Pin It

Controlul vamal şi formele lui

 • Controlul vamal este efectuat de colaboratorul vamal şi constă în:
  1. verificarea documentelor şi informaţiilor prezentate în scopuri vamale;
  2. controlul vamal (controlul mărfurilor şi mijloacelor de transport, controlul corporal ca o formă excepţională de control vamal);
  3. evidenţa mărfurilor şi mijloacelor de transport;
  4. interogarea verbală a persoanelor fizice şi a persoanelor cu funcţii de răspundere;
  5. verificarea sistemului de evidenţă şi a dărilor de seamă;
  6. controlul depozitelor provizorii, antrepozitelor vamale, zonelor libere, magazinelor duty free, altor teritorii şi spaţii unde se pot afla mărfuri şi mijloace de transport supuse controlului vamal sau unde se pot desfăşura activităţi supuse supravegherii vamale;
  7. efectuarea altor operaţiuni prevăzute de prezentul cod şi de alte acte normative.
 • La efectuarea controlului vamal, pot fi aplicate mijloace tehnice de control care nu prezintă nici un pericol pentru sănătatea şi viaţa oamenilor, animalelor şi plantelor şi care nu cauzează prejudicii mărfurilor şi mijloacelor de transport.
 • Regulile de efectuare a controlului vamal sînt stabilite de Serviciul Vamal.

Zonele de control vamal

(1) La frontiera vamală, în locul unde se efectuează operaţiunile de vămuire, în locul amplasării organului vamal, precum şi în alte locuri stabilite de Serviciul Vamal, sînt create zone de control vamal.

 • Procedura creării şi delimitării zonelor de control vamal este stabilită de Serviciul Vamal, în conformitate cu legislaţia.
 • Desfăşurarea activităţii de producţie, activităţii comerciale şi de altă natură, trecerea mărfurilor, mijloacelor de transport, persoanelor, inclusiv a factorilor de decizie din autorităţile publice, peste frontiera acestor zone şi în perimetrul lor sînt posibile numai cu autorizaţia organului vamal şi se vor efectua sub supraveghere vamală, cu excepţia cazurilor prevăzute de legislaţie. Accesul în zona de control vamal este permis numai cu înştiinţarea prealabilă a organului vamal.

Documentele şi informaţiile necesare efectuării controlului vamal

 • Persoanele care trec mărfuri şi mijloace de transport peste frontiera vamală sau care desfăşoară activităţi aflate sub supraveghere vamală sînt obligate să prezinte organului vamal documentele şi informaţiile necesare efectuării controlului vamal.
 • Lista documentelor şi informaţiilor, procedura lor de prezentare sînt stabilite de Serviciul Vamal în conformitate cu legislaţia.
 • Pentru efectuarea controlului vamal, organul vamal este în drept, în conformitate cu legislaţia, să primească de la bănci şi de la alte instituţii financiare informaţii şi certificate referitor la operaţiunile şi conturile persoanelor care trec mărfuri şi mijloace de transport peste frontiera vamală, ale brokerilor vamali şi ale altor persoane care desfăşoară activităţi aflate sub supraveghere vamală.
 • Organele de drept şi de control, inspectoratele fiscale furnizează organelor vamale, din oficiu sau la solicitarea acestora, datele necesare efectuării controlului vamal.
 • Documentele necesare efectuării controlului vamal trebuie să fie păstrate de către persoane nu mai puţin de 3 ani.

Antrenarea specialiştilor şi experţilor la efectuarea controlului vamal

 • Organul vamal este în drept să antreneze specialişti din organele de drept şi de control, din diferite unităţi economice, indiferent de tipul de proprietate şi forma de organizare juridică, precum şi experţi, la efectuarea controlului vamal.
 • Cererea organului vamal de a antrena specialişti şi experţi la efectuarea controlului vamal este executorie pentru conducătorii de autorităţi publice, de unităţi economice în care activează specialistul sau expertul solicitat.

Accesul colaboratorului vamal pe teritorii sau în încăperi pentru efectuarea controlului

vamal

Pentru a efectua controlul vamal, colaboratorul vamal este în drept să intre, cu legitimaţie de serviciu şi cu autorizaţia şefului de vamă sau a conducerii Serviciului Vamal, pe teritorii sau în încăperi unde se pot afla mărfuri şi mijloace de transport supuse controlului vamal, documentele necesare efectuării controlului vamal sau unde se desfăşoară activităţi aflate sub supraveghere vamală, cu excepţia cazurilor prevăzute de legislaţia Republicii Moldova sau de acordurile internaţionale la care aceasta este parte.

