Pin It

Prin obiect de studiu înţelegem - realitatea obiectivă (istorică) asupra căreia este îndreptată activitatea de cercetare, adica ceea ce studiază disciplina dată, iar domeniul de studiu cuprinde - problematica (aria de răspîndire a intereselor gnoseologice) şi instrumentarul ştiinţific (metodele, procedeele şi principiile de cercetare) aplicate la studierea obiectului. Sigur că aceasta este o delimitare convenţională deoarece în practica investigaţiilor ştiinţifice obiectul şi domeniul de studiu formează un corp integru al procesului gnoseologic.

Este cunoscut că fiecare ramură de drept are obiectul şi metodele sale de reglamentare juridica, iar fiecare disciplină ştiinţifică are obiectul şi domeniul său de studii. Deoarece dreptul vamal este o ramură relativ tînără, care nu se bucură de elaborări conceptuale ample şi profinde, determinarea particularităţilor obiectului şi metodelor sale de reglamentare reprezintă o problemă destul de importantă, dar şi complicată.

Deocamdată, între jurişti nu există unanimitate în ideea de a considera dreptul vamal ca o pamură de drept independentă, ori afiliată sau parte componentă a altei ramuri. Unii susţin că putem vorbi doar de existenţa legislaţiei vamale în cadrul altei ramuri, sau cel puţin o ramură a dreptului administrativ (şt. rusă) sau a dreptului financiar (şt. română), pe cînd alţi specialişti sunt de părere că dreptul vamal reprezintă o ramură de sine stătătoare,

În ştiinţa juridică, tradiţional, în calitate de criteriu definitoriu pentru delimitarea ramurilor de drept serveşte obiectul şi metoda specifica de reglementare juridica. Fiind o ştiinţă socioumană, preocupată de studiul aspectelor normative ale activităţii umane, obiectul ei de cercetare este format de anumite relaţii sociale. Fiecare ramură este alcatuită dintr-un grup de norme juridice, organic legate, ce reglementeaza o anumita categorie de relatii sociale pe baza aceleiaşi metode şi în temeiul unor principii comune. De aceea, fiecare ramură de drept are obiectul si metoda (său metodele) specifice.

Obiectul de reglementare juridica al dreptului vamal il constituie relatiile sociale din domeniul activităţii vamale. Aceste relaţii poartă un caracter complex şi sunt condiţionate de însăşi structura şi conţinutul activităţii vamale. În literatura de specialitate sunt evidenţiate următoarele categorii de relatiile sociale vamale: 1. sfera politicii vamale;

  1. relaţii şi principii axate pe trecerea mărfurilor şi mijloacelor de transport peste frontiera vamală;
  2. ce vizează statutul regimuriljr vamale;
  3. ce ţin de reglamentarea tarifară şi perceperea plăţilor vamale;
  4. vămuirea şi întocmirea documentaţiei vamale;
  5. organizarea şi efectuarea controlului vamal;
  6. legate de infracţiuni şi încălcările legislaţiei vamale şi răspunderea pentru comiterea lor;

Trăsătura caracteristică a relatiilor sociale enumerate mai sus constă în faptul că ele se nasc, se modifică şi se sting doar în legătură cu trecerea persoanelor, mărfurilor şi mijloacelor de transport peste frontiera vamală a statului.