Pin It

Reglementările privind personalul vamal, drepturile şi obligaţiile acestora sunt
cuprinse în art. 22-30 C.vamal, Statutul personalului vamal şi alte ordonanţe de urgenţă.

„Art. 22. Personalul vamal cuprinde funcţionarii numiţi în funcţia publică în cadrul sistemului instituţional al autorităţii vamale.

Art. 23. Condiţiile de recrutare, de numire în funcţia publică, de promovare şi
evaluare, precum şi de încetare a raportului de serviciu, se stabilesc prin legislaţia aplicabilă funcţionarilor publici şi personalului vamal”.

În completarea acestuia se poate semnala apariţia O.G. nr. 16/1998 privind Statutul personalului vamal, care a fost abrogată prin O.U.G. nr. 10/2004.

Personalul vamal poartă, în timpul serviciului, uniformă, însemne, ecusoane distincte şi, după caz, echipament de protecţie, care se atribuie gratuit. Modelul şi durata de întrebuinţare a acestora se stabilesc prin hotărâre a Guvernului.

Personalul vamal îşi exercită atribuţiile în cadrul operaţiunilor de control şi supraveghere vamală numai pe baza legitimaţiilor de serviciu, în care sunt înscrise competenţele conferite prin normele legale. Organele de poliţie sunt obligate să acorde, la cerere, sprijin autorităţii vamale în exercitarea atribuţiilor care le revin.

Personalul vamal, în exercitarea atribuţiilor de serviciu, beneficiază de ocrotirea
specială prevăzută de lege pentru ofiţerii de poliţie.

Personalul vamal care are dreptul de a purta şi face uz de armă, în conformitate cu normele legale privind regimul armelor şi al muniţiilor, se stabileşte de conducătorul
Autorităţii Naţionale a Vămilor, cu aprobarea ministrului finanţelor publice.

Condiţiile în care personalul vamal are dreptul să deţină şi să poarte arme se stabilesc prin hotărâre a Guvernului.

Personalul vamal, indiferent de funcţia deţinută, este obligat să păstreze confidenţialitatea datelor şi a operaţiunilor efectuate, precum şi a oricăror documente, date şi informaţii de care ia cunoştinţă în exercitarea atribuţiilor de serviciu şi care nu sunt potrivit legii informaţii de interes public.

Personalul vamal este obligat să fie loial instituţiei, să aibă o atitudine corectă şi
integră, acţionând cu competenţă şi fermitate pentru prevenirea, combaterea şi sancţionarea încălcării reglementărilor vamale.

Autoritatea Naţională a Vămilor realizează formarea şi perfecţionarea personalului vamal prin Şcoala de Finanţe Publice şi Vamă, precum şi prin programe de formare specializată în administraţia publică.

Revenind la O.U.G. nr. 10/2004 privind statutul personalului vamal, se impune o
prezentare a elementelor cele mai importante din cuprinsul acestui act normativ. Astfel, în dispoziţiile generale din capitolul 1 se precizează subiecţii de drept vizaţi de ordonanţă şi obiectul acesteia:

„Art. 1. Prevederile prezentului statut se aplică personalului vamal din cadrul Autorităţii Naţionale a Vămilor şi reglementează:

 1. funcţiile publice specifice din cadrul Autorităţii Naţionale a Vămilor;
 2. drepturile şi îndatoririle specifice personalului vamal şi unele sporuri specifice la
  salariul de bază de care acesta beneficiază;
 3. incompatibilităţile şi conflictele de interese specifice personalului vamal din cadrul
  Autorităţii Naţionale a Vămilor”.

                Prin art. 2 se menţionează faptul ca personalul vamal, în sensul acestei ordonanţe de urgenţă, cuprinde persoanele numite în funcţiile publice generale şi specifice de conducere şi de execuţie din cadrul Autorităţii Naţionale a Vămilor, iar la art. 3 se precizează că ocuparea funcţiilor publice de execuţie, generale şi specifice se face cu respectarea condiţiilor de studii şi de vechime în specialitate, prevăzute de lege.