Echipele mobile

 • Echipele mobile sînt subdiviziuni speciale operative ale Serviciului Vamal, create pentru a asigura respectarea legislaţiei vamale.
 • Echipele mobile activează în baza regulamentului aprobat de Guvern.
 • Echipele mobile sînt subordonate Serviciului Vamal. Ele sînt dotate cu arme de foc, mijloace speciale, unităţi de transport, cu alte mijloace necesare pentru realizarea sarcinilor lor.
 • Nici o autoritate publică nu este în drept să oprească şi să controleze echipele mobile, precum şi mijloacele de transport însoţite de ele, în timpul exercitării funcţiilor de serviciu.

Sarcinile de bază ale echipelor mobile

Sarcinile de bază ale echipelor mobile sînt:

 1. depistarea, prevenirea, contracararea contrabandei, a altor infracţiuni ce ţin de competenţa organelor vamale, a contravenţiilor vamale, comise de către persoane în afara zonelor de control vamal;
 2. asigurarea respectării legislaţiei vamale la tranzitarea mărfurilor;
 3. controlul şi supravegherea deplasării mărfurilor şi mijloacelor de transport pe teritoriul

vamal;

 1. acordarea suportului necesar subdiviziunilor vamale la depistarea şi documentarea cazurilor de contrabandă, a altor infracţiuni, a contravenţiilor vamale în afara zonelor de control vamal şi a zonelor libere;
 2. localizarea, de comun acord cu alte organe de drept, a situaţiilor de conflict apărute în legătură cu exercitarea de către colaboratorii vamali a funcţiilor de serviciu.

Atribuţiile şi drepturile echipelor mobile

Pentru îndeplinirea sarcinilor specificate la art.189/2, echipele mobile sînt în drept:

 1. să se deplaseze pe teritoriul vamal;
 2. să verifice documentele mijloacelor de transport, precum şi cele ce indică originea şi destinaţia vamală ale mărfurilor, inclusiv documentele de transport internaţional;
 3. să reţină şi să efectueze controlul mijloacelor de transport suspectate de încălcarea reglementărilor vamale şi al mărfurilor transportate de acestea, să însoţească mărfurile, inclusiv cele aflate în tranzit pe teritoriul vamal. În cazul în care mijloacele de transport şi mărfurile transportate de ele nu pot fi controlate în locul unde au fost oprite, se procedează la însoţirea lor pînă la cel mai apropiat birou vamal în vederea realizării controlului;
 4. să efectueze, cu acordul Serviciului Vamal, controlul vamal repetat al mijloacelor de transport şi al loturilor de marfă vămuite anterior de către alte organe vamale;
 5. să oprească mijloacele de transport, utilizînd semnale formale speciale, în cazurile legate de încălcarea legislaţiei vamale;
 6. să aducă la organul vamal persoanele în legătură cu efectuarea procedurii pe cauzele cu privire la contravenţiile vamale.

Dislocarea echipelor mobile

Echipele mobile sînt dislocate la Serviciul Vamal sau în alte locuri stabilite de Serviciul

Vamal.

Statutul juridic al echipelor mobile

 1. În activitatea lor echipele mobile se călăuzesc de prevederile Constituţiei şi legilor Republicii Moldova, hotărîrilor Parlamentului, decretelor Preşedintelui Republicii Moldova, ordonanţelor, hotărîrilor şi dispoziţiilor Guvernului şi ale prezentului Regulament, precum şi de

tratatele internaţionale la care Republica Moldova este parte.

Echipele mobile au ca sarcină de bază prevenirea, depistarea, contracararea contrabandei, altor infracţiuni şi contravenţii ce ţin de competenţa organelor vamale, comise de către persoane în afara zonelor de control vamal, asigurarea respectării legislaţiei vamale la tranzitarea mărfurilor prin teritoriul vamal, acordarea suportului necesar subdiviziunilor vamale la depistarea şi documentarea cazurilor de contrabandă, a altor infracţiuni, a contravenţiilor vamale în afara zonelor de control vamal şi a zonelor libere.

Echipele mobile îndeplinesc sarcinile lor de sine stătător sau în comun cu alte subdiviziuni ale organelor vamale sau de drept.

