Pin It

Organul vamal ca subiect al activităţii operative de investigaţii

 • Organul vamal desfăşoară activitate operativă de investigaţii în conformitate cu Legea privind activitatea operativă de investigaţii.
 • Organul vamal desfăşoară activitate operativă de investigaţii în scopul depistării persoanelor culpabile de pregătirea şi comiterea de contravenţii vamale, de contrabandă şi de alte infracţiuni care ţin de competenţa organului de urmărire penală al Serviciului Vamal.

Acţiunile operative de investigaţii care asigură securitatea organelor vamale

Acţiunile operative de investigaţii care asigură securitatea organelor vamale se efectuează în modul prevăzut de legislaţie.

Urmărirea penală

Obiectul urmăririi penale

Obiectul urmării penale în cauzele ce ţin de competenţa organelor vamale îl constituie colectarea de probe privind infracţiunea, identificarea făptuitorului ei şi punerea lui sub învinuire în conformitate cu legislaţia.

Organele de urmărire penală în domeniul vamal

 • Urmărirea penală în domeniul vamal se efectuează de organul de urmărire penală din Serviciul Vamal şi de subdiviziunile lui teritoriale.
 • Ofiţerii de urmărire penală din Serviciul Vamal sînt independenţi, se supun indicaţiilor legale, scrise şi verbale, ale conducerii organului de urmărire penală în domeniul vamal şi ale procurorului.

Competenţa organelor de urmărire penală în domeniul vamal

Organele de urmărire penală în domeniul vamal efectuează cercetarea penală şi ancheta preliminară în toate cazurile de contrabandă şi de alte infracţiuni a căror cercetare este atribuită de Codul de procedură penală competenţei organelor vamale.

Contrabanda

Trecerea peste frontiera vamală de mărfuri, eludîndu-se controlul vamal sau tăinuindu-le de el, săvîrşită în proporţii mari sau deosebit de mari, fie în mod repetat, fie de un grup de persoane care s-au organizat pentru activitate de contrabandă, fie de o persoană cu funcţie de răspundere care face uz de situaţia de serviciu, fie prin folosirea frauduloasă de documente vamale şi de alte documente, fie însoţită de nedeclarare sau de declararea lor neautentică în documentele vamale sau în alte documente, o astfel de trecere de substanţe narcotice, psihotrope, cu efecte puternice, toxice, otrăvitoare, radioactive şi explozive, de deşeuri nocive, de armament, de dispozitive de explodare, de arme de foc şi de muniţii, cu excepţia armelor de vînătoare cu ţeavă lisă şi a cartuşelor la ele, de valori culturale, precum şi nereturnarea pe teritoriul vamal a valorilor culturale scoase din ţară în cazul în care returnarea lor este obligatorie se consideră contrabandă şi se pedepseşte în conformitate cu legislaţia.

Contravenţia vamală

Contravenţie vamală înseamnă încălcarea reglementărilor vamale săvîrşită prin acţiuni sau inacţiune care atrag răspunderi stabilite în Codul cu privire la contravenţiile administrative şi în prezentul cod.

Răspunderea pentru contravenţia vamală

 • Contravenţia vamală atrage răspundere administrativă sau materială în conformitate cu prevederile Codului cu privire la contravenţiile administrative şi cu cele ale prezentului cod. În cazul comiterii unor contravenţii vamale, se poate aplica sancţiunea complementară de retragere sau suspendare a autorizaţiei.
 • Cetăţenii sînt pasibili de răspundere pentru contravenţii vamale dacă la data comiterii lor au împliniţi 16 ani.
 • Persoanele juridice vinovate de săvîrşirea contravenţiilor vamale poartă răspundere administrativă sau materială.

Tipurile de contravenţii vamale cu răspundere administrativă

(1) Sînt considerate încălcare a reglementărilor vamale pasibilă de răspundere administrativă următoarele contravenţii vamale:

 • nerespectarea regimului de zonă a controlului vamal;
 • neinformarea organului vamal intern despre trecerea frontierei vamale în cazul introducerii de mărfuri şi mijloace de transport;
 • neinformarea sau informarea falsă a organului vamal despre intenţia de a scoate mărfuri şi mijloace de transport de pe teritoriul vamal;
 • neîndeplinirea cerinţelor în caz de avarie sau de forţă majoră;
 • neprezentarea mărfurilor şi mijloacelor de transport sau nepredarea documentelor necesare efectuării controlului vamal la locul de destinaţie;
 • punerea în circulaţie a mărfurilor şi mijloacelor de transport fără autorizaţia organului vamal, pierderea sau neprezentarea către organul vamal a mărfurilor şi mijloacelor de transport, a documentelor însoţitoare;
 • neoprirea mijlocului de transport în locurile stabilite de organul vamal;
 • plecarea mijlocului de transport fără autorizaţia organului vamal;
 • abordarea navelor sau a altor mijloace plutitoare care se află sub supraveghere vamală;
 • nerespectarea procedurii de vămuire;
 • efectuarea de operaţiuni ilegale cu mărfurile şi mijloacele de transport care nu au fost vămuite pe deplin, modificarea stării lor, utilizarea şi dispunerea de ele;
 • efectuarea fără autorizaţia organului vamal a operaţiunilor de încărcare-descărcare şi a altor operaţiuni;
 • modificarea, nimicirea, deteriorarea sau pierderea mijloacelor de identificare;
 • nerespectarea procedurii de declarare a mărfurilor şi mijloacelor de transport;
 • nerespectarea termenelor de prezentare către organul vamal a declaraţiei vamale, a altor documente şi informaţii;
 • împiedicarea accesului colaboratorului vamal în încăperi sau teritorii pentru a efectua controlul vamal;
 • neprezentarea către organul vamal a dărilor de seamă, nerespectarea modalităţii de ţinere a evidenţei;
 • nerespectarea regimului de depozit provizoriu;
 • nerespectarea procedurii de plasare a mărfurilor în depozit, a regulilor de depozitare, precum şi a regulilor de efectuare a operaţiunilor cu aceste mărfuri;
 • nerespectarea regimurilor vamale de perfecţionare activă, de perfecţionare pasivă sau de transformare sub supraveghere vamală;
 • nerespectarea regulilor de desfăşurare a activităţii de producţie şi a activităţii comerciale în zonele libere;
 • nerespectarea regulilor de efectuare a construcţiilor în zonele libere;
 • nerespectarea obligaţiei de a scoate de pe teritoriul vamal sau de a returna pe teritoriul vamal mărfuri şi mijloace de transport;
 • nerespectarea procedurii de nimicire a mărfurilor;
 • efectuarea de operaţiuni ilegale cu mărfurile şi mijloacele de transport plasate sub un anumit regim vamal, modificarea stării lor, utilizarea şi dispunerea de ele;
 • nerespectarea regulilor de aplicare a măsurilor de politică economică şi altor restricţii stabilite în cazul trecerii mărfurilor şi mijloacelor de transport peste frontiera vamală;
 • trecerea peste frontiera vamală de mărfuri destinate comerţului sau producţiei sub categoria de bunuri nedestinate comerţului sau producţiei;
 • trecerea peste frontiera vamală de mărfuri şi mijloace de transport cu eludarea controlului vamal;
 • trecerea de mărfuri peste frontiera vamală tăinuite de controlul vamal;
 • trecerea peste frontiera vamală de mărfuri şi mijloace de transport cu folosirea frauduloasă a documentelor sau mijloacelor de identificare;
 • nedeclararea sau declararea neautentică a mărfurilor şi mijloacelor de transport;
 • transportarea, depozitarea, procurarea de mărfuri şi mijloace de transport introduse pe teritoriul vamal cu încălcarea reglementărilor vamale, utilizarea sau dispunerea de ele;
 • nerespectarea regulilor de utilizare şi de dispunere de mărfurile şi mijloacele de transport puse condiţionat în circulaţie, faţă de care au fost stabilite facilităţi la perceperea drepturilor de import şi de export;
 • acţiunile care au ca scop exonerarea ilegală de drepturile de import şi de export sau micşorarea cuantumului acestor drepturi;
 • acţiunile care au ca scop restituirea drepturilor de import şi de export încasate, primirea unor sume şi compensaţii sau nerestituirea lor fără just temei;
 • nerespectarea termenului de plată a drepturilor de import şi de export;
 • neexecutarea de către bănci şi alte instituţii financiare a deciziilor organelor vamale;
 • desfăşurarea ilegală a activităţii de broker vamal sau nerespectarea condiţiilor de desfăşurare a acestei activităţi;
  • încălcarea de către persoanele cu funcţii de răspundere şi de către cetăţeni, inclusiv străini, a reglementărilor vamale;
  • nesupunerea dispoziţiei sau cererii legale a colaboratorului vamal;
  • insultarea colaboratorului vamal, persoanelor care participă la controlul vamal, la vămuire, la efectuarea actelor de procedură în cazul de contravenţie vamală sau la cercetarea lui, precum şi martorilor asistenţi;
  • ameninţarea colaboratorului vamal, persoanelor care participă la controlul vamal, la vămuire, la efectuarea actelor de procedură în cazul de contravenţie vamală sau la cercetarea lui, precum şi martorilor asistenţi, cu aplicarea violenţei;
  • refuzul contravenientului de a preda sau prezenta mărfurile, documentele, alte bunuri, precum şi informaţiile necesare efectuării actelor de procedură în cazul de contravenţie vamală şi cercetării lui;
  • refuzul altor persoane de a preda sau prezenta mărfurile, documentele, alte bunuri, precum şi informaţiile necesare efectuării actelor de procedură în cazul de contravenţie vamală şi cercetării lui;
  • refuzul sau eschivarea martorului de a face depoziţii;
  • împiedicarea efectuării reviziei, controlului, inventarierii sau refuzul de a le efectua;
  • refuzul sau eschivarea expertului de a face raportul de expertiză, translatorului sau specialistului de a participa la efectuarea actelor de procedură în cazurile de contravenţie vamală şi la cercetarea lor, a specialistului de a participa la efectuarea controlului vamal sau la vămuire;
  • refuzul sau eschivarea persoanelor cu funcţii de răspundere din unităţi economice de la executarea hotărîrii sau dispoziţiei privind efectuarea expertizei sau de la chemarea specialistului sau translatorului;
  • împiedicarea colaboratorului vamal de a efectua cercetare vamală şi alte acte de procedură;
  • utilizarea fără autorizaţia organului vamal a bunurilor sechestrate, sau nerespectarea condiţiilor şi restricţiilor unei astfel de utilizări;
  • exercitarea de influenţă sau intervenţia ilegală în emiterea de decizii sau în efectuarea unor alte acţiuni.

(2) Contravenţiile enumerate la alin.(1) se sancţionează în conformitate cu prevederile Codului cu privire la contravenţiile administrative.

Articolul 193. Încălcarea regulilor vamale

Neoprirea mijlocului de transport (inclusiv a mijlocului de transport de uz individual), ce traversează frontiera de stat (vamală) a Republicii Moldova în locul de aflare a organului vamal de la frontiera de stat (vamală), precum şi pornirea şi admiterea pornirii mijlocului de transport (inclusiv a mijlocului de transport de uz individual) aflat sub controlul vamal, fără autorizaţia organului vamal -

atrage după şine aplicarea unei amenzi cetăţenilor în mărime de pînă la zece unităţi convenţionale şi persoanelor cu funcţii de răspundere - pînă la cincizeci de unităţi convenţionale.

Acostarea la nava aflată sub controlul vamal a altor nave şi altor mijloace navigante fără atorizaţia organului vamal

atrage după sine aplicarea unei amenzi cetăţenilor în mărime de pînă la patru unităţi convenţionale şi persoanelor cu funcţii de răspundere - pînă la şapte unităţi convenţionale.

Împiedicarea accesului persoanei cu funcţii de răspundere a organului vamal în timpul îndeplinirii îndatoririlor sale de serviciu la mărfurile, obiectele şi alte valori aflate sub control vamal -

atrage după sine aplicarea unei amenzi cetăţenilor în mărime de pînă la zece unităţi convenţionale şi persoanelor cu funcţii de răspundere - pînă la cincizeci de unităţi convenţionale.

Neprezentarea organului vamal în termenul stabilit a actelor necesare controlului vamal asupra mărfurilor, obiectelor şi altor valori aflate sub controlul vamal (indiferent de prezentarea declaraţiei în scris) -

atrage după sine aplicarea unei amenzi cetăţenilor în mărime de pînă la zece unităţi convenţionale şi persoanelor cu funcţii de răspundere - pînă la cincizeci de unităţi convenţionale.

Neaducerea la organul vamal în termenul stabilit a mărfurilor, obiectelor şi altor valori aflate sub controlul vamal şi transportate de la un organ vamal la altul, precum şi a actelor vamale şi a altor acte asupra acestor mărfuri, obiecte şi alte valori primite pentru a fi înmînate organului vamal în termenul stabilit -

atrage după sine aplicarea unei amenzi cetăţenilor în mărime de pînă la zece unităţi convenţionale şi persoanelor cu funcţii de răspundere - pînă la cincizeci de unităţi convenţionale.