                În capitolul II, Funcţiile publice generale şi specifice din cadrul Autorităţii Naţionale a Vămilor, se prezintă următoarele:

                „Art. 5. (1) în raport cu gradul de complexitate al atribuţiilor şi responsabilităţilor cu caracter general, îndeplinite de Autoritatea Naţională a Vămilor, funcţiile publice de
execuţie ale personalului vamal din structura aparatului central al Autorităţii Naţionale a
Vămilor şi direcţiile regionale vamale din subordine sunt:

 1. funcţii publice de execuţie din clasa I: consilier, inspector, consilier juridic, auditor;
 2. funcţii publice de execuţie din clasa a Il-a: referent de specialitate;
 3. funcţii publice de execuţie din clasa a III-a: referent.

(2) Gradele profesionale corespunzătoare funcţiilor publice din clasele prevăzute la alin. 1 sunt:

 1. a) superior, ca nivel maxim;
 2. b) principal;
 3. c) asistent;
 4. d) debutant.

Art. 6. (1) Funcţiile publice generale de conducere din aparatul central al Autorităţii Naţionale a Vămilor sunt:

 1. director;
 2. director adiunct;
 3. şef serviciu;
 4. şef birou.

                (2) Funcţiile publice generale de conducere din direcţiile regionale vamale sunt:
a) director executiv;

 1. b) director executiv adjunct;
  c) şef serviciu;
 2. d) şef birou.

                Art. 7. (1) În raport cu gradul de complexitate al atribuţiilor şi responsabilităţilor cu caracter specific, îndeplinite de Autoritatea Naţională a Vămilor, funcţiile publice specifice de execuţie ale personalului vamal din structura birourilor vamale de frontieră şi

de interior sunt:

 1. funcţii publice de execuţie din clasa I: inspector vamal;
 2. funcţii publice de execuţie din clasa a Il-a: agent vamal;
 3. funcţii publice de execuţie din clasa a IlI-a: controlor vamal.

(2) Gradele profesionale corespunzătoare funcţiilor publice specifice de excepţie sunt corespunzătoare celor prevăzute la art. 5 alin. (2).

Art. 8. (1) Funcţiile publice specifice de conducere în birourile vamale de frontieră şi de interior sunt:

 1. a) şef birou vamal;
 2. b) şef adjunct birou vamal;
 3. c) şef de tură”.

Potrivit art. 9 alin. (1), „la analiza dosarului depus pentru concurs, candidaţii înscrişi pentru ocuparea funcţiilor publice de conducere şi de execuţie, generale şi specifice, în oricare dintre formele prevăzute de Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare, sunt supuşi testării psihologice. Rezultatele testului psihologic sunt obligatorii atât pentru candidat, cât şi pentru Autoritatea Naţională a Vămilor.

Alin 2, art. 9: Personalul vamal în funcţie care, datorită comportării necorespunzătoare la locul de muncă, afectează activitatea normală a compartimentului de lucru din care face parte va fi supus testării psihologice. Prevederile alin. (1) privind rezultatul testului se aplică în mod corespunzător.

Alin. 3, art. 9: Testarea personalului vamal în funcţie se face o dată la 2 ani. Testarea psihologică se poate face şi la solicitarea motivată a şefului ierarhic al funcţionarului aflat în situaţia prevăzută la alin. (2), cu aprobarea directorului, dar nu mai devreme de 6 luni de la testarea precedentă. Refuzul nejustificat al funcţionarului nominalizat de a se prezenta la testarea psihologică atrage eliberarea din funcţia publică deţinută, în condiţiile Legii nr. 188/1999, cu modificările şi completările ulterioare.

Alin. (4), art. 9: Testarea psihologică se efectuează de instituţii specializate ori de persoane autorizate în acest sens, în condiţiile legii”.