Echipele mobile sînt subdiviziuni speciale operative, subordonate secţiei echipe mobile a Direcţiei analiza riscurilor şi audit postvămuire a Serviciului Vamal.

Crearea şi restructurarea echipelor mobile se efectuează de către Serviciul Vamal în limita personalului scriptic, stabilit de Guvern.

Se interzice a pune în sarcina echipelor mobile activităţi în afara celor prevăzute de Codul vamal şi de prezentul Regulament.

 1. Sarcinile de bază ale echipelor mobile Echipele mobile au următoarele sarcini de bază:

participă la contracararea traficului ilicit de mărfuri peste frontiera vamală a Republicii Moldova, la depistarea, documentarea încălcărilor reglementărilor vamale, în limitele competenţei lor, asigură respectarea legislaţiei vamale de către persoanele fizice şi juridice la trecerea mărfurilor şi obiectelor peste frontiera vamală, la transportarea şi la tranzitarea lor pe teritoriul republicii;

efectuează controlul situaţiei operative privind importul, exportul, tranzitul mărfurilor prin teritoriul vamal al republicii, analizează starea de lucruri privind traficul ilicit de mărfuri, precum şi de obiecte limitate în circuitul civil;

Depistează căile, mijloacele şi mecanismele de introducere/scoatere ilegală de pe teritoriul Republicii Moldova a mărfurilor şi a unităţilor de transport, stabileşte cauzele care contribuie la aceasta, elaborează şi implementează metode eficiente de contracarare a fraudelor menţionate;

Llocalizează, în comun cu alte organe de drept, situaţiile de conflict, apărute în legătură cu exercitarea funcţiilor de serviciu de către colaboratorii vamali pe teritoriul vamal al republicii;

participă la lichidarea consecinţelor situaţiilor excepţionale apărute în raza de activitate a birourilor vamale, în care sînt detaşate echipele mobile;

efectuează, în cazurile prevăzute de legislaţie, reţineri administrative ale persoanelor care au încălcat regulile vamale sau sînt suspectate de aceasta, pentru documentarea faptelor de contravenţie vamală;

informează subdiviziunile organelor vamale asupra tentativelor de trecere ilegală a mărfurilor şi a unităţilor de transport peste frontiera vamală;

colectează şi generalizează informaţiile despre traficul ilicit de mărfuri pentru eficientizarea lucrului respectiv de către subdiviziunile vamale;

însoţesc, în cazul în care există temeiuri de a considera că au fost încălcate prevederile legislaţiei Republicii Moldova sau ale acordurilor internaţionale la care aceasta este parte, mărfurile şi unităţile de transport pînă la organul vamal proxim sau locurile situate în raza lui de activitate, unde este posibilă examinarea mărfii şi unităţilor de transport; efectuează, după caz, controlul vamal repetat al mijloacelor de transport şi al loturilor de marfă vămuite de către organele vamale.

III. Atribuţiile şi drepturile echipelor mobile

Echipele mobile controlează respectarea legislaţiei vamale de către persoanele fizice şi juridice la trecerea oricăror bunuri peste frontiera vamală, precum şi la transportarea şi la tranzitarea lor prin teritoriul vamal al Republicii Moldova.

Echipele mobile îşi îndeplinesc obligaţiile de serviciu pe tot teritoriul vamal al republicii în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare.

Echipele mobile sînt în drept să oprească unităţile de transport, suspectate de încălcarea reglementărilor vamale, în perimetrul teritoriului vamal şi să efectueze controlul mărfurilor şi unităţilor de transport aflate în tranzit, care transportă aceste mărfuri, în scopul prevenirii, combaterii şi constatării fraudelor vamale. Aceste acţiuni se realizează cu aplicarea criteriilor de selectivitate, stabilite în baza procesului de analiză a riscurilor.

După oprirea unităţilor de transport membrii echipelor mobile prezintă legitimaţiile, explică cauza opririi şi apoi încep controlul, care constă în:

identificarea şoferului şi persoanelor care îl însoţesc în cazul în care aceştia au atribuţie la mărfurile şi obiectele transportate; constatarea datelor despre unitatea de transport şi ruta sa; examinarea informaţiei privind mărfurile transportate; examinarea sigiliilor şi mijloacelor de identificare vamală; examinarea mărfii şi unităţii de transport; prelevarea mărfurilor pentru constatare şi testare la faţa locului.

