Pin It

Subiecţi ai dreptului vamal sunt, pe de o parte, toate persoanele fizice sau juridice care în procesul activităţii sunt antrenate în trecerea proprie sau a mărfurilor şi mijloacelor de transport peste frontiera vamală a statului şi pe de altă parte, organele vamale în persoana colaboratorilor vamali şi brokerii vamali în persoana specialiştilor în domeniul vămuirii.

Colaboratorii vamali

 • Pot fi colaboratori vamali cetăţenii Republicii Moldova care au împlinit vîrsta de 18 ani, apţi după calităţile profesionale şi morale, după nivelul de studii şi starea de sănătate să exercite funcţiile organului vamal.
 • La angajarea iniţială în organul vamal, poate fi stabilit un termen de încercare de 6 luni.
  • Angajarea în serviciu în organele vamale se face în bază de contract individual de muncă.
  • Colaboratorilor vamali li se conferă grade speciale în conformitate cu Legea serviciului în organele vamale.
  • Colaboratorii vamali poartă uniformă, atribuită gratuit. Modelul uniformei este aprobat de Guvern. Regulile de port-uniformă sînt aprobate de directorul general al Serviciului Vamal.

Exercitarea atribuţiilor de serviciu ale colaboratorilor vamali

 • În exercitarea atribuţiilor de serviciu, colaboratorii vamali:
  1. sînt reprezentanţi ai puterii de stat şi se află sub ocrotirea statului;
  2. se conduc de legislaţia Republicii Moldova, de acordurile internaţionale la care aceasta este parte;
  3. sînt subordonaţi numai colaboratorilor superiori, împuterniciţi direct.
 • Este interzisă imixtiunea în activitatea organelor vamale şi a colaboratorilor vamali sau exercitarea de influenţă asupra lor în luarea de decizii sau efectuarea de operaţiuni vamale. Încălcarea acestor interdicţii atrage sancţiunile prevăzute de prezentul cod.
 • Nici o persoană nu este în drept să oblige colaboratorul vamal să efectueze acţiuni pe care legislaţia nu le-a dat în sarcina organelor vamale.
 • În activitatea sa, inclusiv în emiterea de ordine şi decizii, colaboratorul vamal trebuie să se conducă de legislaţie.

Caracterul executoriu al dispoziţiilor şi cerinţelor legale ale colaboratorului vamal

 • Dispoziţiile şi cerinţele legale ale colaboratorului vamal sînt executorii pentru toate persoanele fizice şi juridice.
 • Nesupunerea dispoziţiilor sau cerinţelor legale ale colaboratorului vamal, alte acţiuni care împiedică îndeplinirea atribuţiilor lui de serviciu sînt sancţionate în conformitate cu prevederile Codului cu privire la contravenţiile administrative.

(3) Colaboratorul vamal nu este răspunzător de prejudiciile morale, fizice şi patrimoniale cauzate contravenientului, prin aplicarea, în condiţiile prezentului cod, a forţei fizice, a mijloacelor speciale şi a armei de foc, dacă prejudiciul este direct proporţional puterii de rezistenţă opusă de contravenient.