Încărcarea, descărcarea, transportarea, repararea ambalajului deteriorat, dezambalarea, ambalarea, reambalarea mărfurilor, obiectelor şi altor valori aflate sub controlul vamal sau schimbarea semnelor de identificare sau de marcare de pe aceste mărfuri, obiecte şi alte valori sau de pe ambalajul lor fără autorizaţia organului vamal, precum şi deteriorarea sau pierderea plumburiilor, ştampilelor sau altor garanţii aplicate de organul vamal, -

atrage după sine aplicarea unei amenzi cetăţenilor în mărime de pînă la zece unităţi convenţionale şi persoanelor cu funcţii de răspundere - pînă la cincizeci de unităţi convenţionale.

Eliberarea fără autorizaţia organului vamal a mărfurilor, obiectelor şi altor valori aflate sub controlul vamal, sau pierderea lor -

atrage după sine aplicarea unei amenzi cetăţenilor în mărime de pînă la zece unităţi convenţionale şi persoanelor cu funcţii de răspundere - pînă la şaptezeci şi cinci de unităţi convenţionale.

Nescoaterea de pe teritoriul vamal al Republicii Moldova a mărfurilor, mijloacelor de transport auto obiectelor şi altor valori introduse cu obligaţia de a le scoate înapoi, fie neîntoarcerea pe teritoriul vamal al Republicii Moldova a mărfurilor, mijloacelor de transport auto obiectelor şi altor valori scoase cu obligaţia de a le reîntoarce în termenele stabilite de aceste obligaţii -

atrage după sine aplicarea unei amenzi cetăţenilor în mărime de pînă la zece unităţi convenţionale şi persoanelor cu funcţii de răspundere - pînă la cincizeci unităţi convenţionale cu confiscarea mărfurilor, mijloacelor de transport auto obiectelor şi altor valori ce constituie obiectul încălcării sau cu încasarea costului lor.

Nescoaterea dincolo de frontiera de stat (vamală) a Republicii Moldova a mărfurilor, obiectelor şi altor valori introduse cu scopul de a le tranzita prin teritoriul ei în termenele stabilite de organul vamal -

atrage după sine aplicarea unei amenzi cetăţenilor în mărime de pînă la şapte unităţi convenţionale şi persoanelor cu funcţii de răspundere - pînă la paisprezece unităţi convenţionale.

Trecerea mărfurilor, obiectelor şi altor valori peste frontiera de stat (vamală) a Republicii Moldova, eludînd controlul vamal (adică nu prin locurile de aflare a organelor vamale sau în afara orelor de control vamal) sau tăinuindu-le de el (adică cu folosirea ascunzişurilor sau prin alte metode care împiedică descoperirea mărfurilor, obiectelor şi altor valori) în lipsa componenţei de contrabandă sau a altei infracţiuni, -

atrage după sine aplicarea unei amenzi cetăţenilor în mărime de pînă la douăzeci şi cinci de unităţi convenţionale şi persoanelor cu funcţii de răspundere - pînă la şaptezeci şi cinci de unităţi convenţionale cu confiscarea mărfurilor, obiectelor şi altor valori care constituie obiectul încălcării, precum şi a mijloacelor de transport şi a altor mijloace destinate pentru transportarea şi tăinuirea acestora.

Păstrarea, transportarea sau procurarea mărfurilor, obiectelor şi altor valori, introduse pe teritoriul vamal al Republicii Moldova, eludînd controlul vamal sau tăinuindu-le de el, -

atrage după sine aplicarea unei amenzi cetăţenilor în mărime de pînă la douăzeci şi cinci de unităţi convenţionale şi persoanelor cu funcţii de răspundere - pînă la şaptezeci şi cinci de unităţi convenţionale cu confiscarea mărfurilor, obiectelor şi altor valori ce constituie obiectul încălcării.

Nedeclararea mărfurilor, obiectelor şi altor valori transportate peste frontiera de stat (vamală) a Republicii Moldova, inclusiv tranzitarea acestora prin teritoriul ei (adică neprezentarea în modul stabilit a informaţiilor precise despre aceste mărfuri, obiecte şi alte valori), precum şi declararea lor sub altă denumire, -

atrage după sine aplicarea unei amenzi cetăţenilor în mărime de pînă la douăzeci şi cinci de unităţi convenţionale şi persoanelor cu funcţii de răspundere - pînă la şaptezeci şi cinci de unităţi convenţionale cu sau fără confiscarea mărfurilor, obiectelor şi altor valori ce constituie obiectul încălcării.

Folosirea fără autorizaţia organelor vamale a mărfurilor, obiectelor şi altor valori, faţă de care au fost acordate înlesniri la impunerea vamală în alte scopuri decît cele în care au fost acordate asemenea înlesniri -

atrage după sine aplicarea unei amenzi cetăţenilor în mărime de pînă la cinci unităţi convenţionale şi persoanelor cu funcţii de răspundere - pînă la şaptezeci şi cinci de unităţi convenţionale.

Neachitarea taxei vamale şi a încasărilor vamale în termenul stabilit, precum şi alte acţiuni drept rezultat al cărora plăţile vamale n-au fost achitate în mărime deplină, -

atrage după sine aplicarea unei amenzi cetăţenilor în mărime de pînă la cinci unităţi convenţionale şi persoanelor cu funcţii de răspundere - pînă la cincizeci de unităţi convenţionale.

Nesupunerea dispoziţiilor sau cerinţelor legale ale persoanei cu funcţii de răspundere a organului vamal, insultarea acestei persoane -

atrag după sine aplicarea unei amenzi cetăţenilor în mărime de pînă la zece unităţi convenţionale şi persoanelor cu funcţii de răspundere - pînă la douăzeci de unităţi convenţionale. Articolul 193/1. încălcarea modului de exportare a mărfurilor şi serviciilor încălcarea modului de exportare a mărfurilor şi serviciilor pe bază de licenţă, fără a le înregistra, în volum mai mare decît cel prevăzut în licenţă, precum şi celor neindicate în licenţă, -

atrage după sine aplicarea unei amenzi în mărime de pînă la douăzeci şi cinci de unităţi convenţionale şi confiscarea mărfurilor.

Articolul 193/2. Eliberarea ilegală a licenţei pentru exportarea mărfurilor şi serviciilor şi refuzul ilegal de a elibera asemenea licenţă

Eliberarea ilegală de către o persoană cu funcţii de răspundere a licenţei pentru exportarea mărfurilor şi serviciilor, precum şi refuzul ilegal de a elibera asemenea licenţă -

atrage după sine aplicarea unei amenzi în mărime de la treizeci la cincizeci unităţi convenţionale.

Articolul 195. Degradarea intenţionată sau ruperea sigiliului (plumbului)

Degradarea intenţionată sau ruperea sigiliului (plumbului), pus de către o persoană împuternicită cu funcţii de răspundere, cu excepţia cazurilor prevăzute de partea a doua a articolului 135, de partea întîi a articolului 136 şi de punctul 9 al articolului 193 din prezentul Cod, -

atrage după sine aplicarea unei amenzi în mărime de pînă la şapte unităţi convenţionale.

