Pin It

Vămuirea se efectuează în conformitate cu actele normative, inclusiv cu cele emise de Serviciul Vamal.

Locul şi timpul efectuării operaţiunilor de vămuire

(1) Operaţiunile de vămuire a mărfurilor se efectuează în locurile stabilite din zonele de activitate ale organului vamal în care se găseşte expeditorul sau destinatarul mărfurilor sau subdiviziunile lor şi în orele de program ale organului vamal, conform procedurii stabilite de Serviciul Vamal.

(2) La solicitarea persoanei, vămuirea poate fi efectuată, cu acordul organului vamal, în alte locuri şi în ore extraprogram, din contul persoanei.

Asistarea titularilor de drepturi asupra mărfurilor şi mijloacelor de transport şi a reprezentanţilor lor la operaţiunile de vămuire

 • Titularii de drepturi asupra mărfurilor şi mijloacelor de transport şi reprezentanţii lor sînt în drept să asiste la operaţiunile de vămuire.
 • La cererea organului vamal, persoanele indicate la alin.(1) sînt obligate să asiste la vămuire şi să acorde asistenţă colaboratorului vamal.

Limba în care sînt perfectate actele vamale

Actele vamale se perfectează în limba de stat, cu excepţia cazurilor prevăzute de legislaţie.

Organele care efectuează vămuirea

Vămuirea se efectuează de organele vamale interne şi de cele de frontieră şi nu poate fi efectuată de alte organe. Serviciul Vamal are dreptul să stabilească organele vamale la care să aibă loc vămuirea unor categorii de mărfuri şi mijloace de transport.

Utilizarea şi dispunerea de mărfurile şi mijloacelor de transport care nu au fost vămuite pe deplin

 • Nimeni nu este în drept să utilizeze sau să dispună de mărfurile şi mijloacele de transport care nu au fost vămuite pe deplin, cu excepţia cazurilor prevăzute de prezentul cod şi de actele normative ale Serviciului Vamal.
 • Serviciul Vamal este în drept să stabilească condiţii şi restricţii cu privire la utilizarea şi dispunerea de mărfurile şi mijloacele de transport care nu au fost vămuite pe deplin.

Începutul vămuirii

Vămuirea începe în momentul în care colaboratorul vamal se declară disponibil să perfecteze actele vamale asupra mărfurilor şi mijloacelor de transport, respectînd procedura efectuării operaţiunilor prealabile, prevăzute de prezentul cod.

Vămuirea simplificată

(1) La introducerea sau scoaterea din Republica Moldova a mărfurilor necesare în caz de calamitate naturală, catastrofă şi accident, precum şi a animalelor vii, mărfurilor uşor alterabile, substanţelor radioactive, materialelor de informare în masă, se efectuează vămuirea simplificată.

(2) Cazurile şi condiţiile în care se efectuează vămuirea simplificată sînt stabilite de Serviciul Vamal.

Efectuarea operaţiunilor cu mărfurile şi mijloacele de transport supuse vămuirii

 • La cererea organului vamal, persoana care trece mărfuri peste frontiera vamală, transportatorul, deţinătorul depozitului, alţi titulari de drepturi asupra mărfurilor şi mijloacelor de transport sînt obligate să efectueze transportul, cîntărirea, alte operaţiuni de determinare a cantităţii mărfurilor, încărcarea, descărcarea, transbordarea, reparaţia ambalajului deteriorat, ambalarea, reambalarea, deschiderea ambalajului sau altor spaţii unde se pot afla mărfuri şi mijloace de transport supuse vămuirii.
 • În alte cazuri, dacă vămuirea mărfurilor şi mijloacelor de transport nu a fost încheiată, operaţiunile indicate la alin.(1) pot fi efectuate numai cu autorizaţia organului vamal.
 • Operaţiunile de încărcare-descărcare şi alte operaţiuni efectuate cu mărfuri şi mijloace de transport nu trebuie să implice cheltuieli suplimentare pentru organul vamal.

