Pin It

Activitatea Guvernului, ca subiect al administrării, care asigură realizarea politicii interne şi externe a statului şi exercită conducerea generală a administrării trebuie privită din punctul de vedere al administrării interne şi cel al administrării externe. Administrarea internă presupune determinarea şi orînduirea tuturor elementelor structurale ale Guvernului şi au drept scop asigurarea capacităţii lui de a‑şi onora atribuţiile care îi revin.

Din punctul de vedere al organizării activităţii interne a Guvernului, se examinează:

1) rolul şi atribuţiile Prezidiului Guvernului;

2) rolul şi locul Prim‑ministrului;

3)  atribuţiile Prim‑viceprim‑ministrului şi al viceprim‑miniştrilor în organizarea activităţii Guvernului;

4) Cancelaria de Stat ca subiect de bază a organizării activităţii Guvernului;

5) organizarea şi desfăşurarea şedinţelor Guvernului.

  1. Potrivit prevederilor legale[1], pentru coordonarea activităţii interne a Guvernului şi în scopul aprobării proiectului ordinii de zi a şedinţelor Guvernului, se formează Prezidiul Guvernului din care fac parte Prim‑ministrul şi viceprim‑miniştrii.

Şedinţa Prezidiului Guvernului este convocată de Prim‑ministru şi considerată deliberativă dacă la ea participă toţi membrii Prezidiului. Legea prevede că, în cazul absenţei unui viceprim‑ministru, acesta va delega pentru participare la şedinţă cu drepturi depline un alt membru al Guvernului. Deciziile în cadrul Prezidiului Guvernului se adoptă prin consens.

  1. Prim‑ministrul conduce Guvernul şi coordonează activitatea membrilor acestuia, respectînd atribuţiile ce îi revin.

În cazul în care prim‑ministrul este în imposibilitatea de a‑şi exercita atribuţiile, Preşedintele Republicii Moldova, în conformitate cu prevederile Constituţiei (art. 101 alin. (2)), va desemna un alt membru al Guvernului ca Prim‑ministru interimar. Interimatul încetează dacă Prim‑ministrul reia activitatea în Guvern.

  1. Prim‑viceprim‑ministrul şi viceprim‑miniştrii Republicii Moldova înfăptuiesc în conformitate cu obligaţiile lor coordonarea activităţii ministerelor, a altor autorităţi administrative centrale şi a celorlalte organe din subordinea Guvernului, exercită controlul asupra activităţii lor şi le dau în mod operativ indicaţii pentru asigurarea îndeplinirii ordonanţelor, hotărîrilor şi dispoziţiilor Guvernului şi soluţionării altor probleme ale activităţii lor; examinează în prealabil propunerile şi proiectele ordonanţelor, hotărîrilor şi dispoziţiilor, prezentate de Guvern.
  2. Cancelaria de Stat. Această subdiviziune a Guvernului are menirea de a organiza şi de a monitoriza administrarea internă a întregului aparat guvernamental.

În sarcina Cancelariei de Stat sînt puse şi o serie de activităţi ce ţin de finanţe, contabilitate şi investiţii, aprovizionarea, gestionarea şi administrarea bunurilor, personal şi salarizare, organizarea accesului publicului în sediul Guvernului şi a pazei acestuia, organizarea modului de desfăşurare a relaţiilor cu publicul etc.

Cancelaria de Stat îşi desfăşoară activitatea în baza regulamentului aprobat de Guvern. Structura, statul de personal şi asigurarea social‑materială a funcţionarilor Cancelariei de Stat se stabilesc de Guvern în baza principiului oportunităţii, iar condiţiile de retribuire a muncii — în conformitate cu prevederile legale în domeniu.

  1. Şedinţele Guvernului constituie forma de bază de organizare a activităţii Guvernului şi atributul obligatoriu al unui organ colegial de administrare. Potrivit legii, şedinţele Guvernului se desfăşoară după caz, dar nu mai rar decît o dată pe trimestru. Ordinea de zi a şedinţelor Guvernului se aprobă de acesta la propunerea Prezidiului Guvernului.

Şedinţele Guvernului sînt prezidate de Prim‑ministru sau de unul din viceprim‑miniştri. Şedinţele sînt deliberative, dacă la ele participă majoritatea membrilor Guvernului.

Ordonanţele şi hotărîrile se adoptă cu votul majorităţii membrilor Guvernului. Şedinţele Guvernului sînt publice. La ele pot participa şi alte persoane, în conformitate cu legislaţia. La decizia Prim‑ministrului, şedinţele pot fi închise[2].

Guvernul asigură transparenţa activităţii sale. În acest scop, Guvernul din oficiu sau la iniţiativa cetăţenilor, a asociaţiilor constituite în corespundere cu legea, a altor părţi interesate, dispune, în conformitate cu legea, consultarea publică a proiectelor de acte ale Guvernului care pot avea impact economic, de mediu şi social (asupra modului de viaţă şi drepturilor omului, asupra culturii, sănătăţii şi protecţiei sociale, asupra colectivităţilor locale, serviciilor publice). Guvernul plasează pe pagina web oficială stenogramele şedinţelor sale publice şi alte acte vizînd activitatea executivului.

La şedinţele Guvernului în care sînt examinate avizele privind proiectele de acte legislative înaintate de Preşedintele Republicii Moldova, de deputaţi sau de Adunarea Populară a Unităţii Teritoriale Autonome Găgăuzia este invitat autorul. Invitaţia de participare la şedinţa Guvernului, care va include data, ora şi locul în care se va desfăşura, precum şi documentele relevante sînt remise în scris de către Cancelaria de Stat cu cel puţin 48 de ore înainte de şedinţă. Potrivit prevederilor legale, neprezentarea autorului nu este un impediment pentru a examina avizul privind proiectul de act legislativ.

 

[1]     Legea cu privire la Guvern, art. 27.

[2]     Avem restanţe şi la conţinutul acestei norme juridice. Considerăm că într‑un singur aliniat al normei aceste două propoziţii se contrazic. Pe de‑o parte, norma prevede expres că „Şedinţele Guvernului sînt publice, iar, pe de altă parte, aceeaşi normă, la fel, stipulează că „La decizia prim‑ministrului, şedinţele pot fi închise“. Nu este clar de ce decizia, privind publicitatea şedinţei unui organ colegial trebuie să fie luată în mod unilateral de către un singur membru al Guvernului, fie chiar şi în funcţia de Prim‑ministru? Considerăm că o asemenea decizie, dacă este oportună, trebuie să ţină de competenţa Prezidiului Guvernului.