Pin It

Şeful de stat, ca subiect al administrării publice, influenţează persoanele (fizice şi juridice) şi procesele administrate (obiectul administrării) prin intermediul emiterii diverselor acte de administrare. Legea Supremă prevede că: „În exercitarea atribuţiilor sale, Preşedintele Republicii Moldova emite decrete, obligatorii pentru executare pe întreg teritoriul statului. Decretele sînt publicate în Monitorul Oficial al Republicii Moldova“[1]. Dacă pornim de la aceste prevederi constituţionale, reiese că şeful statului emite doar decrete, în pofida faptului că norma constituţională nominalizată este intitulată: „Actele Preşedintelui“. La fel din această prevedere reiese că Preşedintele emite numai acte juridice cu un singur regim juridic şi unica denumire — decrete.

Avem restanţe la această prevedere constituţională şi considerăm că ea necesită o concretizare, deoarece, în viziunea noastră, activitatea creativ‑normativă a aparatului Preşedintelui Republicii Moldova nu se limitează cu elaborarea, emiterea şi punerea în executare a decretelor. Preşedintele Republicii Moldova emite atît acte juridice (şi nu o singură categorie), cît şi acte politice.

 Trebuie să reţinem că:

— toate actele de administrare emise de către Preşedintele Republicii Moldova ca subiect al administrării publice sînt acte administrative, caracteristice pentru veriga organelor executive a statului;

— aceste acte se referă atît la categoria actelor juridice, cît şi la categoria actelor exclusiv politice (mesaje, declaraţii, apeluri etc.);

— majoritatea actelor juridice preiau forma de decret. Decretul este un act administrativ juridic de bază pe care îl emite Preşedintele Republicii Moldova şi care este utilizat de el ca instrument juridic de bază pentru realizarea atribuţiilor ce îi revin.

Unele decrete ale şefului de stat au statut de act administrativ cu caracter normativ (de exemplu, decretul Preşedintelui Republicii Moldova nr. 1501‑11 din 05.06.2000 „Cu privire la unele măsuri de asigurare a legalităţii şi ordinii publice“[2]), altele au statut de acte administrative cu caracter individual (decrete cu privire la: conferirea decoraţiilor şi titlurilor de onoare, acordarea gradelor militare supreme, acordarea cetăţeniei, acordarea rangurilor diplomatice, conferirea gradelor superioare de clasificare etc.).

De regulă, cele mai importante decrete ale Preşedintelui sînt contrasemnate de către Prim‑ministru. Acestea ţin de domenii deosebit de importante şi pentru realizarea cărora Guvernul este responsabil nemijlocit. Domeniile respective sînt determinate expres de Constituţie, în art. 86 alin. (2), acreditarea şi rechemarea reprezentanţilor diplomatici), şi în art. 87 alin. (2), (3) şi (4) (respingerea agresiunii armate), contrasemnarea în aceste cazuri intervine în virtutea prevederilor art. 94 alin. (2). Toate celelalte decrete nu se supun procedurii contrasemnării şi intervin în diverse domenii a căror administrare este pusă în seama Preşedintelui.

Decretele emise de către Preşedintele ţării, ca acte administrative, produc efecte juridice numai după publicarea lor în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, dacă altă dată nu este indicată în decret.

 

[1]     Ibidem, art. 94 alin. (1).

[2]     În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 65‑67/497 din 08.06.2000.