Articolul 221. Organele vamale

Organele vamale examinează cazurile cu privire la contravenţiile administrative prevăzute la articolul 152/10 şi la articolul 193 alineatele întîi - paisprezece din prezentul cod.

Sînt în drept să examineze cazurile cu privire la contravenţiile administrative şi să aplice sancţiuni administrative în numele organelor vamale şefii vamelor şi adjuncţii lor.

Tipurile de contravenţii vamale cu răspundere materială

Sînt considerate încălcare a reglementărilor vamale pasibilă de răspundere materială următoarele contravenţii vamale:

 • trecerea peste frontiera vamală a mărfurilor cu eludarea controlului vamal (trecerea prin alte locuri decît cel de amplasare al organului vamal sau în afara orelor de program ale acestuia) sau tăinuindu-le de el (cu folosirea ascunzişurilor sau prin alte metode care împiedică descoperirea mărfurilor), în lipsa elementelor constitutive ale infracţiunii de contrabandă sau ale altor infracţiuni;
 • trecerea de mărfuri peste frontiera vamală cu documente falsificate, nevalabile sau dobîndite pe căi ilegale, în lipsa elementelor constitutive ale infracţiunii de contrabandă sau ale altor infracţiuni;
 • nedeclararea, în termenele stabilite, a mărfurilor la import;
 • transportul, depozitarea, procurarea mărfurilor introduse pe teritoriul vamal cu eludarea controlului vamal ori tăinuite de el, ori cu utilizarea de documente sau mijloace de identificare false, nedeclarate sau declarate neautentic, precum şi transportul, depozitarea, procurarea mărfurilor pentru care sînt prevăzute facilităţi la plata drepturilor de import sau de export, la utilizarea sau înstrăinarea lor în alte scopuri decît cele pentru care au fost acordate facilităţile şi fără autorizaţia organului vamal;
 • nerespectarea de către titularul regimului vamal suspensiv a termenelor, obligaţiilor şi condiţiilor stabilite pentru derularea şi încheierea acestui regim;
 • depunerea declaraţiei vamale sau a documentelor însoţitoare, ce conţin date eronate despre regimul vamal, valoarea facturală, valoarea în vamă, tipul, cantitatea sau originea mărfurilor transportate;
 • prezentarea către organul vamal a documentelor care conţin date neautentice despre recunoaşterea dreptului la restituirea drepturilor de import sau de export încasate, primirea unor sume şi compensaţii, nerestituirea sau restituirea lor parţială nemotivată, în lipsa elementelor constitutive ale infracţiunii;
 • neachitarea drepturilor de import sau de export în termenele stabilite, în lipsa elementelor constitutive ale infracţiunii;
 • punerea în circulaţie a mărfurilor fără permisiunea organului vamal, pierderea mărfurilor şi mijloacelor de transport aflate sub supraveghere vamală sau netransportarea lor la locul indicat de organul vamal;
 • pierderea sau nepredarea către organul vamal a documentelor la mărfurile aflate sub supraveghere vamală;
 • neîndeplinirea obligaţiei de a declara organului vamal modificarea destinaţiei mărfurilor faţă de scopul declarat la plasarea mărfurilor sub o anumită destinaţie vamală;
 • nerespectarea cerinţelor şi condiţiilor de distrugere a mărfurilor şi/sau a deşeurilor;
 • efectuarea de operaţiuni cu mărfurile, transformarea, utilizarea lor şi dispunerea de ele cu încălcarea regimului vamal în care au fost plasate, cu excepţia cazurilor prevăzute de prezentul cod;
 • nerespectarea măsurilor de politică economică şi altor restricţii prevăzute la trecerea mărfurilor peste frontiera vamală, cu excepţia cazurilor prevăzute de prezentul cod, în lipsa elementelor constitutive ale infracţiunii;
 • trecerea peste frontiera vamală de mărfuri destinate comerţului sau producţiei sub categoria de mărfuri nedestinate comerţului sau producţiei, în lipsa elementelor constitutive ale infracţiunii;
 • neasigurarea integrităţii mărfurilor şi mijloacelor de transport în caz de avarie sau de forţă majoră, neinformarea imediată despre condiţiile survenite, neasigurarea transportării mărfurilor la postul vamal proxim ori neasigurarea deplasării colaboratorului vamal la locul de aflare a mărfurilor şi mijloacelor de transport;
 • nerespectarea obligaţiei:
  1. de a scoate de pe teritoriul vamal mărfurile şi mijloacele de transport introduse anterior pe teritoriul vamal, dacă scoaterea lor este obligatorie;
  2. de a returna pe teritoriul vamal mărfurile şi mijloacele de transport scoase anterior de pe teritoriul vamal, dacă returnarea lor este obligatorie;
 • prezentarea către organul vamal, în calitate de confirmare a scoaterii sau introducerii mărfurilor şi mijloacelor de transport pe teritoriul vamal, a unor acte neautentice privind scoaterea sau introducerea lor, privind imposibilitatea efectuării acestor operaţiuni din cauza nimicirii sau pierderii mărfurilor şi mijloacelor de transport în urma unei avarii sau forţe majore, din cauza uzurii sau pierderilor suportate ca urmare a transportului sau păstrării lor, în lipsa elementelor constitutive ale infracţiunii;
 • înstrăinarea sub orice formă a bunurilor aflate sub regimul vamal de tranzit;
 • neasigurarea condiţiilor de eliberare sau de recepţie, în conformitate cu regimul vamal, a mărfurilor şi mijloacelor de transport al căror termen de păstrare în depozit a expirat;
 • comercializarea cu ridicata şi mica ridicată a mărfurilor, inclusiv din încăperile auxiliare şi depozitele magazinelor duty free, sau comercializarea cu amănuntul în magazinele duty free a mărfurilor interzise pentru a fi introduse pe sau scoase pentru vînzare de pe teritoriul vamal al Republicii Moldova, precum şi a altor mărfuri a căror listă se stabileşte în conformitate cu legislaţia în vigoare.