Probele şi mostrele de mărfuri necesare vămuirii

 • În scopul vămuirii, organul vamal este în drept să preleve probe şi mostre de mărfuri, supunîndu-le cercetării (expertizei).
 • Pot fi prelevate, cu permisiunea organului vamal, probe şi mostre de mărfuri aflate sub supraveghere vamală şi de către titularii de drepturi asupra mărfurilor şi de reprezentanţii lor, precum şi de organele de control de stat.
 • Probele şi mostrele vor fi prelevate în cantităţi minime, suficiente cercetării.
 • La prelevarea probelor şi mostrelor de mărfuri aflate sub supraveghere vamală se întocmeşte un act, de o formă stabilită de Serviciul Vamal.
 • Titularii de drepturi asupra mărfurilor şi reprezentanţii lor sînt în drept să asiste la prelevarea de probe şi mostre de către colaboratorii vamali şi de alte organe de control de stat. Colaboratorii vamali asistă la prelevarea probelor şi mostrelor de mărfuri de către alte organe de control de stat, precum şi de către titularii de drepturi asupra mărfurilor şi de reprezentanţii lor. Aceste persoane sînt obligate să acorde asistenţă colaboratorilor vamali la prelevarea de probe şi mostre şi să efectueze din contul lor operaţiuni de încărcare-descărcare, alte operaţiuni necesare luării de probe şi mostre.
 • În lipsa titularului de drepturi asupra mărfurilor şi a reprezentantului lui, probele şi mostrele de mărfuri pot fi prelevate de organele vamale în cazul în care aceste persoane nu vin timp de 10 zile după prezentarea mărfurilor, precum şi în împrejurări care nu suferă amînare. În astfel de cazuri, la prelevarea de probe şi mostre asistă persoane fizice care nu sînt interesate în rezultatul cercetării (expertizei).
 • Titularul de drepturi asupra mărfurilor şi reprezentantul lui sînt în drept să ia cunoştinţă de rezultatele expertizei. Organul vamal trebuie să fie informat despre rezultatele expertizei probelor şi mostrelor de mărfuri prelevate de un alt organ de control de stat.
 • Organul vamal nu restituie cheltuielile aferente prelevării de probe şi mostre de mărfuri. Cheltuielile aferente cercetării (expertizei) probelor şi mostrelor de mărfuri, suportate de organul vamal şi de laboratorul lui, nu se restituie de către titularul de drepturi asupra mărfurilor, cu excepţia cazurilor cînd cercetările sînt efectuate la rugămintea acestuia.
 • Procedura şi termenul de prelevare a probelor şi mostrelor, de cercetare a lor, precum şi condiţiile de dispunere de ele se stabilesc de către Serviciul Vamal.

Asigurarea respectării legislaţiei vamale la transportul de mărfuri cu documentele însoţitoare

 • În cazul în care există temeiuri de a se presupune că transportatorul cu mijlocul său de transport nu poate garanta respectarea prevederilor din prezentul cod, organul vamal este în drept să permită transportul de mărfuri cu documentele însoţitoare cu condiţia înzestrării necesare a mijlocului de transport sau transportul acestora de către transportatorul vamal, conform prevederilor prezentului cod şi actelor normative ale Serviciului Vamal.
 • Cheltuielile suportate de transportator în legătură cu înzestrarea mijlocului de transport sau cu transportarea mărfurilor cu documentele însoţitoare de către transportatorul vamal nu se restituie de către organele de stat.
 • În cazurile neprevăzute la alin.(1), transportul de mărfuri cu documentele însoţitoare se efectuează după ce sînt plătite drepturile de import sau de export.

Operaţiunile prealabile

Prin operaţiuni prealabile se înţeleg acţiunile vamale precedente vămuirii şi plasării mărfurilor şi mijloacelor de transport sub o anumită destinaţie vamală.

 • Operaţiunile prealabile sînt menite să faciliteze şi să urgenteze vămuirea mărfurilor şi mijloacelor de transport, plasarea lor sub o anumită destinaţie vamală.
 • Prin operaţiunile prealabile nu este admisă introducerea sau scoaterea din Republica Moldova a mărfurilor şi mijloacelor de transport prohibite.