Cât priveşte incompatibilităţile, potrivit art. 32 şi 33 din Statutul personalului vamal, „Funcţionarii publici din cadrul Autorităţii Naţionale a Vămilor se află în conflict de interese în situaţiile expres stabilite prin Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei, precum şi ori de câte ori au de
îndeplinit următoarele operaţiuni vamale pentru persoanele nominalizate în art. 79
alin. (1) din Legea nr. 161/2003, cu modificările şi completările ulterioare( Legea nr. 330/2009 - Lege-cadru privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice şi Legea nr. 284/2010 - LEGE - CADRU privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice):

 1. controlul vamal al mărfurilor, verificarea existenţei şi autenticităţii documentelor;
 2. controlul vamal ulterior al documentelor;
 3. controlul vamal al mijloacelor de transport;
 4. controlul vamal al bagajelor şi al altor mărfuri transportate sau aflate asupra
  persoanelor,
 5. efectuarea de anchete administrative şi alte acţiuni similare.

Art. 33. Exercitarea funcţiilor publice de execuţie sau de conducere în cadrul
Autorităţii Naţionale a Vămilor este incompatibilă cu funcţiile, activităţile şi raporturile
ierarhice stabilite în art. 94 şi 95 din Legea nr. 161/2003, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu îndeplinirea atribuţiilor prevăzute pentru activitatea de
comisionar în vamă”.

Nu pot avea calitatea de personal vamal următoarele categorii de persoane:

 1. care nu au cetăţenie română şi domiciliul stabil în România;
 2. care au antecedente penale pentru infracţiuni săvârşite cu intenţie;
 3. care fac parte din partide politice;
 4. ale căror contracte individuale de muncă au fost desfăcute din motive imputabile lor.

                 

                Drepturile şi îndatoririle personalului vamal

                Personalul vamal beneficiază de protecţia legii şi este apărat de orice amestec în activitatea sa, care contravine legii, de natură să îi influenţeze libertatea de apreciere, de
execuţie, de decizie sau de control şi care ar putea avea consecinţe grave asupra îndeplinirii îndatoririlor de serviciu.

                Personalul vamal supus ingerinţelor, influenţei sau oricărei alte forme de presiune este îndreptăţit să ceară şefului său direct şi, în cazul în care nu este mulţumit de măsurile
luate, să solicite şefului ierarhic superior înlăturarea constrângerilor care îi alterează libertatea de apreciere, de execuţie, de decizie sau de control.

                Personalul vamal din cadrul Autorităţii Naţionale a Vămilor are dreptul ca, în afara serviciului, să îşi exprime liber ideile, opiniile sau convingerile politice, etice, religioase ori de altă natură.

                Pentru activitatea depusă, personalul vamal beneficiază, în raport cu funcţia exercitată, de drepturile de natură salarială ale funcţionarilor publici şi de sporuri specifice la salariul de bază stabilite prin statut.

                Personalul vamal care îşi desfăşoară activitatea în punctele de control pentru trecerea frontierelor beneficiază de un spor de frontieră de 20%, calculat la salariul de bază.

                Personalului vamal cu activitate în cadrul Autorităţii Naţionale a Vămilor mai mare de 5 ani i se acordă un spor de stabilitate la salariul de bază, după cum urmează:

 1. între 5 ani - 10 ani 3%;
 2. între 10 ani - 15 ani 5%;
 3. c) între 15 ani - 20 de ani 7%;
 4. d) peste 20 de ani 10%.

Sporul de stabilitate prevăzut la alin. (3) se acordă cu începere de la data de întâi a
lunii următoare celei în care s-a împlinit vechimea în funcţie corespunzătoare tranşei
cuvenite.

Munca prestată de personalul vamal în zilele de repaus săptămânal sau de sărbători legale, în cadrul schimbului normal de lucru, pentru asigurarea continuităţii activităţii vamale, se plăteşte cu un spor de 100% din salariul de bază şi se aprobă de către conducătorul unităţii. Munca prestată şi plătită în condiţiile de mai sus nu se compensează şi cu timp liber corespunzător.