În cazul în care pentru atingerea scopului controlului se impune descărcarea mărfii la faţa locului, aceasta se efectuează sub supravegherea şefului echipei mobile.

În cazul în care tipul, cantitatea şi alte particularităţi ale mărfii nu permit descărcarea sau examinarea ei la faţa locului, precum şi în cazul în care datele despre şofer sau unitatea de transport nu pot fi identificate, şoferul şi persoanele care îl însoţesc se deplasează cu unitatea de transport, urmînd echipa mobilă la organul vamal proxim sau la un alt loc optimal pentru realizarea controlului.

În cazul în care, drept rezultat al controlului, s-a constatat o contravenţie vamală sau o infracţiune, ofiţerii echipei mobile informează ofiţerii de legătură despre aceasta şi efectuează acţiunile de procedură, cu transmiterea ulterioară a materialelor organelor respective, conform competenţelor.

În cazul în care, drept rezultat al controlului la faţa locului, au fost constatate contravenţii/infracţiuni ce ţin de competenţa altor organe, ofiţerii echipelor mobile informează imediat ofiţerii de legătură, care implică organele respective, conform competenţelor.

În cazuri în care, drept rezultat al controlului, nu au fost constatate unele contravenţii sau infracţiuni, persoanele şi unităţile de transport sînt eliberate, iar mijloacele de identificare vamală se restabilesc, se aplică sigilii noi din contul Serviciului Vamal şi se efectuează notele respective în documentele de însoţire pentru deplasarea unităţii de transport conform destinaţiei, cu respectarea reglementărilor vamale.

Loturile de marfă supuse de către echipele mobile controlului fizic total se scutesc ulterior de controlul fizic repetat la birourile vamale de destinaţie.

La efectuarea controlului unităţilor de transport şi a mărfurilor, ofiţerilor echipelor mobile li se interzice cauzarea prejudiciilor nefundamentate agenţilor economici şi persoanelor fizice şi tergiversarea neîntemeiată a controlului, care vor atrage răspunderea

prevăzută de legislaţia în vigoare.

După efectuarea controlului se întocmeşte, în mod obligatoriu, un proces-verbal, de modelul specificat în anexă. Procesul verbal se înregistrează într-un registru special, aprobat de directorul general.

Identificarea mărfurilor, mijloacelor de transport, încăperilor şi altor spaţii

 • Mijloacele de transport, încăperile şi alte spaţii în care se află sau se pot afla mărfuri şi mijloace de transport supuse controlului vamal, spaţiile unde se desfăşoară activităţi aflate sub supraveghere vamală, precum şi mărfurile şi mijloacele de transport care se află sub supraveghere vamală pot fi identificate de organul vamal.
 • Identificarea se efectuează prin aplicarea de plombe, sigilii (contra plată), ştampile, marcaje, semne de identificare, prin prelevarea de probe şi mostre, prin descrierea mărfurilor şi mijloacelor de transport, prin desenarea planului, fotografiere, utilizarea documentelor de însoţire a mărfurilor şi altor acte, prin alte mijloace de identificare.

3) Mijloacele de identificare pot fi schimbate sau nimicite numai de organul vamal sau cu autorizarea lui.

Controlul activităţii economico-financiare

 • În cazul în care există temeiuri de a se considera că legislaţia Republicii Moldova sau acordurile internaţionale la care aceasta este parte nu sînt respectate sau sînt respectate numai parţial, organul vamal este în drept să stabilească controlul sau să controleze, în limitele competenţei sale, activitatea economico-financiară a persoanelor care trec mărfuri şi mijloace de transport peste frontiera vamală, a brokerilor vamali şi a persoanelor care desfăşoară activităţi aflate sub supraveghere vamală.
 • La efectuarea controlului activităţii economico-financiare, colaboratorul vamal este în

drept:

 1. să ceară prezentarea gratuită a documentelor (inclusiv a celor bancare) şi a informaţiilor referitoare la activitatea economică externă sau la alte activităţi care au tangenţe cu activitatea vamală şi cu atribuţiile organelor vamale;
 2. să primească de la persoanele cu funcţii de răspundere şi de la alţi colaboratori certificate, lămuriri orale şi scrise;
 3. să sigileze încăperile;
 4. să ridice, conform procedurii stabilite de Serviciul Vamal, actele dacă acestea urmează a fi verificate în alte locuri. Actele ridicate trebuie să fie returnate în termene cît mai restrînse.
 • Acţiunile colaboratorului vamal în timpul efectuării controlului asupra activităţii economico-financiare a persoanelor nu trebuie să le aducă prejudicii. Rezultatele controlului se comunică neîntîrziat persoanei controlate.
 • Toate informaţiile obţinute în procesul controlului sînt confidenţiale.