Informarea organului vamal despre trecerea de mărfuri peste frontiera vamală

 • La introducerea de mărfuri şi mijloace de transport pe teritoriul vamal, inclusiv din zonele libere, transportatorul înştiinţează organul vamal despre trecerea frontierei vamale. Organul vamal înregistrează această înştiinţare şi stabileşte timpul şi locul unde mărfurile şi mijloacele de transport trebuie să fie aduse pentru a fi vămuite.
 • Despre scoaterea mărfurilor şi mijloacelor de transport din Republica Moldova, persoana care le trece informează în prealabil organul vamal. Acesta înregistrează înştiinţarea şi stabileşte timpul şi locul unde mărfurile şi mijloacele de transport trebuie să fie aduse pentru a fi vămuite. Dacă persoana care trece mărfurile şi mijloacele de transport peste frontiera vamală nu înştiinţează organul vamal, această obligaţie îi revine transportatorului.
 • Prevederile prezentului articol nu se aplică transporturilor maritime, fluviale şi aeriene care traversează teritoriul vamal fără escală în porturile sau aeroporturile de pe teritoriul Republicii Moldova.

Prezentarea mărfurilor, mijloacelor de transport şi documentelor însoţitoare la locul stabilit de organul vamal

 • După înştiinţarea consemnată la art.144, transportatorul este obligat să prezinte mărfurile, mijloacele de transport şi documentele însoţitoare la locul stabilit de organul vamal fără schimbări, cu excepţia uzurii lor normale şi a pierderilor naturale aferente transportării şi păstrării în condiţii bune, fără a le utiliza în alte scopuri.
 • Mărfurile, mijloacele de transport şi documentele însoţitoare se prezintă în timpul stabilit de organul vamal, în funcţie de posibilităţile mijloacelor de transport, de rută şi de alte condiţii.

Măsurile care trebuie luate în caz de avarie sau de forţă majoră

 • Dacă, în caz de avarie sau de forţă majoră, transportatorul nu poate prezenta mărfurile, mijloacele de transport şi documentele însoţitoare în condiţiile art.145, el este obligat să întreprindă măsuri pentru a asigura păstrarea mărfurilor, a mijloacelor de transport şi a documentelor însoţitoare şi să informeze imediat organul vamal proxim despre condiţiile care au survenit şi despre locul aflării mărfurilor, mijloacelor de transport şi documentelor însoţitoare. Organul vamal stabileşte măsurile care trebuie să fie întreprinse pentru asigurarea controlului vamal.
 • Organul vamal nu restituie transportatorului cheltuielile aferente acţiunilor prevăzute la alin.(1).
 • Prevederile prezentului articol se aplică şi transporturilor maritime, fluviale şi aeriene prevăzute la art.144 alin.(3) dacă ele sînt nevoite să facă escală pe teritoriul Republicii Moldova.

Prezentarea mărfurilor şi mijloacelor de transport la destinaţie

 • Mărfurile şi mijloacele de transport sînt aduse la destinaţie, iar documentele însoţitoare sînt prezentate organului vamal. Despre sosirea mărfurilor şi mijloacelor de transport, organul vamal este înştiinţat în cel mult 30 de minute după sosire, iar în cazul aducerii mărfurilor şi mijloacelor de transport în orele extraprogram - în cel mult 30 de minute după începerea programului organului vamal.
 • La cererea organului vamal, mărfurile şi mijloacele de transport sînt prezentate organului vamal de facto.
 • După prezentarea mărfurilor, titularul de drepturi asupra mărfurilor sau reprezentantul lui poate preleva, cu permisiunea organului vamal, probe şi mostre pentru a plasa mărfurile în regimul vamal respectiv.
 • Mărfurile şi mijloacele de transport sosite la destinaţie în orele extraprogram ale organului vamal trebuie să fie plasate în zona de control vamal.
 • Lăsarea mărfurilor şi mijloacelor de transport fără supraveghere, schimbarea locului de staţionare, descărcarea şi transbordarea mărfurilor, schimbarea locului iniţial de plasare a mărfurilor, debarcarea pasagerilor, deschiderea ambalajului şi alte operaţiuni pot fi efectuate numai cu permisiunea organului vamal.
 • Încălcarea prevederilor alin.(5) nu atrage răspundere dacă transportatorul demonstrează că a existat un pericol real pentru viaţa şi sănătatea pasagerilor şi a echipajului, pericolul distrugerii, pierderii sau deteriorării mărfurilor şi mijlocului de transport, condiţii pe care acesta trebuie să le aducă imediat la cunoştinţa organului vamal.
 • Organul vamal este în drept să ceară efectuarea imediată sau în anumite termene, stabilite de el, a operaţiunilor prevăzute la alin.(5).
 • Organul vamal nu restituie cheltuielile suplimentare suportate de transportator din cauza operaţiunilor şi condiţiilor consemnate în prezentul articol.