Programul de lucru al personalului vamal se stabileşte prin ordin al conducătorului Autorităţii Naţionale a Vămilor, în condiţiile prevăzute de lege.

În birourile vamale în care activitatea se desfăşoară în schimburi, durata normală a timpului de lucru pentru personalul vamal este de 12 ore consecutiv, fără a putea depăşi
48 de ore pe săptămână sau media orelor de muncă, calculată, potrivit legii, pe o perioadă
de maximum 3 săptămâni.

În cursul programului normal de lucru, cu excepţia programului desfăşurat în
schimburi, se poate acorda o pauză de masă de cel mult o jumătate de oră, care nu se
include în durata normată a timpului de muncă.

Pauza de masă nu trebuie să afecteze desfăşurarea normală a activităţii vamale.

Autoritatea Naţională a Vămilor constituie un fond de stimulente, astfel:

 1. prin aplicarea unui coeficient de 35% la sumele încasate pentru bugetul de stat, ca
  urmare a controlului, reprezentând dobânzi, penalităţi de întârziere şi amenzi;
 2. prin aplicarea unui coeficient de 15% la sumele confiscate;
 3. prin aplicarea unui coeficient de 8% la sumele provenite din valorificarea bunurilor
  rezultate din confiscări, după deducerea cheltuielilor efectuate cu valorificarea;
 4. prin aplicarea unui coeficient de 5% din sumele încasate prin executare silită, cu
  excepţia dobânzilor, penalităţilor şi a amenzilor prevăzute la a).

La solicitarea agenţilor economici, a instituţiilor publice sau a instituţiilor private de pregătire profesională, funcţionarii publici din cadrul Autorităţii Naţionale a Vămilor pot susţine cursuri şi alte forme de pregătire şi perfecţionare profesională în domeniul vamal, pentru personalul acestora.

Modalităţile de participare la acţiunile solicitate se stabilesc prin protocoale între
entităţile interesate şi Autoritatea Naţională a Vămilor.

Personalul vamal, cu excepţia funcţionarilor publici de conducere, poate înfiinţa, în condiţiile legii, organizaţii sindicale, poate adera la acestea şi poate fi ales în organele de conducere legal constituite.

Organizaţiile sindicale îşi determină liber scopul pentru care au fost create, structura organizatorică, organele de conducere, drepturile şi îndatoririle membrilor. Lista cuprinzând numele membrilor aleşi în organele de conducere ale organizaţiilor sindicale sau în celelalte forme de asociere va fi adusă la cunoştinţă Autorităţii Naţionale a Vămilor sau, după caz, direcţiei regionale vamale.

Reuniunile organizaţiilor sindicale se desfăşoară în afara programului de lucru.
Organizaţiile sindicale reprezentative pot organiza în timpul orelor de serviciu o reuniune lunară de informare. Durata acestei reuniuni nu poate depăşi o oră. în mod excepţional, limita maximă de 3 ore pe trimestru poate fi cumulată într-o singură lună. Cumulul poate fi autorizat de conducătorul Autorităţii Naţionale a Vămilor sau, după caz, de directorul executiv al direcţiei regionale vamale în a cărei rază se desfăşoară reuniunea.

Personalul vamal are următoarele obligaţii, aşa cum sunt precizate în mod expres în art. 22 şi urm. din Ordonanţa de urgenţă (O.U.G. nr. 10/2004 privind statutul personalului vamal):

, Art. 22. Personalul vamal are obligaţia să cunoască, să respecte şi să aplice întocmai reglementările interne cu caracter general şi special din domeniul vamal, precum şi prevederile incidente în materie vamală din acordurile şi convenţiile internaţionale la care România este parte.

Art. 23. Personalul vamal din cadrul Autorităţii Naţionale a Vămilor are obligaţia să cunoască conţinutul tuturor reglementărilor cu caracter intern, concretizate în ordine,
instrucţiuni, norme, proceduri şi orice alte dispoziţii de care depinde îndeplinirea la timp,
în mod eficient şi în condiţii corespunzătoare a îndatoririlor de serviciu.