Sancţionarea materială a contravenţiilor vamale

Persoanele juridice, persoanele care desfăşoară activitate de întreprinzător fără a se constitui persoană juridică, pentru comiterea contravenţiilor vamale prevăzute la:

 1. 231 pct.1), 2), 4), 5), 6) şi 19), sînt sancţionate cu amendă de la 40% la 100% din valoarea mărfurilor care au constituit obiectul contravenţiei sau cu confiscarea lor;
 2. 231 pct.3), sînt sancţionate cu amendă de la 4% la 10% din valoarea mărfurilor nedeclarate în termenele stabilite;
 3. 231 pct.9) şi 11), sînt sancţionate cu amendă de la 10% la 20% din valoarea mărfurilor care au constituit obiectul contravenţiei, cu sau fără retragerea autorizaţiei;
 4. 231 pct.7), sînt sancţionate cu amendă de la 10% la 20% din valoarea mărfurilor la care au fost prezentate documente care conţin date neautentice;
 5. la art.231 pct.8), sînt sancţionate cu amendă de la 10% la 20% din valoarea mărfurilor pentru care nu au fost plătite drepturile de import sau de export;
 6. 231 pct.10), sînt sancţionate cu amendă de la 3% la 10% din valoarea mărfurilor şi mijloacelor de transport ale căror documente au fost pierdute sau nepredate;
 7. 231 pct.12), 13) şi 16), sînt sancţionate cu amendă de la 5% la 20% din valoarea mărfurilor, obiectelor care au constituit obiectul contravenţiei;
 8. 231 pct.14), 15), 17), 18), 20), 21) sînt sancţionate cu amendă de la 10% la 100% din valoarea mărfurilor şi altor bunuri care au constituit obiectul contravenţiei, cu sau fără retragerea autorizaţiei .

Efectuarea actelor de procedură în cazul contravenţiei vamale

Actele de procedură în cazul contravenţiei vamale se efectuează în conformitate cu prevederile Codului cu privire la contravenţiile administrative, iar partea nereglementată de acesta - în conformitate cu prevederile prezentului cod.

Procesul-verbal privind contravenţia vamală

în cazul de contravenţie vamală, colaboratorul vamal întocmeşte proces-verbal, conform prevederilor Codului cu privire la contravenţiile administrative.

Acţiunile colaboratorului vamal în cazul constatării elementelor constitutive ale infracţiunii de contrabandă sau ale altor infracţiuni

Dacă în procesul efectuării actelor de procedură în cazul unei contravenţii vamale a fost constatată existenţa elementelor constitutive ale infracţiunii de contrabandă sau ale altor infracţiuni, se porneşte proces penal în conformitate cu prevederile Codului de procedură penală.

Circumstanţele în care, după pornirea procesului penal, colaboratorul vamal continuă efectuarea actelor de procedură în cazul contravenţiei vamale

Dacă în timpul urmăririi penale în cazul de contrabandă sau de alte infracţiuni a căror urmărire penală este de competenţa organelor vamale se constată indicii ale unor contravenţii vamale, actele de procedură în cazul acestor contravenţii se vor efectua independent de urmărirea penală, în condiţiile prevăzute de Codul cu privire la contravenţiile administrative şi de prezentul cod.

Procedura în cazul contravenţiei vamale constatate de organul de urmărire penală în domeniul vamal sau de alte organe de resort şi cercetarea cazului

În cazul refuzului de pornire a unui proces penal sau al încetării urmăririi penale pe un dosar de contrabandă în ale cărui materiale există indiciile unei contravenţii vamale, actele de procedură şi cercetarea cazului se efectuează în temeiul unei ordonanţe administrative, emise de procuror în baza materialelor parvenite de la organul de urmărire penală în domeniul vamal sau de la alte organe, abilitate cu dreptul de urmărire penală.

Inadmisibilitatea divulgării materialelor în cazul de contravenţie vamală

Materialele în cazul de contravenţie vamală nu pot fi divulgate pînă la încheierea cercetării cazului decît cu autorizaţia colaboratorului vamal care îl cercetează şi efectuează actele de procedură sau a şefului organului vamal.

Interacţiunea dintre organele vamale ale Republicii Moldova şi serviciile vamale ale altor state în în cadrul efectuării actelor de procedură în cazuri de contravenţie vamală şi al cercetării lor

Interacţiunea organelor vamale ale Republicii Moldova cu serviciile vamale şi cu organele competente din alte state în cadrul efectuării actelor de procedură în cazurile de contravenţie vamală şi al cercetării lor are loc în baza acordurilor internaţionale la care Republica Moldova este parte.

Actele de procedură

Însărcinarea privind efectuarea actelor de procedură în cazurile de contravenţie vamală

Organul vamal care efectuează actele de procedură în cazul unei contravenţii vamale este în drept, după caz, să dispună unui alt organ vamal efectuarea unor anumite acte de procedură. Această însărcinare urmează a fi executată în decursul a 10 zile din ziua primirii.

Audierea în cazul contravenţiei vamale

 • Colaboratorul vamal care efectuează actele de procedură sau cercetează cazul de contravenţie vamală este în drept să audieze persoanele fizice, persoanele cu funcţii de răspundere, conducătorii persoanelor juridice, precum şi persoanele care desfăşoară activitate de întreprinzător fără a se constitui persoană juridică.
 • Persoanele care urmează a fi audiate sînt obligate să se prezinte la citaţie şi să dea explicaţii în esenţa cazului.
 • Referitor la audierea persoanelor consemnate la alin.(1) se întocmeşte proces-verbal.

Citarea în cazul contravenţiei vamale

 • Persoana care urmează să fie audiată în cazul contravenţiei vamale este citată în modul prevăzut de legislaţie.
 • În cazul absenţei temporare a persoanei consemnate la alin.(1), citaţia este înmînată membrilor de familie sau colaboratorilor de la locul de lucru ai persoanei, care vor semna dovada de primire.
 • Persoana care urmează să fie audiată poate fi citată prin telefonogramă sau prin alte mijloace de comunicare.

Solicitarea documentelor necesare efectuării actelor de procedură în cazul contravenţiei vamale sau cercetării lui

 • Organul vamal care efectuează actele de procedură în cazul contravenţiei vamale sau îl cercetează este în drept să solicite persoanei juridice, persoanei cu funcţie de răspundere sau persoanei fizice documentele necesare investigării cazului.
 • În termen de 5 zile de la solicitare, persoanele enumerate la alin.(1) sînt obligate să prezinte în original documentele solicitate de organul vamal care efectuează actele de procedură în cazul contravenţiei vamale sau îl cercetează. Cu acordul colaboratorului vamal, pot fi prezentate copiile de pe documentele solicitate, autentificate în modul stabilit.
 • După expirarea termenului de atac al deciziei asupra cazului de contravenţie vamală, documentele în original se restituie. În acest caz, la dosar se anexează copiile acestora legalizate de colaboratorul vamal.
 • Neîndeplinirea cererii colaboratorului vamal privind prezentarea documentelor necesare efectuării actelor de procedură în cazul contravenţiei vamale se sancţionează în conformitate cu prevederile Codului cu privire la contravenţiile administrative, iar documentele se ridică în modul stabilit la art.244 al prezentului cod şi în prevederile Codului cu privire la contravenţiile administrative.

Temeiurile ridicării mărfurilor, mijloacelor de transport, documentelor şi altor bunuri

(1) Mărfurile şi mijloacele de transport care constituie obiectul contravenţiei vamale, mărfurile şi mijloacele de transport cu ascunzişuri speciale, folosite pentru trecerea peste frontiera vamală a bunurilor ce constituie obiectul contravenţiei vamale, tăinuite de controlul vamal, mijloacele de transport care transportă bunuri ce constituie obiectul contravenţiei vamale, documentele, mijloacele de identificare sînt calificate drept probe şi se ridică.