Controlul vamal selectiv

 • În timpul efectuării controlului vamal, organul vamal foloseşte, de regulă, forme de control suficiente pentru asigurarea respectării legislaţiei Republicii Moldova şi a acordurilor internaţionale la care aceasta este parte.
 • Organul vamal este în drept, după caz, să utilizeze toate formele de control vamal prevăzute de prezentul cod, ţinînd cont de prevederile art.193.

Exonerarea de unele forme de control vamal

 • Cazurile de exonerare de unele forme de control vamal sînt stabilite în exclusivitate de prezentul cod.
 • Nu se supune controlului vamal bagajul personal al Preşedintelui Republicii Moldova şi al membrilor lui de familie care îl însoţesc.
 • Sînt exonerate de control vamal navele maritime şi aeriene, inclusiv militare, alte mijloace de transport, tehnica militară şi armamentul forţei militare străine, precum şi ale formaţiunilor speciale antitero străine, ce desfăşoară activităţi comune în baza acordurilor internaţionale la care Republica Moldova este parte. De asemenea, sînt exonerate de control vamal şi documentele oficiale ale forţei militare şi ale formaţiunilor speciale antitero străine conţinute în plicuri sigilate, dacă persoanele care le transportă deţin un ordin individual de deplasare în care se precizează numărul plicurilor şi faptul că acestea conţin numai documente oficiale.
 • Exonerarea de unele forme de control vamal prevăzută de acordurile internaţionale se efectuează după ratificarea acestora de către Parlamentul Republicii Moldova.

Controlul corporal

 • Controlul corporal, ca formă excepţională de control vamal, poate fi efectuat cu permisiunea şefului organului vamal sau a adjunctului acestuia dacă există destule temeiuri pentru a presupune că persoana care trece frontiera vamală sau care se află în zona de control vamal ori în zona de tranzit din aeroportul internaţional are asupra sa şi nu le prezintă mărfuri ce constituie obiectul contravenţiilor sau infracţiunilor prevăzute de legislaţia Republicii Moldova sau de acordurile internaţionale la care aceasta este parte.
 • Pînă la efectuarea controlului corporal, colaboratorul vamal înştiinţează persoana fizică despre decizia şefului organului vamal sau a adjunctului acestuia privind efectuarea controlului corporal, îi lămureşte drepturile şi obligaţiile pe care le are şi îi propune să prezinte singură obiectele tăinuite.
 • Controlul corporal este efectuat de un colaborator vamal de sexul persoanei supuse controlului corporal, în prezenţa a doi martori asistenţi de acelaşi sex cu primii. Controlul corporal se efectuează într-o încăpere izolată, în condiţii sanitare. Accesul în aceste încăperi al persoanelor care nu participă la efectuarea controlului corporal şi urmărirea controlului sînt interzise.
 • Referitor la efectuarea controlului corporal se întocmeşte proces-verbal de o formă stabilită de Serviciul Vamal.
 • Procesul-verbal referitor la controlul corporal este semnat de colaboratorul vamal care a efectuat controlul corporal, de persoana supusă acestui control, de martorii asistenţi, precum şi de lucrătorul medical care a participat la control. Persoana supusă controlului corporal este în drept să facă menţiuni în procesul-verbal.

Neadmiterea pricinuirii de daune nejustificate la efectuarea controlului vamal

 • În timpul efectuării controlului vamal este interzisă pricinuirea de daune nejustificate persoanei, precum şi mărfurilor şi mijloacelor ei de transport.
 • Organul vamal şi colaboratorii vamali care pricinuiesc daune nejustificate la efectuarea controlului vamal poartă răspundere conform legislaţiei.
 • Daunele pricinuite legitim de colaboratorii vamali la efectuarea controlului vamal nu sînt reparabile.

Dispoziţii suplimentare privind controlul vamal

Mărfurile şi mijloacele de transport supuse controlului vamal

 • Controlului vamal sînt supuse toate mărfurile şi mijloacele de transport care trec frontiera vamală, cu excepţia cazurilor prevăzute de legislaţie.
 • Organul vamal este în drept să oprească forţat mijloacele de transport în cazurile prevăzute de legislaţie.