Art. 24. Personalul vamal are îndatorirea să cunoască atribuţiile generale şi specifice care îi sunt stabilite prin Regulamentul de organizare şi funcţionare a Autorităţii Naţionale a Vămilor, prin fişa postului şi prin orice alt instrument juridic care modifică sau completează regimul drepturilor şi îndatoririlor profesionale şi să semnaleze intervenţiile operate în structura ori conţinutul funcţiei, susceptibile să îi afecteze capacitatea de îndeplinire a sarcinilor de serviciu.

Art. 25. (1) Personalul vamal cu funcţii de conducere sau de execuţie este răspunzător, potrivit legii, pentru măsurile, acţiunile şi deciziile luate în exercitarea atribuţiilor de serviciu, precum şi pentru săvârşirea actelor şi faptelor incompatibile cu reglementările stabilite prin Legea nr. 188/1999, cu modificările şi completările ulterioare, şi prin prezentul statut.

(2) Pentru pagubele cauzate în activitatea de control ca urmare a neîndeplinirii sau îndeplinirii necorespunzătoare a atribuţiilor de control, în măsura în care nu sunt
îndeplinite condiţiile atragerii răspunderii penale, personalul vamal cu funcţii de conducere sau de execuţie răspunde potrivit art. 998 din Codul civil.

(3) Răspunderea stabilită în condiţiile alin. (2) nu restrânge dreptul persoanei vătămate prin actele de control de a se adresa instanţelor de judecată pentru repararea pagubelor ce i-au fost cauzate.

Art. 26. Personalul vamal este obligat să îşi îndeplinească atribuţiile de serviciu numai în limitele competenţelor şi responsabilităţilor cu care a fost învestit.

Art. 27. (1) Personalul vamal este obligat să aplice măsurile adoptate prin acte normative interne, precum şi cele stabilite prin acorduri şi înţelegeri internaţionale destinate prevenirii, constatării şi sancţionării fraudei vamale.

(2) Personalul vamal are îndatorirea să acţioneze permanent pentru restrângerea şi eliminarea practicilor de eludare sau de sustragere de la plata datoriei vamale ori de la
controlul vamal.

Art. 28. Personalul vamal are obligaţia să cunoască dispoziţiile legale referitoare la regimul informaţiilor clasificate şi să le aplice în mod corespunzător documentelor,
datelor şi oricăror alte înscrisuri de care ia cunoştinţă în cursul operaţiunilor vamale
specifice. De asemenea, personalul vamal are îndatorirea să cunoască dispoziţiile legale
cu privire la datele şi informaţiile confidenţiale sau care nu sunt destinate publicităţii.

Art. 29. În exercitarea atribuţiilor de serviciu, personalul vamal este obligat să adopte un comportament civilizat, o atitudine corectă şi fermă în relaţiile cu persoanele supuse procedurilor vamale şi să contribuie în mod constant la prevenirea, combaterea şi
sancţionarea încălcărilor aduse reglementărilor vamale.

Art. 30. (1) Personalul vamal este obligat să îşi perfecţioneze pregătirea profesională prin formele stabilite în Legea nr. 188/1999, cu modificările şi completările ulterioare.

(2) Personalul vamal are îndatorirea să participe, cel puţin o dată la 2 ani, la un
program general de documentare în materie de legislaţie vamală.

Art. 31. (1) În timpul serviciului, personalul vamal are îndatorirea de a purta uniforma cu însemnele şi accesoriile specifice. Este interzis portul uniformei cu însemnele şi accesoriile specifice în locuri şi în condiţii care ar putea afecta prestigiul funcţiei şi interesele Autorităţii Naţionale a Vămilor.

(2) Regulamentul privind modelul uniformei de serviciu, însemnele distinctive şi accesoriile care însoţesc portul acesteia, durata normală de utilizare, condiţiile de acordare şi personalul care beneficiază de uniformă se aprobă prin hotărâre a Guvernului.