 • În cazul tragerii la răspundere pentru contravenţie vamală a persoanei fizice sau a persoanei cu funcţie de răspundere care nu este stabilită în Republica Moldova, a persoanei juridice care nu dispune de filială, reprezentanţă, secţie ori de o altă structură pe teritoriul Republicii Moldova, precum şi a persoanei care desfăşoară activitate de întreprinzător fără a se constitui persoană juridică, al căror capital social şi (sau) valoare a patrimoniului nu acoperă suma amenzii aplicabile sau costul mărfurilor şi al mijloacelor de transport a căror valoare ar putea fi percepută, se permite ridicarea mărfurilor, valorilor valutare, inclusiv valutei naţionale, precum şi a mijloacelor de transport ale acestora pentru a se asigura perceperea amenzii sau contravalorii bunurilor indicate.
 • Prezentarea de probe privind domicilierea, existenţa de filiale, reprezentanţe, secţii sau de alte structuri, privind mărimea capitalului social sau a unui alt patrimoniu se pune în sarcina contravenientului.

Estimarea mărfurilor, mijloacelor de transport şi altor bunuri

 • Organul vamal estimează valoarea mărfurilor, a mijloacelor de transport şi a altor bunuri, ridicate în conformitate cu prevederile Codului cu privire la contravenţiile administrative şi ale prezentului cod, în bază de preţuri libere. Dacă estimarea în acest mod este imposibilă, se solicită avizul expertului.
 • În procesul estimării menţionate la alin.(1), determinarea echivalentului în lei moldoveneşti al sumelor exprimate în valută străină se face la cursul oficial al Băncii Naţionale a Moldovei în vigoare la momentul estimării.

Sechestrarea mărfurilor, mijloacelor de transport şi altor bunuri

 • În cazul imposibilităţii ridicării mărfurilor, mijloacelor de transport, documentelor şi altor bunuri, indicate la art.244, dacă contravenientul a săvîrşit în repetate rînduri contravenţii vamale sau dacă este tras concomitent la răspundere pentru comiterea mai multor contravenţii vamale, sau dacă contravenţia vamală cauzează prejudiciu intereselor statului, şeful organului vamal sau adjunctul lui sînt în drept să sechestreze mărfurile, mijloacele de transport şi alte bunuri ale contravenientului.
 • Şeful organului vamal sau adjunctul lui emit o decizie motivată privind sechestrarea bunurilor.
 • Sechestrarea bunurilor şi procesul-verbal privind acest fapt se efectuează conform

art.243.

 • Nu pot fi sechestrate bunurile necesare persoanei fizice şi persoanelor întreţinute de ea. Lista unor astfel de bunuri este stabilită de legislaţie.
 • Şeful organului vamal sau adjunctul său care a emis decizia privind sechestrarea bunurilor stabileşte locul păstrării lor.
 • Delapidarea, înstrăinarea sau tăinuirea bunurilor sechestrate se pedepsesc conform legislaţiei penale.
 • în cazul sechestrării de mijloace băneşti ale contravenientului aflate în conturile băncilor sau ale altor instituţii financiare, se interzice, prin decizie a şefului organului vamal, orice operaţiune în acele conturi.
 • Decizia de sechestrare a bunurilor poate fi anulată de persoana care a emis-o dacă nu mai există necesitatea aplicării acestei măsuri.

Inspectarea vamală

 • Dacă are motive suficiente pentru a presupune că pe teritoriul sau în localul persoanelor, sau în mijloacele lor de transport se află mărfuri şi mijloace de transport ce constituie obiectul contravenţiei vamale, sau mărfuri şi mijloace de transport cu ascunzişuri speciale, folosite pentru trecerea peste frontiera vamală a mărfurilor ce constituie obiectul contravenţiei vamale, tăinuite de controlul vamal, obiecte ce posedă indicii de corpuri delicte, precum şi documentele necesare efectuării actelor de procedură în cazul contravenţiei vamale sau cercetării lui, colaboratorul vamal este în drept să efectueze inspectarea vamală a acestor teritorii, localuri sau mijloace de transport.
 • Referitor la inspectarea vamală, colaboratorul vamal care efectuează actele de procedură sau cercetează cazul de contravenţie vamală emite o ordonanţă motivată.
 • Inspectarea vamală se efectuează în prezenţa unor martori asistenţi.
 • La inspectarea vamală asistă şi persoana al cărei teritoriu, local sau unitate de transport sînt inspectate. în cazul absenţei temporare a persoanei fizice, a persoanei cu funcţie de răspundere sau a persoanei care desfăşoară activitate de întreprinzător fără a se constitui persoană juridică, inspectarea vamală se efectuează în prezenţa membrilor lor de familie maturi, a angajatului serviciului exploatare a locuinţelor de la domiciliu, a reprezentantului administraţiei locului de muncă, de studii, de odihnă al persoanei în cauză sau a reprezentantului autorităţii administraţiei publice locale respective. în cazul absenţei temporare a conducătorului persoanei juridice sau a adjunctului acestuia, inspectarea vamală se efectuează în prezenţa unor alţi angajaţi ai persoanei juridice în cauză sau în prezenţa reprezentanţilor autorităţii care a făcut înregistrarea de stat a acestuia.
 • La efectuarea inspectării vamale este invitat un specialist, după caz.
 • Persoanelor care participă sau asistă la efectuarea inspectării vamale li se lămuresc drepturile şi obligaţiile.
 • Nu se admite efectuarea inspectării vamale în timp de noapte, cu excepţia cazurilor cînd inspectarea se face în cadrul controlului vamal sau vămuirii şi a cazurilor care nu suferă amînare.
 • Înaintea inspectării vamale, colaboratorul vamal este obligat să prezinte, contra semnătură, persoanei al cărei teritoriu, local sau unitate de transport urmează să fie inspectate ordonanţa privind efectuarea inspectării vamale. În cazul absenţei persoanei, ordonanţa este prezentată uneia dintre persoanele indicate la alin.(4).
 • Colaboratorul vamal propune persoanei al cărei teritoriu, local sau unitate de transport urmează să fie inspectate sau uneia dintre persoanele indicate la alin.(4) să permită accesul pe teritoriul, în localul sau în unitatea de transport în care se află bunurile enumerate la alin.(1), să predea bunurile sau să deschidă localurile, recipientele şi alte locuri unde se pot afla astfel de bunuri. În cazul refuzului de a deschide localurile, recipientele şi alte locuri unde se pot afla bunurile indicate la alin.(1), colaboratorul vamal este în drept să le deschidă, evitînd deteriorarea nejustificată a lăcăţilor, uşilor etc.
 • Mărfurile, mijloacele de transport, documentele şi alte bunuri care au atribuţie la cazul contravenţiei vamale constatate în timpul inspectării vamale sînt ridicate în temeiul şi în modul prevăzut la art.243 şi 244.
 • În cadrul inspectării vamale, pot fi efectuate măsurări, fotografieri, filmări, înregistrări video şi alte lucrări tehnice.
 • Referitor la inspectarea vamală se întocmeşte proces-verbal.

