Pin It

Contractul de mandat comercial este acel contract prin care o persoană numită mandatar se obligă în schimbul unei sume de bani, să trateze pe seama altei persoane numită mandant o afacere determinată ce reprezintă un act de comerţ în ceea ce priveşte pe mandant.

CM reprezintă acordul de voinţă dintre două părţi, dintre care una numită mandatar se angajează să exercite acte de comerţ internaţional în numele şi pe contul altei părţi numite mandant contra unui comision stabilit. Este un contract sinalagmatic, oneros, consensual.

CM urmează a fi deosebit de reprezentarea comercială. CM apare între doi comercianţi care îşi au sediile în state diferite, sau în acelaşi stat, dar acţiunile mandatarului vor fi executate pe teritoriul altui stat.

Mandatul comercial are următoarele deosebiri esenţiale:

-CM comercial este încheiat între doi comercianţi

-mandatarul exercită fapte de comerţ sau alte fapte în interesul mandatarului contra unui comision şi nu gratuit cum se presupune a fi în contractul de mandat civil.

-CM comercial nu poate fi reziliat unilateral de către mandant. Mandatul comercial include:

-numele şi adresa mandatului şi mandatarului;

-acţiunile necesare de executare din numele mandantului

-drepturile şi obligaţiile părţilor

-procedura de comunicare, de dare de seamă, de cerere a împuternicirilor suplimentare etc.

-determinarea teritoriului în cadrul căruia mandantul îşi va executa obligaţiile

-durata de valabilitatea contractului

--comisionul mandatarului şi modul de stabilire a lui

-soluţionarea litigiilor de către părţi. Drepturile şi obligaţiile părţilor: Obligaţiile mandatarului:

-să execute în strictă conformitate cu instrucţiunile mandantului acţiunile ce constituie obiectul contractului;

-să-şi prezinte darea de seamă;

-să transmită mandantului tot ce a primit în urma executării obligaţiilor;

-să ceară întru tot acordul mandantului;

-în cazul imposibilităţii de a cere permis de a proceda numai în interesul mandantului.

Drepturile mandatarului:

-să primească comisionul stabilit de contract;

-să primească toate despăgubirile care constau din cheltuielile suportate  pentru îndeplinirea acţiunilor ce au constituit obiectul contractului.

Mandantul are următoarele obligaţii:

-de a achita comisionul stabilit de contract;

-de a se pronunţa asupra necesităţii acordării atribuţiilor suplimentare Drepturile mandantului:

-de a cere de la mandatar darea de seamă privind acţiunile săvârşite;

-de a cere transmiterea a tot ceea ce a primit mandatarul în urma executării obligaţiilor sale.

Ca subiecte ale acestui contract apar întreprinderile specializate în controlul calităţii mărfurilor în calitate de mandatar şi întreprinderile de export import care sunt interesate de a proba calitatea mărfii.

Obieectul prezentului contract constituie serviciile în domeniul efectuarii verificării calităţii mărfurilor.