Răspunderea în timpul operaţiunilor prealabile

Pînă la plasarea mărfurilor sub o anumită destinaţie vamală, persoana responsabilă de ele, precum şi de plata drepturilor de import sau de export, este titularul regimului vamal de tranzit sau titularul declaraţiei sumare, după caz.

Depozitul provizoriu

Mărfurile, din momentul prezentării lor la organul vamal şi pînă la punerea în liberă circulaţie sau la plasarea sub o anumită destinaţie vamală, se află în depozitare provizorie sub supraveghere vamală.

Depozitarea provizorie se efectuează în spaţii amenajate conform cerinţelor stabilite de către Serviciul Vamal (depozite provizorii).

Deţinătorul depozitului provizoriu

 • Depozitul provizoriu este înfiinţat de organul vamal, de alte structuri subordonate Serviciului Vamal sau de brokerul vamal.
 • În cazul în care mărfurile necesită condiţii speciale de depozitare ce nu pot fi asigurate de persoanele specificate la alin.(1), depozitarea provizorie poate fi efectuată şi la locul de destinaţie a bunurilor sub supraveghere vamală sau în alte locuri autorizate de organul vamal în modul stabilit de legislaţie.

Mărfurile care pot fi plasate în depozitul provizoriu

În depozitul provizoriu pot fi plasate orice mărfuri. Mărfurile susceptibile de a altera alte mărfuri sau cele ce necesită condiţii speciale de păstrare trebuie să fie ţinute în încăperi speciale.

Documentele necesare plasării mărfurilor în depozitul provizoriu

 • Plasarea mărfurilor în depozitul provizoriu se efectuează în baza declaraţiei sumare.
 • Organul vamal este în drept să ceară orice documente de identificare a mărfurilor plasate în depozitul provizoriu.

Declaraţia sumară

 • Pînă la plasarea mărfurilor sub o anumită destinaţie vamală, pot fi folosite declaraţii

sumare.

 • Forma declaraţiei sumare şi informaţia care trebuie indicată în ea sînt stabilite de Serviciul Vamal.
 • Declarantul sau brokerul vamal care activează în numele acestuia depune declaraţia sumară la prezentarea mărfurilor.
 • La depunerea declaraţiei sumare se va institui o garanţie pentru mărfurile depozitate provizoriu.
 • Dacă mărfurile sînt plasate sub o destinaţie vamală în termenul stabilit, declaraţia sumară nu se perfectează, iar mărfurile nu sînt introduse în depozitul provizoriu.

Brokerul vamal

 • Broker vamal este persoana juridică, înregistrată în conformitate cu legislaţia, care deţine autorizaţie pentru activitate de broker vamal, eliberată de Serviciul Vamal, şi care, în numele şi pentru terţe persoane, declară mărfurile, le prezintă pentru vămuire, efectuează şi alte operaţiuni vamale.
 • Brokerul vamal îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu prezentul cod şi cu alte acte normative.
 • Raporturile dintre brokerul vamal şi persoana reprezentată se stabilesc în contract.

Autorizaţie pentru activitatea de broker vamal

 • Pentru a primi autorizaţie pentru activitatea de broker vamal, persoana juridică

trebuie:

 1. să deţină în statele de funcţii cel puţin un specialist cu atestat de calificare în domeniul vămuirii;
 2. să dispună de o bază tehnico-materială care să permită desfăşurarea activităţii de broker vamal;
 3. să corespundă altor cerinţe prevăzute de legislaţie.
 • Procedura eliberării autorizaţiei şi termenul ei de valabilitate sînt stabilite de Serviciul Vamal, în conformitate cu legislaţia.

Drepturile, obligaţiile şi responsabilitatea brokerului vamal

 • Brokerul vamal este în drept să efectueze, în numele şi pentru terţe persoane, orice operaţiuni de mediere în domeniul vamal.
 • În cazul efectuării vămuirii, brokerul vamal îndeplineşte toate cerinţele şi condiţiile legale impuse de organele vamale.
 • Drepturile, obligaţiile şi responsabilitatea brokerului vamal faţă de organul vamal nu pot fi limitate de contractul încheiat între broker şi persoana pe care o reprezintă.

Registrul de stat al brokerilor vamali

Serviciul Vamal ţine Registrul de stat al brokerilor vamali şi asigură publicarea lui periodică.