Examinarea

 • Pentru a constata indiciile, a descoperi probele materiale, a elucida circumstanţele contravenţiei vamale, colaboratorul vamal care efectuează actele de procedură sau cercetează cazul de contravenţie vamală este în drept să examineze teritoriile, localurile, mărfurile, mijloacele de transport, documentele, alte bunuri care aparţin sau care sînt destinate persoanei juridice, persoanei cu funcţie de răspundere sau persoanei fizice, să ridice corespondenţa lor poştală şi telegrafică, să întreprindă alte măsuri prevăzute de Codul cu privire la contravenţiile administrative şi de prezentul cod.
 • Examinarea poate fi efectuată în cadrul întocmirii procesului-verbal privind încălcarea reglementărilor vamale, inspectării vamale, ridicării mărfurilor, mijloacelor de transport, documentelor şi altor bunuri sau ca un act de procedură independent.
 • Se permite examinarea mărfurilor, mijloacelor de transport, documentelor şi altor bunuri ca un act de procedură independent:
 1. dacă mărfurile, mijloacele de transport, documentele şi alte bunuri au fost prezentate colaboratorului vamal în timpul controlului vamal sau al vămuirii ori în timpul efectuării actelor de procedură anterioare;
 2. în alte cazuri, cu acordul posesorilor de mărfuri, de mijloace de transport, de documente şi de alte bunuri.
  • Examinarea ca un act de procedură independent se efectuează în prezenţa unor martori asistenţi. La examinare au dreptul să participe contravenientul, specialistul şi martorii.
  • În cadrul examinării pot fi efectuate măsurări, fotografieri, filmări, înregistrări video, pot fi schiţate planuri, efectuate desene, scheme, prelevate probe şi mostre, făcute mulaje şi tipare de pe urme, copii de pe documente.
  • Referitor la efectuarea examinării ca un act de procedură independent se întocmeşte proces-verbal.

. Prezentarea mărfurilor, mijloacelor de transport, documentelor şi altor bunuri pentru a fi identificate

 • În temeiul deciziei colaboratorului vamal care efectuează actele de procedură în cazul de contravenţie vamală sau care îl cercetează, contravenientului persoană fizică, persoană cu funcţie de răspundere, conducător al persoanei juridice sau adjunct al acestuia, persoană care desfăşoară activitate de întreprinzător fără a se constitui persoană juridică, precum şi martorului, li se prezintă, după caz, mărfurile, mijloacele de transport, documentele şi alte bunuri spre a fi identificate.
 • Persoanele chemate să identifice bunurile indicate la alin.(1) sînt întrebate în prealabil despre împrejurările în care le-au văzut, despre semnele lor distinctive.
 • Bunurile sînt prezentate spre a fi identificate împreună cu alte obiecte similare. Prezentarea pentru identificare se efectuează în prezenţa unor martori asistenţi.
 • Referitor la prezentarea bunurilor pentru identificare, se întocmeşte proces-verbal.

Solicitarea de la autorităţile publice şi de la persoane a informaţiei necesare efectuării actelor de procedură în cazul de contravenţie vamală sau cercetării lui

 • Colaboratorul vamal care efectuează actele de procedură în cazul de contravenţie vamală sau îl cercetează este în drept să primească gratuit, la cerere scrisă, de la autorităţi publice sau de la persoane informaţiile necesare soluţionării cazului, inclusiv informaţii pentru uz de serviciu sau informaţii care prezintă secret comercial sau un alt secret ocrotit de lege.
 • În cazul refuzului neîntemeiat de a i se prezenta informaţia solicitată, colaboratorul vamal este în drept să ridice documentele care conţin informaţia necesară soluţionării cazului, în modul prevăzut de prezentul cod.

(3) Colaboratorul vamal este obligat să asigure nedivulgarea informaţiei primite, folosind-o exclusiv la soluţionarea cazului de contravenţie vamală. Colaboratorul vamal nu poate folosi o astfel de informaţie în scopuri personale, nu o poate transmite unor terţi şi nici altor autorităţi publice, excepţie făcînd cazurile prevăzute de legislaţie.

Revizia, controlul, inventarierea în cazul de contravenţie vamală

 • În cazul de contravenţie vamală în care actele de procedură sînt efectuate de organul vamal sau care este cercetat de el, după epuizarea altor măsuri de constatare a faptelor şi circumstanţelor, esenţiale pentru dosar, se pot face revizia şi controlul activităţii economice şi financiare a contravenientului, precum şi inventarierea mărfurilor şi mijloacelor lui de transport.
 • Colaboratorul vamal care desemnează revizia, controlul şi inventarierea stabileşte sau aprobă autoritatea publică, persoana juridică, grupul de revizori şi specialişti care le vor efectua.
 • Revizia, controlul şi inventarierea se efectuează în baza unei decizii, emise de şeful organului vamal, de adjunctul acestuia sau de către Serviciul Vamal.
 • Rezultatele reviziei, controlului, inventarierii se comunică, în termen de 5 zile după încheierea lor, persoanei controlate.
 • Procedura efectuării reviziei, controlului şi inventarierii, perfectării actelor pe marginea lor este stabilită de legislaţie.

Remiterea dosarului de contravenţie vamală spre cercetare

Colaboratorul vamal care a efectuat actele de procedură în cazul de contravenţie vamală remite dosarul, la încheierea procedurii, către şeful organului vamal sau adjunctul acestuia, iar factorul de decizie din Serviciul Vamal către persoana împuternicită din Serviciu cu cel puţin 15 zile înainte de expirarea termenului de aplicare a sancţiunii persoanei fizice sau persoanei cu funcţie de răspundere şi cu cel puţin o lună înainte de expirarea termenului de aplicare a sancţiunii persoanei juridice sau persoanei care desfăşoară activitate de întreprinzător fără a se constitui persoană juridică.

Clasarea dosarului de contravenţie vamală pînă la remiterea lui spre cercetare

(1) Dacă se constată circumstanţe care exclud necesitatea continuării procedurii în cazul de contravenţie vamală, colaboratorul vamal care a efectuat actele de procedură emite o decizie în care expune esenţa cazului, temeiurile clasării dosarului şi rezolvă problema mărfurilor, mijloacelor de transport, documentelor şi a altor bunuri ridicate, problema patrimoniului sechestrat, obiectelor gajate, garanţiilor depuse, probelor materiale şi cheltuielilor aferente cazului. Decizia intră în vigoare după ce este aprobată de şeful organului vamal sau de adjunctul acestuia.

