Pin It

Oferta este o propunere pe care o persoană fizică, sau societate comercială, o adresează altcuiva în vederea încheierii unui contract şi care dă expresie unei manifestări unilaterale de voinţă, ce prin natura sa poate produce efecte specifice în măsura aducerii sale la cunoştinţa destinatarului. Oferta se poate materializa prin scrisoare comercială, telegramă, telefon.

Propunerea de contractare pentru a pute fi considerată drept ofertă, trebuie să întrunească un cumul de condiţii:

  • oferta trebuie să fie adrestaă unei persoane determinate sau unui cerc determinat de persoane. Dacă propunerea de contract nu îndeplineşte această conţiţie atunci aceasta nu este ofertă, ci o publicitate comercială.
  • Oferta trebuie să conţină condiţiile de bază ale contractului(obiect, cantitatea mărfii, calitatea, preţul).
  • Oferta trebuie să conţină intenţia ofertantului de a intra în raport juridic cu destinatarul ofertei în cazul acceptării ultimei.

Pentru a răspunde cerinţelor care prevăd forma scrisă pentru contracte şi pentru ofertă prin convenţia în cauză s-a dispus că principiul libertăţii formei de a contracta nu se aplică în cazul când una din părţile contractante îşi are centrul afacerilor sale într-un stat care a făcut  o declaraţie în acest sens.

>>Revocarea ofertei.

Problema revocării ofertei nu se pune între persoanele prezente, deoarece cei doi potenţiali parteneri contractanţi fiind prezenţi, acceptarea trebuie exprimată imediat. Ofertantul poate acorda celeilalte părţi un termen de reflecţie, situaţie în care oferta devine irevovabilă pănâ la termenul indicat.

Revocarea ofertei impune anumite probleme în cazul contractelor încheiate între absenţi, deoarece presupune scurgerea unei anumite perioade de timp între momentul emiterii ofertei şi cel al acceptării la cunoştinţa ofertantului.

Regula generală este: atâta timp cât oferta nu a ajuns la destinatar, ofertantul o poate revoca fără nici o motivare.

O ofertă nu poate fi revocată în următoarele cazuri:

-dacă prevede prin fixarea unui termen determinat pentru acceptare sau în alt fel: că aste irevocabilă;

  • dacă era rezinabil pentru destinatar să considere  oferta ca     irevocabilă şi dacă a acţionat în consecinţă.

În contractele sinalagmatice, revocarea ofertei, produce două efecte principale şi anume:

  1. răspunderea ofertantului pentru daune interese, fundamentate pe răspundere civilă în cazurile când beneficiarul era de bună credinţă şi a început executarea contractului. În cazul când beneficiarul se dovedeşte a fi de rea credinţă, deşi a prevăzut la momentul respectiv posibilitatea revocării, ofertantul nu poartă nici un fel de răspundere.
  2. Împedicarea perfectării contractului; Se produce numai în cazurile când oferta se revocă înainte ca destinatarul s-o fi acceptat, chiar dacă ofertantul a trimis actul de revocare şi destinatarul a acceptat oferta înainte de a primi acest

Putem menţiona că refuzul propunerii de contractare în cazul când ajunge la cunoştinţa ofertantului, produce încetarea efectelor ofertei, chiar dacă ultima este irevocabilă.

Acceptarea ofertei

Acceptarea constituie o declaraţie sau altă manifestare a destinatarului, care exprimă acordul său la o ofertă. Acceptarea ofertei prezintă în sine o manifestare de voinţă prin care o persoană acceptant- îşi asumă o obligaţie într-un raport juridic ce va avea loc. Acceptarea ofertei constituie a doua latură a consimţământului şi împreună cu oferta de a contracta, formează acordul de voinţă al părţilor contractante.

Din punctul de vedere a CI acceptarea ofertei prezintă manifestarea voinţei de a contracta, concretizată într-o declaraţie a destinatarului ofertei, exprimând acordul acestuia în legătură cu conţinutul ofertei.

Acceptarea ofertei poate fi de 2 feluri: expresă şi tacită. Acceptarea expresă este atunci când se prezintă destinatarului ofertei un răspuns pozitiv.

Acceptarea tacită este de două forme:

-când aceasta se prezintă sub forma aricărui alt fapt juridic;

-acceptarea tacită (forma tăcerii simple), neechivalentă acceptării exprese.

Pentru ca acceptarea tacită să producă efecte juridice trebuie să existe următoarele condiţii:

  1. Oferta trebuie să presupună executarea imediată a contractului;
  2. Oferta nu trebuie să conţină cerinţa cu privire la vre-un răspuns prealabil; 3.Din natura contractului trebuie să rezulte necesitatea unui răspuns

Există excepţii când simpla tăcere poate valora cu acceptarea.

a.cazurile când părţile au conferit tăcerii forţa juridică;

b.cazurile când legea însăşi recunoaşte tăcerii anumite efecte juridice.

  1. cazurile când tăcerea are forţă juridică în baza uzanţelor comerciale internaţioanle.

Pentru a produce efectele specifice, acceptarea trebuie să emane numai de la destinatarul ofertei sau de la reprezentarea acestuia. În al II rând, pentru a avea drept efect încheierea contractului, acceptarea trebuie să fie concordată cu conţinutul ofertei. III rând, acceptarea trebuie să ajungă la cunoştinţa ofertantului  în termenul de acceptare.

Acceptarea expresă a ofertei în cazul când ajunge la cunoştinţa ofertantului, după expirarea termenului legal este tardivă. Acceptarea tardivă este lipsită de efecte juridice, în sens că împedică totalmente încheierea contractului. Când acceptarea tardivă este lipsită de efecte juridice, împedică totalmente încheierea contratului. Şi când acceptarea tardivă este lipsită de efectele juridice, specifice unei acceptări ofertantul o poate considera drept ofertă nouă. Ofertantul are dreptul să o acepte sau nu.

Privind oferta retragerii acceptării, există divergenţe între diferite sisteme de drept. Acceptarea poate fi revocată numai în cazurile când acesta ajunge la ofertant mai înainte sau în acelaşi timp cu acceptarea.