Timpul aflării sub supraveghere vamală

 • Mărfurile şi mijloacele de transport se află sub supraveghere vamală de la începutul şi pînă la sfîrşitul controlului vamal, în conformitate cu prevederile regimului vamal.
 • La introducerea mărfurilor şi mijloacelor de transport pe teritoriul vamal, controlul vamal începe în momentul trecerii frontierei vamale.
 • La scoaterea mărfurilor şi mijloacelor de transport de pe teritoriul vamal, controlul vamal începe în momentul primirii declaraţiei vamale.
 • Controlul vamal se încheie în momentul punerii în circulaţie a mărfurilor şi mijloacelor de transport, dacă prezentul cod şi alte acte normative nu prevăd altfel.
 • La scoaterea mărfurilor şi mijloacelor de transport de pe teritoriul vamal, controlul vamal se încheie în momentul trecerii frontierei vamale.
 • Persoanele sînt obligate să respecte cerinţele stabilite de Serviciul Vamal referitor la perioada minimă de efectuare a controlului vamal.

Controlul vamal al mărfurilor şi mijloacelor de transport după punerea lor în circulaţie

Controlul vamal poate fi efectuat în orice moment, indiferent de faptul dacă mărfurile şi mijloacele de transport controlate au fost puse în circulaţie, în cazul în care există temeiuri de a se considera că au fost încălcate prevederile legislaţiei Republicii Moldova sau ale acordurilor internaţionale la care aceasta este parte.

Termenul de verificare a declaraţiei vamale, a documentelor, de control al mărfurilor şi mijloacelor de transport

 • Verificarea declaraţiei vamale, a documentelor, controlul mărfurilor şi mijloacelor de transport le efectuează organul vamal în cel mult 10 zile din momentul primirii declaraţiei a documentelor şi informaţiilor necesare controlului vamal, iar verificările privind mărfurile indicate la art.138 - în cel mult 3 zile.
 • În cazul în care se cere prezentarea mărfurilor şi mijloacelor de transport, termenul de verificare curge din momentul prezentării.
 • Termenul de verificare nu include timpul necesar efectuării controlului de către alte autorităţi publice.

Operaţiunile de încărcare-descărcare şi alte operaţiuni efectuate cu mărfurile şi mijloacele de transport, prelevarea de probe şi mostre necesare controlului vamal

Operaţiunile de încărcare-descărcare şi alte operaţiuni efectuate cu mărfuri şi mijloace de transport, prelevarea de probe şi mostre necesare controlului vamal se efectuează conform art.139 şi 140.

Asistarea declarantului şi altor persoane la efectuarea controlului vamal

 • Declarantul şi alţi titulari de drepturi asupra mărfurilor şi mijloacelor de transport, precum şi reprezentanţii acestora sînt obligaţi să asiste la controlul mărfurilor şi mijloacelor de transport.
 • Persoanele indicate la alin.(1), iar în lipsa lor persoana care conduce mijlocul de transport sînt obligate să acorde asistenţă organului vamal la efectuarea controlului mărfurilor şi mijloacelor de transport.
 • Organul vamal este în drept să efectueze controlul mărfurilor şi mijloacelor de transport în lipsa declarantului, altor titulari de drepturi asupra mărfurilor şi mijloacelor de transport, precum şi a reprezentanţilor acestora, dacă:
  1. persoanele indicate nu se prezintă în decursul a 10 zile de la prezentarea mărfurilor şi mijloacelor de transport;
  2. sînt puse în pericol securitatea statului, ordinea publică, viaţa şi sănătatea oamenilor, animalelor, plantelor, întregul mediu, precum şi în alte împrejurări care nu suferă amînare;
  3. mărfurile sînt expediate prin poşta internaţională;
  4. mărfurile şi mijloacele de transport sînt lăsate pe teritoriul vamal cu încălcarea regimului vamal.
 • Controlul mărfurilor şi mijloacelor de transport în cazurile menţionate la alin.(3) se efectuează în prezenţa unor persoane neinteresate în rezultatul controlului.

Inventarierea mărfurilor şi mijloacelor de transport aflate sub supraveghere vamală

Organul vamal este în drept să efectueze în orice moment inventarierea mărfurilor şi mijloacelor de transport aflate sub supraveghere vamală, precum şi a mărfurilor pentru care nu au fost încasate drepturi de import sau de export sau au fost acordate facilităţi la plata acestor drepturi.