(2) în termen de 3 zile de la intrarea în vigoare a deciziei de clasare a dosarului de contravenţie vamală, se înmînează sau se expediază o copie de pe decizie persoanei care a suportat procedura, iar în cazul decesului persoanei fizice sau lichidării persoanei juridice, copia se remite reprezentanţilor acestora sau persoanelor interesate.

Atacarea deciziei organului vamal asupra cazului de contravenţie vamală

Atacarea deciziei organului vamal privind aplicarea de sancţiune persoanei fizice, persoanei juridice sau persoanei care desfăşoară activitate de întreprinzător fără a se constitui persoană juridică

 • Decizia organului vamal privind aplicarea de sancţiune poate fi atacată de persoana fizică, persoana juridică sau de persoana care desfăşoară activitate de întreprinzător fără a se constitui persoană juridică, vizate în decizie, ori de avocatul sau reprezentantul lor în decursul a 10 zile de la data emiterii deciziei.
 • Plîngerea împotriva deciziei organului vamal privind aplicarea de sancţiune poate fi depusă la Serviciul Vamal sau la instanţa de judecată din localitatea unde se află organul vamal care a aplicat sancţiunea.
 • Decizia Serviciului Vamal asupra plîngerii împotriva deciziei organului vamal privind aplicarea de sancţiune poate fi atacată în termen de 10 zile de la emitere, în instanţa de judecată a localităţii unde se află Serviciul Vamal. Hotărîrea instanţei de judecată este definitivă.
 • în cazul tardivităţii întemeiate a plîngerii, termenul prevăzut pentru prezentarea ei poate fi reînnoit de Serviciul Vamal în baza demersului persoanei vizate în decizie, precum şi a avocatului sau a reprezentantului ei.

Atacarea altor decizii ale organului vamal în cazul de contravenţie vamală

 • Decizia organului vamal privind clasarea dosarului de contravenţie vamală sau privind remiterea lui în procedură suplimentară poate fi atacată în Serviciul Vamal de către persoana vizată în decizie, precum şi de avocatul sau reprezentantul ei, în termen de 10 zile de la data emiterii. Decizia Serviciului Vamal este definitivă.
 • Decizia organului vamal privind pornirea urmăririi penale în cazul de infracţiune de contrabandă sau de alte infracţiuni a căror urmărire penală ţine de competenţa organului vamal sau privind remiterea dosarului către alte organe de drept pentru a se pronunţa asupra pornirii urmăririi penale poate fi atacată în conformitate cu legislaţia de procedură penală.

Examinarea de către Serviciulul Vamal a deciziei asupra cazului de contravenţie vamală

 • După examinarea plîngerii persoanei vizate în decizie, a avocatului sau a reprezentantului ei, precum şi la recursul procurorului sau ca o măsură de control asupra respectării legalităţii în cadrul efectuării actelor de procedură sau al cercetării cazurilor de contravenţie vamală, Serviciul Vamal examinează decizia organului vamal asupra cazului de contravenţie vamală şi emite una din următoarele hotărîri:
  1. decizia nu se modifică, iar plîngerea sau recursul nu sînt satisfăcute;
  2. decizia este anulată, iar dosarul remis pentru o nouă cercetare sau în procedură suplimentară;
  3. decizia este anulată, iar dosarul clasat;
  4. sancţiunea aplicată pentru contravenţie vamală este modificată fără a fi agravată;
  5. decizia privind aplicarea de sancţiune pentru contravenţie vamală este anulată şi este emisă una din deciziile prevăzute la art.268 alin.(1) lit.c) şi d).
 • În cazurile prevăzute la alin.(1) lit.b)-e), Serviciul Vamal emite o decizie. Despre decizia emisă este încunoştinţat în scris procurorul care a înaintat recursul, precum şi reclamantul, iar despre decizia emisă cu privire la controlul asupra respectării legalităţii în cadrul efectuării actelor de procedură sau cercetării cazurilor de contravenţie vamală se încunoştinţează persoana vizată în decizia asupra cazului de contravenţie vamală.

Temeiurile pentru anularea sau modificarea deciziei privind aplicarea de sancţiune ori privind clasarea dosarului

Temei pentru anularea sau modificarea deciziei organului vamal privind aplicarea de sancţiune ori privind clasarea dosarului de contravenţie vamală sînt:

 1. procedura sau cercetarea unilaterală sau incompletă a cazului;
 2. necorespunderea concluziilor, expuse în decizie, circumstanţelor cazului;
 3. încălcarea serioasă a cerinţelor procedurale din prezentul cod, iar în partea nereglementată de acesta, încălcarea legislaţiei cu privire la contravenţiile administrative prin emitere a deciziei de către un colaborator vamal neîmputernicit sau prin crearea de piedici, în pofida voinţei contravenientului, participării la cercetarea cazului a avocatului sau a reprezentantului contravenientului, precum şi alte cazuri de violare a drepturilor legale ale participanţilor la procedură în cazul de contravenţie vamală sau la cercetarea lui, dacă această violare a împiedicat examinarea multilaterală a cazului şi a influenţat sau ar fi putut influenţa emiterea unei decizii juste;
 4. calificarea incorectă a faptei, neaplicarea sau aplicarea incorectă a sancţiunilor prevăzute de prezentul cod.

Termenele de examinare a plîngerii sau a recursului procurorului

 • Plîngerea împotriva deciziei organului vamal în cazul de contravenţie vamală se examinează în termen de o lună de la data parvenirii ei la Serviciul Vamal. Termenul de examinare a plîngerii poate fi prelungit cu titlu de excepţie de către conducerea Serviciului Vamal, dar nu poate depăşi 3 luni, fapt despre care este încunoştinţat reclamantul.
 • Recursul procurorului este examinat în termen de 10 zile de la data parvenirii lui la Serviciul Vamal.

Temeiurile şi termenele suspendării examinării plîngerii

 • Serviciul Vamal suspendă examinarea plîngerii dacă:
  1. materialele cazului de contravenţie vamală, decizia asupra căruia a fost atacată, au fost solicitate de organul de urmărire penală în legătură cu pornirea procedurii penale sau cu efectuarea urmăririi penale;
  2. materialele cazului de contravenţie vamală sînt examinate de procuror în ordine de supraveghere.
 • În cazul uneia din circumstanţele indicate la alin.(1), factorul de decizie din Serviciul Vamal care examinează plîngerea emite o decizie privind suspendarea examinării plîngerii, despre care fapt se încunoştinţează reclamantul.
 • Examinarea plîngerii este reluată de către factorul de decizie din Serviciul Vamal care examinează plîngerea, după ce temeiurile suspendării au dispărut. 8