte părţi şi dterminării ei la încheierea contractului, cu toate că este obligat în acest sens şi are posibilitatea să prevadă acest fapt.

  • Violenţa

Ca şi în cazul dolului, unde consimţământul contractual al unei părţi (debitor) este viciat nu de acţiuni frauduloase ale celeilalte părţi creditor, ci de greşeala rezultată din dol a primei. În cazul violenţei- nu este viciat de violenţa propriu zisă, ci de frica sau temerea inspirată a unei părţi contractante prn intermediul constrângerii.

Violenţa ca viciu de consimţământ constă în constrângerea sau ameninţarea  cu rău a unei persoane –acţiune de a natura insuflării unei temeri şi determinării acestei persoane de a încheia un act juridic pe care persoana nnu l-ar încheia în alte circumstanţe

Violenţa pesupune existenţa a 2 elemente:

-ameninţarea cu un rău injust;

-insuflarea unei temeri;

În cazul constrângerii sau ameninţării partea supusă violenţei acţionează sub o presiune ilegală şi acest fapt serveşte drept temei pentru anularea contractului încheiat în atare circumstanţe.

Volenţa este totalmente independentă de cele 2 vici de consimţământ. Ea se explică prin faptul că vilenţei îi lipseşte baza comună pe care o are eroarea şi dolul şi anume, greşeala.

Obiectul contractului este acela la care părţile sau numai una dintre ele se obligă, cu alte cuvinte, obiectul contractului determină prestaţia la care se obligă prin contract părţile contractante.

Obiectul contractului, adică prestaţia la care se obligă părţile contractante, poate fi pozitivă(oblgaţia de a face sau da), ori negativă( obligaţia de a nu face).

Pentru a fi valabil un contract un contract nu necesită să aibă un obiect. Obiectul trebuie să îndeplinească anumite condiţii. Contractul fără obiect sau cu obiect ce nu îndeplineşte condiţiile necesare pentru a fi valid este nul.

Obiectul contractului trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:

  • să fie licit;
  • să fie determinat sau determinabil;
  • să prezinte interes pentru părţi;
  • să fie posibil

Obiectul licit. Obiectul contractului trebuie să fie licit, să nu contravină dispoziţiilor legii, ordinii publice.

Determinarea obiectului. Obiectul contractului trebuie să fie determinat la momentul încheierii contractului sau determinabil în viitor.

Interesul părţilor. Pentru ca obiectul contractului să fie licit, este necesar ca interesul părţilor faţă de acesta să fie moral

Posibilitatea obiectului. Obiectul este posibil atât din punct de vedere material cât şi fizic, juridic. Un obiect imposibil, atrage după sine nulitatea contractului, deoarece nimeni nu se poate obliga la imposibil.

>Cauza

 

Principalele elemente pentru formarea contractelor este consimţământul. Cauza ca element ce ţine de formarea contractului presupune existenţa unui  element anterior, din care urmează să decurgă întregul mecanism al obligaţiei.

Cauza este scopul final pe care părţile l-au avut în vedere când s-au obligat, în vederea căruia părţile contractante şi-au dat consimţământul.

Pentru a asigura validitatea contractul comercial internaţional, cauza trebuie  să fie licită şi morală.

O particularitate a operaţiunilor de CI este că acestea se realizează nu numai prin acte juridice cauzale, ci şi prin acte juridice abstracte, care sunt valabile independent de cauza lor precum: cambia, biletul la ordin, cecul, conosamentul.